Opatření č. 24/2017

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 24/2017

 

Název:

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Účinnost:

1. 10. 2017

V Praze dne:  26. září 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

                       

Tímto opatřením se konkretizuje postup při poskytování informací na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „InfZ“) a v souladu s opatřením rektora č. 41/2014, o poskytování informací na UK.  

 

Čl. 1

 1. Fakulta je součástí Univerzity Karlovy, veřejné vysoké školy, a uskutečňuje podle zák. č.111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, všechny typy studijních programů, včetně programů celoživotního vydělávání; vykonává vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí činnost.
 2. Informace týkající se působnosti orgánů fakulty podle § 24 zákona o vysokých školách poskytuje fakulta podle tohoto zákona.

 

Čl. 2 Poskytování informací zveřejněním

 1. Informace podle InfZ poskytuje fakulta na základě žádosti nebo zveřejnění.
 2. Fakulta poskytuje povinně informace v rozsahu podle § 5 InfZ zveřejněním na domácí stránce fakulty www.fsv.cuni.cz a dále na úřední desce; žadatelům musí být umožněno pořízení jejich kopie.
 3. Informace poskytovaná zveřejněním se poskytuje ve všech formátech a jazycích, ve kterých byla vytvořena; při zveřejnění takové informace v elektronické podobě musí být jeden z těchto formátů otevřený a, je-li to možné, též strojově čitelný. Je-li to možné a vhodné, zveřejní fakulta spolu s informací též metadata, která se k ní vztahují. Formát i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy

 

Čl. 2a Poskytování informací na žádost

 1. Informace na žádost se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, včetně k ní se vztahujících metadat, pokud InfZ nestanoví jinak. Fakulta není povinna měnit formát nebo jazyk informace ani vytvářet k informaci metadat, pokud by taková změna nebo vytvoření metadat byly pro fakultu nepřiměřenou zátěží; v tomto případě vyhoví fakulta žádosti tak, že poskytne informaci ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro fakultu nepřiměřenou zátěží, poskytne fakulta takový celek v souladu s InfZ. 
 2. Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne fakulta informaci v elektronické podobě.
 3. Informace se poskytne způsobem podle obsahu žádosti, zejména
  1. sdělením informace v elektronické nebo listinné podobě,
  2. poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,
  3. poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci,
  4. nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,
  5. sdílením dat prostřednictvím rozhraní informačního systému, nebo
  6. umožněním dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným předáváním jiným způsobem.
 4. Pokud způsob poskytnutí informace podle odstavce 3 není možný nebo by pro fakultu představoval nepřiměřenou zátěž, vyhoví fakulta žádosti tím, že poskytne informaci jiným vhodným způsobem umožňujícím její účinné využití žadatelem.

 

 Čl.2b Omezení práva na informace

 1. Fakulta není povinna podávat informace, nebo může jejich poskytnutí omezit, v případech stanovených v InfZ (např.§ 7, § 8, § 8b, § 9).
 2. Všechna omezení práva na informace provede fakulta tak, že poskytne požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví InfZ. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. V odůvodněných případech fakulta ověří, zda důvod odepření trvá.

 

Čl. 3 Žádost o poskytnutí informace

 1. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
 2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 3. Písemná žádost o poskytnutí informace se podává prostřednictvím pošty na adresu Univerzita Karlova, Děkanát Fakulty sociálních věd, Smetanovo nábř. 6/995, 110 01 Praha 1, nebo osobně v podatelně na téže adrese nebo faxem na č. 224 235 644 nebo prostřednictvím datové schránky nebo elektronických adres fakulty, zpravidla tajemnik@fsv.cuni.cz nebo dekan@fsv.cuni.cz.
 4. Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena fakultě a že se žadatel domáhá poskytnutí informace dle InfZ. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost tyto náležitosti, nejedná se o žádost ve smyslu InfZ a podání bude odloženo.  

 

 1. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny fakulty, pokud ji fakulta nezřídila nebo nezveřejnila, postačí podání na elektronické adresy dle odstavce 3 nebo jakoukoliv elektronickou adresu fakulty. Doručenou žádost o informaci doručí pracovník fakulty, který žádost případně přijal, ihned v den doručení žádosti tajemníkovi nebo do Kanceláře děkana.
 2.                Neobsahuje-li podání náležitosti podle odstavce 4 věty druhé a třetí, adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 5, není žádostí ve smyslu InfZ a bude odložena.
 3. Podání spadající do působnosti jiné fakulty nebo další součásti UK musí být neprodleně postoupeno dále správnému adresátovi.  

 

Čl. 3a Postup při vyřizování písemných žádostí, lhůty

 1. Fakulta posoudí žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle čl. 3 odstavce 4, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží;
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti;
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k její působnosti, žádost odloží a tuto skutečnost spolu s odůvodněním sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli;
  4. v případě řádné žádost dle InfZ, které lze vyhovět, poskytne fakulta informaci v souladu se žádostí ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění,
  5. v případě řádné žádosti dle InfZ, které lze vyhovět, postupuje fakulta dle čl. 5.

2.  O postupu při poskytování informace se pořídí písemný záznam.

 

Čl. 4

1. Za agendu poskytování informací podle InfZ na základě písemných žádostí odpovídá tajemník fakulty, který jedná a podepisuje jménem fakulty, kromě vydávání rozhodnutí podle čl. 6 a čl. 7 tohoto opatření.

2. Vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace zabezpečuje ve lhůtách stanovených InfZ a tímto opatřením tajemník za součinnosti Kanceláře děkana a věcně příslušných oddělení děkanátu fakulty a dalších pracovišť fakulty, které na vyžádání tajemníka obratem potřebnou součinnost poskytnou.   

4. Kancelář děkana vede evidenci záznamů o doručených žádostech, o způsobu a lhůtách jejich vyřízení; vede spisové materiály žádostí; eviduje korespondenci; provádí komunikaci mezi tajemníkem a pracovišti fakulty; připravuje koncepty rozhodnutí děkana; zajišťuje předávání spisových materiálů, podkladů rektorovi a kontrolnímu oddělení rektorátu; poskytuje k vyžádání tajemníka další potřebou součinnost; o postupu při poskytování informace pořizuje písemný záznam a průběžně kontroluje dodržováním lhůt podle InfZ a tohoto opatření  v průběhu vyřizování aktuálních žádostí

5. Ústně podané žádosti (osobně či telefonicky) vyřizují věcně příslušná oddělení děkanátu fakulty a dalších pracovišť fakulty. O poskytnutí informace k ústně podané informace se pořídí písemný záznam a předá do Kanceláře děkana do 3 dnů ode dne podání informace. V záznamu budou uvedeny alespoň: identifikace žadatele, datum vyřízení žádosti, obsah informace, jméno pracovníka fakulty, který informaci vyřídil.

 

Čl. 5 Hrazení nákladů

 1. Po obdržení žádosti o poskytnutí informace provede pracoviště, jehož činnosti se žádost týká, kalkulaci nákladů na její vyřízení. Tato kalkulace se provádí v souladu s InfZ  a podle sazebníku, který je uveden v příloze tohoto opatření.
 2. Vyčíslení nákladů schvaluje vedoucí ekonomického oddělení děkanátu fakulty a tajemník.
 3. Plná náhrada nákladů se provádí převodem na účet 85033-011/0100, v. s. 991301, úhrada je příjmem fakulty.
 4. Nepřesáhne-li kalkulace nákladů částku 100 Kč, úhrada nákladů se nevyžaduje. 
 5. Tajemník bez zbytečného prodlení písemně oznámí žadateli, na základě jakých skutečností a jakým způsobem výši úhrady fakulta vyčíslila. Součástí oznámení musí být poučení žadatele o možnosti podat proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informace stížnost dle § 16a  InfZ, která se doručuje fakultě, a to ústně nebo písemně ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení, a že o stížnosti rozhoduje rektor.  Při nesplnění oznamovací povinnosti dle tohoto odstavce, ztrácí fakulta vůči žadateli nárok na úhradu nákladů a informaci musí poskytnout bezúplatně.
 6. Poskytnutí informace podle odstavce 5 je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení dle odstavce 5 požadovanou úhrady nezaplatí, fakulta žádost odloží.
 7.  Po dobu vyřizování stížnosti žadatele proti výši požadované úhrady nákladů lhůta podle odstavce 6 neběží.

 

Čl. 6 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 1. Pokud fakulta žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 2. V rozhodnutí bude uvedeno, z jakých důvodů nebylo žádosti vyhověno a bude uvedeno poučení o možnosti podat proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti písemné odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení, k rektorovi prostřednictvím fakulty.   
 3. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydává na návrh tajemníka děkan. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se do vlastních rukou žadatele.

 

Čl. 7 Odvolání

 1. Proti rozhodnutí děkana o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání. Odvolání se podává rektorovi prostřednictvím fakulty.  
 2. Odvolání musí vždy obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu, a sdělení, v čem je spatřováno porušení zákona nebo jiných právních předpisů a podpis žadatele. V záhlaví odvolání musí být uvedeno, že jde o odvolání ve věci poskytnutí informace podle InfZ.
 3. Fakulta předloží odvolání spolu se spisovým materiálem rektorovi ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Rektor rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání.      
 4. Rektor zruší napadené rozhodnutí, bylo-li vydáno v rozporu s InfZ  nebo jinými právními předpisy. V takovém případě se věc vrátí fakultě k novému vyřízení. Právním názorem rektora je fakulta, vázána. V opačném případě rektor odvolání zamítne.
 5. Rozhodnutí rektora je konečné.

 

Čl. 7a Stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace

 1. Způsob podávání stížností na postup fakulty při vyřizování žádostí o informace a postup při jejich vyřizování je upraven v ustanovení § 16a InfZ.
 2. O stížnostech rozhoduje rektor. 

Čl. 8

 1. Písemná rozhodnutí děkana a tištěná písemná korespondence se žadatelem při vyřizování písemných žádostí se vyhotovují vždy ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis se doručuje do vlastních rukou žadatele a druhé vyhotovení se zakládá do spisového materiálu.  
 2. Dokumenty v elektronické formě (např. emailová žádost o poskytnutí informace, běžná komunikace se žadatelem) rozesílané prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací se vytisknou a zakládají do spisového materiálu. 
 3. Fakulta poskytuje kontrolnímu oddělení rektorátu výroční přehled o podaných a vyřízených žádostech dle InfZ  v termínu a způsobem vyžádaným tímto oddělením. Za plnění této agendy odpovídá tajemník.
 4. Zpráva o činnosti fakulty v oblasti poskytování informací podle InfZ  je součástí výroční zprávy o činnosti fakulty, která musí být zveřejněna do 1. března následujícího kalendářního roku.
 5. Toto opatření se zveřejňuje na Úřední desce fakulty a domácí webové stránce fakulty.
 6. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.
 7. Toto opatření ruší Opatření děkana ze dne 24/2012.

 

Přílohy:

 • Žádost o poskytnutí informací
 • Oznámení o vyřízení žádosti
 • Výzva k úhradě nákladů 
 • Sazebník úhrad na vyhledání a zpracování informací

Kvalifikovaná odborná práce

administrativní pomocné práce

350 Kč za 1 započatou hodinu

200 Kč za 1 započatou hodinu

Fotokopie A4 jednostranná, černobílá

 

2,50 Kč

CD, CD ROM, USB, obálky, balení  

Dle skutečných nákladů

 Poštovné

Cena obálky a poštovné dle   ceníku poskytovatele služby

 

 

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec, 

tajemník fakulty

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty