Opatření č. 23/2017

Pravidla pro úlevy na poplatcích spojených se studiem na akademický rok 2017/2018 na FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Pravidla pro úlevy na poplatcích spojených se studiem na akademický rok 2017/2018 na FSV UK

 

Účinnost:

1. 10. 2017

 

 

 

                                                                                                                            

V Praze dne 22. září 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

                                                                                                                                            

 

 

Část první

Obecná ustanovení

 1. Výši poplatků spojených se studiem upravuje v souladu s čl. 24 Statutu UK příloha č. 2 Statutu UK v platném znění.
 2. Na základě schválené žádosti o rozložení splátek je poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce splatný ve dvou splátkách.
 3. Získání úlevy poplatků dle části druhé vylučuje získání úlevy poplatků dle části třetí.

 

Část druhá

Snížení poplatků v akademickém roce 2017/2018 před zakončením studia

 1. V případě, kdy student navazujícího magisterského studijního programu v cizím jazyce již splnil všechny studijní povinnosti stanovené jeho studijním plánem, případně nemá splněn jen diplomový seminář, může na základě odvolání žádat o snížení poplatku spojeného se studiem studijního programu na 600 EUR. Obdobně jako v předchozí větě se postupuje u studenta bakalářského studijního programu v cizím jazyce, který již splnil všechny studijní povinnosti stanovené jeho studijním plánem, případně nemá splněn jen bakalářský seminář.

 

Část třetí

Úlevy poplatků během studia v akademickém roce 2017/2018

 1. V bakalářském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance, navazujícím magisterském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance, v navazujících magisterských programech Political Science, oborech International Relations a International Economic and Political Studies:
  1. Snížení poplatku o 2 tisíce EUR může být na základě odvolání přiznáno studentovi, který z hlediska studijního průměru v předchozím semestru (resp. v prvním ročníku dle výsledku přijímacího řízení) patří do nejlepšího decilu. Snížení poplatku v prvním semestru se neuplatní pro obor International Economic and Political Studies.
  2. Snížení poplatku o 1 tisíc EUR může být na základě odvolání přiznáno studentovi, který z hlediska studijního průměru v předchozím semestru (resp. v prvním ročníku dle výsledku přijímacího řízení) patří do druhého nejlepšího decilu.
  3. Studentům jednotlivých oborů v jednotlivém ročníku bude spočítán průměrný prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií za uplynulý semestr a studenti budou seřazeni od nejlepšího po nejhoršího dle tohoto kritéria. Platí, že sleva může být poskytnuta jen studentovi, který splňuje podmínku minimálního počtu kreditů pro udělení prospěchového stipendia dle Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK a studuje maximálně standardní dobu studia (tj. bakalářské studium 3 roky a magisterské studium 2 roky).
 2. S účinností od 1. října 2017 je možné též žádat o snížení poplatku spojeného se studiem v navazujícím magisterském oboru International Security Studies.
  1. Snížení poplatku o 1 tisíc EUR může být přiznáno na základě odvolání studentovi, který je z hlediska studijního průměru ve druhém ročníku nejlepší. Pro stanovení prospěchového průměru se použije čl. 1 odst. 1 této části obdobně.
  2. Snížení poplatku o 1 tisíc EUR může být na základě odvolání přiznáno též studentovi, který v rámci studia oboru vyjíždí na semestrální pobyt do Univerzity v Kostnici.
  3. Snížení poplatku o 6 tisíc EUR může být na základě odvolání přiznáno též studentovi, který studuje na Univerzitě v Kostnici a v rámci studia oboru přijíždí na FSV UK na základě mezifakultní dohody.
 3. Snížení poplatku o 2 tisíce EUR může být na základě odvolání přiznáno studentovi,

v navazujícím magisterském oboru Sociology in European Context. Poplatek dle předchozí věty může být snížen studentům, kteří jsou státními občany zemí uvedených v tabulce v příloze č. 1 (země s nízkým hrubým národním důchodem na osobu).

 

 

Část čtvrtá

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti 1. října 2017.

 

 

Příloha:

 1. Země s nízkou úrovní hrubého domácího důchodu na osobu (část třetí, odst. 3)

 

 

 

 

Za správnost:

Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Příloha č. 1 Země s nízkou úrovní hrubého domácího důchodu na osobu (část třetí, odst. 3)

Afghanistan

El Salvador

Lesotho

Samoa

Albania

Eritrea

Liberia

Senegal

Algeria

Ethiopia

Libya

Serbia

Angola

Fiji

Macedonia

Sierra Leone

Armenia

Gabon

Madagascar

Somalia

Azerbaijan

Gambia

Malawi

South Africa

Bangladesh

Georgia

Malaysia

South Sudan

Belarus

Ghana

Maldives

Sri Lanka

Belize

Grenada

Mali

Sudan Swaziland

Benin

Guatemala

Mauritania

Suriname

Bhutan

Guinea

Mexico

Syria

Bolivia

Guinea-Bissau

Moldova

Tajikistan

Bosnia-Herzegovina

Guyana

Mongolia

Tanzania

Botswana

Haiti

Montenegro

Thailand

Brazil

Honduras

Morocco

Timor-Leste

Burkina Faso

Chad

Mozambique

Togo

Burundi

China

Myanmar

Tonga

Cambodia

India

Namibia

Tunisia

Cameroon

Indonesia

Nepal

Turkey

Cape Verde

Iran

Nicaragua

Turkmenistan

Central African R.

Iraq

Niger

Tuvalu

Colombia

Jamaica

Nigeria

Uganda

Congo, Dem. Rep.

Jordan

Pakistan

Ukraine

Congo, Rep.

Kazakhstan

Palestine

Uzbekistan

Costa Rica

Kenya

Panama

Vanuatu

Côte d'Ivoire

Kiribati

Papua New

Vietnam

Cuba

Korea, Dem. Rep.

Paraguay

Yemen, Rep.

Djibouti

Kosovo

Peru

Zambia

Dominican Rep.

Kyrgyzstan

Philippines

Zimbabwe

Ecuador

Lao PDR

Rwanda

 

Egypt

Lebanon

S.Tomé-Principe