Obhajoba disertační práce

Obhajoba disertační práce

Dle Opatření děkana č. 27/2017 se doktorand přihlašuje k obhajobě disertační práce přihláškou k obhajobě na studijním oddělení nejméně 8 měsíců před uplynutím maximální doby studia a nejpozději 60 dní před vypsaným termínem.

Přihlášku k obhajobě disertační práce lze podat pouze po splnění státní doktorské zkoušky.

Časový harmonogram

3 měsíce před termínem konání

  • informujte odpovědnou osobu na institutu o záměru konat obhajobu disertační práce

2 měsíce před termínem konání

  • vložte do SISu finální verzi práce totožnou s její odevzdávanou tištěnou verzí + abstrakt v češtině a v angličtině  
  • na studijní oddělení odevzdejte:
  • Přihlášku k obhajobě disertační práce
  • Hodnocení školitele o průběhu doktorského studia pro připuštění k obhajobě disertační práce
  • 2 exempláře disertační práce v pevné nebo kroužkové vazbě (oba výtisky mohou být v kroužkové vazbě, pokud institut nestanoví jinak)
  • 2 tištěné exempláře tezí disertační práce. Student teze pošle také elektronicky e-mailem své studijní referentce. 

Požadavky k obhajobě a její průběh