Metodický pokyn č. 1/2019

Užívání majetku zakoupeného s využitím dotace v rámci projektu „Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR“ (EFRR, Reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562)

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

METODICKÝ POKYN č. 1/2019

 

k užívání majetku zakoupeného s využitím dotace v rámci projektu „Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR“ (EFRR, Reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562)

 

  1. Majetek pořizovaný v rámci projektu „Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově – VRR“ (EFRR, Reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008562) slouží přímým potřebám studentů bakalářského a magisterského studia FSV UK.
  2. Majetek pořízený z dotace podle bodu 1 je řádně označen způsobem, který respektuje požadavky programu OP VVV a příslušné výzvy, v níž je projekt realizován.
  3. Pokud není majetek z výše uvedeného projektu umístěn (např. z důvodu zabránění jeho odcizení nebo znehodnocení) ve výukových místnostech, musí být dodatečně označen štítkem, který jej jednoznačně identifikuje jako vybavení nebo zařízení určené pro přímé potřeby studentů bakalářského a magisterského studia FSV UK (viz příloha 1).
  4. Na dodržení požadavků podle bodu 2 a 3 dohlíží oddělení projektové podpory a investic děkanátu FSV UK, které uživatele výše uvedeného vybavení nebo zařízení vyzve k odstranění případných nedostatků. Evidence majetku je zajišťována provozně-technickým oddělením ve spolupráci s ekonomickým oddělením děkanátu, případně oddělením IT. Instituty, v jimiž užívaných prostorách je majetek nabytý z dotace umístěn, poskytnou ve věci jeho řádné evidence, označení a užívání veškerou nezbytnou součinnost.
  5. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

 

Příloha:

  1. Vzor štítku pro označení majetku umístěného mimo výukové prostory

 

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

proděkan pro rozvoj