Informace pro vyučující / Information for teachers

Informace pro vyučující

Na této stránce vysvětlujeme situace, které mohou nastat ve výuce a v kontaktu se studentem se speciálními potřebami a na které musíte jako vyučující reagovat. Vzhledem k tomu, že tyto situace mohou být velmi různé, je potřeba vždy postupovat individuálně a hledat taková řešení, která nebudou příliš komplikovat výuku ani vyučujícímu, ani studentovi, ale zároveň stále budou v souladu s funkční diagnostikou a příliš se neodchýlí od Studijního a zkušebního řádu a Pravidel pro organizaci studia.

Pokud si nebudete vědět rady, můžete se kdykoliv obrátit na kontaktní osoby na e-mailu specialni.potreby@fsv.cuni.cz

Jaké nároky na úpravu studia mohou studenti mít?

Nároky a úpravy studia se odvíjejí od typu a míry handicapu. V drtivé většině případů se setkáte s nárokem na prodloužení času u zkoušení. Ten může být stanoven na 25, 50, 75 nebo 100 % času navíc a může se týkat jakéhokoliv typu zkoušení, tedy jak písemného, tak ústního.
U ústního zkoušení je situace jednodušší, tam je pouze nutné vyhradit si na daného studenta více času. S ohledem na konkrétní zdravotní znevýhodnění je také možné zvážit, zda by nebylo vhodné vyzkoušet studenta jako prvního, nebo naopak jako posledního (např. u studentů s úzkostnou poruchou může dlouhé čekání úzkost ještě prohloubit). Není proto od věci zeptat se studenta předem, co by mu vyhovovalo více. 
U písemného zkoušení se vždy, když je to alespoň trochu možné, doporučuje, aby student byl zkoušen v samostatné místnosti, aby nebyl stresován a rušen odcházejícími spolužáky, kteří zkoušku dokončí dříve.
Zajišťujete-li pro studenta samostatnou místnost, je třeba myslet i na to, kdo zde bude konat dozor. Není-li z nějakého důvodu možné, aby student psal test v jiné místnosti, je nutné ujasnit si, zda začne test psát dříve, nebo naopak skončí později než ostatní. Další možností je nabídnout studentovi jiný termín zkoušky, ale to je pro vyučujícího poměrně nevýhodné, protože je s tím spojena nutnost připravit další variantu zadání. Někteří studenti mohou také potřebovat upravit formát zadání (např. větší písmo u studentů se zrakovým postižením).
Abyste měli dostatek času vše připravit a domluvit se se studentem na všech detailech, je nutné, aby vás student o tom, že chce nárok na prodloužení času u zkoušení uplatnit, informoval včas (alespoň 7 dní před zkouškou).
Prodloužení času se nemusí týkat jen samotného zkoušení, ale také deadlinu pro odevzdání práce, úkolů a podobně – zde je důležitá jasná dohoda mezi vyučujícím a studentem.  

Dalším nárokem, který student může chtít uplatnit, je potřeba individuální konzultace s vyučujícím. Konzultace však není možné zaměňovat s doučováním a měly by být spíše příležitostné (např. pokud má student ze zdravotních důvodů více absencí a potřebuje se zorientovat v tom, co si má doplnit). 

Mezi další modifikace během studia patří například zvětšené písmo u zadání testu pro slabozraké, používání různých technických pomůcek u zrakově a sluchově postižených, tolerance k nečitelnému rukopisu a pravopisným chybám u dysgrafiků, preference ústního zkoušení před písemným a naopak, nutnost jasných zadání bez možnosti dvojího výkladu atd., atd. 

Situace mohou být opravdu různorodé a nelze je zde všechny popsat, proto se v případě, kdy si nebudete vědět rady, neváhejte na nás obrátit.

Jak se o studentovi a jeho nárocích dozvíte?

O studentovi se speciálními potřebami se nejčastěji dozvíte tak, že za vámi přijde s funkční diagnostikou (FD) a bude požadovat nějakou modifikaci při studiu nebo při zkoušení. Své nároky může student uplatňovat pouze na základě této funkční diagnostiky - dokumentu, jehož celý název zní “Odborný posudek studenta UK se speciálními potřebami”. Tento dokument je na  hlavičkovém formuláři UK a je podepsaný studentem a autorem FD (což je některý z odborníků na speciální pedagogiku na UK). .
V případě, že o to student požádá, zašle vám funkční diagnostiku kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami. Někteří však preferují oslovit vyučující sami. Jsou i studenti, kteří mají  funkční diagnostiku jen “pro všechny případy” a během celého studia své nároky vůbec neuplatní.  

Pokud se na Vás některý ze studentů obrátí a dožaduje se úprav studia, měl by Vám funkční diagnostiku předložit. V případě, že student není evidován jako student se speciálními potřebami a své nároky uplatňuje pouze na základě lékařské zprávy, nárok na podporu při studiu bohužel nemá. Takového studenta prosím odkažte na kontaktní osobu pro studenty se speciálními potřebami, která mu s evidencí ráda pomůže. V případě, že se student neprokáže funkční diagnostikou, ale zároveň tvrdí, že evidovaný je, obraťte se prosím na kontaktní osobu, která to ověří.

Může ovšem nastat také situace, kdy sami na studentovi pozorujete různé projevy neobvyklého chování. Studenti někdy nevědí, že se mohou nechat zaevidovat, nebo si zatím svůj problém nepřipouštějí. Na studentovi můžete také pozorovat známky dyslexie, dysgrafie a podobně, přitom se ale student snaží situaci zvládnout bez modifikací, například kvůli strachu ze stigmatizace. V takovém případě zkuste prosím se studentem citlivě promluvit a poslat jej za kontaktní osobou, nebo mu doporučit jednu ze služeb psychologické podpory pro studenty UK. Případně můžete sami oslovit Akademickou poradnu UK, která poskytuje všem pracovníkům UK své služby zdarma. Včasná intervence může přispět k tomu, že student neukončí své studium předčasně.

Kontaktní osoby / Contact person

Vyučujete studenta se speciálními potřebami? Potřebujete konzultaci? Ozvěte se nám na e-mailu specialni.potreby@fsv.cuni.cz!

Do you teach a student with special needs? Need consultation? Let us know by e-mail specialni.potreby@fsv.cuni.cz!

Mgr. Michael Podsedník Lucie Pištěková, DiS.

E-mail: specialni.potreby@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 239

Místnost: 219, budova Hollar 

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

E-mail: specialni.potreby@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 234

Místnost: 220, Hollar building

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

Ing. Kristýna Trojanová Mgr. Denisa Šmejkalová (ENG)

E-mail: kristyna.trojanova@fsv.cunic.cz

Telefon: 222 112 238

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

Telephone: 222 112 237

Room: 205, Hollar building

Úřední hodiny

We recommend an appointment by e-mail.

Důležité odkazy

Základní informace / Basic information

  1. Pokud student nechce využít modifikaci studia, tak není povinen hlásit vyučujícímu, že je student se speciálními potřebami. Je to rozhodnutí studenta, zda požádá vyučujícího na začátku výuky o modifikaci studia. 
  2. Student, který je řádně evidovaný jako student se speciálními potřebami dle Opatření rektora č. 23/2017 má k dispozici posudek funkční diagnostiky s doporučeními pro vyučující. V případě potřeby modifikace studia je Student povinen se tímto posudkem prokázat u vyučujících. 
  3. Bez evidence nemá student nárok na modifikaci studia. V takovém případě pošlete studenta za námi, abychom jej evidovali. 
  4.  

Psychologické poradenství

Psychologické poradenské centrum Filozofické fakulty UK 
FF UK, Katedra psychologie, Celetná 20, Praha 1
Nutné objednání.

Poradenství je poskytováno zdarma v celém rozsahu studentům a zaměstnancům Filozofické fakulty. Zájemci o poradenství z jiných fakult, vysokých škol i z řad veřejnosti hradí poradenské konzultace od 2. konzultace včetněDiagnostika je zpoplatněna pro všechny zájemce.

  • poradenská / terapeutická konzultace - 400 Kč
  • diagnostické vyšetření - 1000 až 2500 Kč - cena je stanovena předem na základě zakázky - zahrnuje úvodní rozhovor, vyšetření s použitím diagnostických nástrojů, vyhodnocení, vypracování zprávy a zpětnou vazbu zájemci

Nabídka Ústavu jazyků a komunikace neslyšících při Filozofické fakultě

Ústav jazyků a komunikace neslyšících při FF UK nabízí konzultace a metodickou podporu pro pedagogy a další pracovníky UK. Jedná se o konzultace, které budou zaměřené na jazykovou výuku či zkoušení studentů neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých. V případě Vašeho zájmu se prosím obraťte přímo na Ústav jazyků a komunikace neslyšících http://ujkn.ff.cuni.cz/kontakt