Habilitační řízení - Pavel Mücke

ZÁZNAM - HŘ - Pavel Mücke

Pracoviště uchazeče: Institut mezinárodních studií FSV UK

Obor habilitace: Moderní dějiny

Datum zahájení: 12. ledna 2017

Datum habilitační přednášky na VR FSV UK: 11. října 2017

Název předložené habilitační práce: Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů
studené války (1945–1989)

MÜCKE, Pavel. Šťastnou cestu…?! Proměny politik cestování a cestovního ruchu v Československu za časů
studené války (1945–1989). Pelhřimov: Nová tiskárna 2017, 399 stran. ISBN 978-80-7415-149-1.

 

Oponenti habilitační práce:

doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (Ostravská univerzita/Filozofická fakulta)

PhDr. Miroslav Sabol, Ph.D. (Slovenská akademie vied/Historický ústav)

Doc. PhDr. et JUDr. Jan Štemberk, Ph.D. (Univerzita Karlova/Fakulta humanitních studií)

 

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a Univerzita Karlova/Fakulta humanitních studií)

Členové:

Dr. Christiane Brenner (Collegium Carolinum, Mnichov)

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (Jihočeská univerzita/Filozofická fakulta)

PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (Historický ústav SAV)

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (Univerzita Karlova/Fakulta sociálních věd)