Dodatek k pokynu děkana č. 1/2001

Oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky

Dodatek k pokynu děkana č. 1/2001

Oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky

 

V souvislosti s poskytnutím institucionální podpory na výzkumný záměr MSM0021620841 Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy rozšiřuji okruh vybraných pracovníků fakulty, kteří jsou zmocněni k úkonům ve vztahu k nakládání s finančními prostředky:

 

Hlavní řešitel a dílčí řešitelé výzkumného záměru

 

Hlavní řešitel a dílčí řešitelé výzkumného záměru odpovídají za hospodaření se svěřenými finančními prostředky výzkumného záměru MSM00021620841 Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy a to do výše schváleného rozpočtu dílčího výzkumného záměru pro příslušný rok. V této souvislosti jsou zmocněni v rámci dílčího výzkumného záměru k těmto úkonům:

  • schvalují úhradu veškerých faktur včetně drobného vydání,
  • schvalují poskytování stálých záloh pracovníků,
  • schvalují poskytování mimořádných záloh pracovníků,
  • schvalují vyúčtování veškerých záloh pracovníků,
  • schvalují cestovní příkazy na tuzemské a zahraniční služební cesty a následné vyúčtování nákladů na tyto cesty,
  • podávají návrhy na uzavření pracovních smluv, odměn a dohod konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), které se týkají výzkumného záměru.

 

Svou pravomoc mohou písemně přenést na pověřeného pracovníka. Odpovědnosti za hospodaření s finančními prostředky se tím však nezbavují.

 

Podpisové vzory oprávněných pracovníků budou uloženy v ekonomickém oddělení fakulty.

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem vydání.

 

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

 

V Praze dne 25. 4. 2005