Dodatek číslo 1 k pokynu děkana č. 5/2001

Organizace studijních pobytů cizích státních příslušníků na UK FSV

Dodatek číslo 1 k pokynu děkana č. 5/2001

 

(Organizace studijních pobytů cizích státních příslušníků na UK FSV)

 

Vzhledem ke změněným podmínkám v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské Unie měním pokyn č. 8/1999, který nově zní:

 

„Organizace studijních pobytů v cizím jazyce“

 

Současně se tímto dodatkem mění:

odst. č. 1:

 

„ Studijní pobyt na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy je organizován v rámci celoživotního vzdělávání a nepodléhá Studijnímu a zkušebnímu řádu FSV UK. Tento pokyn specifikuje podmínky pro studijním pobyty, které probíhají formou výuky v cizím jazyce.“

 

odst. č. 2 (Podmínky studia)

 

„Účastník studijního pobytu (dále jen student)

 

 

  • má právo si ve smyslu Studijního a zkušebního řádu fakulty přednášky a semináře, které probíhají v cizím jazyce a to dle vlastního výběru do maximální hodnoty 30 kreditů za semestr; zapsání zahrnuje právo být vyzkoušen a klasifikován; semináře si lze zapsat pouze se souhlasem příslušného pedagoga;
  • má právo na poskytnutí individuálních konzultačních hodin ze strany studijního poradce (viz článek 11);
  • má právo na zadání konkrétního vědecko-výzkumného problému, jehož výsledkem je zpracování práce, kterou student obhájí před 3 člennou komisí jmenovanou ředitelem institutu nejpozději poslední týden svého studijního pobytu; s přihlédnutím k prostorovým kapacitám fakulty má student právo navštěvovat kteroukoliv přednášku vypisovanou na fakultě.

 

Ostatní ustanovení pokynu zůstávají v platnosti.

 

Tento pokyn platnosti dnem vydání a účinnosti prvním dnem semestru akademického roku 2004/2005.

 

V Praze dne 15.7.2004

 

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty