Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 4/2002

Archivace účetních záznamů a dalších písemností ekonomického charakteru na FSV

Dodatek č. 1

k pokynu tajemnice č. 4/2002

k archivaci účetních záznamů a dalších písemností ekonomického charakteru na FSV

 

Bod l a bod 2  výše uvedeného pokynu se doplňuje takto:

 

Bod 1

 

     Ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 zákona, jsou účetní jednotky povinny uchovávat od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla daňová povinnost

 

- Daňové doklady (DPH)  10 let

 

      Bod 2

 

      Ve smyslu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanci § 22c jsou organizace povinny uchovávat doklady následující po roce, kterého se týkají

 

- účetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného 10 let

 

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

 

                                                                 Ing. Zuzana Beníšková

                                                                          tajemnice

 

V Praze dne 31. srpna 2006