Opatření děkanky č. 9/2020 - NEPLATNÉ

Opatření děkanky č. 9/2020 - NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 9/2020

 

Název:

Pokyny ke zkouškovému období letního semestru v akademickém roce 2019/2020

 

Účinnost:

4. 5. 2020

V Praze dne 30. dubna 2020

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

1.     Opatření děkanky se vydává v návaznosti na Opatření rektora 11/2020 Harmonogram akademického roku 2019/20 stanovený v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR, Opatření děkanky 6/2020 Harmonogram akademického roku 2019/2020 a Zvláštní pravidla studia na UK, která byla schválena akademickým senátem univerzity dne 3. dubna 2020 a registrována MŠMT dne 24. dubna 2020.

2.     Pro předměty, jejichž kontrola studia spadá do zkouškového období letního semestru v akademickém roce 2019/2020, platí následující:

a.      Do konce června 2020 je vypsán alespoň jeden termín kontroly studia předmětu.

b.     V červenci 2020 je vypsán alespoň jeden termín kontroly studia předmětu.

c.      V září 2020 je vypsán alespoň jeden termín kontroly studia předmětu.

d.     Vyučující dbají na rovnoměrnost a zajištění kapacity termínů kontrol studia předmětů, a to s přihlédnutím na možnosti studentů a studentek v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR.

e.      Alespoň jeden termín kontroly studia předmětu je vypsán jako distanční. Ředitelé mohou vyhláškou či nařízením povinný počet distančních termínů navýšit.

f.      V případě distanční varianty písemné zkoušky se doporučuje, aby její součástí bylo prohlášení: „Tímto prohlašuji, že jsem zkoušku zpracoval/a nezávisle, bez pomoci třetích stran a bez použití jiných než předem povolených materiálů.“

g.     V případě vypsání termínů kontrol studia předmětu v prezenční i distanční formě v daném předmětu zajistí vyučující srovnatelnou náročnost plnění.

h.     Změny podmínek kontroly studia předmětu musí být oznámeny studentům do 10. 5. 2020 a uvedeny v SIS UK.

3.     Ostatní práva a povinnosti studentů, studentek a vyučujících vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia na FSV UK, která nejsou upravena tímto Opatřením či dokumenty v Odstavci 1, zůstávají platná.

4.     Po dobu účinnosti Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 491 o přijetí krizového opatření musí student či studentka, kteří se účastní prezenční kontroly studia předmětu, poskytnout písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů (část III., odst. 1 usnesení vlády). Vzor čestného prohlášení je dostupný na webových stránkách fakulty v českém i anglickém jazyku. Čestné prohlášení předá student či studentka zkoušejícímu před začátkem kontroly studia předmětu. Zkoušející čestné prohlášení předá na sekretariát daného institutu či příslušné katedry. Příslušný sekretariát dále předá čestné prohlášení na studijní oddělení fakulty, kde bude založeno do složky příslušného studenta či studentky.

5.     Odstavec 4 platí obdobně pro prezenční státní závěrečnou zkoušku. Čestné prohlášení student či studentka předá předsedovi či předsedkyni komise.

6.     Toto Opatření nabývá účinnosti dne 4. května 2020.

7.     Toto Opatření pozbývá platnosti dne 25. září 2020.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Za správnost:

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti