Opatření děkanky č. 5/2020 - NEPLATNÉ

Opatření děkanky č. 5/2020 - NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 5/2020

Název:

Odevzdávání závěrečných prací k státním závěrečným zkouškám v akademickém roce 2019/2020

 

Účinnost:

30. 4. 2020

 

V Praze dne 22. dubna 2020

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

  1. Usnesením Vlády ČR č. 194 zveřejněného dne 12. března 2020 pod č. 69/2020 Sb., byl vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ nouzový stav na období do 30. dubna 2020.  
  2. Vzhledem ke skutečnosti, že okamžik ukončení nouzového stavu nelze předem stanovit konkrétním datem, rozhodla děkanka v návaznosti na Opatření děkanky č. 14/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020 a jeho pozdějších změn o dočasné změně formy odevzdávání studentských prací. 
  3. Pro bakalářské a diplomové práce, které jsou odevzdávány k obhajobě během letních a podzimních termínů státních závěrečných zkoušek akademického roku 2019/2020 dle platného Harmonogramu akademického roku (Opatření děkanky č.  14/2019) se v článku 11, odstavci 3 první dvě věty Pravidel pro organizaci studia na FSV UK ve znění „Práce se odevzdává elektronicky do SIS UK a ve dvou tištěných kopiích v kroužkové nebo pevné vazbě. Elektronická verze práce musí být totožná s tištěnou verzí“ nahrazují větou „Práce se odevzdává elektronicky do SIS UK.“
  4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 30. 4. 2020.
  5. Toto opatření pozbývá platnosti dne 30. 9. 2020.

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti