Opatření děkanky č. 43/2018 - NEPLATNÉ

Jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 43/2018

 

Název:

Jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty  

 

Účinnost:

1. 10. 2018

V Praze dne 19. září 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Centrum jazykové přípravy FSV UK nabízí pracovníkům Univerzity Karlovy placené kurzy anglického jazyka. Výše kurzovného v aktuálním akademickém roce je v příloze tohoto opatření. Kurzovné je možné zaplatit na celý akademický rok nebo na zimní a letní semestr zvlášť.

Zaměstnanci FSV UK, kteří splňují podmínky pro získání příspěvku ze sociálního fondu na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a související s předmětem činnosti univerzity (OD č. 30/2018, část IV. či OD, které jej nahrazuje), si do 31. 10. daného akademického roku zažádají o příspěvek a po jeho schválení uhradí pouze polovinu kurzovného.

Účastníci z jiných fakult mohou požádat o vystavení faktury.

Počet účastníků jednoho kurzu musí být minimálně 8 osob.

Tímto se ruší Opatření děkana č. 32/2011.

 

Příloha:

1. Výše kurzovného v akademickém roce 2018/2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Mgr. Lucie Poslušná

Tajemnice Centra jazykové přípravy