Opatření děkanky č. 38/2018 - NEPLATNÉ

Centra doktorských studií na Fakultě sociálních věd UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 38/2018

 

Název:

Centra doktorských studií na Fakultě sociálních věd

 

Účinnost:

1. 1. 2019

V Praze dne 31. srpna 2018

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Toto opatření upravuje fungování Center doktorských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, dále jen „fakulta“.
 2. Centra doktorských studií jsou zřizována na institutech fakulty. Pravidla jejich fungování mohou být upravena vyhláškou ředitele příslušného institutu.
 3. Vedoucího Centra doktorských studií jmenuje ředitel příslušného institutu, zpravidla je jím předseda oborové rady.
 4. Členy Center doktorských studií jsou studenti prezenční formy doktorského studia fakulty.
 5. Členové Center doktorských studií jsou vybíráni ve výběrovém řízení na dobu jednoho roku. Výběrové řízení do Centra doktorských studií se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy, pokud je tato povinnost stanovena opatřením děkanky. Student doktorského studia se může stát členem Centra doktorských studií opakovaně.
 6. Členové Center doktorských studií se zabývají především plněním studijních povinností v rámci svého doktorského studia formulovaných v Individuálním studijním plánu. Nejvyšší prioritou je práce na disertačním výzkumu a publikace jeho výsledků v kvalitních vědeckých časopisech či nakladatelstvích. Rozsahem tvoří výzkumné aktivity zaměřené především na včasné dokončení disertační práce nejméně 60 % náplně práce doktoranda.
 7. Centra doktorských studií mohou koordinovat administrativní aktivity spojené s chodem doktorských studijních programů a zapojením doktorských studentů do vědecko-pedagogické činnosti. Dále mohou poskytovat poradenství doktorským studentů při řešení jejich grantových projektů. Pracovní náplň spojená s administrativními povinnostmi, zadaná vedoucím Centra doktorských studií, nepřesahuje 20% náplně práce doktoranda v Centru doktorských studií.

 

Čl. 2

Financování

 1. Centra doktorských studií jsou financována z prostředků jednotlivých institutů.
 2. V případě, že členové Center doktorských studií mají na příslušném institutu zajištěn čistý příjem ve výši nejméně 16 000 Kč měsíčně (v této částce není zahrnuto doktorandské stipendium dle čl. 7 Pravidel pro přiznávání stipendií na fakultě), může institut čerpat prostředky vyčleněné na podporu Center doktorských studií v rozpočtu fakulty.  
 3. Na každém institutu může být z prostředků vyčleněných v rozpočtu fakulty podpořeno maximálně 6 členů Centra doktorských studií. Pro účely financování z rozpočtu fakulty je rozhodný počet členů Centra doktorských studií k 1. únoru příslušného kalendářního roku. Příspěvek na jednoho člena Centra doktorských studií činí 30 000 Kč na rok.
 4. Prostředky jsou převedeny na střediska příslušných institutů v souladu se schváleným rozpočtem fakulty pro příslušný kalendářní rok.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření děkanky nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

 

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D.

proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání