Opatření děkanky č. 21/2019-NEPLATNÉ

Opatření děkanky č. 21/2019-NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 21/2019

 

Název:

Stanovení cen komerčních krátkodobých pronájmů místností v Opletalově ulici a svěření správy agendy krátkodobých pronájmů řediteli Institutu ekonomických studií FSV UK

 

Účinnost:

15. 9. 2019

V Praze dne 29. srpna 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

I.                   

 1. Ceny za 1 hodinu pronájmu jednotlivých místností, ceny doplňkových služeb a hodinové sazby za dohled odpovědných pracovníků v budově Opletalova - Institut ekonomických studií FSV UK (dále jen „IES FSV UK“) stanovuji takto:

 

Budova v Opletalově ul. 26, Praha 1

počítačová učebna (suterén) 500,- Kč/hod.
A U L A (přízemí 109) 1.400,- Kč/hod.
seminární místnost (přízemí 105) 300,- Kč/hod.
posluchárna (1. patro 206) 600,- Kč/hod.
malá A U L A (2. patro 314) 800,- Kč/hod.
místnost č. 601 200,- Kč/hod.
 • U celodenních pronájmů je cena pronájmu k jednání.
 • Pevné dataprojektory (pořízené z projektu PRSP) nejsou součástí pronájmu místností ani součástí ceny pronájmu, lze využít pouze přenosný dataprojektor.

 

Dohled při pronájmech místností vybavených IT technikou

Pracovník IT:

technický dozor – pracovní dny/ osoba

300,- Kč/hod.

technický dozor – dny prac. volna, svátky/ osoba

400,- Kč/hod.

Pracovník vrátnice:  

1 osoba

230,- Kč/hod.

 2.    CENY UVEDENÉ V TOMTO OPATŘENÍ JSOU STANOVENY BEZ DPH, KTERÁ BUDE FAKTUROVÁNA VE VÝŠI DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

3.      Pronájmy místností se realizují objednávkou, jejíž vzor je přílohou č. 1 tohoto opatření a bude k dispozici ke stažení zájemcům na webových stránkách IES FSV UK.

4.      Krátkodobé pronájmy či vnitrofakultní užívání místností pro účely letních škol a jiných forem vzdělávání upravuje metodický pokyn tajemníka fakulty.

II.

 1. Správu agendy pronájmů vykonává pověřený pracovník ředitelem IES FSV UK, zpravidla tajemník IES FSV UK pro budovu Opletalova 26, Praha 1.
 2. Objednávky nájmů přijímá a evidenci objednávek vede samostatně IES FSV UK.  
 3. Objednávka potvrzená nájemcem je podkladem pro vystavení daňového dokladu – faktury. Po skončení akce zašle institut objednávku na Ekonomické oddělení děkanátu za účelem vystavení daňového dokladu – faktury. Ekonomické oddělení vystaví a zašle fakturu objednateli uvedenému na objednávce. 
 4. Za kontrolu úhrad plateb je zodpovědný vedoucí Ekonomického oddělení děkanátu.  
 5. Pověřený pracovník ředitelem IES FSV UK, zpravidla tajemník IES FSV UK zodpovídá za včasné předání objednávky na Ekonomické oddělení a za poskytnutí potřebné součinnosti při správě pohledávek za nájemci.
 6. Odvod režie se řídí samostatným opatřením děkanky o režiích z doplňkové činnosti (aktuální OD 45/2018 Doplňková činnost na FSV UK).  

III.

 1. Toto opatření nabývá účinnosti 15. září 2019.

 

Příloha:

 1. Objednávka pronájmu místností na FSV UK

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Ing. Ondřej Blažek  

tajemník FSV UK