Opatření děkanky č. 2/2020 - NEPLATNÉ

Opatření děkanky č. 2/2020 - NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 2/2020

 

Název:

Provozní řád Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

 

Účinnost:

2. 1. 2020

 

V Praze dne 30. prosince 2019

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

 

I. Základní ustanovení

 1. Centrum vědeckých informací Fakulty sociálních věd UK (dále jen „CVI“ nebo „knihovna“) je jedním ze základních informačních zařízení fakulty, které spravuje její knižní a časopisecké fondy. Zároveň slouží jako informační a poradenské pracoviště pro studenty, akademické i vědecké pracovníky a ostatní zaměstnance UK i pro širokou veřejnost.
 2. Tento Provozní řád Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy je vydáván na základě zmocnění opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 36/2019, jímž byl vydán Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb.,  o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, knihovního zákona. Univerzita Karlova je dále v tomto řádu označována jako „UK“.
 3. Za knihovní fond, provoz knihovny a hospodaření s přidělenými finančními prostředky odpovídá vedoucí CVI, který je za svou činnost zodpovědný pověřenému proděkanovi.

II. Knihovnické a informační služby

CVI poskytuje svým uživatelům veřejné knihovnické a informační služby v souladu s čl. 2 Knihovního a výpůjčního řádu UK. Jsou to hlavně:

1.      Výpůjční služby:

a)      prezenční – v knihovně,

b)     absenční – mimo knihovnu,

c)      zprostředkování výpůjček z českých a zahraničních knihoven (meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba).

2.      Informační služby:

a)      poradenské služby – informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

b)     bibliograficko-informační služby, referenční a rešeršní služby,

c)      elektronické služby – přístup k elektronickým informačním zdrojům a jejich správa.

3.      Reprografické služby

III. Uživatelé CVI

a)      student,

b)     doktorand,

c)      stážista,

d)     zaměstnanec,

e)      spolupracovník UK - zaměstnanec jiné instituce spolupracující s Univerzitou Karlovou (např. fakultní nemocnice, Akademie věd ČR),

f)       veřejnost – kdokoliv mimo výše uvedené kategorie (Klub Alumni UK, externí uživatelé služeb, veřejnost),

g)      MVS – právnická osoba zapsaná v evidenci knihoven Ministerstva kultury České republiky.

 

IV. Registrace uživatelů 

1.       Podmínkou užívání knihovnických a informačních služeb je poskytnutí souhlasu s respektováním Knihovního a výpůjčního řádu UK a jeho přílohami.

2.       Uživatelé při využívání knihovnických a informačních služeb používají jeden z průkazů UK, vydaný dle Opatření rektora – Zavedení a používání průkazů na UK[1] v platném znění, který slouží k osobní identifikaci. V případě průkazu externího uživatele služeb je přípustný pouze tzv. „personalizovaný“ průkaz opatřený osobními údaji.

3.       Uživatel může být zaregistrován pouze po poskytnutí souhlasu s respektováním Knihovního a výpůjčního řádu UK a jeho přílohami, a po předložení jednoho z průkazů UK, v případě externích uživatelů se musí jednat o tzv. „personalizovaný“ průkaz.

4.       Uživatelé z řad veřejnosti předkládají při první návštěvě knihovny nejen personalizovaný průkaz externího uživatele služeb UK, ale i občanský průkaz nebo pas k ověření totožnosti a doplnění kontaktní adresy do Informačního systému UK.

5.       Registrační období je pro:

a)      studenty a doktorandy – 3 roky,

b)     stážisty – 6 měsíců,

c)      zaměstnance – 5 let,

d)     spolupracovníky UK – 1 rok,

e)      veřejnost – 1 rok,

f)       MVS – 5 let.

6.       Registrace je ukončena:

a)      vypršením platnosti registrace,

b)     ukončením, přerušením nebo zanecháním studia,

c)      ukončením pracovně-právního vztahu k Univerzitě Karlově,

d)     závažným porušením povinností uživatele ve smyslu čl. 4, bod 6. Knihovního a výpůjčního řádu UK.

 

V. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má právo na využívání veřejných knihovnických a informačních služeb podle knihovního zákona, Knihovního a výpůjčního řádu UK a tohoto Provozního řádu CVI FSV UK.
 2. Uživatel má právo podávat připomínky, stížnosti a náměty k činnosti knihovny k rukám vedoucího CVI.
 3. Uživatel má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictvím internetu nebo v prostorách CVI pomocí svých přihlašovacích údajů.
 4. Uživatel odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně knihovny.
 5. Uživatel je povinen neprodleně oznámit změnu v osobních údajích nebo ztrátu průkazu UK v kterékoliv z dílčích knihoven. Další postupy v případě ztráty průkazu UK stanoví čl. 3 odst. 4 Knihovního a výpůjčního řádu UK.
 6. Uživatel se musí podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou nezbytná pro udržení pořádku a ochranu majetku.
 7. Po ukončení nebo změně vztahu k UK je uživatel povinen vrátit veškeré vypůjčené dokumenty a vyrovnat všechny své závazky vůči Knihovně UK.
 8. Uživatel se speciálními potřebami je na základě písemné žádosti oprávněn využívat služeb CVI v zastoupení svého asistenta, kterého v žádosti uvede.

 

VI. Výpůjční služby

1.       Výpůjční služby jsou poskytovány řádně registrovaným uživatelům v provozní době konkrétní pobočky CVI po předložení platného průkazu UK.

2.       Výpůjčky z fondu CVI lze realizovat v rámci prezenčního, absenčního a meziknihovního výpůjčního režimu. O zařazení dokumentů do jednotlivých režimů výpůjčky rozhoduje odpovědný pracovník knihovny.

3.       Definice jednotlivých režimů výpůjček:

a)      Prezenční výpůjčky - dokument se statusem „prezenčně“ a „prezenčně - sklad“ si může uživatel zapůjčit ke studiu pouze v prostorách CVI. Ve výjimečných případech mohou uživatelé požádat pracovníka CVI o zapůjčení prezenčního dokumentu absenčně na 1 den.  O uskutečnění výjimky rozhoduje službu konající knihovník. Publikace bude vydána nejdříve 1 hodinu před koncem otevírací doby a vrácena musí být následující pracovní den nejpozději do 12:00 hodin. V případě, že uživatel nedodrží výše uvedené podmínky, zaplatí pokutu za nedodržení stanovené výpůjční lhůty dle Ceníku.

b)     Přísně prezenční výpůjčky - dokumenty označené statusem „přísně prezenční“ a „přísně prezenční - sklad“ lze zapůjčit ke studiu pouze v prostorách CVI, ve zpřísněném režimu. Jednotky s tímto statusem nelze vypůjčit mimo CVI, ani si z nich uživatel nesmí sám pořizovat kopie. Při práci s těmito dokumenty je uživatel povinen řídit se pokyny pracovníka odpovědného za výpůjční službu.

c)      Absenční výpůjčky - dokumenty se statusem „běžná výpůjčka“ a „běžná výpůjčka – sklad“ si může uživatel zapůjčit mimo prostor CVI. Maximální limity současně absenčně vypůjčených publikací jsou stanoveny Jednotnou maticí výpůjček, viz příloha č. 2 Knihovního a výpůjčního řádu UK.

d)     Grantové výpůjčky – dokumenty v této kategorii jsou dostupné pouze řešitelům grantových projektů, z jejichž prostředků byly zakoupeny. Výpůjčka trvá po dobu řešení projektu. Po jeho skončení se dokumenty vrací do knihovny.

e)      Nelze půjčitdokumenty v této kategorii jsou ve špatném technickém stavu a není možné je zapůjčit ani do studovny, ani v rámci MVS nebo MMVS.

4.       Evidence výpůjček se provádí prostřednictvím elektronického automatizovaného systému.

5.       Zaevidování výpůjčky a převzetí dokumentu není doprovázeno tištěným potvrzením o výpůjčce s podpisem uživatele.

6.       Knihovna nevydává tištěné potvrzení o výpůjčce, uživatel si ho ale může vyžádat.

7.       V opodstatněných případech může knihovník požadovat stvrzení výpůjčky podpisem na výpůjčním tiskopisu.

8.       Uživatel si může vypůjčit pouze jeden exemplář od každého dokumentu.

9.       Uživatel nesmí vypůjčený dokument nebo zařízení zapůjčit další osobě. Za výpůjčku ručí uživatel osobně.

10.   Dokumenty, objednané ze skladových sbírek CVI-sklad 1 a 2 a z depozitářů Krystal a Lešetice, jsou uživateli k dispozici pouze v knihovně na Smetanově nábřeží.

11.   Dokumenty, objednané ze sbírky Knihovna Opletalova – sklad, jsou uživateli k dispozici pouze v knihovně v Opletalově ulici.

12.   Objednávky dokumentů ze skladových prostor a  detašovaných depozitářů budou uživateli dodány v následujících termínech:

a)      CVI-sklad 1 a 2, Knihovna Opletalova-sklad: do 3 hodin; po 16té hodině další pracovní den,

b)     depozitář Krystal: do 3 pracovních dnů,

c)      depozitář Lešetice: do 30 dnů.

13.   O vyřízení splněné objednávky je uživatel informován prostřednictvím e-mailu.

14.   Na dokument, vypůjčený jiným uživatelem, si uživatel může vytvořit rezervaci, pokud to povoluje jeho status. Rezervuje-li si stejný dokument více uživatelů, má přednost ten, který rezervaci zadal dříve. Uživatel bude o splnění rezervace vyrozuměn prostřednictvím e-mailu. Pro uživatele bude dokument připraven k vyzvednutí po dobu 3 pracovních dnů od data splnění rezervace včetně. V případě jeho nevyzvednutí ve stanovené lhůtě, bude rezervovaný dokument postoupen dalšímu zájemci.

15.   Uživatel je povinen si vypůjčené dokumenty při převzetí ihned prohlédnout a nahlásit případná poškození.

16.   Výpůjčka může být realizována pouze za předpokladu, že uživatel nemá nesplněné závazky vůči jiné fakultní knihovně UK.

17.   CVI informuje uživatele o blížícím se konci výpůjční lhůty jeho výpůjček pouze prostřednictvím e-mailové zprávy.

18.   Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument či zařízení nejpozději v den uplynutí výpůjční lhůty.

19.   Vrácení výpůjčky se provádí prostřednictvím elektronického automatizovaného systému a není doprovázeno potvrzením o vrácení ze strany knihovny.

20.   Vrácení výpůjček je možné pouze v té pobočce CVI, kde došlo k jejich zapůjčení.

21.   Nevrátí-li uživatel výpůjčku do konce výpůjční lhůty, bude knihovnou vyzván, aby tak učinil. Upomínky jsou generovány knihovním systémem a přednostně rozesílány elektronicky na zadanou e-mailovou adresu. Po třech bezvýsledných elektronických upomínkách, následuje čtvrtá písemná upomínka, případně pátá písemná upomínka, která je již předžalobní, a zasílá se vždy doporučeně na kontakty poskytnuté uživatelem. Pokud uživatel svoje závazky vůči knihovně nesplní, následuje vymáhání soudní cestou.

22.   CVI není povinna zasílat upozornění o blížícím se konci výpůjční lhůty ani upomínky, uživatel je povinen sledovat stav svých výpůjček sám.

23.   CVI z technických důvodů negarantuje doručení elektronických zpráv, zasílaných uživateli na e-mailovou adresu. Nedoručení nebo pozdní doručení těchto zpráv není důvodem pro snížení nebo odpuštění pokuty.

24.   Uživatelům typu „MVS“ poskytuje CVI výpůjčky pouze prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby dle čl. VIII. tohoto řádu.

 

VII. Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůty, lhůty prodloužení a maximální množství výpůjček stanovuje pro jednotlivé kategorie uživatelů Jednotná matice výpůjček, viz příloha číslo 2 Knihovního a výpůjčního řádu UK (dále jen „matice“).
 2. Při výpůjčce je uživatel informován o době, po kterou si může dokument ponechat.
 3. Před uplynutím výpůjční lhůty může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně dvakrát, nežádá-li o dokument další uživatel a není-li v matici uvedeno jinak.
 4. CVI může stanovit také kratší výpůjční lhůtu, popř. požádat o neodkladné vrácení dokumentu ještě před uplynutím výpůjční doby.
 5. Při překročení výpůjční lhůty bude CVI účtovat uživateli pokutu dle Ceníku, viz příloha č. 1 tohoto řádu.

VIII. Meziknihovní výpůjční služba

Pro uživatele

 1. Pokud CVI nemá potřebnou publikaci či kopii článku z periodik ve svých fondech, může její zapůjčení zprostředkovat v rámci meziknihovní výpůjční služby (dále jen „MVS“) z jiné knihovny v ČR nebo ze zahraničí prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (dále jen „MMVS“).
 2. Meziknihovní výpůjčky jsou pouze prezenční.
 3. MVS je poskytována pouze registrovaným uživatelům CVI, a to bezplatně.
 4. Reprografické služby v rámci MVS jsou zpoplatněny a řídí se ceníkem příslušné knihovny, která službu poskytuje.
 5. Pokud se žádaný dokument nenachází v žádné knihovně na území ČR, je možné jej vyžádat ze zahraničí prostřednictvím MMVS.
 6. MMVS je placená služba. Cena je stanovena žádanou knihovnou (viz ceník příslušné knihovny).
 7. Doba potřebná k zajištění dokumentů z knihoven v ČR je 2 až 6 týdnů, u MMVS 6 týdnů až 3 měsíce.

Pro knihovny

 1. Osobám a institucím mimo CVI se výpůjčky dokumentů a kopie článků z periodik poskytují prostřednictvím MVS a MMVS podle platné vyhlášky.
 2. Dokumenty se statusem „přísně prezenční“, „přísně prezenční – sklad“ a „nelze půjčit“ naše knihovna prostřednictvím MVS a MMVS nepůjčuje.
 3. Knihovní dokumenty zapůjčené v rámci MVS zpřístupňuje žádající knihovna uživateli pouze prezenčně.
 4. Žádající knihovna se zavazuje k řádnému dodržování autorského zákona a licenčních smluv.

 

IX. Ztráty a náhrady

1.       Uživatel odpovídá za škodu vzniklou tím, že se vypůjčený dokument nebo zařízení ztratí, zničí nebo poškodí, a to bez ohledu na to, zda se tak stalo úmyslně či nedbalostí uživatele nebo třetí osoby. Vzniklou škodu je uživatel povinen CVI nahradit.

2.       Ztrátu dokumentu a zařízení je uživatel povinen bezodkladně nahlásit.

3.       O způsobu náhrady škody rozhoduje pověřená osoba CVI. Jako náhrada škody bude požadováno buď:

a)      zajištění náhradního výtisku téhož dokumentu stejného vydání a vazby,

b)     dodání totožné publikace novějšího vydání,

c)      jinou publikací se stejnou informační a finanční hodnotou dle domluvy s pověřenou osobou CVI,

d)     poskytnutí finanční náhrady – výši požadované sumy stanoví pověřená osoba CVI v souladu s čl. 6, odst. 5 písm. a, b, c) Knihovního a výpůjčního řádu UK a Ceníku.

e)      V případě ztráty, zničení nebo poškození jednoho dílu z vícesvazkového kompletu je CVI oprávněno žádat náhradu za celý komplet v souladu s čl. 6, odst. 5 písm. d) Knihovního a výpůjčního řádu UK a Ceníku.

4.       Navíc je vyžadována úhrada za knihovnické zpracování náhrady, viz Ceník.

5.       Při menších poškozeních dokumentu hradí uživatel náklady na jeho opravu, např. cenu za vyhotovení kopií poškozených stran, za převazbu apod.

6.       Náhradu je uživatel povinen poskytnout CVI v dohodnuté lhůtě, která nesmí být delší než 30 dní.

7.       Náhradu škody za ztracené, zničené a poškozené dokumenty a zařízení je CVI oprávněno vymáhat soudní cestou.

 

X. Sankce

 1. Překročení stanovené výpůjční lhůty je pokutováno dle Ceníku, viz příloha č. 1 tohoto řádu
 2. Sankce za překročení výpůjční lhůty se počítá ke každému vypůjčenému dokumentu či zařízení zvlášť, a to za každý započatý provozní den CVI, následující po dni skončení výpůjční lhůty, a to až do jeho vrácení nebo poskytnutí náhrady škody dle čl. IX tohoto řádu.
 3. estliže uživatel nevrátí půjčený dokument či zařízení, vymáhá se vrácení výpůjčky nebo peněžité náhrady za výpůjčku soudní cestou.
 4. Odmítne-li uživatel zaplatit pokutu, či jiné peněžité závazky vůči CVI stanovené Ceníkem, může mu být pozastaveno poskytování služeb do doby jejich uhrazení. Peněžité závazky budou vymáhány soudní cestou.
 5. Pokud uživatel z Fakulty sociálních věd nesplní veškeré své závazky vůči CVI, nebude mu potvrzen fakultní formulář Výstupní list při ukončení pracovního poměru.

 

XI. Provozní režim CVI

1.       Přístup do CVI

a)      Přístup do CVI je povolen po předložení platného průkazu UK všem registrovaným uživatelům. Bez registrace je možné využívat služeb CVI pouze jednorázově, po svolení knihovníka, v omezeném rozsahu.

b)     Uživatelé jsou povinni odložit si svrchní oděv a osobní zavazadla v uzamykatelných úložných skříňkách.

c)      Vstup do prostor CVI s objemnými zavazadly a svrchním oděvem je zakázán.

d)     Klíče od úložných skříněk jsou vydávány u výpůjčního pultu po předložení personalizovaného průkazu UK. V případě jednorázového vstupu, bez registrace, je nutné předložit občanský průkaz.

e)      Úložné skříňky je povoleno používat pouze po dobu pobytu v CVI. Není dovoleno odnášet klíče od skříněk mimo prostor budovy. Po skončení pobytu v CVI jsou uživatelé povinni vrátit klíč službě u výpůjčního pultu. Nevrácení klíče nejpozději do hodiny uzavření CVI je považováno za porušení provozního řádu a sankcionováno dle Ceníku.

f)       Nedoporučuje se zanechávat ve skříňkách doklady a cenné předměty.

2.       Provoz CVI

a)      Uživatel je povinen na vyzvání knihovníka předložit průkaz UK, a to kdykoliv během svého pobytu v prostorách CVI.

b)     Uživatel má právo používat v CVI jen jedno pracovní místo.

c)      Uživatelé jsou povinni zachovávat v CVI klid, pořádek a čistotu a chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům. V opačném případě mohou být z prostor CVI vykázáni.

d)     Uživatelé nesmějí v prostorách CVI kouřit ani vnášet a konzumovat potraviny a nápoje (s výjimkou vody v uzavíratelných lahvích).

e)      Telefonování v prostorách CVI je přísně zakázáno. Uživatelé jsou povinni vypnout zvonění svých mobilních telefonů.

3.       Využívání knihovních fondů

a)      Uživatel má právo používat všechny dokumenty ve volném výběru.

b)     Uživatelé si mohou pořizovat kopie tištěných dokumentů z knihovních fondů, ale pouze pro osobní potřebu, v souladu s čl. XIV. odst. 3-5 tohoto řádu a s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

c)      Při odchodu z CVI vrátí uživatel prezenční výpůjčky na určené místo. Nezařazuje je zpět na regál. Dokumenty, zapůjčené ze skladu, odevzdá uživatel u výpůjčního pultu.

d)     Z CVI je zakázáno odnášet jakékoliv součásti knihovního fondu mimo prostor ohraničený elektronickým bezpečnostním zařízením bez uskutečnění řádné výpůjčky. V případě podezření na vynášení dokumentů, při průchodu uživatele bezpečnostní bránou zazní výstražný signál, je dotyčný povinen podrobit se dalším kontrolním opatřením. To znamená, že předloží na pokyn pracovníka CVI ke kontrole věci, a k nahlédnutí obsah svého zavazadla, se kterým opouští CVI, případně vyčká na příchod ostrahy nebo Policie ČR.

4.       Využívání elektronických zdrojů CVI

a)      CVI poskytuje uživatelům přístup k elektronickým informačním zdrojům na počítačích v knihovně i prostřednictvím vzdáleného přístupu v souladu s poskytnutými licencemi, a to na základě autentizace prostřednictvím přihlašovacích údajů.

b)     Uživatelé nesmějí využívat informace z elektronických informačních zdrojů jinak než pro svoji osobní potřebu a v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5.       Používání výpočetní a reprografické techniky

a)      Technické vybavení (počítače, tiskárny, kopírky, skenery aj.) umístěné v CVI lze používat výlučně k jejich funkci a v souladu s Knihovním a výpůjčním řádem UK a tímto Provozním řádem. Technické vybavení je přednostně určeno registrovaným uživatelům.

b)     Uživatelé smějí v prostorách CVI používat i vlastní výpočetní či kopírovací techniku, pokud její používání neomezuje ostatní uživatele.

c)      Přístup do počítačové sítě mají uživatelé na základě přihlašovacího jména a hesla Centrální autentizační služby UK (CAS). Používání počítačové sítě se dále řídí samostatnými zásadami, které vydává IT oddělení FSV UK.

d)     Uživateli je zakázáno odpojovat jakoukoliv zapojenou techniku, zasahovat do konfigurace počítačů, instalovat nový software nebo kopírovat nainstalované aplikace a programy.

e)      Uživatel je plně zodpovědný za poškození nebo zničení počítačového hardwaru a softwaru i reprografické techniky, a to v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku či zákoníku práce.

f)       Elektronická zařízení (PC, elektronické čtečky, tablety) s obsahem chráněným autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mohou být používána pouze v souladu s tímto zákonem.

g)      Elektronická zařízení se nepůjčují prostřednictvím MVS.

 

XII. Evidence a revize knihovního fondu

 1. Evidence knihovního fondu je vedena v souladu s § 16 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) v elektronickém přírůstkovém seznamu.
 2. Přírůstková čísla jsou integrována do čárového kódu dokumentu.
 3. Revize se koná ve lhůtě, kterou stanoví knihovní zákon, a jejím výstupem je zápis o výsledku revize knihovního fondu.
 4. Dokumenty nenalezené v průběhu revize jsou opatřeny statusem pravděpodobná ztráta, čímž ale nejsou vyloučeny z příští revize.

 

XIII. Vyřazování knihovního fondu

1.       Z fondu CVI jsou vyřazovány dokumenty v souladu s § 17 knihovního zákona. Jedná se o tyto případy:

a)      dokumenty opotřebované, neúplné nebo poškozené, které již neplní funkci informačního pramene,

b)     dokumenty, které uživatelé ztratili,

c)      dokumenty nenalezené v průběhu několika po sobě následujících revizích,

d)     knihovní dokumenty, které neodpovídají zaměření CVI a jejím úkolům,

e)      multiplikáty knihovních dokumentů.

2.       Vyřazené dokumenty dle čl. XIII. odst. 1. písm. d) a e) jsou nabídnuty v souladu s knihovním zákonem jiným knihovnám, případně dalším zájemcům.

 

XIV. Reprografické služby

1.       CVI poskytuje reprografické služby z dokumentů ve svém fondu v samoobslužném režimu nebo na objednávku.

2.       Pro kopírování tištěných dokumentů z fondu CVI mohou uživatelé využít samoobslužné reprografické stroje umístěné v prostorách CVI.

3.       Uživatel používá technické vybavení CVI v souladu s čl. XI. odst. 5 tohoto řádu.

4.       Pro kopírování v samoobslužném režimu jsou povoleny pouze tyto dokumenty:

a)      exempláře, u kterých nepřesahuje rozměr zavřené předlohy formát A4,

b)     svazky, jejichž vazba umožňuje rozevření předlohy do úhlu 180°,

c)      předloha není z křehkého nebo lámavého papíru,

d)     hřbet exempláře není silnější než 8 cm,

e)      dokument je v zachovalém stavu,

f)       předloha byla vydaná po roce 1920.

5.       Uživatel, který chce pro zhotovení kopie použít vlastní elektronické zařízení, vždy požádá o souhlas knihovníka. Jeho pokyny jsou pro uživatele závazné.

6.       Kopie z dokumentů, na něž se vztahují majetková autorská práva, si mohou uživatelé zhotovit výhradně pro svoji osobní potřebu.

7.       Z dokumentů, které nelze kopírovat samoobslužně, zhotovuje CVI kopie na objednávku uživatele. Za tuto službu si CVI účtuje poplatky dle Ceníku.

8.       V CVI lze objednat zhotovení následujících typů kopií:

a)      tištěné kopie ze zdrojů s chráněným přístupem (naskenované kvalifikační práce, obhájené před rokem 2006; Kramerius),

b)     tištěné kopie dokumentů vydaných před rokem 1920,

c)      tištěné kopie z předloh velkých formátů (větší než A4),

d)     tištěné kopie zhotovované pomocí skeneru – kopie předloh z křehkého nebo lámavého papíru, svazků většího formátu než A4 (rozměr předlohy nesmí přesáhnout formát A1),

e)      digitální kopie autorsky nechráněných dokumentů.

9.       Objednávky na tisk, kopírování nebo skenování zadává uživatel elektronicky, e-mailem nebo na místě u výpůjčního pultu.

10.   Reprografické služby na objednávku jsou poskytovány pouze registrovaným uživatelům CVI.

11.   Reprografické služby na objednávku uživatele budou poskytnuty v nejbližším možném termínu v závislosti na množství žádaných kopií, místě uložení zdrojového dokumentu a aktuálních personálních podmínkách CVI.

12.   Objednávky kopií budou uživateli k dispozici pro vyzvednutí pouze v centrální knihovně na Smetanově nábřeží a to v následujících termínech:

a)      tištěné kopie ze zdrojů s chráněným přístupem (z již hotových skenů kvalifikačních prací, z Krameria) -

i.     do 10 stran – do 24 hodin,

ii.    11 a více stran – do 3 pracovních dnů,

b)     tištěné kopie dokumentů, které máme v Praze (CVI, Krystal) -

i.     do 10 stran – do 3 pracovních dnů,

ii.    11 a více stran – do 7 pracovních dnů,

c)      tištěné kopie dokumentů z Lešetic -

i.     do 10 stran formátu A4 – do 10 pracovních dnů,

ii.    vše ostatní – do 30 dnů,

d)     digitální kopie majetkově nechráněných dokumentů, které máme v Praze -

i.     do 10 stran – do 3 pracovních dnů,

ii.    11 a více stran – do 7 pracovních dnů,

e)      digitální kopie majetkově nechráněných dokumentů z Lešetic -

i.     do 10 stran formátu A4 – do 10 pracovních dnů,

ii.    vše ostatní – do 30 dnů.

 

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Provozní řád Centra vědeckých informací Fakulty sociálních věd UK a Knihovní a výpůjční řád UK včetně všech příloh jsou každému uživateli k dispozici v tištěné podobě v knihovně u výpůjčního pultu a v elektronické verzi na webových stránkách knihovny - http://knihovna.fsv.cuni.cz/.
 2. O výjimkách z tohoto provozního řádu rozhoduje výhradně vedoucí CVI.
 3. Toto opatření nabývá účinnosti od 2. ledna 2020 a ruší opatření děkanky č. 5/2019.

 

Přílohy:

1.       Ceník poplatků a služeb CVI FSV UK

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 

děkanka FSV UK

Za správnost:

PhDr. Irena Prázová, Ph.D.

vedoucí CVI FSV UK


[1] https://cuni.cz/UK-9921.html