Opatření děkanky č. 17/2020 - NEPLATNÉ

Opatření děkanky č. 17/2020 - NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 17/2020

 

Název:

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2020

 

Účinnost:

1. 11. 2020

V Praze 14. října 2020                                                                                                                                          

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                    děkanka fakulty

 

Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků za rok 2020.

Fyzická inventura – zahájení

2. listopadu 2020

Fyzická inventura – ukončení

30. listopadu 2020

Rozdílová inventura – zahájení

1. prosince 2020

Rozdílová inventura – ukončení

31. prosince 2020

Inventarizace peněžních prostředků a cenin

31. prosince 2020

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

20. ledna 2021

Dokladové inventury – zahájení

20. ledna 2021

Dokladové inventury – ukončení

29. ledna 2021

Vyhotovení inventarizačního zápisu

29. ledna 2021

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů

29. ledna 2021

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů

19. února 2021

Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.

Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle dokumentu „Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2020“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.

Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů, vedoucí center a tajemník fakulty za děkanát.

Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení děkanátu.

Tímto opatřením ruším Opatření děkanky č. 25/2019 – Příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2019.

           

Přílohy:

  1. Provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2019
  2. Jmenování komisí
  3. Jmenování dílčích inventarizačních komisí

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

         děkanka fakulty

Za správnost:

Balík Petr

vedoucí provozně -  technického oddělení