Opatření děkanky č. 17/2019 - NEPLATNÉ

Opatření děkanky č. 17/2019 - NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 17/2019

 

Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2019 (VZČ) – rozpis na instituty

 

Účinnost:

1. 6. 2019

 V Praze dne 17. května 2019

                                                                                              PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                     děkanka fakulty

 

Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 7. května 2019 rozpočet fakulty na rok 2019 a rozdělení finančních prostředků na rok 2019. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:    

Institut

Příspěvek na vzdělávací činnost

 Příspěvek na úvodní kurz

 Příspěvek na seznamovací kurz

CELKEM

IPS

24 683 625

100 000

30 000

24 813 625

IMS

20 922 735

0

30 000

20 952 735

IKSŽ

33 338 163

0

30 000

33 368 163

IES

21 438 616

100 000

30 000

21 568 616

ISS + CESES

16 109 801

100 000

30 000

16 239 801

Ředitelům institutů ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat do 5. 6. 2019 vlastní rozpočty pracovišť v písemné a elektronické podobě. Písemnou podepsanou verzi zasílejte k rukám tajemníka fakulty, elektronickou verzi na adresu tajemnik@fsv.cuni.cz. Pro zpracování/kontrolu rozpočtů jednotlivých institutů byla vytvořena přiložená tabulka. Ředitelé institutů jsou zodpovědni za hospodárné čerpání svých rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.

V rozpočtu fakulty na rok 2019 byl vyčleněný pro jednotlivé instituty dodatečný příspěvek za počet přihlášených studentů ve výši 130 Kč za jednoho studenta. Tento příspěvek bude dorovnán institutům dodatečně.

Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku na vzdělávací činnost do Fondu provozních prostředků je stanoven do 21. ledna 2020.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 28/2018.

Příloha:

1. Rozpočet FSV UK

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Za správnost:

Ing. Ondřej Blažek

tajemník