Opatření děkana č. 27/2017 - NEPLATNÉ

Organizace doktorského studia na FSV UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 27/2017

Název:

Organizace doktorského studia na FSV UK

Účinnost:

5. 10. 2017

 

V Praze dne 2. října 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Toto opatření navazuje na Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy (dále jen „SZŘ“ a „univerzita“) a na Pravidla pro organizaci studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, v platném znění (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“).

 

Čl. 2

Oborová rada

 1. Studium v doktorském studijním programu sleduje a hodnotí oborová rada. Oborová rada doktorského studijního programu má minimálně pět členů. Nejméně dvě třetiny členů oborové rady musí být z řad docentů nebo profesorů. Nejméně jedna třetina členů oborové rady musí být jiné osoby než členové akademické obce fakulty, alespoň jeden z nich musí být jiná osoba než člen akademické obce univerzity. Garant doktorského studijního programu je předsedou příslušné oborové rady. Členy oborové rady jmenuje a odvolává rektor na návrh děkana fakulty po vyjádření její vědecké rady.
 2. Pro účely tohoto opatření se členem akademické obce fakulty rozumí zaměstnanec, který má s fakultou uzavřen pracovní poměr.
 3. Oborová rada je usnášeníschopná, jestliže je na jejím zasedání přítomna alespoň polovina jejích členů.
 4. Návrh posuzovaný oborovou radou se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina přítomných členů oborové rady.
 5. Oborová rada může o návrzích hlasovat per rollam v neodkladných záležitostech a návrzích podléhajících schválení oborové rady, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání oborové rady. Hlasování per rollam není možné u schvalování individuálních studijních plánů a projednávání a schvalování ročních hodnocení doktorského studia. 

        

a.       Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací formulář rozešle předseda oborové rady členům oborové rady prostřednictvím uzavřené elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro posouzení a hlasování, která nesmí být kratší než jeden týden od rozeslání.

b.       Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů oborové rady.

c.       Zápis o hlasování per rollam schvaluje oborová rada na svém nejbližším řádném zasedání. Součástí zápisu o hlasování per rollam je jmenný seznam členů oborové rady s uvedením toho, jak každý z nich hlasoval.

 

Čl. 3

           Školitel

Školitelem je zpravidla docent, profesor nebo držitel vědecké hodnosti DrSc. nebo DSc. Školitelem může být akademický pracovník s vědeckou hodností (Ph.D. nebo CSc.), pokud se jedná o významného odborníka v příslušném oboru. V takovém případě předseda oborové rady svůj návrh písemně zdůvodní. Školitele jmenuje a odvolává na návrh oborové rady děkan fakulty.

 

Čl. 4

 Individuální studijní plán

 1. Studium doktorských studijních programů probíhá podle individuálního studijního plánu (dále ISP), který musí být sestaven v souladu se studijním plánem stanoveným akreditací daného studijního programu. Obsahem ISP je zejména plán přípravy disertační práce, výčet studijních povinností, vědeckých, výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit. ISP obsahuje harmonogram plnění jednotlivých povinností. Za sestavení individuálního studijního plánu odpovídá školitel, pokud student neposkytne součinnost při jeho sestavování, sestaví jej školitel sám. Student je povinen předložit individuální studijní plán oborové radě do dvou měsíců od začátku akademického roku, do něhož se jako student 1. ročníku zapsal. ISP schvaluje oborová rada příslušného doktorského studijního programu. Oborová rada projedná ISP nejpozději do 15. ledna probíhajícího akademického roku. Schválením se individuální studijní plán stává pro studenta závazným. 
 2. Student nebo školitel zadá oborovou radou schválený ISP, se všemi náležitostmi, do Studijního informačního systému (dále SIS). Studijní oddělení ISP vytiskne a založí do spisu studenta.
 3. Studenti, kteří odjíždějí v rámci studia na studijní pobyt v zahraničí, a to bez ohledu na zdroj financování tohoto pobytu, jsou povinni tuto skutečnost před odjezdem oznámit e-mailem Oddělení zahraničních styků (pokud se jedná o pobyt zajišťovaný administrativně OZS) a v kopii studijnímu oddělení FSV UK. Pokud nejde o pobyt zajišťovaný OZS, tak student oznamuje studijní pobyt e-mailem před odjezdem pouze studijnímu oddělení. Toto oznámení musí obsahovat časové rozmezí studijního pobytu, stát a název přijímající instituce, na níž bude pobyt realizován. Student své zahraniční pobyty eviduje v SISu.   
 4. Nejpozději před začátkem každého akademického roku předloží student po schválení školitelem oborové radě upřesněné studijní aktivity pro nadcházející akademický rok, případně navrhne změny v ISP. Změny musí být zaneseny do Studijního informačního systému.

 

Čl. 5

Průběh a kontrola studia

 1. Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému, nejdéle však ročnímu hodnocení, které spolu s řádným odůvodněním předkládá školitel a následně projednává a schvaluje oborová rada. Podklady pro hodnocení individuálního studijního plánu detailně vypracovává student v SISu. Hodnocení obsahuje informace o postupu přípravy disertační práce, publikačních výstupech doktoranda, absolvovaných předmětech včetně klasifikace, uskutečněné výuce, studijních pobytech, řešení grantů a dalších studijních povinnostech. Školitel následně zkontroluje uvedené podklady a napíše hodnocení doktorandova studia. Vedle slovního hodnocení označí jednu z variant hodnocení a), b), c). Poté hodnocení prostřednictvím SISu postoupí oborové radě. Ta hodnocení projedná a hlasováním schvaluje. 

 2. Závěrem hodnocení je konstatování, že student

  a) splnil individuální studijní plán,

  b) nesplnil některé povinnosti podle individuálního studijního plánu,

  c) nesplnil povinnosti podle individuálního studijního plánu; v takovém případě student nesplnil požadavek stanovený tímto řádem a studium bude ukončeno.

 3. Pokud student z důvodů zvláštního zřetele hodných, které nastaly bez jeho zavinění, splnil individuální studijní plán neúplně, platí, že individuální studijní plán splnil. Pokud plnění povinností podle individuálního studijního plánu bránily závažné okolnosti, které nastaly bez zavinění studenta, nemůže být hodnocen podle písm. c).

 4. Nastane-li situace podle písm. b), oborová rada stanoví, jakým způsobem se nedostatky napraví a stanoví k této nápravě termín; tyto náležitosti se považují za součást ISP. Oborová rada může v případě hodnocení písm. b) rozhodnout u studenta o snížení doktorandského stipendia až o 50 %.

 5. Nastane-li situace podle písm. c), je studium ukončeno z důvodu nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.

                                                                                                                                                                             

 

Čl. 6

 

 Státní doktorská zkouška        

 1. Ke státní doktorské zkoušce se student přihlašuje nejpozději jeden měsíc před začátkem období určeného pro konání státních doktorských zkoušek dle harmonogramu akademického roku.
 2. Přihlášku podává student na studijní oddělení. Kopii přihlášky ke státní doktorské zkoušce zasílá na příslušný institut studijní oddělení.
 3. Student musí současně s přihláškou ke státní doktorské zkoušce na studijní oddělení předložit formulář Školitelovo hodnocení průběhu doktorského studia pro připuštění ke státní doktorské zkoušce. V hodnocení školitel potvrzuje splnění všech studijních povinností nutných pro přistoupení ke státní doktorské zkoušce. K hodnocení školitele student přikládá přehled absolvovaných předmětů, publikací, konferencí, grantů, studijních pobytů a dalších studijních povinností dle individuálního studijního plánu. Pokud student nedoloží některou z těchto náležitostí, nemůže vykonat SDZ.
 4. Pokud student nesloží SDZ úspěšně do konce 4. ročníku studia, je to důvodem k návrhu na ukončení studia z důvodu nesplnění povinností.
 5. Předsedu a zkušební komisi jmenuje děkan fakulty z profesorů, docentů a odborníků. Odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty jako zkoušející pro SDZ. Komise musí mít lichý počet a alespoň jeden člen nesmí být členem akademické obce fakulty. Počet přítomných členů zkušební komise nesmí být při SDZ menší než tři. O výsledku SDZ rozhoduje komise při neveřejném zasedání po poradě hlasováním, a to zdvižením ruky. Požádá-li o to kterýkoli člen komise, hlasuje se tajně, a to pomocí hlasovacích lístků. Přítomní členové komise se nemohou zdržet hlasování. Hlasování řídí předseda zkušební komise, přičemž komise rozhoduje většinou.         

 

Státní doktorská zkouška - administrativní postup

D = den SDZ

D-      termíny před SDZ,    D+  termíny po SDZ

Nejpozději D-měsíc

Oborová rada stanoví termíny SDZ v rozmezí stanoveném Harmonogramem akademického roku.

Na studijní oddělení zašle žádost o uveřejnění termínů na úřední desce (stačí email). Termín konání SDZ musí být zveřejněn nejpozději jeden měsíc před konáním SDZ.

D-30 dní

Studenti podávají na studijní oddělení

 • přihlášku ke SDZ
 • hodnocení školitele o průběhu doktorského studia včetně školitelova potvrzení o splnění všech studijních povinností a další náležitosti.

D-29 dní

Ze studijního oddělení je zaslán seznam studentů přihlášených ke SDZ na institut a předsedovi oborové rady.

D-25 dní

Institut posílá na studijní oddělení:

 • rozpis času zkoušky pro jednotlivé studenty
 • návrh na jmenování komise pro daný termín konání SDZ (podává děkanovi FSV UK předseda oborové rady).    

D-14 dní

Studijní oddělení zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty oznámení o konání SDZ, součástí oznámení je jméno doktoranda, jména předsedy a členů komise.

D-14 dní

Studijní oddělení zasílá oficiální pozvánku členům komise a jednotlivým studentům.

D-1 týden

Ze studijního oddělení je zaslán emailem na institut formulář Zápis o SDZ s vyplněnými základními údaji. Studijní oddělení posílá na institut hlasovací lístky.

D

O konání státní zkoušky a o hlasování na institutu vyhotoví Zápis o SDZ

 • podepisuje předseda a nejméně jeden další člen komise
 • zápis obsahuje znění otázek.
 • zkušební komise rozhoduje většinou hlasů
 • je třeba vyplnit výsledek zkoušky -  prospěl(a) / neprospěl(a)

Originály zápisu institut pošle na studijní oddělení.

D + 1 týden

Studijní oddělení vloží do složky jednotlivých studentů

 • kopii schválení jmenování zkušební komise děkanem FSV
 • přihlášku ke SDZ
 • hodnocení školitele
 • originál zápisu o SDZ
 • hlasovací lístky (pokud byly využity)

 

 

Čl. 7

Obhajoba disertační práce 

 1. Obhajoba disertační práce se koná před zkušební komisí pro obhajobu disertační práce  Komisi jmenuje děkan z profesorů, docentů a odborníků, musí mít lichý počet členů, nejméně tři. Odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty jako členové komisí pro obhajoby disertačních prací. Oponenty disertační práce jsou zpravidla docenti, profesoři nebo významní odborníci v daném oboru s vědeckou hodností Ph.D. nebo CSc.  
 2. O výsledku obhajoby disertační práce rozhoduje komise při neveřejném zasedání po poradě hlasováním, a to zdvižením ruky. Požádá-li o to kterýkoli člen komise, hlasuje se tajně, a to pomocí hlasovacích lístků. Přítomní členové komise se nemohou zdržet hlasování. Hlasování řídí předseda zkušební komise, přičemž komise rozhoduje většinou.        
 3. Pokud komise pro obhajobu disertační práce stanovila klasifikaci "neprospěl/a", určí, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců.

 

Obhajoba disertační práce – administrativní postup

 D = den konání obhajoby

D-60 dní

 

Studenti podávají Přihlášku k obhajobě disertační práce na studijní oddělení spolu s hodnocením školitele o průběhu doktorského studia s vyjádřením o splnění všech studijních povinností včetně státní doktorské zkoušky:

 • 2 exempláře disertační práce v pevné nebo kroužkové vazbě, oba výtisky mohou být v kroužkové vazbě, pokud institut nestanoví jinak
 • 2 tištěné exempláře tezí (v rozsahu 15-20 stran), student je pošle také elektronicky příslušné studijní referentce.
 • Disertační práci současně student nahraje do SISu.

         Kopii přihlášky studijní oddělení pošle na institut.

Přihlášku k obhajobě disertační práce lze podat pouze po úspěšném složení státní doktorské zkoušky a splnění všech ostatních povinností podle ISP.  

D-60-40 dní  

OR projedná návrh komise a stanoví termín obhajoby disertační práce (možné hlasováním per rollam).

 • návrh na jmenování komise pro obhajobu disertační práce podává děkanovi FSV UK předseda oborové rady.                       

 

Komise pro obhajobu disertační práce stanoví dva oponenty práce (na IES tři). Oponenty následně potvrzuje děkan fakulty. 

 

Administrátor (Centrum doktorských studií nebo zaměstnanec institutu pověřený administrativou doktorského studia) zajistí rezervaci místnosti pro konání obhajoby.

 

Administrátor zajistí osobu, která v průběhu obhajoby bude dělat Záznam o průběhu obhajoby.

D-40 dní

Administrátor pošle oponentům žádost o vypracování posudku spolu s prací v pdf formátu.

Oponenti dostávají příslušnou disertační práci nejméně 40 dní před konáním obhajoby. V případě, že si oponent přeje práci ve fyzické podobě, zašle administrátor žádost spolu s kontaktními údaji na studijní oddělení.

Zároveň administrátor zasílá oponentům pozvánku na obhajobu disertační práce.

D-21 dní

Studijní oddělení pošle členům komise elektronicky teze disertační práce.

Studijní oddělení zasílá oficiální pozvánku na obhajobu členům komise a studentovi.

D-14 dní

Studijní oddělení zveřejní ve veřejné části internetových stránek fakulty informaci o obhajobě disertační práce s přesným časovým určením termínu. 

D-10 dní

Oponenti jsou povinni odevzdat podepsaný posudek nejméně 10 dní před konáním obhajoby na institut. Oponenti vypracují posudky v rozsahu minimálně 2 normovaných stran. Posudky musí být zhodnocením disertační práce (ne jen popisem jejího obsahu), přičemž v závěru posudku se oponent vyjádří, zda předložená disertační práce vyhovuje obsahovým a formálním nárokům kladeným na tento druh prací a výslovně uvede, zda ji doporučuje k obhajobě či nikoliv. Institut (administrátor) zašle studentovi posudky disertační práce.

D-1 týden

Ze studijního oddělení jsou zaslány emailem na institut.

 • prezenční listina
 • hlasovací lístky
 • zápis o hlasování
 • záznam o průběhu obhajoby

D

Po dobu obhajoby vyplňuje administrátor či jiná pověřená osoba Záznam o průběhu obhajoby.

Obhajoba disertační práce je veřejná.

Obhajoba disertační práce se klasifikuje „prospěl/a“ – „neprospěl/a“.

Hlasují pouze členové komise, oponenti práce nehlasují. Školitel hlasuje, je-li členem komise.

·        Vyplní se Zápis o hlasování. Do Záznamu o průběhu obhajoby se doplní výsledek obhajoby - "prospěl/a" - "neprospěl/a".   Podepisuje jej předseda a nejméně jeden další člen komise.     

D+1

Institut na studijní oddělení zašle (originál)

 • Prezenční listinu
 • Záznam o průběhu obhajoby
 • Zápis o hlasování
 • Hlasovací lístky (pokud byly využity)
 • Podepsané oponentské posudky, pokud je již na studijní oddělení podepsané nedodal.

D+1 týden

Studijní oddělení vloží do složky studenta

 • kopii schválení jmenování komise děkanem FSV
 • jmenování oponentů práce potvrzené děkanem FSV
 • vyplněný a podepsaný formulář Záznam o průběhu obhajoby
 • prezenční listinu
 • hlasovací lístky (pokud byly využity)

Studijní oddělení zajistí finalizaci a zveřejnění disertační práce, posudků oponentů a výsledků obhajoby v SISu.

 

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

Tímto opatřením se ruší opatření děkana 6/2014 upravující organizaci doktorského studia na FSV UK.

 

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                         děkan FSV UK

 

Za správnost:

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

proděkan pro koncepci a kvalitu studia a doktorské studium