doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.

doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.

Působiště:

  • Katedra mezinárodních vztahů
  • Oboroví garanti
  • Vědecká rada

E-mail: karlas@fsv.cuni.cz , jan.karlas@fsv.cuni.cz

Vedené práce

Místnost: č. 202, Pekařská 16

Konzultace

ResearchID: E-9744-2018

Scopus Author ID: 24759208900

ORCID ID: 0000-0001-9473-2875

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Úvod do mezinárodních vztahů, Liberalism in International Relations, Metodologický seminář (pro doktorandy), International Institutions, Problems of Global Cooperation: Causes and Solutions, Global Environmental Politics, The Making of EU Environmental Regulation: Processes, Actors, and Tools of Implementing the Climate Action Strategy of the European Green Deal

1) Mezinárodní instituce a organizace 2) OSN a mezinárodní bezpečnost 3) Mezinárodní režimy pro kontrolu zbrojení 4) Světová obchodní organizace 5) Mezinárodní vztahy a environmentální problémy, globální environmentální instituce 6) Staré a nové velmoci a globální vládnutí 7) EU a globální vládnutí 8) Vyjednávání a tvorba politiky v EU

2011-2012, Možnosti a limity působení národních diplomacií po ratifikaci Lisabonské smlouvy ve spolupráci s ESVA a předsednictvím EU, grant Ministerstva zahraničních věcí ČR, nositel FSV UK, odpovědný řešitel Jan Karlas 2014-2016, PADEMIA: Parliamentary Democracy in Europe, poskytovatel Evropská komise, koordinující instituce University of Cologne 2015 – 2017, Členské státy ve WTO: preference, dodržování závazků a monitorování, projekt Grantové agentury ČR, nositel FSV UK, odpovědný řešitel Jan Karlas 2021 – současnost, The Making of EU Environmental Regulation, projekt letní školy v rámci 4EU+ Alliance 2021 – současnost, Ratifikace všeobecných smluv o kontrole zbrojení: vysvětlující faktory, projekt Grantové agentury ČR, nositel FSV UK, odpovědný řešitel Jan Karlas

mezinárodní instituce, globální environmentální instituce

Výzkumné zájmy J. Karlase se soustřeďují na mezinárodní bezpečnostní, ekonomické, a environmentální instituce. Na počátku své výzkumné dráhy se zabýval především institucionálním designem mezinárodních bezpečnostních organizací a zapojením národních institucí do rozhodovacího procesu v Evropské unii. K dalším tématům jeho výzkumu posléze patřily kompliance a monitorování ve Světové obchodní organizaci, vyjednávací pozice států v globálním klimatickém režimu, a plnění reportovacích povinností v globálních odzbrojovacích, environmentálních, a lidsko-právních režimech. V současnosti se ve svém výzkumu věnuje především vyjednávání a ratifikaci všeobecných smluv kontroly zbrojení.