Mediální studia (kombi)

Mediální studia

Navazující magisterský studijní obor Mediální studia v kombinované formě, vyučovaný na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, je zaměřen na osvojení a prohloubení poznatků o vývoji mediálních systémů, roli médií ve společnosti a současné proměně tradičních i nových médií a důsledcích těchto proměn pro život jednotlivce a společnosti.

Charakteristika oboru

Forma studia: kombinovaná
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia:

2 roky

Obor je určen absolventům bakalářského studia (především humanitně nebo sociálněvědně orientovaného, ale i žurnalistického), kteří chtějí propojit již absolvovaný obor se systematičtějším proniknutím do mediální problematiky a osvojit si základní vědecké rámce, o něž se opírá současné sociálněvědní myšlení o vztahu médií a společnosti. Nedílnou součástí kompetence absolventa je schopnost odborného uvažování o roli médií v současné společnosti a zvládnutí techniky a organizace výzkumného projektu. Studium je organizováno jako čtyřsemestrální. Studijní plán je pevný, studenti v každém semestru mají vypsané povinné a povinně volitelné předměty pro konkrétní ročník studia. Kontaktní výuka se koná v pátečních termínech, které jsou studentům sděleny v dostatečném časovém předstihu před začátkem semestru.

U absolventů magisterského oboru se předpokládá, že naleznou profesní uplatnění v rámci tiskových a komunikačních oddělení státních institucí, neziskových organizací a v rámci činnosti mediálních a komunikačních společností. Studium prohlubuje odbornou přípravu zejména pro profese mediálního analytika, mediálního konzultanta či tvůrce komunikačních strategií.

Počet přijatých v r. 2017

132

Přijímací řízení

jednokolové

test z cizího jazyka

test ověřující všeobecný společenský přehled

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) pro obor Mediální studia (kombi) se koná 12. 2. 2018 od 13:00.