Žurnalistika

Žurnalistika

Obor Žurnalistika, vyučovaný na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, se svým zaměřením hlásí k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů. V duchu těchto tradic se vymezuje jako profesní příprava univerzitního typu kladoucí značný důraz na všeobecné vzdělanostní zázemí (zvláště společensko-vědního charakteru) a na širší odborné pozadí vlastní novinářské profese (poznatky z oblasti teorie masové komunikace a mediálních studií).

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Vlastní profesní příprava je v duchu soudobých směrů uplatňujících se v přípravě novinářů soustředěna na osvojování odpovědného přístupu k povolání novináře a spolehlivého zvládnutí postupů a dovedností nutných pro kvalifikovaný výkon novinářské profese (žurnalistická tvorba v různých typech médií). Za vyvrcholení přípravy budoucích novinářů bere tento studijní program profilování pro práci v jednotlivých tradičních médiích, tedy tisku, rozhlase a televizi, ale i v tzv. nových médiích (online žurnalistika).

Absolventi se uplatní především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí publicisté. Absolventům se taktéž otevírá možnost dalšího studia, přičemž přirozeným dalším zvyšováním kvalifikace jsou sociální vědy na úrovni navazujícího magisterského studia, z nichž nejblíže k odbornému zaměření absolventů má studium navazujícího oboru Mediální studia.

Počet přijatých v r. 2017

78

Přijímací řízení

dvoukolové

1. kolo: písemné testy (všeobecný přehled + cizí jazyk) 

vzorové testy

2. kolo: ústní pohovor

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) pro obor Žurnalistika se koná 2. 2. 2018 od 12:00.