Sociologie a sociální politika

Sociologie a sociální politika

Obor Sociologie a sociální politika, vyučovaný na Institutu sociologických studií FSV UK, je výsledkem spolupráce kateder sociologie a veřejné a sociální politiky. Studenti se nejen naučí kriticky přemýšlet, identifikovat problém, pochopit jeho podstatu a nabídnout jeho řešení, ale získají i předpoklady dané řešení správně komunikovat. Program kombinuje studium sociologické analýzy, sociální politiky a metodologie sociologického výzkumu.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Studium bakalářského oboru Sociologie a sociální politika obecně usiluje o posílení schopností logického a analytického myšlení v kontextu vědeckého výzkumu konkrétních problémů života společnosti. Poskytuje přehled základních směrů klasické a současné sociologie a veřejné a sociální politiky. Vede ke zvládnutí metodologie sociologických výzkumů (kvantitativní i kvalitativní), výzkumných technik i metod zpracování a analýzy dat, na pozadí specifických znalostí statistiky a logiky. Vybavuje studenty poznáním sociální praxe zkoumání společenských problémů, schopností kritické četby odborné literatury, diskuse poznatků a jejich písemné prezentace tak, aby se dokázali orientovat v síti sociálních vztahů, kterou sebou výzkumná situace přináší, a uměli se v ní chovat jako experti či analytici svého druhu a zároveň i plnohodnotní občané.

Absolventi mohou pokračovat v některém z magisterských oborů na Fakultě sociálních věd UK i jinde. Jsou schopni kvalifikovaně spolupracovat při organizaci výzkumů společenského, politického, hospodářského a kulturního života společnosti, výzkumu trhu a veřejného mínění, v neziskovém sektoru, umí na základní úrovni koncipovat sociální politiku ve státní správě i na místní a podnikové úrovni, působit v oblasti poradenství, apod. Ti absolventi, kteří nebudou chtít pokračovat v magisterském studiu, jsou - vzhledem k nabyté schopnosti samostatného a kritického myšlení v souvislostech a dovednosti jasně formulovat a analyzovat problém - výkonnou a flexibilní pracovní silou pro celou škálu pracovních pozic. Široké portfolio renomovaných zahraničních univerzit, s nimiž Institut sociologických studií FSV UK udržuje kontakty, navíc studentům pomůže uplatnit dosažené vzdělání nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Počet přijatých v r. 2017

176

Přijímací řízení

jednokolové

NSZ SCIO – OSP, ANG

vzorové testy

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Sociologie a sociální politika se koná 16. 1. 2018 od 10:00.