ERASMUS+

FSV UK VYHLÁSILA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA ERASMUS+ 2020/2021

Vyjet na zkušenou do zahraničí nebylo nikdy jednodušší, přihlášky je možné podávat do 28.2.2020

ERASMUS+ STUDIJNÍ POBYTY

ERASMUS+ je program EU umožňující výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Mobility probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK). 

Erasmus+ studijní pobyty lze realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko

Výběrového řízení se mohou účastnit všichni studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů (tj. i studenti kombinovaného studia a z nečlenských států EU). 

Je možné realizovat pobyty v délce nejméně 90 dnů na jedné z partnerských univerzit. Maximální délka pobytu v rámci studijního cyklu je 12 měsíců. Každý student si může v rámci výběrového řízení podat až 3 přihlášky.

PODMÍNKY

Vyhláška Erasmus+ 2020/2021

Pokyny po nominaci 

Informace z rektorátu UK

Jazykovou způsobilost lze doložit certifikátem, vyznačením úspěšně absolvovaných předmětů v cizím jazyce ve výpisu studijních výsledků nebo maturitním vysvědčením. Předkládejte vždy kopie dokumentů.

Student může také požádat o vystavení potvrzení o jazykové úrovni Centrum jazykové přípravy, a to na základě absolvovaného jazykového kurzu na FSV UK či jeho písemně doloženého ekvivalentu na jiné vysoké škole.

 

BILATERÁLNÍ DOHODY A STIPENDIA

Dohody

Stipendia

Pochází-li student ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí (netýká se zdravotního znevýhodnění), je možné navýšit sazbu o 200 eur/měsíc. Žádost se podává v Evropské kanceláři RUK.

Na studijní pobyty v rámci bilaterálních smluv se švýcarskými univerzitami dostávají studenti stipendium od Karlovy Univerzity ve výši 350 eur/měsíc a zároveň příspěvek 440 CHF od švýcarské vlády.

 

Před odjezdem

Odesílání přihlášek na partnerské instituce si zajišťují studenti sami. 

Na outgoing@fsv.cuni.cz zašlete akceptační dopis ze zahraniční univerzity.

Pokud vyjíždíte v zimním semestru, je nezbytné si na Studijním oddělení zajistit kontrolu studijních výsledků pro postup do dalšího akademického roku

Při přechodu na vyšší stupeň studia si zajistěte na studijním oddělení předčasný zápis.

Po výzvě Evropské kanceláře RUK složte jazykový test OLS (Online Linguistic Support).

  Eurový účet je možné zřídit u jakékoli banky s pobočkou v České republice.

  Garanta studijního oboru naleznete zde

   

  BĚHEM VÝJEZDU

  Schválení změn studijního plánu 

  Změny studijního plánu provedete v aplikaci is.cuni.cz/webapps, ze které vygenerujete příslušný formulář (Table C and D).

  U předmětů ve studijním plánu v aplikaci stiskněte buď červený křížek (X) pro smazání předmětu nebo plus (+) pro přidání nového předmětu. Po editaci studijního plánu se nad ním objeví zelená ikonka tisku. Klikněte na ni a změnový studijní plán pošlete emailem ke schválení garantovi studijního oboru, který poté zajistí doručení dokumentu na OZS (outgoing@fsv.cuni.cz).

  Prodloužení délky studijního pobytu

  Při plánovaném prodloužení pobytu doručíte na outgoing@fsv.cuni.cz akceptační dopis a necháte si garantem studijního oboru schválit a podepsat studijní plán.

  Po návratu

  Po návratu je nutné předložit jak na Oddělení zahraničních styků (OZS), tak i do Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK):

  Student má též povinnost vyplnit Závěrečnou zprávu.

  Uznání výsledků z pobytu ERASMUS+ je v kompetenci garanta studijního oboru a studijního oddělení.

  Postup při uznávání předmětů a Protokol o splnění studijních povinností v zahraničí (žádost č.8)

   

  Koordinátoři na institutech FSV UK

  Koordinátoři programu Erasmus+ na jednotlivých institutech FSV UK zde

  Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Ing. Radek Kovács (outgoing@fsv.cuni.cz)

  Erasmus+ na IES                    Erasmus+ na IKSŽ

  Erasmus+ na IMS                   Erasmus+ na IPS

  Erasmus na ISS

  Erasmus+ NA NAŠÍ FAKULTĚ V ČÍSLECH

  Naše fakulta tradičně patří k nejlepším v rámci Univerzity Karlovy v počtu realizovaných studentských výměn.

  Statistika ke stažení zde

  Zkušenosti studentů