POINT - Podpora internacionalizace

POINT - Podpora internacionalizace

Program podpora internacionalizace (POINT) na Univerzitě Karlově je jeden z podpůrných nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace univerzity. Cílem tohoto programu je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit. Program vychází z Opatření rektora č. 35/2018.

Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

 • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů)
 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů
 • mezinárodní soutěže a mistrovství
 • studentské konference
 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity

Upřednostňuje se aktivní účast studentů na workshopech a seminářích v délce do tří týdnů.

Pro fakulty či další součásti UK to přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí:

 • výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.)
 • krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů
 • podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK

 

Podávání žádostí

Žádosti je možné podávat dvakrát ročně, a to vždy od 1. února do 28. února a od 1. října do 31. října.

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace (systému interních soutěží UK) nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí.

Vzory žádostí jsou v online systému interních soutěží UK.

Doporučujeme žádost kvalitně zpracovat, aby bylo zřejmé, jaký má účast na konferenci, odborném kurzu, stáži, letní škole apod. dopad na vědeckou a studijní oblast pro studenta samotného a následně jaký je přínos pro katedru, vědecké pracoviště, fakultu a celou UK. Při schvalovacím procesu bere Expertní panel ohled na projekty vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity v zahraničí.

Pravidla

 • podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace
 • podpora se nevztahuje na letní jazykové školy
 • lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou
 • nelze žádat na výjezdy v rámci programu CEEPUS
 • nelze kombinovat s Fondem mobility
 • aktivní účast/pasivní účast (aktivní účast – vystoupení s příspěvkem)

 

Požadované závěrečné dokumenty

Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé pobyty

 • Závěrečná zpráva
 • Potvrzení o pobytu (např. certifikát, potvrzení od zahraniční instituce apod.). Účetní doklady studenti nedokládají.

Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK

 • Závěrečná zpráva 
 • Vyúčtování
 • Potvrzení o pobytu - vystavuje zahraniční instituce (např. certifikát, potvrzení od zahraniční instituce apod.).

Podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy

 • Závěrečná zpráva
 • Vyúčtování

 

Závěrečné zprávy a dokumenty se odevzdávají elektronicky prostřednictvím online aplikace – systému interních soutěží UK – a to do dvou měsíců po skončení pobytu. Požadované předdefinované formuláře a závěrečné dokumenty jsou podle kategorií uloženy v aplikaci soutěže ke stažení, k nalezení je zde i návod JAK VLOŽIT ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU.

DŮLEŽITÉ:

Po vložení závěrečné zprávy a povinných dokumentů (přílohy podle kategorií) je nutné, aby žadatel změnil stav žádosti na KOMPLETNÍ.

Vyplácení podpory

Přidělená výše podpory se studentům vyplácí formou stipendia na základě rozhodnutí o přiznání stipendia ve formě mimořádné ceny na podporu studia v zahraničí, a to prostřednictvím SIS (je proto potřeba mít v SIS vyplněné číslo účtu). Akademickým pracovníkům se přidělená podpora vyplácí na základě cestovního příkazu.

Další informace

Více informací naleznete na stránkách rektorátu UK.