FAQ - současná situace COVID-19

FAQ - současná situace COVID-19

Přinášíme výběr nejčastěji pokládaných otázek, které zazněly v průběhu online setkání s děkankou FSV UK Alicí N. Tejkalovou a proděkanem pro studijní záležitosti Ladislavem Krištoufkem ve čtvrtek 16. dubna 2020.

Do diskuse se mohli studenti i uchazeči připojit skrze Google Hangouts Meet nebo ji sledovat a klást otázky živě prostřednictvím fakultního Instagramu. 

online setkání FSV UK

Nejčastější otázky a odpovědi

Jak to bude s přijímacím řízením?

Momentálně čekáme na tiskovou konferenci společnosti SCIO, schválení zákona Senátem Parlamentu ČR a vyjádření Rektorátu UK. Pak by se situace měla vyjasnit. Nicméně určitě chceme umožnit účast na přijímacím řízení všem, tudíž budeme pracovat i s možností distanční formy přijímacích zkoušek (řešíme metodiku, která nám to umožní v souladu s právními předpisy). Na začátku příštího týdne (tj. od 20. 4.) bychom měli vědět více.

Bude se termín přijímacích zkoušek na navazující programy posouvat, když je posunut termín odevzdání závěrečných prací?

Přijímací zkoušky a termíny státních zkoušek na sobě nejsou plně závislé, tudíž s posunutím zatím nepracujeme. Je možné nejprve složit přijímací zkoušky a až později absolvovat. Totéž je pro nově přijímané do bakaláře s maturitou. Lze nejprve složit přijímací zkoušky, a teprve potom maturovat.

Bude v letním semestru obnovena prezenční výuka?

Počítejte s tím, že výuka v prezenční formě v letním semestru obnovena nebude. Snažíme se udržet online výuku a z průzkumu, který jsme v uplynulém týdnu dělali mezi studenty, vyplývá, že ve valné většině případů dobře funguje. Pokud výuka některého z kurzů přece jen nefunguje, tak prosím kontaktujte vyučujícího či garanta oboru, případně pak jednotlivé vedoucí kateder, ředitele institutů, po nich případně i proděkana pro studium.

Jak bude upraven harmonogram?

Držíme se opatření rektora. Naším plánem je dodržet harmonogram v základní struktuře. Délka výuky by měla být zachována, zkouškové začne v původním termínu a bude prodlouženo na celý červenec, a poté bude obnoveno v září (do 25. září). V srpnu chceme umožnit studentům i vyučujícím volno. Je zcela na vyučujících, v jaké části července a září vypíšou termíny zkoušek.

Jak bude probíhat zkouškové?

Ve zkouškovém by měla být umožněna i distanční forma zkoušky či pozdější termíny. V opatření, které připravujeme, máme variantu, že termíny zkoušek budou muset být minimálně 3 a rovnoměrně rozložené, tedy jeden v původní době zkouškového, ale i jeden v červenci a jeden v září.

Jak a kdy proběhnou státní závěrečné zkoušky?

Státnice nejspíš proběhnou v původních termínech. Platí, že rozsah termínů musí být oznámen měsíc předem a konkrétní termíny 14 dní předem. Prozatím jediný IKSŽ uvažuje o posunutí na konec června. Podzimní termíny platí tak, jak jsou ve stávajícím harmonogramu. Zkoušky bude možné složit i distančně v odůvodněných případech, ale konkrétní forma se ještě řeší.

Bude možné odevzdat závěrečné práce pouze elektronicky?

Máme připravené opatření děkanky, které umožní odevzdávat závěrečné práce pouze elektronicky. Nyní to ještě musíme probrat s řediteli institutů.

Jak je to s otevřením knihoven?

Knihovny budou otevřeny od pondělí 20. dubna 2020, ale může být upravena otevírací doba - sledujte stránky knihoven. V případě knihoven platí opatření vlády, tedy v knihovně nesmí být více než 5 lidí (včetně zaměstnanců), proto prosím dbejte na doporučení knihovníků. Nebudeme řešit, v jakém ročníku studujete, tedy pro knihy si mohou zajít i nižší ročníky, nicméně zvažte, zda nelze knihy sehnat v online formě a chovejte se, prosím, ohleduplně. Výpůjční lhůta zapůjčených knih je prodloužena do 15. května včetně.

Bude se prodlužovat doba studia a jak se budou vypočítávat poplatky za delší studium?

Poplatky za delší studium se nyní nevymáhají a takto hovoří o maximální době studia navrhovaná Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově, která ještě čekají na schválení AS UK a registraci na ministerstvu školství, která jsou pro studenty ještě výhodnější než to, co je navrhováno zákonem pro celou ČR:

1.     V případě, že studentovi měla uplynout maximální doba studia podle čl. 4 odst. 12 a čl. 20 odst. 2 SZŘ v období od vyhlášení nouzového stavu do konce kalendářního roku 2020, prodlužuje se tato maximální doba do konce kalendářního roku 2021.

2.     Osobám, které mají přerušené studium, se doba od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 nezapočítává do celkové doby přerušení, ani do maximální doby studia.