Opatření děkanky č. 11/2020

Opatření děkanky č. 11/2020

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 11/2020

 

Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2020 (VZČ) – rozpis na instituty

 

Účinnost:

23. 6. 2020

 

V Praze dne 15. června 2020

                                                                                        PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                     děkanka fakulty

 

Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 5. května 2020 rozpočet fakulty na rok 2020 a rozdělení finančních prostředků na rok 2020. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:     

Institut Příspěvek na vzdělávací činnost Příspěvek na úvodní kurz Příspěvek na seznamovací kurz CELKEM
IPS 25 354 400 100 000 30 000 25 484 400
IMS 23 755 410 0 30 000 23 755 410
IKSŽ 34 705 548 0 30 000 34 705 548
IES 21 777 262 100 000 30 000 21 907 262
ISS + CESES 17 027 537 100 000 30 000 17 157 537

 

Ředitelům institutů ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat do 30. 6. 2020 vlastní rozpočty pracovišť v písemné a elektronické podobě. Písemnou podepsanou verzi zasílejte k rukám vedoucí EO, elektronickou verzi na adresu hana.pokorna@fsv.cuni.cz. Pro zpracování/kontrolu rozpočtů jednotlivých institutů byla vytvořena přiložená tabulka. Příspěvek na seznamovací kurz bude institutům převeden po ukončení kurzu na základě zaslaného vyúčtování na EO.

Ředitelé institutů jsou zodpovědni za hospodárné čerpání svých rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.

V rozpočtu fakulty na rok 2020 byl vyčleněný pro jednotlivé instituty dodatečný příspěvek za počet přihlášených studentů ve výši 130 Kč za jednoho studenta. Tento příspěvek bude dorovnán institutům dodatečně.

Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku na vzdělávací činnost do Fondu provozních prostředků je stanoven do 21. ledna 2021.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 17/2019.

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty             

Za správnost:

Ing. Ondřej Blažek

tajemník