Opatření děkana č. 22/2015

Propagační předměty určené k přímému prodeji

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 22/2015

 

Název:

Propagační předměty určené k přímému prodeji

 

Účinnost:

1. 7. 2015

 

V Praze dne 29. června 2015

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Na základě zákona 563/91 Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 a postupů účtování – vedení zásob systémem B, stanovuji postup pro vedení skladu propagačních předmětů k přímému prodeji.

O příjmu a výdeji propagačních předmětů v pořizovací ceně včetně DPH za jeden kus se vede samostatná skladová evidence. Tuto evidenci provádí PR oddělení a stejně tak výdej těchto předmětů.

Místo uložení seznamu zboží včetně cen bude zveřejněno na internetových stránkách fakulty https://fsv.cuni.cz/fsvkolekce.

Nákup bude možný pouze ve stanovených hodinách – upřesnění na https://fsv.cuni.cz/fsvkolekce.

Při výdeji zboží bude vystaveno „Potvrzení o vydání zboží“. Toto potvrzení bude přílohou vystaveného příjmového pokladního dokladu s uvedenou sazbou 21% DPH.  

Po předložení průkazu zaměstnance bude poskytnuta sleva a zboží bude účtováno v nákupních cenách včetně DPH.

Odsouhlasení stavu skladových položek na skladovou evidenci se provádí vždy k poslednímu dni kalendářního roku. Na základě fyzické inventury se provede zaúčtování stavu zásob v účetnictví.

Zboží za účelem propagace nelze hradit z prostředků poskytnutých na vzdělávací činnost. Pořízení bude hrazeno z vlastních příjmů fakulty.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 29. června 2015.

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Zpracovala:

Mgr. Lenka Doleželová

vedoucí ekonomického oddělení