Aktuálně řešené projekty

Grantová agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

P402/12/G097 spoluřešitelský projekt - hlavní spolupříjemce na UK - CERGE; hlavní příjemce projektu VŠE

DYME - Dynamické modely v ekonomii

Roman Horváth, M.A., Ph.D.

2012-2018

14-24977P

Spor o česká města: Občanská participace v restrukturalizaci post-socialistického města

RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.

2014-2017

15-02411S

Vývoj a aplikace meta-regresivních metod v ekonomii

PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.

2015-2017

15-01907S

Hraje přímá volba roli? Analýza účinků přímé volby prezindenta na fungování politického režimu České republiky

PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

2015-2017

15-04863S

Šetrnost a hospodárnost v časech krize: ekonomické chování v rodinném a veřejném diskurzu v dnešní české společnosti

Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

2015-2017

15-13040S

Kvalita účetních údajů, ziskovost obchodování manažerů a informační obsah ceny akcií

Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.

2015-2017

15-12533S

Členské státy ve WTO: preference, dodržování závazků a monitorování

doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

2015-2017

15-16107S

Totalitárství a nebanálnost zla

prof. Dr. Steven Saxonberg, Ph.D.

2015-2017

15-09249S

De facto státy v severní Eurasii v kontextu ruské zahraniční politiky

PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

2015-2017

15-09404S

spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce - ESF MU

Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

2015-2017

15-15927S

spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce - CERGE-EI

Chování podniků, jejich efektivita a finance z mezinárodní perspektivy

prof. Ingr. Evžen Kočenda, Ph.D.

2015-2017

16-00027S

Zkoumání zelených paradoxů: Mikroekonomický, ekonometrický a meta-analytický rámec výzkumu efektů klimatických a energetických politik

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D

2016-2018

16-17670S

Identity a praktiky rozštěpeného aktéra: Interpretace současné německé zahraniční politiky

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

2016-2018

16-14151S

Měření faktorů finančního rizika ve frekvenční doméně

Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.

2016-2018

16-10625S

Role Československých drah v československé dopravní politice, 1970-1989

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

2016-2018

16-14292S

Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik?

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

2016-2018

16-20553S

Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (public policy)

Simon Smith, Ph.D.

2016-2018

16-09212S

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republice

Mgr. Karel Čada, Ph.D.

2016-2018

16-16009S

"Museli jsme žít, nějak jsme museli přežít..." Židé v Řecku 1944-2012

Mgr. Kateřina Králová, Ph.D.

2016-2018

16-02392S

Konkurenceschopnost a měnové kurzy: instituce a inovace

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

2016-2018

16-10163S

Aktivismus v těžkých časech a obraz "druhého"

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

2016-2018

16-02288S

spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce - MUP, o.p.s.

Anatomie revizionismu a jeho vliv na (sub-)regionální institucionalizace a aliance

Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.

2016-2018

17-05581S

Pod tlakem internacionalizace a sekuritizace: Proměny bezpečnostní politiky evropských států

doc. Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D.

2017-2019

17-10543S

Globální byrokracie: politika obsazování sekretariátů mezinárodních organizací

Michal Parízek, Ph.D., Dr. rer. pol.

2017-2019

17-18584S

Inovace v etnickém podnikání a rozvíjející se každodenní multikulturalismus. Vietnamská

diaspora v České republice.

Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.

2017-2019

17-17085S

Vývoj a podoby občanské online participace v České republice ve vztahu k evropské migrační krizi

PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.

2017-2019

17-02521S

Chudoba jako mediální spektákl: zostuzování sociálně slabých v televizních reality shows a na internetu

PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

2017-2019

17-01116S

Občanská angažovanost a politika zdravotní péče

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

2017-2019

17-09119Y

Struktura rodiny a kvalita života

Barbara Pertold Gebická, Ph.D.

2017-2019

Technologická agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

TD03000018

Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti vstupující do rozhodování a strategického řízení veřejné správy

doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

2016-2017

TD03000209

Diabetes mellitus 2. typu v České republice - analýza nákladů spojených s onemocněním a modelace jejich budoucího vývoje

PhDr. Jana Votápková

2016-2017

TD03000290

Prosazování českého zájmu v evropských politikách

doc. Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D.

2016-2017

TD0300061 spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce - ESF MU

Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů a teritoriální soudržnost.

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

2016-2017

Horizon2020

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

681228

Global Excellence in Modelling of Climate and Energy (GEMCLIME)

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. - koordinátor

2016-2020

727145

(koordinátorské pracoviště -

Universiteit Utrecht)

Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators (COFFERS)

Mgr. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.

2016-2019

Grantová agentura UK

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

2115 A-SP

Astropolitika a Evropa

Bohumil Doboš

2015-2017

1115 A-EK

Testování mechanismů asociálního chování mezi dětmi a dospělými s problémovým chováním

Václav Korbel

2015-2017

12415 A-HN

Pravoslavné církve na prahu 21. století. Případ Ruska, Srbska a Řecka.

Karin Hofmeisterová

2015-2017

72315 A-FGM

Rituální aspekty kominukaci politických aktérů v novým médiích a jejich vliv na adopci nových médií

Jan Zápotocký

2015-2017

105815 A-EK

Příjmy z bankovních poplatků a provizí - jejich determinanty a vliv na ziskovost a rizikovost bank

Karolína Růžičková

2015-2017

126915 A-SP

Zhroucené obce v České republice

Jakub Hornek

2015-2017

165215 A-EK

Řízení rizik vkladů na vyžádání

Hana Džmuráňová

2015-2017

191715 A-SP

Rozpad politických systémů jako následek komunikačních selhání

Tomáš Váňa

2015-2017

191915 A-HN

Jihoslované islámské víry v poválečném Kosovu: Konstrukce muslimské, bosňácké a goranské identity v prostředí zjitřených interetnických vztahů

Daniel Heler

2015-2017

239615 A-SP

Rozhodování v Evropském parlamentu a Radě v postlisabonské EU

Jakub Černoch

2015-2017

254515 A-HN

Konstituování moderní litevské historiografie v 19. století

Jindřich Čeladín

2015-2017

254715 A-SP

Lidská bezpečnost a města: Urbánní zranitelnost, resilience a politika

Katarína Svitková

2015-2017

280515 A-EK

Meta-analýza a elasticita obchodu s ohledem na obchodní náklady

Petr Polák

2015-2017

344215 A-SP

Nezápadní konstrukce státu: modality státní suverenity v případech Číny a Indie

Aleš Karmazin

2015-2017

359815 A-SP

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republice (2006-2014)

Daniel Prokop

2015-2017

366015 A-EK

Vlnková analýza časově proměnlivých autoregresivních modelů v ekonomii

Luboš Hanus

2015-2017

393515 A-SP

Autopoietický systém a aktér-síť jako metody analýzy a vizualizace citačních vztahů

Jiří Bureš

2015-2017

 

896516 A-EK

 

Ovlivňují moderní přístupy ve výuce motivaci a vzdělávací výsledky studentů v matematice a vědeckých předmětech?

 

Michal Paulus

 

2016-2017

540216  A-EK

Vztahy mezi úhradovým systémem a výkonností českého zdravotnictví

Tomáš Troch

2016-2018

813216 A-EK

Společné dlouhodobé a krátkodobé rizikové faktory: Přístup s pomocí panelové kvantilové regrese

Lucie Kraicová

2016-2017

435116 A-EK

Současné makroekonomické otázky skrze optiku DSGE modelů

David Svačina

2016-2018

816316 A-EK

Vplyv prostredia nízkych úrokových sadzieb na európsky sektor poisťovní

Diana Žigraiová

2016-2017

728016 A-EK

Analýza dopadů vládních výdajů na časovou strukturu úrokových měr: Makro-finanční přístup

Adam Kučera

2016-2017

729316 A-EK

Odhad dlouhodobého trendu rovnovážných cen bydlení

Hana Hejlová

2016-2017

4216 A-SP

Každodennost v životních příbězích matek tří generací

Romana Volejníčková

2016-2017

374216 A-SP

Odcizení od politiky na úřadech práce jako důsledek reformy politiky zaměstnanosti

Michaela Hiekischová

2016-2017

376216 A-SP

Role sociální ochrany v kontextu rostoucí prekarizace na trhu práce

Lucie Trlifajová

2016-2018

405716 A-SP

Vliv socio-ekonomického kontextu na individuální podporu přerozdělování příjmů v Evropě

Ivan Petrúšek

2016-2018

 

732216 A-SP

 

Paměť v pohraničí. Srovnávací studie kolektivní paměti na území bývalého Východního Pruska v Polsku a v Sudetech v České republice

Ludmila Wladyniak

 

2016-2017

874216 A-SP

Na pomezí aktivního občanství a politiky: fenomén politického aktivismu

Petra A. Beránková (Honová)

2016-2017

897716 A-SP

Diskurzivní konstrukce dluhu a závazku v kontextu bydlení v České republice

Tomáš Samec

2016-2017

180516 A-SP

Vzorce institucionalizace politických stran v České republice

Jakub Stauber

2016-2018

256216 A-SP

Postmateriální štěpení v systému víceúrovňového vládnutí České republiky

Karolína Musilová

2016-2018

504816 A-SP

Americký a čínský sen: člověk, stát a mezinárodní společnost

Aleš Karmazin

2016-2018

640216 A-SP

Odminování po Ottawské úmluvě – humanitarianismus nebo diskurzivní nástroj pro naplňování ekonomických cílů?

Politicko-ekonomická analýza normativně vnímaného fenoménu

Tomáš Konečný

2016-2018

728816 A-SP

Volební strategie a komunikace protestních populistických stran v České republice

Martin Kubánek

2016-2017

160716 A-FGM

Genderové aspekty hraní počítačových a analogových her

Tereza Krobová

2016-2017

505616 A-FGM

Premeny médií a mediálnej politiky v rokoch na území SR a ČR 1989 - 1994

Lucia Osvaldová

2016-2017

815716 A-FGM

Porovnanie prístupu štátov EÚ k regulácii médií

Peter Hanák

2016-2017

234216 A-SP

Přístupy EU a USA k podpoře demokracie: normativní východiska a jejich vliv na formulaci politik

Jan Hornát

2016-2017

730316 A-HN

"MATFYZ" od kořenů do sametu: sonda do vnitřního fungování vědecké a vzdělávací instituce v letech 1952-1989 na základě svědectví pamětníků a archivních dokumentů

Kateřina Volná

2016-2017

180716 A-SP

Energetická strategie Ruska a plynovod Střední Asie - Čína

Václav Lídl

2016-2017

6217 A-FGM

Síla a efektivita fotožurnalismu v digitální éře

Martina Topinková

2017-2019

26417 A-SP

Interpretace textů v politickém myšlení

Tomáš Halamka

2017-2018

32217 A-HN

Parakratos: Realita a interpretace

Nikola Karasová

2017-2018

48217 A-SP

Sport pro rozvoj a mír v Brazílii: genderová perspektiva

Eva Válková

2017-2019

96217 A-SP

Teoretická reflexe ekonomického regionalizmu východní a jihovýchodní Asie. Testování teorie domina regionalizmu.

Ivana Miková

2017-2018

156417 A-SP

Teoretické a praktické aspekty nástupu nových politických stran v České republice

Daniel Šárovec

2017-2019

222217 A-EK

Analýza potenciálu úspory elektřiny u domácností na Ukrajině

Olha Khymych

2017-2018

23417 A-SP

Analýza faktorů ovlivňujících sněmovní aktivitu poslanců Parlamentu České republiky

Lukáš Hájek

2017-2019

286517 A-EK

Koherentní poptávkový systém uvažující selektivitu

Šarlota Smutná

2017-2019

288217 A-SP

Státní suverenita v kybernetickém prostoru: Moderní chápání klasického konceptu

Lucie Kadlecová

2017-2018

416217 A-SP

Kognitivní a psychosociální "gender gap" u dětí: Analýza a porovnání čtyř rozvojových zemí

Rokia Aidahis Aberra

2017-2018

450217 A-SP

Smíšené metody sběru dat: srovnatelnost výsledků a druhy chyb

Jarmila Pilecká

2017-2018

456417 A-SP

Česká veřejná debata o migrační krizi jako specifický případ europeizace veřejné sféry

Markéta Blažejovská

2017-2018

488317 A-EK

Výkonnost družstevního bankovnictví v České republice a dalších zemích EU

Matěj Kuc

2017-2019

490317A-EK

Modelování časové struktury volatility ve více rozměrech

Barbora Malinská

2017-2019

494217 A-SP

Nacionalistické násilí a identita ve Francii a v Turecku

Jacob Alan Maze

2017-2019

52817 A-SP

Delegační deficity chápání demokracie občany a jejich volenými zástupci

Jaroslava Pospíšilová

2017-2019

546217 A-SP

Spory o význam normy proti chemickým zbraním: otázka neletálních látek v kontextu Úmluvy o chemických zbraních

Hana Martínková

2017-2019

610317 A-EK

Meranie spoločných rizikových faktorov: panelová kvantilová regresia pre výnosy a volatilitu

František Čech

2017

632217 A-HN

České a německé nacionální obranné spolky a jejich vliv na nacionalizaci česko-německé jazykové hranice v Čechách v letech 1880-1938

Mikuláš Zvánovec

2017

680217 A-SP

Proč se voliči rozhodují pro populistické politické strany? Komparativní analýza aktérských zdůvodnění rozhodování ve volbách

Lucie Černá

2017-2018

734217 A-TFP

O postsekularismu: k "vyrovnání" mezi rozumem a vírou?

Karel Hlaváček

2017

768217 A-EK

Vliv finančního rozvoje na ekonomickou nerovnost

Jan Mareš

2017-2018

786217 A-SP

Maltézští rytíři - (re)interpretace rytířskosti v dnešní společnosti

Zuzana Pešková

2017-2018

800217 A-SP

Manifestace identity německé menšiny na hřbitovech v Medzevě

Tereza Auzká

2017

800417 A-SP

Reforma strategického odvětví na pozadí transformace hospodářství: proměny železniční dopravní politiky v Československu a v České republice v letech 1986 až 1997

Jaromír Volf

2017-2019

822217 A-EK

Přesun volatility na měnových trzích střední Evropy

Michala Moravcová

2017

828617 A-FGM

Sportovní novinářky: specifika a genderové aspekty profese

Marta Chladová

2017-2018

829317 A-EK

Cesta k prosperitě: náklady elektrifikace vybraných zemí subsaharské Afriky

Petra Valíčková

2017-20198

829417 A-SP

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

Markéta Šetinová

2017-2019

846217 A-EK

Oceňování kapitálových aktiv v kvantilech a frekvencích

Matěj Nevrla

2017-2019

848217 A-EK

Komunikace ve vícerozměrných aukcích: experimentání studie koluzivního chování

Jindřich Matoušek

2017-2019

848517 A-EK

Korporátní daňové úniky v rozvojových zemích

Miroslav Palanský

2017-2019

Ministerstvo vnitra ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

VI20152019011

Indikátory včasného varování eskalace zamrzlých konfliktů

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2019

 

VI20152020009

 

Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR – CAVHZS

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2020

VI20172019074

Metodika ochrany výzkumných organizací s ohledem na ekonomickou bezpečnost státu

Mgr. et Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.

2017-2019

Ministerstvo kultury ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

3136/2017

Evropská observatoř žurnalistiky

doc. MgA. et Mgr. Filip Láb, Ph.D.

2017

2961/2017

Mediální studia. Odborný časopis pro kritickou reflexi médií

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

2017

18315/2017

Ochranné reformátování vybraných ročníků periodik Lidové noviny a Rudé právo

Mgr. Tomáš Gec

2017

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

97781/2017-OVD

Halič jako místo paměti multikulturní společnosti a její odraz v české, polské a židovské kultuře

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2017

95046_2017_OVD

Bezpečnostní konference v roce 2017

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2017

Státní fond kinematografie

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

 

1364/2016

 

Kolik kdy stál český film? Ekonomicko-historická analýza výroby českého hraného filmu.

 

doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

 

2016-2018

Operační programy EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Rektorát UK

2017-2022
       

Evropský sociální fond

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

CZ.03.3.X/0.0/15_124/0006483

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

Města a inkluzivní strategie

Mgr. Marie Jelínková, Ph.D.

(hlavní řešitel na FSV) 

2017-2020

7. rámcový program EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel 

Doba trvání

609642

ECOCEP (Economic Modelling for Climate-Energy Policy)

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.

(koordinátor projektu)

2014-2017

 

 

International Visegrad Fund

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

31510026

 

Transport Integration for Prosperity.The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

2015-2017

21610075

The V4 towards migration challenges in Europe

Mgr. Martin Riegl, Ph.D.

Univerzita Łodz (hlavní řešitel)

2016-2017

61610036

The Comparative Study of Democratization

Національний Університет Острозька Академія

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

2017-2019

  Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989

Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

2017-2019

MŠMT - Aktion Ősterreich

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

76p9

Morální ekonomie klášterů v České republice a v Rakousku

Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.

2016-2017

77p8

6. česko-rakouské dny historiků

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

2017

EACEA

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

 

NIECE (New Ideas for Europeanisation from Central Europe)

prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.

2017-2020

  NIICE (New Integration In Central Europe) prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. 2017-2020

2016-2256

European Political Sociology

Paulus Blokker, Ph.D.

2016-2019

574420

Security, Intelligence and Strategic Studies (Erasmus Mundus International Master)

Hlavní řešitel: University of Glasgow

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D.

2017-2021

2015-0860

Jean Monnet Transnational Networking

Hlavní řešitel: National Taiwan University (國立臺灣大學)

Mgr. Martin Riegl, Ph.D.

2016-2018

587704

Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey CooperaTion (VIADUCT)

Hlavní řešitel: Universität zu Köln

doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

 

2017-2020

Erasmus Plus

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

2017-1954/001-001-EMJMD

European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

2017-2021

Evropská komise - Generální ředitelství Justice and Home Affairs

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

4000008910

(koordinátorské pracoviště - University of Leeds)

Countering Islamophobia Through the Development of Best Practice in the use of Counter-Narratives in EU Member states

Mgr. Karel Čada, Ph.D.

2016-2018

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

BTHA_FV-3

Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2017-2020

Malé granty americké ambasády

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

S-EZ800-17-GR-020

 

Commemorating the 70th Anniversary of the Marshall Plan

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.

 

2017

 

Tvořme, neválčeme

PhDr. Kryšof Kozák, Ph.D.

2017