Jiné nabídky

Nabídka stáže - Stálá mise Vídeň - OBSE

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce stáže pro studenty na pozici stážisty úseku OBSE ve Vídni, kterou jsme obdrželi od MZV ČR. Nabídky mohou využít pouze studenti české státní příslušnosti, prezenční formy studia a trestně bezúhonní, přičemž se preferují studenti magisterského studia.

Počet míst: 3

Deadline podávní přihlášek: do 25. března 2018, Ing. Dominice Formánkové (stačí scan), na mail: dominika.formankova@fsv.cuni.cz

Přihlášky musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis v anglickém jazyce
 • potvrzení o jazykové způsobilosti (pouze mezinárodně uznávěné certifikáty nebo potvrzení z Kabinetu Jazykové Přípravy)

Více informací naleznou případní uchazeči zde: SM Vídeň - OBSE

Nabídka bezplatného studia v Rusku

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vám předáváme nabídku bezplatného studia na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace v bakalářském a magisterském studijním programu, se zahájením studia v akademickém roce 2018/2019.

Diplomatická akademie (DA) Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace nabízí možnost bezplatného studia pro zahraniční studenty v bakalářském a magisterském studijním programu v těchto studijních oborech:

a)      bakalářské studium (pro VŠ absolventy):

 • Mezinárodní vztahy

- forma studia: večerní

- délka studia: 3,5 roku

b)      magisterské studium

 • Mezinárodní vztahy
 • Ekonomika
 • Právo
 • Management

-forma studia: denní / večerní

- délka studia: 2 roky (denní studium) / 2,5 roku (večerní studium)

Studium je hrazeno z prostředků rozpočtu Ruské federace, tzn. poskytováno bezplatně. Ubytování na kolejích je poskytováno pouze studentům denního studia.

Počet míst pro jednotlivé obory je stanoven v rámci kvót přijímacího řízení a v závislosti na počtu podaných přihlášek (http://www.dipacademy.ru/admission/).

Počet míst pro Českou republiku není stanoven.

Uchazeči musí dodat do 27. dubna 2018 (pátek) na adresu -

MŠMT ČR
odbor mezinárodních vztahů a EU
k rukám Mgr. Ivany Ryškové
Karmelitská 529/5
118 12  Praha 1

následující doklady:

 • strukturovaný životopis (v českém a ruském jazyce) s průkazovou fotografií
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně výpisu složených zkoušek a z nich získaných známek
 • kopie dokladů o znalosti ruského jazyka (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z RJ)
 • kopie dokladů o znalosti cizích jazyků (státní jazyková zkouška nebo jiná zkouška z cizího jazyka)
 • motivační dopis (v českém a ruském jazyce); včetně specifikace studijního programu a oboru, který chce uchazeč studovat   

Seznam doporučených kandidátů bude následně notifikován Diplomatické akademii MZV RF prostřednictvím ZÚ České republiky v Moskvě.

Více informací zde

Summer School on Democracy: Media, Information Literacy and Populism

Letní škola sestává z přednáškami, semináři a workshopy.

Shrnutí: Mediální a informační gramotnost jsou velmi důležitými schopnostmi, které hrají dnes ve společnosti klíčovou roli, protože moderní společnosti čelí digitálním výzvám spojeným s vývojem nových technologií. Sledujeme změny v používání médií a v procesech získávání znalostí. To znamená, že chápání fungování současných médií a účinky, které způsobují, stejně jako schopnost vyhledávat informace se stávají jednou z nejdůležitějších dovedností v soukromém, profesním a společenském životě. Zvyšování dovedností v používání médií a informací ve společnosti také posiluje postavení občanů jako příjemců médií a účastníků politických komunikačních procesů.

Termín letní školy je: 17. - 28.6.2018

Účastníkům bude hrazeno vše kromě dopravy do Wroclavy.

Počet míst: 3

Konečné rozhodnutí o přijetí a přidělení stipendia je na partnerské univerzitě.

Termín pro podání přihlášky je neděle, 18.3.2018 pouze e-mailem na dominika.formankova@fsv.cuni.cz.

Přihláška bude obsahovat následující dokumenty, a to v jednom .pdf souboru:

 1. Strukturovaný životopis
 2. Motivační dopis
 3. Potvrzení o znalosti angličtiny na úrovni min. B2 (přijímáme pouze mezinárodní jazykové certifikáty, nebo potvrzení z KJP FSV)

Odkaz na webové stránky: Summer School on Democracy

Facebook

Stipendijní pobyty na Taiwanu

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovolujeme informovat,že se blíží uzávěrka pro podání žádostí o stipendijní pobyty na Taiwanu (31.3.2018):

Více informací

Stipendium ke studiu v Čínské lidové republice v akademickém roce 2018/2019

Čínská vláda nabízí v rámci iniciativy 16+1 českým zájemcům 58 stipendijních míst ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2018/2019, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2018/2019.

Čínská strana stipendistům v rámci tzv. Full Scholarship poskytne zdarma výuku, ubytování v univerzitním kampusu, měsíční kapesné a zdravotní pojištění. Veškeré další nezbytné náklady, zejména na mezinárodní dopravu do místa pobytu a zpět, si stipendisté hradí sami (MŠMT tyto náklady neproplácí).

Podrobné informace o podmínkách této stipendijní nabídky jsou k dispozici na stránkách China Scholarship Council

Informace o podávání žádosti - PDF

Podmínky pro žadatele:

 • Žadatelé musejí být občany České republiky. Podmínkou je také dobrý zdravotní stav.

Vzdělání a věkový limit:

 • Žadatelé o „undergraduate program“ musejí mít maturitu (maturitní vysvědčení) a musejí být mladší 25 let.
 • Žadatelé o „master ́s program“ musejí mít bakalářský titul a musejí být mladší 35 let.
 • Žadatelé o „doctoral program“ musejí mít magisterský titul a musejí být mladší 40 let.
 • Žadatelé o „general scholar program“ musejí mít ukončené alespoň dva roky vysokoškolských studií (v bakalářském studiu) a musejí být ve věku do 45 let.
 • Žadatelé o „senior scholar program“ musejí mít nejméně magisterský titul a musejí být ve věku do 50 let.

Seznam požadovaných dokumentů:

 • vyplněný formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia"
 • originál nebo notářsky ověřená kopie výpisu zkoušek (Academic Transcript) s razítkem fakulty a podpisem zodpovědné osoby/v případě uchazečů o bakalářský studijní program, kteří ještě nejsou studenty vysoké školy, odevzdávají tuto ověřenou kopii minimálně 2 posledních vysvědčení
 • stručný studijní či výzkumný plán v angličtině (max. 1 strana A4), součástí studijního plánu je také motivace ke studiu (max. 1 odstavec)
 • strukturovaný životopis

Dokumenty se odevzdávají v jednom provedení, seřazené v uvedeném pořadí, NESEŠITÉ, v obálce formátu A4. Není třeba je vkládat do rychlovazačů.

Výše uvedenou dokumentaci prosím doručte nejpozději do 19. února 2018 do 15 hod. na poštovní adresu:

Mgr. Marie Taltynová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
Na obálku napište „Stipendia ČLR“.

Nabídka stipendií pro PhD studenty - Schnabel Stiftung

Dovolujeme si Vás upozornit na dodatečné nabídky 4 stipendií Schnabel Stiftung od partnerské univerzity Hamburg.

Stipendium je ve výši 800 EUR na měsíc a je udělováno na 4 měsíce.

Deadline pro nominace studentů byl v Hamburku již v listopadu, dohodli jsme se tedy, že budeme nominovat PhD studenty na vědecké/výzkumné pobyty. Nebudou tedy přijati jako studenti se studentskými výhodami, ale jako researchers.

Pobyt je možné zahájit v termínu duben – květen (případně červen)

Doktorandi si musí zajistit souhlas od pedagoga Uni Hamburg, že je přijímá a bude se jim věnovat po dobu pobytu.

Jelikož Hamburg chce, abychom jim zaslali nominace nejpozději 6 – 8 týdnů před plánovaným zahájením pobytu, měl by pobyt začít nejdříve v druhé polovině dubna.

Požadované materiály:

 • motivační dopis v němčině či angličtině
 • CV v němčině či angličtině
 • potvrzení o přijetí do doktorského studia s německým či anglickým překladem, kopie Diploma Supplement
 • doporučující dopis pedagoga příslušné fakulty UK v němčině či angličtině
 • akceptační dopis od pedagoga UNI Hamburg
 • vyplněný formulář: Formulář

Termín dodání přihlášek na FSV Oddělení Zahraničních Styků, Dominice Formánkové, je 23. 2. 2018

University of St. Thomas - Minnesota - USA - Kucera Scholarship

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení výběrového řízení odboru zahraničních vztahů RUK na stipendijní studijní pobyt na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA) v akademickém roce 2018/2019 v rámci Kucera Scholarship. Stipendium pokrývá:

 • náklady na školné
 • ubytování a stravu v kampusu
 • univerzitní pojištění

Výběrové řízení je určeno pro studenty bakalářského a magisterského stupně studia, je však možné vybrat si pouze kurzy na úrovni undergraduate. Pro studenty UK jsou k dispozici dvě semestrální místa/jedno roční místo.

K výběrovému řízení předloží studenti v angličtině ve dvojím vyhotovení:

 • životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán (výběr kurzů)
 • doporučující dopis z katedry
 • aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (může být v ČJ)
 • celkový studijní průměr za celé studium na VŠ
 • doklad o jazykové způsobilosti na úrovni B2
 • kopii pasu

Datum odevzdání přihlášek je pondělí 5.3.2018 do 16:30 v tištěné podobě, Ing. Dominice Formánkové (OZS, kancelář 217) - Přijímány jsou pouze kompletní přihlášky se všemi náležitostmi.

Bližší informace o University of St. Thomas

přehled programů undergraduate 

Katalog kurzů

 

Studijní stipendium GFPS

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.

 • Stipendium ve výši 600 € měsíčně udělované od 1. 10. 2018 do 28. 2. 2019
 • Úhradu semestrálního poplatku za studium
 • Úhradu případné vratné kauce za bydlení
 • Bezplatnou účast na dvou seminářích (na počátku a konci studijního pobytu), kde se schází stipendisté, předsednictvo a další členové GFPS z Čech, Německa, Polska a Běloruska (účast je povinná)
 • Osobní asistenci při zařizování pobytu a začlenění do tzv. Stadtgruppe fungující v daném univerzitním městě. Již před odjezdem je v místě studia k dispozici německý student (člen Stadtgruppe), který stipendistovi pomůže s potřebnou administrativou, po příjezdu s poznáváním města apod.

Podmínky, které musí uchazeči splňovat:

 • student denního studia české VŠ
 • věk maximálně 30 let
 • zájem o kulturní spolupráci v rámci střední Evropy
 • komunikativní znalost německého jazyka
 • (min. B1)
 • české občanství

Ostatní důležité informace

Formulář pro přihlášení

Termín pro podávání přihlášek: 20.3.2018

2nd Walailak University Cultural Camp 2018 - Thajsko

S potěšením vám představujeme 2. kulturní tábor Walailak University 2018 (WUCC2018) na téma "In Honour of HRH Princess Chulabhorn Walailak: Cultures without Borders". Kemp se bude konat od 16. do 23. června 2018 na univerzitě Walailak, v provincii Nakhon Si Thammarat a Bangkoku v Thajsku.

Cílem WUCC2018 je propagace globální sítě studentů mezi 160 mezinárodními účastníky (100 non-thajských občanů a 60 thajských studentů z univerzity Walailak). Během osmidenního programu budou mít účastníci kempu možnost prozkoumat provincii Nakhon Si Tammarat, historické město na východní části jižního Thajska a Bangkok, hlavní město Thajska, sdílet svoji vlastní kulturu, zapojit se v různých aktivitách mezi světovou mládeží, a užívat si každý okamžik ve společnosti zajímavých lidí.

Účastníci kempu musí být vysokoškolští studenti nebo absolventi v jakémkoli studijním programu, ne starší než 30 let a schopni dobře komunikovat v angličtině. Podrobnosti WUCC2018 a online aplikace naleznete zde.

Výhody pro účastníky tábora:

 • Bezplatné ubytování
 • Jídlo zdarma
 • Bezplatná přeprava z / na letiště a během programu
 • Zdarma jednosměrná jízdenka z provincie Nakhon Si Thammarat do Bangkoku dne 20. června 2018

Účastníci tábora sami zodpovídají pouze za:

 • Zpáteční letenky do Thajska na mezinárodní letiště Suvarnabhumi nebo mezinárodní letiště Donmueang
 • Jednosměrné letenky z Bangkoku, mezinárodního letiště Donmueang na letiště Nakhon Si Thammarat dne 16. června 2018
 • Úrazové a zdravotní pojištění

Přihlášky zasílejte do 15. března 2018. Seznam úspěšných uchazečů bude ohlášen na stránce Facebook (https://www.facebook.com/ciawalailak/) do 1. května 2018.

Climate Change, Energy and Environmental Protection, and Intellectual Property Rights and China.

Dovolujeme si Vás informovat o letní škole v Číně, kterou pravidelně pořádá několik severoamerickych a evropských univerzit a výzkumných center ve spolupráci s čínskými vysokými školami (výčet všech zainteresovaných univerzit a organizací naleznete níže v anglickém textu).

Témata letní školy 2018 jsou Klimatické změny a ochrana životního prostředí a Práva spojená s duševním vlastnictvím a patenty (vztahujícím se nejen na nejnovější technologie), v anglickém originále Climate Change, Energy and Environmental Protection, and Intellectual Property Rights and China

Jedná se o multidisciplinární program určený účastníkům, kteří se zabývají jak přírodními vedami a technickými disciplínami, tak i ekonomikou, socialními studii a humanitními obory.

K účasti na letní škole se mohou přihlásit jak studenti, tak doktorandi a vyučující tak i profesionálové působící mimo akademickou sféru. Podmínkou účasti je dosažená hranice 18 let. Více informaci na našem webu www.summerlawinstitute.com

Letos se uskuteční v termínu od 7.července do 4.srpna 2018. Místo konání: Peking, Čína.
Příhlášky přijímáme do 31.března 2018 na emailové adrese info@summerlawinstitute.com

Přednášející pocházejí jak z oblasti akademické (jedná se o přední severoamerické, evropské a čínské profesory), tak i z praxe (představitelé mezinárodních vládních i nevládních organizací, zástupci diplomatického sboru zahraničních ambasád v Pekingu, činitelé z Evropské Delegace, zástupci soukromých podniků a firem, soudci patentových tribunalů, vyjednavači na poli ekologických kvot). 

Letní škola současně nabízí také platformu, díky níž se setkávají účastníci z Evropy, obou Amerik, Afriky a Asie, a vyměňují si zkušenosti, navazují kontakty atd. Část frekventantů programu tvoří pravidelně také profesionálové, kteří přicházejí z praxe (VŠ učitelé, kteří si chtějí rozšířit znalosti; odborníci z nevládních organizací, z průmyslového sektoru a státní správy; novináři zabývající se problematikou klimatických změn & obnovitelné energie & duševního vlastnictví & nových ekonomik). 

Vzhledem ke svému multi-disciplinárnímu zaměření je LŠ určená budoucím (i současným) právníkům, ekonomům, odborníkům v oblasti společenských věd (politologie, mezinárodní vztahy, teritoriální vztahy), ale i technikům a odborníkům v oblasti přírodních věd a ekologie. Naši panelisté a vyučující pocházejí z oborů napříč spektrem a Letní škola je multidisciplinární. 

Díky účasti na LŠ mají absolventi, vedle mnoha dalších služeb, asistencí a výhod, nárok získat stáž/pracovní pozici v kancelářích mezinárodních organizací a institucí, zastupitelských úřadech EU, obchodních komorách, či zahraničních firmách a mezinárodních advokátních kancelářích , které s naší letní školou spolupracují.

Na Vaše případné dotazy týkající se jak logistiky tak I odborné stránky program odpoví náš tým letní školy na e-mailu info@summerlawinstitute.com . Na stejný e-mail zasílejte také přihlášky, a to do 31.března 2018. Komunikačním jazykem je výhradně angličtina.

Informační brožura

Nabídka stáže v Evropské Komisi

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce stáže v Evropské komisi, na které je možno podávat přihlášky od 4. do 31. ledna 2018 (do 12:00).

Stáže jsou placené, pětiměsíční, probíhají ve dvou turnusech – od října do února (aktuální přihlášky) a od března do července – a odehrávají se hlavně v Bruselu nebo v Lucemburku.

Stáže jsou zaměřeny na široké spektrum oborů, od jazyků, přes státní správu, zemědělství, vědu, obchod, umění až např. po právo.

Humboldt-Universität zu Berlin - Master of Arts (M.A.) – Britská studia

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce, kterou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo od Humboldt-Universität zu Berlin (Spolková republika Německo) ve věci nabídky bezplatného studia.

Studijní program: Master of Arts (M.A.) – Britská studia (British Studies)

Studium je určeno pro absolventy/absolventky vysokých škol všech oborů s velmi dobrými znalostmi anglického jazyka. Studium začíná zimním semestrem 2018 (od října 2018) a zahrnuje semináře z oblasti britského práva, hospodářství, politiky, dějin, literatury a kultury. Interdisciplinární studium zahrnuje tříměsíční povinnou praxi ve Velké Británii, sepsání závěrečné práce, projektové semináře a rozmanité činnosti ve spolupráci s mezinárodními docenty/docentkami a studujícími. Všechny semináře jsou v anglickém jazyce. Studium je bezplatné.

Termín pro podání žádosti: 30. 4. 2018

Formulář pro zájemce a další informace ke studiu na webové stránce: https://www.gbz.hu-berlin.de/ma-british-studies

Případní zájemci se mohou obrátit přímo na kontaktní osobu:

Catherine Smith, Großbritannien-Zentrum

Tel.: (030) 2093 99040

E-Mail: gbz@gbz.hu-berlin.de

USA - University of Nebraska - Lincoln

The Paul Robitschek Scholarship

Každoroční stipendium je určené českým a slovenským studentům VŠ, kteří v jeho v rámci absolvují dvousemestrální studium na University of Nebraska-Lincoln (Nebraska, USA).

Stipendium pokryje: 

 • Cestu z ČR do USA (Lincoln, Nebraska)
 • Školné a univerzitní poplatky, ubytování a stravu, učebnice
 • Zpáteční cestu z USA do ČR
 • Web Univerzity: University of Nebraska, Lincoln

Požaduje se výborná znalost angličtiny, ochota komunikovat s koordinátorem programu a pracovat na částečný úvazek v kampusu univerzity.

Kandidát musí mj. prokázat dostatečnou akademickou způsobilost a zájem o politické, ekonomické a kulturní dění v USA.

Termín pro přihlášky je vždy 1. března pro následující akademický rok. Bližší informace lze nalézt na stránkách: Cost & Scholarships, How to apply

Zájemci o stipendium se hlásí samostatně na výše uvedeném odkazu.

Stipendia francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech, zejména v následujících oblastech:

 • Přírodní vědy a vědy o Zemi
 • Exaktní a inženýrské vědy
 • Ekonomické a právní vědy
 • Humanitní a společenské vědy
 • Lékařství

Uzávěrka podávání žádostí: 16. března 2018

Bližší informace o stáži a podávání přihlášek zde: Stipendia francouzské vlády

Studium na Literárním institutu A. M. Gorkého v Moskvě

Literární institut A. M. Gorkého (Literaturnyj institut imeni A. M. Gor´kogo) v Moskvě přijímá občany České republiky do denního i dálkového studia i do aspirantury, a to jak na vlastní náklady, tak i do bezplatného studia v rámci kvóty financované z rozpočtu Ruské federace. Uchazeči musí předložit ukázky svých tvůrčích prací z některé z těchto oblastí: poesie, próza, literární kritika, dramaturgie, publicistika, dětská literatura, umělecký překlad.

Bližší informace najdete v příloze a na webové stránce Literárního institutu

Další informace v ruském jazyce: 

 1. Literaturnyj institut imeni A. M. Gor´kogo
 2. Kreativní semináře

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Na webové stránce www.btha.cz najdete v rubrikách "Stipendia" a "Granty" mj. následující programy, do kterých se mohou v roce 2018 zapojit i zájemci z ČR:

- stipendia na kurzy němčiny a letní školy v Bavorsku pro studenty, pedagogy a vědce z ČR (termín žádostí: 20.4.2018),

- program podpory česko-bavorských akademických projektů (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, příprava projektů - žadatelem musí být bavorská VŠ),

- program podpory studijních, přednáškových a vědeckých pobytů v České republice a v Bavorsku (žadatelem musí být bavorská VŠ).

Prosíme předejte tyto informace případným zájemcům z řad studentů, pedagogů, akademických pracovníků a managementu VŠ.

Vaše dotazy rádi zodpoví v českém, německém nebo anglickém jazyce. Dotazy směřujte přímo na níže uvedený sekretariát.
 

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Universitätsstr. 31

93053 Regensburg

Tel. (0049) 0941/943 - 5315

sekretariat@btha.de

www.btha.de