Aktuální výzvy - věda a výzkum

Aktuální výzvy

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje pro rok 2018 programy stipendií a grantů, které jsou určeny studentům a akademickým pracovníkům českých a slovenských vysokých škol.

Program Stipendium Husovy nadace má cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 80.000,- Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Žadatelé o stipendium komunikují s Nadací přímo (termín u zadavatele je 9. září 2018). 

Podrobné informace:

http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni/

Grant Husovy nadace je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let, působící v humanitních a společenskovědních oborech. Nadace v programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Termín oddělení vědy FSV pro předložení písemných podkladů: 3. září 2018.

Podrobné informace:

http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni/

 

CELSA - otevření 2. výzvy pro společné projekty.

Rektorát Univerzity Karlovy informuje o výzvě k předkládání návrhů projektů do výzkumného fondu CELSA. Podporují se projekty spolupráce mezi partnerskými institucemi sdružení CELSA, kdy na projektu musí spolupracovat alespoň dvě partnerské instituce, z nichž jedna musí vždy být Katolická univerzita v Lovani. Podporují se dvouleté projekty s maximálním rozpočtem ve výši €120.000 (rozpočet je možné navýšit na €150.000 pokud se členem realizačního týmu stane další partnerská instituce sdružení CELSA). Rektorát Univerzity Karlovy podpoří maximálně dva projekty, t.j. €30.000 pro každý projekt na dva roky. Za fakultu je možné požádat i o více projektů, ale již bez finanční podpory rektorátu.    

Podrobné informace:

https://ec.cuni.cz/EC-28.html

https://www.kuleuven.be/onderzoek/gedocumenteerd/index_en.html#details/1f1d6c1156a3c47f1da39440d020bd685539d7dc

Prosíme o zprávu do konce ledna 2018 na mail tomas.renner@fsv.cuni.cz, zda budete mít zájem o tyto projekty na vašem pracovišti. 

 

Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2018.

Je možné podávat žádosti o granty na podporu vydávání původních děl (teoretická díla a publicistika), významných vědeckých časopisů z oblasti humanitních věd a na cestovní stipendia (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace:

https://nclf.cz/nadacni-program/

Formuláře:

https://nclf.cz/formulare/

Postup podání žádosti:

https://nclf.cz/jak-zadat/

Termín pro zasílání návrhů na fakultní oddělení vědy: 21.2.2018 (granty), 15.3. a 3.9.2018 (cestovni stipendia).

 

GAČR informuje o výzvě na podávání česko-rakouských společných projektů základního výzkumu.

Je možné podávat projekty v oblasti humanitních věd. Projekty mohou být maximálně tříleté s počátkem řešení v roce 2019. Rozpočet se sestavuje za českou a rakouskou stranu zvlášť. 

Pravidla pro sestavení rozpočtu:

https://gacr.cz/mezinarodni-aktivity/la-spoluprace/

Podrobné informace a formuláře:

https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/

Informace pro rakouskou stranu:

http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/antragstellung/internationale-programme/joint-projects-era-net-calls/

Prosíme o sdělení do 16. února 2018 na mail tomas.renner@fsv.cuni.cz , zda budete mít zájem o tyto projekty.  

Termín pro odevzdáni písemných podkladů na oddělení vědy FSV: 9. března 2017.

 

Rektorát Univerzity Karlovy informuje o vyhlášení 5. interní soutěže programu GAMA.

Celkovým cílem projektu je podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití. O financování dílčích projektů rozhoduje rektor UK na základě doporučení Rady pro komercializaci UK. Podpora z programu GAMA je určena pracovníkům (případně též studentům) z pracovišť UK, kde vznikají výsledky aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s komercializačním potenciálem. V pátém kole interní soutěže budou podpořeny projekty s doporučeným objemem podpory 200 000 Kč až 830 000 Kč/dílčí projekty.

Podpořené projekty musí vést k jednomu z těchto výsledků: patent, technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek), poloprovoz, ověřená technologie, software, průmyslový a užitný vzor.

V případě zájmu o účast ve 5. kole interní soutěže kontaktujte do 12. 12. 2017 CPPT UK (Ivana Sýkorová) a domluvte si konzultaci projektového záměru. Toto je podmínkou účasti v soutěži. Současně prosím kontaktujte fakultní koordinátory přenosu poznatků tomas.renner@fsv.cuni.cz a petr.witz@fsv.cuni.cz s návrhem projektového záměru.

Podrobné informace:   https://www.cuni.cz/UK-6692.html

 

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2018.

Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, English version, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 9. října 2017. Informační semináře pro žadatele se budou konat 10. října od 14:30  a 13. října od 10:00 v místnosti H212, Smetanovo náb. 6 (budova Hollaru).

Termín elektronického podání návrhu projektu na odd. vědy: 10. listopadu 2017

(vloženo 19. 09. 2017)

 

Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy pro rok 2017

Cena rektora se uděluje vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Pro letošní rok lze navrhovat studenty, kteří své studium řádně ukončili v akademickém roce 2016/2017.

Podrobné informace o Ceně rektora

Termín pro zaslání nominací na oddělení vědy: 13. října 2017

(vloženo 31. 08. 2017)

 

MZV ČR vyhlásilo jednorázové projektové výběrové řízení na téma "Mezinárodní souvislosti roku 1968".

Typy podporovaných aktivit jsou např. konference, semináře, publikace, diskusní fóra. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů.

Podrobné informace a formuláře.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2018.

Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů. Tematickou prioritou je výročí sto let od vzniku Československa i Polské republiky. Tematická priorita však není podmínkou udělení dotace. Max. výše dotace na jeden projekt je 250 tis. Kč.

Podrobné informace a formuláře.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)

 

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2018.

Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). Podporované aktivity: konference a semináře, diskusní fóra, summity, akce veřejné diplomacie.

Podrobné informace a formuláře.

Příloha IX. - Tématické priority

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2017

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2017

(vloženo 13.07. 2017)

 

MŠMT informuje o aktuální výzvě v programu česko-rakouské spolupráce AKTION Österreich

Podporují se projekty z oblasti vědecké a akademické výměny, pořádání společných akcí, výzkumné pobyty, kolegia, studentské exkurze i finanční podpora publikování výstupů z projektů v akademických časopisech. Nepodporuje se účast na konferencích, korektury, režie projektu s výjimkou kolegií a letních škol.  

Podrobné informace a formuláře

Termíny v roce 2018: 15.4., 15.9. a 30.11. (prosíme o odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy nejpozději 5 pracovních dní před těmito termíny).

(vloženo 04.10.2017)

 

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků pro vysoké školy a jejich studenty 

Podporují se talentovaní studenti zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivci v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva. 

Termíny pro zasílání žádosti o nadační příspěvek u vyhlašovatele: 30. duben,  31. srpen a 30. listopad 2018.

Podrobné informace

(vloženo 08.01. 2018)

 

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům

Podpora je určena osobám připravujícím se v zahraničí na realizaci vědeckého či uměleckého projektu na rok 2017, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Podrobné informace

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2017: 23. října, 11. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.

(vloženo 04.10.2017)

 

 

 

 

Aktuality