Čína

Renmin University of China

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FSV

Podklady k výběrovému řízení v angličtině prosíme dodat ve dvou vyhotoveních:

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • životopis (musí obsahovat e-mail a mobil)
  • motivační dopis
  • slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů
  • doporučující dopis od vyučujícího
  • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřený fakultou včetně údaje o studijním průměru)
  • doklad o jazykové způsobilosti (postačí potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)
  • E-application
  • kopie pasu
  • 1 pasová fotografie

Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.

Pokud jde o studenty doktorského studijního programu, ti připojí k výběrovému řízení souhlas akademického pracovníka partnerské univerzity s jejich přijetím.