Vyhlášení Ceny rektora a Mimořádné ceny rektora Univerzity Karlovy 2019

Vyhlášení Mimořádné ceny rektora Univerzity Karlovy 2019

Vyhlášení Ceny rektora a Mimořádné ceny rektora Univerzity Karlovy 2019

Rektor Univerzity Karlovy vyhlašuje Cenu rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (pro společenskovědní programy pod názvem Cena prof. JUDr Karla Engliše) za akademický rok 2018/2019. 

Cena rektora může být udělena vynikajícím absolventům bakalářského studijního programu nebo magisterského studijního programu, kteří v jeho průběhu dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. 

Písemný návrh musí obsahovat:

  • jméno, příjmení absolventa, datum narození, adresu trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování,
  • název studijního programu a studijního oboru,
  • studijní výsledky a hodnocení průběhu studia,
  • seznam publikovaných prací, přehled přednášek, odborných článků nebo jiné doklady o dosažených výsledcích ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti,
  • zdůvodnění návrhu na udělení Ceny pro nejlepší absolventy.

Návrhy na udělení Ceny rektora lze zasílat v tištěné i elektronické verzi na oddělení vědy k rukám Bc. Simony Voráčkové (simona.vorackova@fsv.cuni.cz) nejpozději do 11. října 2019.

_____________________________________________

Rektor Univerzity Karlovy dále vyhlašuje Mimořádnou cenu rektora pro studenty Univerzity Karlovy za rok 2019.

Cena je udělována studentům za

  • čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost a zvlášť záslužnou osobní angažovanost
  • dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu
  • mimořádné vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit
  • skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.

Ocenění, které představuje diplom a finanční částka, je předáno na slavnostním aktu, např. na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy. Více viz Opatření rektora č. 48/2017.

Termín pro zaslání nominací v tištěné i elektronické podobě na sekretariát děkanky FSV UK je nejpozději do 11. října 2019.

/foto: archiv UK/