Mediální studia
Uchazeči
Podrobné informace
Mediální studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Den otevřených dveří se koná na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) 6. 2. 2017 od 11:00.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jednokolové

Písemná část:

1. test z volitelného cizího jazyka (angličtina nebo němčina, viz Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2017/2018) – max. 30 bodů

2. test ověřující všeobecný kulturní a politický přehled, znalost dějin 19. a 20. století a základní orientaci v sociálně vědní a mediální problematice, včetně interpretace odborného textu max. 70 bodů

Bližší informace na sekretariátě katedry mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, 1. patro/č.104-105, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, e-mail – lea.duracova@fsv.cuni.cz, http://iksz.fsv.cuni.cz.

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeci s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Navazující magisterský studijní obor 7202T Mediální studia v kombinované formě je zaměřen na osvojení a prohloubení poznatků o vývoji mediálních systémů, roli médií ve společnosti a současné proměny tradičních i nových médií a důsledky těchto proměn pro život jednotlivce i společnosti. Obor je určen absolventům bakalářského studia (především humanitně nebo sociálněvědně orientovaného, ale i žurnalistického), kteří při vykonávání své profese přicházejí do pravidelného kontaktu s médii nebo chtějí propojit již absolvovaný obor se systematičtějším proniknutím do mediální problematiky a osvojit si základní vědecké rámce, o něž se opírá současné sociálněvědní myšlení o vztahu médií a společnosti. Studium má tři základní roviny: (a) teoreticko-historická průprava, (b) osvojení si metod empirického výzkumu a (c) prohloubení praktických dovedností s osvojením základů vybrané mediální profese (např. základy novinářství). Nedílnou součástí kompetence absolventa je i schopnost odborného uvažování o roli médií v současné společnosti a zvládnutí techniky a organizace výzkumného projektu.

Garantem studijního oboru je doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Uplatnění absolventů

U absolventů magisterského oboru se předpokládá, že jim absolvované studium umožní větší profesní mobilitu v mediální sféře, že naleznou profesní uplatnění na vyšších úrovních řízení v rámci tiskových a komunikačních oddělení státních organizací, neziskových organizací, ale i v rámci dalších mediálních a komunikačních společností. Studium prohlubuje odbornou přípravu zejména pro profese mediálního analytika, mediálního konzultanta, tiskového mluvčího, tvůrce komunikačních strategií apod. Učitelům by absolvování oboru mělo pomoci v realizaci mediální výchovy jako součásti všeobecného vzdělávání.


Mediální studiaDen otevřených dveří se koná na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1) 6. 2. 2017 od 11:00.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky jednokolové

Písemná část:

1. test z volitelného cizího jazyka (angličtina nebo němčina, viz Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2017/2018) – max. 30 bodů

2. test ověřující všeobecný kulturní a politický přehled, znalost dějin 19. a 20. století a základní orientaci v sociálně vědní a mediální problematice, včetně interpretace odborného textu max. 70 bodů

Bližší informace na sekretariátě katedry mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, 1. patro/č.104-105, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, e-mail – lea.duracova@fsv.cuni.cz, http://iksz.fsv.cuni.cz.

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání. Přijati jsou uchazeci s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Navazující magisterský studijní obor 7202T Mediální studia v kombinované formě je zaměřen na osvojení a prohloubení poznatků o vývoji mediálních systémů, roli médií ve společnosti a současné proměny tradičních i nových médií a důsledky těchto proměn pro život jednotlivce i společnosti. Obor je určen absolventům bakalářského studia (především humanitně nebo sociálněvědně orientovaného, ale i žurnalistického), kteří při vykonávání své profese přicházejí do pravidelného kontaktu s médii nebo chtějí propojit již absolvovaný obor se systematičtějším proniknutím do mediální problematiky a osvojit si základní vědecké rámce, o něž se opírá současné sociálněvědní myšlení o vztahu médií a společnosti. Studium má tři základní roviny: (a) teoreticko-historická průprava, (b) osvojení si metod empirického výzkumu a (c) prohloubení praktických dovedností s osvojením základů vybrané mediální profese (např. základy novinářství). Nedílnou součástí kompetence absolventa je i schopnost odborného uvažování o roli médií v současné společnosti a zvládnutí techniky a organizace výzkumného projektu.

Garantem studijního oboru je doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.

Uplatnění absolventů

U absolventů magisterského oboru se předpokládá, že jim absolvované studium umožní větší profesní mobilitu v mediální sféře, že naleznou profesní uplatnění na vyšších úrovních řízení v rámci tiskových a komunikačních oddělení státních organizací, neziskových organizací, ale i v rámci dalších mediálních a komunikačních společností. Studium prohlubuje odbornou přípravu zejména pro profese mediálního analytika, mediálního konzultanta, tiskového mluvčího, tvůrce komunikačních strategií apod. Učitelům by absolvování oboru mělo pomoci v realizaci mediální výchovy jako součásti všeobecného vzdělávání.