Veřejná a sociální politika
Uchazeči
Podrobné informace
Veřejná a sociální politika
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Den otevřených dveří se koná na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 14:00.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky dvoukolové

První kolo - písemná část:

1. test obecných znalostí z oblasti veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů

2. test z anglického jazyka – max. 30 bodů

Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

Druhé kolo - ústní část:

1. motivace ke studiu – na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury – max. 20 bodů

2. doplňující otázka z předem stanovených témat – max. 40 bodů


Doporučená literatura, model. otázky:

Okruhy otázek k přijímacímu řízení oboru Veřejná a sociální politika

A. Co přivedlo uchazeče(čku) k zájmu o obor Veřejná a sociální politika.

Uchazeč(ka) před začátkem této části zkoušky předloží seznam jí(m) prostudované literatury.

B. Diskuse o vybraném problému veřejné a sociální politiky:

· Ústavněprávní a politický systém země

· Veřejná politika jako vědní disciplína a společenská praxe

· Sociální problémy, způsoby jejich identifikace a řešení

· Složky a funkce veřejné správy

· Sociální stát, jeho prvky a nástroje

· Vymezení, složky a funkce veřejného sektoru

· Vymezení, struktura a funkce občanského sektoru

· Hodnotová ukotvení veřejných a sociálních politik

· Aktéři a instituce ve veřejné politice

· Vztah hospodářské a sociální politiky

· Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vztazích

· Veřejné rozpočty jako nástroje veřejné politiky

· Povaha, příčiny a důsledky korupce

· Procesy evropské integrace

· Metody analýzy a tvorby veřejných a sociálních politik

· Sociální politika v České republice

· Zdravotní politika v České republice

· Vzdělávací politika v České republice

· Rodinná politika v České republice

· Občanský sektor v České republice

Okruhy otázek k přijímacímu řízení VSP

Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 –Jinonice, tel.: 251 080 455

Podmínky přijetí:

Ukončené bakalářské studium sociálněvědních oborů nebo úplné vysokoškolské vzdělání jakéhokoli oboru. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Studenti tohoto nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do společenské praxe jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Prohlubují se jejich teoretické i metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a chování aktérů v daných institucionálních rámcích, s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK.

Garant: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

Uplatnění absolventů:

Studium je určeno především pracovníkům ve veřejné správě, v občanském i komerčním sektoru, kteří se zabývají identifikováním a analyzováním sociálních a ekonomických problémů, koncipováním politik směřujících k jejich řešení, případně se i účinně podílejí na realizaci těchto politik samotných. Přitom jejich dosavadní vysokoškolské vzdělání v oborech technických, přírodních, ale i společenských věd jim neposkytuje dostatečnou kvalifikaci pro řešení tohoto zadání na soudobé úrovni poznání - a potřeba získat takovou kvalifikaci často vzniká až s nástupem do příslušných pracovních pozic. Absolventi oboru se posléze lépe uplatní v roli analytiků, manažerů, konzultantů, pracovníků poskytujících specializované poradenské služby, vedoucích úředníků či profesionálních politiků.

Veřejná a sociální politikaDen otevřených dveří se koná na Institutu sociologických studií (ISS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 14:00.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky dvoukolové

První kolo - písemná část:

1. test obecných znalostí z oblasti veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů

2. test z anglického jazyka – max. 30 bodů

Hranici pro postup do druhého kola stanoví děkan na základě výsledků prvního kola přijímacího řízení.

Druhé kolo - ústní část:

1. motivace ke studiu – na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury – max. 20 bodů

2. doplňující otázka z předem stanovených témat – max. 40 bodů


Doporučená literatura, model. otázky:

Okruhy otázek k přijímacímu řízení oboru Veřejná a sociální politika

A. Co přivedlo uchazeče(čku) k zájmu o obor Veřejná a sociální politika.

Uchazeč(ka) před začátkem této části zkoušky předloží seznam jí(m) prostudované literatury.

B. Diskuse o vybraném problému veřejné a sociální politiky:

· Ústavněprávní a politický systém země

· Veřejná politika jako vědní disciplína a společenská praxe

· Sociální problémy, způsoby jejich identifikace a řešení

· Složky a funkce veřejné správy

· Sociální stát, jeho prvky a nástroje

· Vymezení, složky a funkce veřejného sektoru

· Vymezení, struktura a funkce občanského sektoru

· Hodnotová ukotvení veřejných a sociálních politik

· Aktéři a instituce ve veřejné politice

· Vztah hospodářské a sociální politiky

· Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vztazích

· Veřejné rozpočty jako nástroje veřejné politiky

· Povaha, příčiny a důsledky korupce

· Procesy evropské integrace

· Metody analýzy a tvorby veřejných a sociálních politik

· Sociální politika v České republice

· Zdravotní politika v České republice

· Vzdělávací politika v České republice

· Rodinná politika v České republice

· Občanský sektor v České republice

Okruhy otázek k přijímacímu řízení VSP

Bližší informace na Institutu sociologických studií U Kříže 8/661, Praha 5 –Jinonice, tel.: 251 080 455

Podmínky přijetí:

Ukončené bakalářské studium sociálněvědních oborů nebo úplné vysokoškolské vzdělání jakéhokoli oboru. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Studium

Studenti tohoto nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do společenské praxe jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Prohlubují se jejich teoretické i metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a chování aktérů v daných institucionálních rámcích, s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK.

Garant: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

Uplatnění absolventů:

Studium je určeno především pracovníkům ve veřejné správě, v občanském i komerčním sektoru, kteří se zabývají identifikováním a analyzováním sociálních a ekonomických problémů, koncipováním politik směřujících k jejich řešení, případně se i účinně podílejí na realizaci těchto politik samotných. Přitom jejich dosavadní vysokoškolské vzdělání v oborech technických, přírodních, ale i společenských věd jim neposkytuje dostatečnou kvalifikaci pro řešení tohoto zadání na soudobé úrovni poznání - a potřeba získat takovou kvalifikaci často vzniká až s nástupem do příslušných pracovních pozic. Absolventi oboru se posléze lépe uplatní v roli analytiků, manažerů, konzultantů, pracovníků poskytujících specializované poradenské služby, vedoucích úředníků či profesionálních politiků.