Bezpečnostní studia
Uchazeči
Podrobné informace
Bezpečnostní studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 16:00.

plakát

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušká je jednokolová.

Přijímací zkouška se skládá z:

1. testu z angličtiny - (max. 30 bodů)

2. testu ověřujícího motivaci ke studiu na základě znalostí bezpečnostní problematiky v kontextu mezinárodní a domácí politiky, který obsahuje tři části:

 • odpovědi ověřující porozumění akademickému textu (max. 25 bodů)

 • výběr odpovědí z nabídky (max. 45 bodů) a

 • odpovědi na otázky s bezpečnostní problematikou formou eseje ověřující znalosti a schopnost řešení problému (max. 30 bodů)

  Bodové hodnocení esejů se řídí podle následujících kritérií:

  0 b./esej: faktograficky nepřesné, popř. faktograficky sice bez chyb, ale argumentaci schází jakákoli hloubka. Uchazeč nedokáže přesvědčit o tom, že má alespoň minimální odborný zájem o problematiku bezpečnosti.

  5 b./esej: Faktograficky bez výraznějších chyb, argumentace není zcela koherentní a přesvědčivá, ale obsahuje náznaky hlubších úvah.

  10 b./esej: faktograficky bez chyb, koherentní a přesvědčivá argumentace. Uchazeč prokazuje základní faktografické znalosti a schopnost s nimi pracovat. Jeho či její argumentace ale nevyužívá sofistikovanější teoretické koncepty a relevantní odkazy na odbornou literaturu.

  15 b./esej: faktograficky přesné, přesvědčivá a sofistikovaná argumentace. Kandidát se snaží využít pro svou argumentaci i sofistikovanější teoretické koncepty a relevantní odkazy na odbornou literaturu.

3. Hodnocení uchazeče na základě předložených dokladů o výsledcích dosavadního studia (max. 30 bodů)

Výsledky dosavadního studia uchazeč dokládá transkriptem studijních výsledků za ukončené ročníky studia. Naskenovaný transkript studijních výsledků potvrzený studijním oddělením fakulty, resp. vysoké školy, uchazeč vkládá jako přílohu elektronické přihlášky.

Pro přidělení celočíselného bodového hodnocení za dosažené studijní výsledky bude vypočten prostý aritmetický průměr za ukončené ročníky studia bez započtení neúspěšných pokusů a případných výsledků státní závěrečné zkoušky zaokrouhlený na tři desetinná místa. Pro převod na body bude použita následující tabulka:


V případě, že uchazeč dodal studijní výsledky hodnocené na stupnici dle ECTS grading (tj. klasifikace A–E), je k převodu na hodnoty použité pro výpočet prostého aritmetického průměru dle předchozího odstavce použito pravidlo: A=1,0 B=1,5 C=2,0 D=2,5 E=3,0. Při použití jiné klasifikační stupnice úspěšně splněných předmětů, než je 1–3, resp. A–E, bude nejdříve proveden převod na stupnici A–E (dle pravidel stanovených vysokou školou, resp. fakultou, kde uchazeč studuje, resp. studoval ) a poté na stupnici 1–3 dle výše uvedeného pravidla.

Studijní obor, jehož studijní výsledky uchazeč dokládá, musí být totožný s oborem, jehož úspěšné ukončení prokazuje student/ka v případě přijetí ke studiu před zápisem ke studiu.Doporučená literatura, model. otázky:

Základní literatura

Tato literatura představuje základní odborné znalosti, které jsou od uchazeče o studium bezpečnostních studií v magisterském stupni požadovány.

 • Collins, Alan, ed. Contemporary Security Studies. Oxford; New York: Oxford University

 • Smith, Michael E. International Security: Politics, Policy, Prospects. Basingstoke, Hampshire [England]; New York: Palgrave Macmillan, 2010.

 • Baylis, John, James J Wirtz, and Colin S Gray. Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies. Oxford; New York: Oxford University Press, 2010.

Další doporučené zdroje

Uchazeč o studium bezpečnostních studií by měl mít všeobecné znalosti o vývoji mezinárodní politiky a o aktuálních bezpečnostních tématech. Následující zdroje mohou napomoci při rozšiřování a prohlubování těchto znalostí.

Dějiny světové politiky

 • Kissinger, H., Dějiny diplomacie, Praha 1997

 • Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I a II, Praha 2000

 • Plechanovová, B., Fidler, J., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, Praha 1997

Aktuální bezpečnostní témata

Studium

Studijní program je zaměřen na problematiku bezpečnosti, s důrazem na její mezinárodní dimenzi. Prohlubuje znalosti vývoje mezinárodních vztahů a rozvíjí schopnosti analyzovat současné bezpečnostní hrozby a řešit s tím spojené politické a společenské otázky. Během studia se studenti seznámí s vývojem strategického myšlení a s přístupy k řešení bezpečnostních rizik. Získají přehled o historickém pozadí současné mezinárodně bezpečnostní situace i o bezpečnostních souvislostech globalizovaného mezinárodního systému s důrazem na evropskou a transatlantickou problematiku.

Garantkou oboru je doc. PhDr.Běla Plechanovová, CSc.

Informace o uplatnění absolventů

Absolventi oboru se budou orientovat v širokém spektru otázek spojených s bezpečnostními studiemi. Budou připraveni pro práci jak ve veřejné sféře, tak i v soukromém sektoru. Své znalosti a poznatky budou následně schopni uplatnit zejména v mezinárodních institucích, ve státní správě a diplomacii, v nevládních organizacích, v médiích a ve vzdělávací sféře a akademické oblasti.

Bezpečnostní studia

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná na Institutu politologických studií (IPS, U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) 16. 1. 2017 od 16:00.

plakát

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušká je jednokolová.

Přijímací zkouška se skládá z:

1. testu z angličtiny - (max. 30 bodů)

2. testu ověřujícího motivaci ke studiu na základě znalostí bezpečnostní problematiky v kontextu mezinárodní a domácí politiky, který obsahuje tři části:

3. Hodnocení uchazeče na základě předložených dokladů o výsledcích dosavadního studia (max. 30 bodů)

Výsledky dosavadního studia uchazeč dokládá transkriptem studijních výsledků za ukončené ročníky studia. Naskenovaný transkript studijních výsledků potvrzený studijním oddělením fakulty, resp. vysoké školy, uchazeč vkládá jako přílohu elektronické přihlášky.

Pro přidělení celočíselného bodového hodnocení za dosažené studijní výsledky bude vypočten prostý aritmetický průměr za ukončené ročníky studia bez započtení neúspěšných pokusů a případných výsledků státní závěrečné zkoušky zaokrouhlený na tři desetinná místa. Pro převod na body bude použita následující tabulka:


V případě, že uchazeč dodal studijní výsledky hodnocené na stupnici dle ECTS grading (tj. klasifikace A–E), je k převodu na hodnoty použité pro výpočet prostého aritmetického průměru dle předchozího odstavce použito pravidlo: A=1,0 B=1,5 C=2,0 D=2,5 E=3,0. Při použití jiné klasifikační stupnice úspěšně splněných předmětů, než je 1–3, resp. A–E, bude nejdříve proveden převod na stupnici A–E (dle pravidel stanovených vysokou školou, resp. fakultou, kde uchazeč studuje, resp. studoval ) a poté na stupnici 1–3 dle výše uvedeného pravidla.

Studijní obor, jehož studijní výsledky uchazeč dokládá, musí být totožný s oborem, jehož úspěšné ukončení prokazuje student/ka v případě přijetí ke studiu před zápisem ke studiu.Doporučená literatura, model. otázky:

Základní literatura

Tato literatura představuje základní odborné znalosti, které jsou od uchazeče o studium bezpečnostních studií v magisterském stupni požadovány.

Další doporučené zdroje

Uchazeč o studium bezpečnostních studií by měl mít všeobecné znalosti o vývoji mezinárodní politiky a o aktuálních bezpečnostních tématech. Následující zdroje mohou napomoci při rozšiřování a prohlubování těchto znalostí.

Dějiny světové politiky

Aktuální bezpečnostní témata

Studium

Studijní program je zaměřen na problematiku bezpečnosti, s důrazem na její mezinárodní dimenzi. Prohlubuje znalosti vývoje mezinárodních vztahů a rozvíjí schopnosti analyzovat současné bezpečnostní hrozby a řešit s tím spojené politické a společenské otázky. Během studia se studenti seznámí s vývojem strategického myšlení a s přístupy k řešení bezpečnostních rizik. Získají přehled o historickém pozadí současné mezinárodně bezpečnostní situace i o bezpečnostních souvislostech globalizovaného mezinárodního systému s důrazem na evropskou a transatlantickou problematiku.

Garantkou oboru je doc. PhDr.Běla Plechanovová, CSc.

Informace o uplatnění absolventů

Absolventi oboru se budou orientovat v širokém spektru otázek spojených s bezpečnostními studiemi. Budou připraveni pro práci jak ve veřejné sféře, tak i v soukromém sektoru. Své znalosti a poznatky budou následně schopni uplatnit zejména v mezinárodních institucích, ve státní správě a diplomacii, v nevládních organizacích, v médiích a ve vzdělávací sféře a akademické oblasti.