Dlouhodobý záměr FSV UK 2005 - 2010
O fakultě
Dlouhodobý záměr FSV UK 2005 - 2010
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Úvod

Fakulta sociálních věd se po zhruba desetiletém vývoji stala standardní fakultou Karlovy univerzity. Je si vědoma, že se jí dostává cti být součástí univerzity, jejímž cílem nemůže být nic menšího než rovnocenné partnerství s nejpřednějšími univerzitami ve světě. Majíc toto na vědomí, vedení fakulty bude i nadále uplatňovat standardy pedagogické a vědecké práce, které jsou běžné na školách podobného typu v rozvinutých demokraciích.


Akreditovanými obory, výzkumným záměrem, řadou (mezinárodních) vědeckých projektů a škálou individuálních grantů pokrývá UK FSV celou řadu společenskovědních disciplín, počínaje ekonomií, přes komunikační studia a žurnalistiku, mezinárodní teritoriální a politologická studia až k sociologii. Ve většině zmíněných oborů má rovněž akreditaci na profesorské jmenovací řízení či se o ni bude v nedaleké budoucnosti ucházet.


Prioritami fakulty - zcela v souladu s prioritami univerzity - jsou:


 1. rozvoj vědecké a výzkumné činnosti a její přirozené propojení s magisterským a doktorandským studiem,

 2. zintenzívnění spolupráce ve vědě i výuce s kvalitními univerzitami u nás i ve světě,

 3. větší otevřenost fakulty ve všech směrech, dovnitř i vně univerzity,

 4. snaha o prosazení realističtějšího posouzení nákladů společenskovědních oborů ve vědě i výuce vzhledem k ostatním oborům ze strany státu.


Renomé fakulty je na vysoké úrovni díky jejím vědeckým výsledkům, kvalitě absolventů i účasti jejích pracovníků na činnosti různých vědeckých, poradních, koncepčních či editorských grémií a podílu na organizaci mezinárodních vědeckých konferencí. Dobré jméno fakulty je v neposlední řadě podpořeno celou řadou mimořádných aktivit, např. v rámci celoživotního vzdělávání, vědeckých či osvětových akcí kulturních a vědeckých (mezinárodních) institucí. Pravidelnými se staly (mezinárodní) vědecké konference bilancující etapy výzkumného záměru. Tuto tradici hodláme nadále rozvíjet. Fakulta se zapojila do 6. rámcového programu a podala návrh na výzkumný záměr ”Rozvoj české společnosti v EU – výzvy a rizika” na léta 2005 až 2010, na kterém participují i pracovníci jiných fakult a součástí Univerzity Karlovy v Praze.


Domníváme se, zejména při pohledu na nejmladší generaci vracející se z pobytů na špičkových univerzitách, při diskusích s ní a při setkávání s absolventy, že jsme na správné cestě. Na druhé straně se sluší připomenout, že péče politické reprezentace o vzdělání a vědu bohužel neodpovídá standardům obvyklým ve světě. Jedním z našich cílů tedy musí být i působení na veřejnost a politickou reprezentaci k nápravě tohoto stavu.


Dlouhodobý záměr každé instituce vychází ze stavu naplnění předchozích záměrů rozvoje, trendů rozvoje národní společnosti a světových institucí podobného charakteru a v neposlední řadě ze záměru celé hierarchicky uspořádané struktury, jejíž je součástí. Nejinak je tomu i v případě tohoto dokumentu. Jednotlivé kapitoly uvedené níže vzaly na vědomí to, co již bylo dosaženo, co se přežilo a co se vynořuje jako aktuální či naléhavé. Byly v nich zohledněny i dlouhodobé záměry Karlovy univerzity, které ostatně zcela souznějí se snahou fakulty o dlouhodobý rozvoj společenských věd.

Studium na Fakultě sociálních věd

Bakalářské a magisterské studium


 1. Posílit i na magisterské úrovni výzkumný charakter fakulty výraznějším propojením pedagogické a vědecké činností, zejména vypracováním standardů pro diplomové práce s důrazem na zvládnutí příslušné metodologie jednotlivých oborů.

 2. Zvýšit horizontální prostupnost fakulty a samostatnost studentů, pokud jde o volbu průběhu jejich studia, a dokončit přechod bakalářského studia na dvouoborové.

 3. Uvolnit pravidla pro zapisování předmětů, jež nejsou zařazeny mezi povinné.

 4. Přejít z extenzívního pojetí výuky, zvláště v magisterském studiu, na intenzívní snížením objemu přímé, kontaktní výuky.

 5. Zvětšit celkovou průhlednost v organizaci studia změnami v konstrukci studijních plánů a standardizací vnitrofakultní komunikace ve studijních záležitostech, převedením veškeré agendy (od podání přihlášky přes kontrolu studijních povinností a podávání žádostí po přihlašování k SZK) do internetové podoby.


Doktorské studium, rigorózní řízení a celoživotní vzdělávání


 1. Vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně doktorského studia a pro signifikantní zapojení doktorandů do vědecké činnosti na fakultě. Stabilizovat administrativní agendu doktorského studia v rámci organizační struktury děkanátu.

 2. Zavést v rámci celoživotního vzdělávání placené nástavbové kvalifikační kurzy (krátko- či střednědobé).


Koncepce vědecké práce


 1. Integrace do evropského badatelského prostoru posílením postavení vědy a výzkumu na fakultě:

  • zapojením se do 6. rámcového programu EU a dalších zahraničně koordinovaných vědeckých aktivit,

  • zvýšením efektivity řešení nového výzkumného záměru a rozvinutím kritického dialogu,

  • podporou mezinárodních vědeckých kontaktů,

  • signifikantním začleněním magistrů a doktorandů do výzkumné činnosti,

  • podporou publikování prací v cizích jazycích a významných zahraničních časopisech,

  • zakládání publikačních edicí jednotlivých institutů a center typu working papers


Koncepce rozvoje mezinárodních styků

Oblast zahraničních styků je orientována primárně na rozvoj mobility studentů i pedagogů a na optimální míru zapojení fakulty do bilaterálních i multilaterálních vztahů jak v oblasti pedagogické, tak v oblasti vědecké. Ačkoli je míra zapojení fakulty do těchto aktivit v posledním období v průměru vcelku uspokojivá, existuje stále ještě významný prostor pro rozšiřování, zdokonalování a stabilizaci.


 1. Vytvořit vyváženou a dlouhodobě udržitelnou formu zapojení fakulty do programu Socrates:

  • prohloubit integraci programu Socrates do studijních programů fakulty,

  • zvýšit nabídku výuky v angličtině, příp. dalších jazycích, na institutech, které dosud neposkytují nabídku zajišťující minimální míru reciprocity,

  • zvyšovat informovanost studentů FSV o programu Socrates a motivovat zájem většího počtu studentů s cílem dosáhnout stavu, kdy bude každoročně vyjíždět na zahraniční studijní pobyt 10 % studentů fakulty v prezenční formě studia.


 2. Stabilizovat zvýšenou nabídku cizojazyčných kurzů, na jejich základě pak v delším časovém horizontu 2-3 let sestavit a akreditovat multidisciplinární program (případně ve spolupráci s další fakultou/fakultami).

 3. Vytvořit podmínky pro zahraniční mobilitu doktorandů ve všech existujících nástrojích (Socrates, meziuniverzitní a mezifakultní dohody) a zajistit předpoklady pro formulaci preference této mobility v rámci podpory z Fondu mobility UK.

 4. Usilovat o zapojení fakulty do programu EU Erasmus Mundus (multilaterální spolupráce za účasti partnerů z nečlenských států).

 5. Podporou rozvoje mobility pedagogů směřovat především do oblasti účasti na společných výzkumných projektech.

 6. Usilovat o postupné vytvoření podmínek pro pravidelné zvaní špičkových odborníků pro výuku celých kurzů.Informační servis


 1. Přechod Střediska vědeckých informací fakulty nejdéle v roce 2006- na centrální knihovně-informační systém university.

 2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií na fakultě orientací na elektronické zdroje informací.

 3. V návaznosti na zavádění informačního systému UK vytvářet podmínky pro připojení administrativních agend na tento systém.


Public relations


UK FSV komunikuje především s odbornou veřejností, vítá však i diskusi směrem k širší veřejnosti, například ke státní správě, atd. Své místo v odborném i veřejném životě země chce UK FSV komunikovat následujícími způsoby:


 1. Rozvíjet další spolupráci s odbornou a širší veřejností různými formami (například státní správa – EUROPEUM, specializovanější kurzy dle potřeby, privátní sektor).

 2. Vydávat informační materiály, a to zejména:

  • www stránky,

  • časopis Finance a úvěr.

 3. Pomáhat při pořádání dnů otevřených dveří na jednotlivých institutech.

 4. Koordinovat činnost UK FSV v oblasti PR s PR na UK.

 5. Založit Spolek absolventů, využít k tomu spolku absolventů na IES a IMS.

 6. Podporovat vnitřní komunikaci s cílem zlepšení spolupráce mezi jednotlivými instituty a součástmi UK FSV.

 7. Vyhledávat sponzory pro UK FSV, a to:

  • hledat menší sponzory pro jednotlivé akce,

  • zaměřit se na hledání větší společnosti (generálního sponzora),

  • hledat sponzory pro financování kateder (”Chairs”) na jednotlivých institutech.


Rozvoj fakulty (prostorové kapacity, dislokace a technický stav objektů)


 1. Aplikovat výsledky výzkumu a vývoje v poradenské činnosti.

 2. Zlepšovat financování fakulty vyhledáváním kooperací s praxí.

 3. Naplňovat program ”Reprodukce majetku UK FSV na období 2003 – 2007”.


Závěr


Na základě uvedeného rozboru a v souladu s dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy v Praze je možné formulovat dlouhodobý záměr v orientaci činnosti fakulty jako permanentní vytváření podmínek pro pedagogickou a vědeckou práci jejích pracovníků a dobrých podmínek pro přípravu studentů na budoucí kariéru. K tomu cíli budou směřovat zejména tyto kroky:


 1. S využitím všech dostupných zdrojů informací o moderních trendech ve světě a v návaznosti na tradiční hodnoty českého školství plynule modifikovat náplň a formu přednášek a seminářů tak, aby naši studenti a doktorandi byli i nadále schopni zapojovat se do mezinárodních studijních projektů a po ukončení studia nalezli adekvátní uplatnění.

 2. Podporu vědecké činnosti na fakultě koncipovat tak, aby vedla k co největšímu počtu pracovníků produkujících vědecky hodnotné výsledky, které lze uplatnit na mezinárodní úrovni, a k co největšímu počtu studentů a doktorandů signifikantně participujících na této činnosti.V Praze 21. června 2004

Dlouhodobý záměr FSV UK 2005 - 2010

Úvod

Fakulta sociálních věd se po zhruba desetiletém vývoji stala standardní fakultou Karlovy univerzity. Je si vědoma, že se jí dostává cti být součástí univerzity, jejímž cílem nemůže být nic menšího než rovnocenné partnerství s nejpřednějšími univerzitami ve světě. Majíc toto na vědomí, vedení fakulty bude i nadále uplatňovat standardy pedagogické a vědecké práce, které jsou běžné na školách podobného typu v rozvinutých demokraciích.


Akreditovanými obory, výzkumným záměrem, řadou (mezinárodních) vědeckých projektů a škálou individuálních grantů pokrývá UK FSV celou řadu společenskovědních disciplín, počínaje ekonomií, přes komunikační studia a žurnalistiku, mezinárodní teritoriální a politologická studia až k sociologii. Ve většině zmíněných oborů má rovněž akreditaci na profesorské jmenovací řízení či se o ni bude v nedaleké budoucnosti ucházet.


Prioritami fakulty - zcela v souladu s prioritami univerzity - jsou:


 1. rozvoj vědecké a výzkumné činnosti a její přirozené propojení s magisterským a doktorandským studiem,

 2. zintenzívnění spolupráce ve vědě i výuce s kvalitními univerzitami u nás i ve světě,

 3. větší otevřenost fakulty ve všech směrech, dovnitř i vně univerzity,

 4. snaha o prosazení realističtějšího posouzení nákladů společenskovědních oborů ve vědě i výuce vzhledem k ostatním oborům ze strany státu.


Renomé fakulty je na vysoké úrovni díky jejím vědeckým výsledkům, kvalitě absolventů i účasti jejích pracovníků na činnosti různých vědeckých, poradních, koncepčních či editorských grémií a podílu na organizaci mezinárodních vědeckých konferencí. Dobré jméno fakulty je v neposlední řadě podpořeno celou řadou mimořádných aktivit, např. v rámci celoživotního vzdělávání, vědeckých či osvětových akcí kulturních a vědeckých (mezinárodních) institucí. Pravidelnými se staly (mezinárodní) vědecké konference bilancující etapy výzkumného záměru. Tuto tradici hodláme nadále rozvíjet. Fakulta se zapojila do 6. rámcového programu a podala návrh na výzkumný záměr ”Rozvoj české společnosti v EU – výzvy a rizika” na léta 2005 až 2010, na kterém participují i pracovníci jiných fakult a součástí Univerzity Karlovy v Praze.


Domníváme se, zejména při pohledu na nejmladší generaci vracející se z pobytů na špičkových univerzitách, při diskusích s ní a při setkávání s absolventy, že jsme na správné cestě. Na druhé straně se sluší připomenout, že péče politické reprezentace o vzdělání a vědu bohužel neodpovídá standardům obvyklým ve světě. Jedním z našich cílů tedy musí být i působení na veřejnost a politickou reprezentaci k nápravě tohoto stavu.


Dlouhodobý záměr každé instituce vychází ze stavu naplnění předchozích záměrů rozvoje, trendů rozvoje národní společnosti a světových institucí podobného charakteru a v neposlední řadě ze záměru celé hierarchicky uspořádané struktury, jejíž je součástí. Nejinak je tomu i v případě tohoto dokumentu. Jednotlivé kapitoly uvedené níže vzaly na vědomí to, co již bylo dosaženo, co se přežilo a co se vynořuje jako aktuální či naléhavé. Byly v nich zohledněny i dlouhodobé záměry Karlovy univerzity, které ostatně zcela souznějí se snahou fakulty o dlouhodobý rozvoj společenských věd.

Studium na Fakultě sociálních věd

Bakalářské a magisterské studium


 1. Posílit i na magisterské úrovni výzkumný charakter fakulty výraznějším propojením pedagogické a vědecké činností, zejména vypracováním standardů pro diplomové práce s důrazem na zvládnutí příslušné metodologie jednotlivých oborů.

 2. Zvýšit horizontální prostupnost fakulty a samostatnost studentů, pokud jde o volbu průběhu jejich studia, a dokončit přechod bakalářského studia na dvouoborové.

 3. Uvolnit pravidla pro zapisování předmětů, jež nejsou zařazeny mezi povinné.

 4. Přejít z extenzívního pojetí výuky, zvláště v magisterském studiu, na intenzívní snížením objemu přímé, kontaktní výuky.

 5. Zvětšit celkovou průhlednost v organizaci studia změnami v konstrukci studijních plánů a standardizací vnitrofakultní komunikace ve studijních záležitostech, převedením veškeré agendy (od podání přihlášky přes kontrolu studijních povinností a podávání žádostí po přihlašování k SZK) do internetové podoby.


Doktorské studium, rigorózní řízení a celoživotní vzdělávání


 1. Vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně doktorského studia a pro signifikantní zapojení doktorandů do vědecké činnosti na fakultě. Stabilizovat administrativní agendu doktorského studia v rámci organizační struktury děkanátu.

 2. Zavést v rámci celoživotního vzdělávání placené nástavbové kvalifikační kurzy (krátko- či střednědobé).


Koncepce vědecké práce


 1. Integrace do evropského badatelského prostoru posílením postavení vědy a výzkumu na fakultě:

  • zapojením se do 6. rámcového programu EU a dalších zahraničně koordinovaných vědeckých aktivit,

  • zvýšením efektivity řešení nového výzkumného záměru a rozvinutím kritického dialogu,

  • podporou mezinárodních vědeckých kontaktů,

  • signifikantním začleněním magistrů a doktorandů do výzkumné činnosti,

  • podporou publikování prací v cizích jazycích a významných zahraničních časopisech,

  • zakládání publikačních edicí jednotlivých institutů a center typu working papers


Koncepce rozvoje mezinárodních styků

Oblast zahraničních styků je orientována primárně na rozvoj mobility studentů i pedagogů a na optimální míru zapojení fakulty do bilaterálních i multilaterálních vztahů jak v oblasti pedagogické, tak v oblasti vědecké. Ačkoli je míra zapojení fakulty do těchto aktivit v posledním období v průměru vcelku uspokojivá, existuje stále ještě významný prostor pro rozšiřování, zdokonalování a stabilizaci.


 1. Vytvořit vyváženou a dlouhodobě udržitelnou formu zapojení fakulty do programu Socrates:

  • prohloubit integraci programu Socrates do studijních programů fakulty,

  • zvýšit nabídku výuky v angličtině, příp. dalších jazycích, na institutech, které dosud neposkytují nabídku zajišťující minimální míru reciprocity,

  • zvyšovat informovanost studentů FSV o programu Socrates a motivovat zájem většího počtu studentů s cílem dosáhnout stavu, kdy bude každoročně vyjíždět na zahraniční studijní pobyt 10 % studentů fakulty v prezenční formě studia.


 2. Stabilizovat zvýšenou nabídku cizojazyčných kurzů, na jejich základě pak v delším časovém horizontu 2-3 let sestavit a akreditovat multidisciplinární program (případně ve spolupráci s další fakultou/fakultami).

 3. Vytvořit podmínky pro zahraniční mobilitu doktorandů ve všech existujících nástrojích (Socrates, meziuniverzitní a mezifakultní dohody) a zajistit předpoklady pro formulaci preference této mobility v rámci podpory z Fondu mobility UK.

 4. Usilovat o zapojení fakulty do programu EU Erasmus Mundus (multilaterální spolupráce za účasti partnerů z nečlenských států).

 5. Podporou rozvoje mobility pedagogů směřovat především do oblasti účasti na společných výzkumných projektech.

 6. Usilovat o postupné vytvoření podmínek pro pravidelné zvaní špičkových odborníků pro výuku celých kurzů.Informační servis


 1. Přechod Střediska vědeckých informací fakulty nejdéle v roce 2006- na centrální knihovně-informační systém university.

 2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií na fakultě orientací na elektronické zdroje informací.

 3. V návaznosti na zavádění informačního systému UK vytvářet podmínky pro připojení administrativních agend na tento systém.


Public relations


UK FSV komunikuje především s odbornou veřejností, vítá však i diskusi směrem k širší veřejnosti, například ke státní správě, atd. Své místo v odborném i veřejném životě země chce UK FSV komunikovat následujícími způsoby:


 1. Rozvíjet další spolupráci s odbornou a širší veřejností různými formami (například státní správa – EUROPEUM, specializovanější kurzy dle potřeby, privátní sektor).

 2. Vydávat informační materiály, a to zejména:

  • www stránky,

  • časopis Finance a úvěr.

 3. Pomáhat při pořádání dnů otevřených dveří na jednotlivých institutech.

 4. Koordinovat činnost UK FSV v oblasti PR s PR na UK.

 5. Založit Spolek absolventů, využít k tomu spolku absolventů na IES a IMS.

 6. Podporovat vnitřní komunikaci s cílem zlepšení spolupráce mezi jednotlivými instituty a součástmi UK FSV.

 7. Vyhledávat sponzory pro UK FSV, a to:

  • hledat menší sponzory pro jednotlivé akce,

  • zaměřit se na hledání větší společnosti (generálního sponzora),

  • hledat sponzory pro financování kateder (”Chairs”) na jednotlivých institutech.


Rozvoj fakulty (prostorové kapacity, dislokace a technický stav objektů)


 1. Aplikovat výsledky výzkumu a vývoje v poradenské činnosti.

 2. Zlepšovat financování fakulty vyhledáváním kooperací s praxí.

 3. Naplňovat program ”Reprodukce majetku UK FSV na období 2003 – 2007”.


Závěr


Na základě uvedeného rozboru a v souladu s dlouhodobým záměrem Univerzity Karlovy v Praze je možné formulovat dlouhodobý záměr v orientaci činnosti fakulty jako permanentní vytváření podmínek pro pedagogickou a vědeckou práci jejích pracovníků a dobrých podmínek pro přípravu studentů na budoucí kariéru. K tomu cíli budou směřovat zejména tyto kroky:


 1. S využitím všech dostupných zdrojů informací o moderních trendech ve světě a v návaznosti na tradiční hodnoty českého školství plynule modifikovat náplň a formu přednášek a seminářů tak, aby naši studenti a doktorandi byli i nadále schopni zapojovat se do mezinárodních studijních projektů a po ukončení studia nalezli adekvátní uplatnění.

 2. Podporu vědecké činnosti na fakultě koncipovat tak, aby vedla k co největšímu počtu pracovníků produkujících vědecky hodnotné výsledky, které lze uplatnit na mezinárodní úrovni, a k co největšímu počtu studentů a doktorandů signifikantně participujících na této činnosti.V Praze 21. června 2004