Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace a částí studia
Pro veřejnost
Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace a částí studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


S platností od 1. 1. 2017 se všechny žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání určené Univerzitě Karlově budou podávat pouze na této adrese:

Rektorát Univerzity Karlovy

Ovocný trh 5/560

116 36 Praha 1


Žádosti o uznání budou od 1. 9. 2016 zpoplatněny. Více informací na webu rektorátu UK: http://www.cuni.cz/UK-6452.html

I. O uznání žádají především

 • Absolventi nebo studenti zahraničních vysokých škol za účelem dalšího studia na vysokých školách v ČR

 • Absolventi zahraničních vysokých škol, kteří nejsou státními příslušníky členských zemí  EU nebo Islandu nebo Lichtenštejnska nebo Norska nebo Švýcarské konfederace nebo jejich rodinnými příslušníky

 • Občané ČR, absolventi zahraničních vysokých škol:

  • za účelem zaměstnání ve veřejné nebo státní správě

  • za účelem zapsání akademického titulu, získaného v zahraničí do občanského průkazu nebo cestovního dokladu

II. Právní předpisy upravující uznávání v ČR

 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), od ledna 2006 zákon č. 500/2004 Sb.

 • mezinárodní smlouvy, kterými je vázána ČR (dvoustranné mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání)

 • Úmluva o uznávání kvalifikací ve vysokém školství (tzv. Lisabonská úmluva)

III. Orgány, které rozhodují o uznávání

 • Veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný akreditovaný studijní program

 • Ministerstvo obrany, jde-li o vysokoškolské vzdělání získané v oblasti vojenství

 • Ministerstvo vnitra, jde-li o vysokoškolské vzdělání získané v oblasti bezpečnostních sil

IV. Postup a doklady

 • Písemnou žádost o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace předložit rektorátu vysoké školy, příp. příslušnému ministerstvu (viz. Bod III). Žádost musí obsahovat:

 • Povinné přílohy:

  • originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu

  • originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu, nebo originál (úředně ověřenou kopii) výpisu vykonaných zkoušek

  • úřední překlady obou dokumentů do češtiny - pokud je originál v jiném jazyce než čeština či angličtina​​ (překlad není nutný, pokud jsou originály bilingvní a jedním z jazyků je angličtina)​

  • písemnou plnou moc, žádá-li jiná osoba než absolvent

V. Lhůty pro vyřízení

 • lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní, při složitějších případech činí lhůta 60 dní ode dne doručení kompletní žádosti včetně příloh

VI. Opravné prostředky a jak se uplatňují

 • do 15 dní od doručení rozhodnutí můžete podat:

  • odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím veřejné vysoké školy, jestliže napadené rozhodnutí vydala veřejná vysoká škola

  • rozklad k ministryni/ministrovi, jestliže napadené rozhodnutí vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra

VII. Kde získáte bližší informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

odbor vysokých škol

Karmelitská 7

Praha 1

PSČ 118 12

tel.: +234 811 705 (111)

e-mail: nostrifikace@msmt.cz

www.msmt.cz

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání,

Centrum pro studium vysokého školství

Činnosti Střediska pro ekvivalenci dokladů o vzdělání ENIC / NARIC od 1. 1. 2014 vykonává odbor vysokých škol (odbor 30) MŠMT.

Kontakt: 


Ověření pravosti podpisů a razítek na originálech dokladů

Informace k ověření pravosti podpisů a razítek na originálech dokladů o vzdělání

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace a částí studiaS platností od 1. 1. 2017 se všechny žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání určené Univerzitě Karlově budou podávat pouze na této adrese:

Rektorát Univerzity Karlovy

Ovocný trh 5/560

116 36 Praha 1


Žádosti o uznání budou od 1. 9. 2016 zpoplatněny. Více informací na webu rektorátu UK: http://www.cuni.cz/UK-6452.html

I. O uznání žádají především

II. Právní předpisy upravující uznávání v ČR

III. Orgány, které rozhodují o uznávání

IV. Postup a doklady

V. Lhůty pro vyřízení

VI. Opravné prostředky a jak se uplatňují

VII. Kde získáte bližší informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

odbor vysokých škol

Karmelitská 7

Praha 1

PSČ 118 12

tel.: +234 811 705 (111)

e-mail: nostrifikace@msmt.cz

www.msmt.cz

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání,

Centrum pro studium vysokého školství

Činnosti Střediska pro ekvivalenci dokladů o vzdělání ENIC / NARIC od 1. 1. 2014 vykonává odbor vysokých škol (odbor 30) MŠMT.

Kontakt: 


Ověření pravosti podpisů a razítek na originálech dokladů

Informace k ověření pravosti podpisů a razítek na originálech dokladů o vzdělání