Doktorské studium
Uchazeči
Podrobné informace
Doktorské studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Obsah dokumentu

  Přijímací řízení do doktorských studijních programů 2017/2018
      I. Obecné informace o studiu
      II. Obecné informace o přijímacím řízení
      III. Přihlášky ke studiu
      IV. Přijímací zkouška
      Náležitosti přihlášky
  Studijní obor: EKONOMIE
  Study field: ECONOMICS (with a tuition)
  Studijní obor: EKONOMIE A EKONOMETRIE
  Studijní obor: MEDIÁLNÍ STUDIA
  Studijní obor: MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA
  Studijní obor: MODERNÍ DĚJINY
  Studijní obor: POLITOLOGIE
  Study field: POLITICAL SCIENCE (with a tuition)
  Studijní obor: MEZINÁRODNÍ VZTAHY
  Study field: INTERNATIONAL RELATIONS (with a tuition)
  Studijní obor: SOCIOLOGIE
  Study field: SOCIOLOGY (with a tuition)
  Studijní obor: VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA
  Study field: PUBLIC AND SOCIAL POLICY (with a tuition)

Přijímací řízení do doktorských studijních programů 2017/2018

General terms and conditions of acceptance ENGI. Obecné informace o studiu

1. Na Fakultě sociálních věd UK je realizováno doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v akreditovaných studijních oborech. Probíhá podle Pravidel pro organizaci studia FSV UK, individuálního studijního plánu a v souladu s Opatřením děkana č. 6/2014. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul „Ph.D.“. Další podrobnější informace o doktorském studiu na FSV UK, studijní předpisy a studijní plány akreditovaných oborů jsou dostupné na adrese www.fsv.cuni.cz v sekci Uchazeči/Doktorské studium a na webových stránkách příslušných kateder a institutů fakulty.

II. Obecné informace o přijímacím řízení

 • 1. Přijímací řízení se řídí ust. § 48-50 zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, Přílohou č. 5 Statutu UK – Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy a těmito Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 (dále jen „PPŘ“).

 • 2. Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání hlavní přijímací komise zveřejněny na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium (ikona Průběh přijímacího řízení) po zadání rodného čísla, obce narození, příjmení a jména uchazeče. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči odesláno pouze na základě předložení úředně ověřené kopie magisterského diplomu nebo potvrzení o ukončení magisterského studia viz část III, bod 2.1.1 a 2.1.2 PPŘ).

III. Přihlášky ke studiu

 • 1. Přihláška se podává elektronicky, nebo prostřednictvím papírového formuláře "Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok…"  . Elektronická přihláška bude spolu s dalšími pokyny přístupná na webové stránce fakulty v lednu 2017. Na předepsaném papírovém formuláři  musí uchazeč vyznačit formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní obor. Formu studia může uchazeč během přijímacího řízení změnit, obor studia měnit nelze. Elektronickou přihlášku je nutné po vyplnění elektronicky odeslat, vytisknout, vlastnoručně podepsat a do 30. 4. 2017 včetně všech relevantních příloh doručit prostřednictvím pošty nebo osobně na adresu fakulty.  Následně na adrese http://is.cuni.cz/studium/ v sekci Průběh přijímacího řízení může uchazeč sledovat průběh své přihlášky, její uložení, termíny přijímací zkoušky a výsledky přijímacího řízení.

 • 2. Vyžadované přílohy, které tvoří nedílnou součást přihlášky, jsou:

  • 2.1 Doklad o dosaženém vzdělání:

   • 2.1.1 Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně dokončili magisterské studium, přiloží k přihlášce úředně ověřenou kopii magisterského diplomu. Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky magisterské studium řádně nedokončili, předloží potvrzení o ukončení studia nejpozději do 30. 9. 2017 na Studijní oddělení FSV UK. Předložením dokladu o ukončení studia nezaniká povinnost studenta dodat na Studijní oddělení úředně ověřenou kopii magisterského diplomu hned, jak to bude možné.

   • 2.1.2 Uchazeči, kteří absolvovali magisterské studium na zahraniční škole (nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak), předloží doklad o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v souladu s ustanovením § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, též v termínu nejpozději do 30. 9. 2017 na Studijní oddělení.

  • 2.2 Originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku (originál ústřižku složenky, doklad o vkladu na účet, o bankovním převodu či elektronické platbě, potvrzení z pokladny FSV UK). Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu.

  • 2.3 Další přílohy specifikované u jednotlivých oborů.

 • 3. V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.

IV. Přijímací zkouška

 • 1. Přijímací zkouška prověřuje především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí přijímací zkoušky je odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce. Pokud není z odborných důvodů určeno jinak, skládá se přijímací zkouška v souladu s akreditací oboru v českém nebo slovenském jazyce, popřípadě v jazyce světovém v souladu s oborovými podmínkami přijímací zkoušky.

 • 2. Zkoušku v náhradním termínu může děkan povolit uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů (zdravotní důvody, konání SZZK, studium na zahraniční škole atd.). Žádost o náhradní termín se nevkládá do přihlášky, ale doručí se Studijnímu oddělení až poté, co uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligátorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

 • 3. Zkoušku formou videokonference může děkan výjimečně povolit uchazeči, který o to písemně požádá a jehož žádost bude doručena na Studijní oddělení nejpozději deset dnů před konáním řádného termínu, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v řádném ani náhradním termínu ze závažných a doložených důvodů (studium na zahraniční škole či odborná stáž v zahraničí). Důvodem pro povolení vykonání přijímací zkoušky formou videokonference nejsou zdravotní důvody či účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Povolení děkana je podmíněno souhlasem předsedy příslušné oborové rady.

 • 4. Podmínkou přijetí je podání přihlášky se všemi uvedenými přílohami dle bodu III. odst. 2, řádně ukončené magisterské studium a úspěšné složení přijímací zkoušky. Přijat ke studiu je uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl bodové hranice stanovené děkanem. Celkový bodový zisk uchazeče sestává z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých položkách přijímací zkoušky.


Studijní programy/studijní obory otevírané v akademickém roce 2017/2018 v prezenční i kombinované formě studia:

 • Ekonomické teorie/Ekonomie

 • Economic Theories/Economics

 • Economics and Econometrics/Economics and Econometrics

 • Mediální a komunikační studia/Mediální studia

 • Mezinárodní teritoriální studia/Mezinárodní teritoriální studia

 • Historické vědy/Moderní dějiny

 • Politologie/Politologie

 • Politologie/Mezinárodní vztahy

 • Political Science/International Relations

 • Sociologie/Sociologie

 • Sociologie/Veřejná a sociální politika

 • Sociology/Sociology

 • Sociology/Public and Social Policy

Náležitosti přihlášky

• řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu/studijního oboru a uvedený cizí jazyk, z kterého bude uchazeč skládat zkoušku, popř. absolvovat pohovor

• strukturovaný životopis

• úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o absolvování státních závěrečných zkoušek a ukončení vysokoškolského studia požadovaného směru (netýká se absolventů FSV UK).

Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky magisterské studium řádně nedokončili, předloží potvrzení o ukončení studia nejpozději do 30. 9. 2017 na Studijní oddělení FSV UK. Předložením dokladu o ukončení studia nezaniká povinnost studenta dodat na studijní oddělení úředně ověřenou kopii magisterského diplomu hned, jak to bude možné.

• doklad o uhrazení poplatku: kontrolní ústřižek poštovní poukázky typu A (anebo doklad o bezhotovostním převodu).

Platba složenkou dokladována pouze razítkem „SBĚRNÝ BOX“, e-mailové potvrzení o zadání příkazu či e-mailové potvrzení o uhrazení z banky nejsou platným dokladem o zaplacení. Je tedy nutné toto dále doložit např. výpisem z účtu.

• případné další náležitosti požadované v rámci jednotlivých studijních programů/oborů.

• Název účtu adresáta: UK FSV, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, banka a číslo účtu: Komerční banka, Praha 1, 85033011/0100, IBAN: CZ58 0100 0000 0000 8503 3011, BIC: KOMBCZPPXXX

variabilní symbol - Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

variabilní symbol:datum narození ve tvaru (DDMMYYYY), například 23121995 - při podání papírové přihlášky

specifický symbol - 2017

konstantní symbol: 0308

• Vytištěnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami je nutné doručit do 30. 4. 2017 do podatelny FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1


Studijní obor: EKONOMIE

Studijní program: Ekonomické teorie

Studijní obor: Ekonomie

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín přijímací zkoušky: 12. 6. (9:00 - 10:20 - testy, učebna 109),(13:00 - 17:00 - pohovory, učebna 105)

Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. (9:00 - 10:20 - testy, učebna 109), (13:00 - 15:00 - pohovory, učebna 105)

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 KčCharakteristika oboru:

Odbornými výstupními znalostmi absolventa je znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie, a ekonometrie. Specializovanými výstupními znalostmi jsou znalost pokročilých teoretických a ekonometrických modelů v těch oblastech ekonomie, které si absolvent zvolí jako svoji specializaci a ve kterých následně provádí samostatný výzkum (např. ekonomie trhu práce, finance, apod.). Další specializované výstupní znalosti představuje znalost současné vědecké literatury v oblasti absolventova výzkumu. Všeobecnými výstupními znalostmi absolventa jsou znalost pokročilých matematických metod a pasivní i aktivní ovládání anglického jazyka na úrovni umožňující vykonávat vědeckou práci na mezinárodní úrovni.Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce a je rozdělena do dvou částí:


a) Písemné zkoušky z mikroekonomie, makroekonomie, ekonometrie nebo financí. Uchazeč si vybere dva z výše uvedených předmětů a z těch píše písemný test.


b) Pohovor před komisí zaměřený na výzkumné schopnosti včetně posouzení předloženého doktorandského projektu a ukázky z dosavadního výzkumu (odborné studie, články, diplomová práce, další aktivity). Posuzuje se rovněž motivace a celková zralost kandidáta. Pohovor je veden v angličtině, čímž je prověřena schopnost uchazeče používat odbornou ekonomickou angličtinu. Velmi dobrá znalost odborné angličtiny je nutnou podmínkou přijetí.


V průběhu ústního pohovoru bude uchazeč vyzván, aby navrhl, kdo by mohl být jeho školitelem v doktorandském studiu. Doporučuje se proto předem kontaktovat potenciálního školitele a zajistit si předběžný souhlas s vedením v průběhu doktorandského studia.Informace o uplatnění absolventů:

Absolventi nacházejí uplatnění na celém světě v akademickém, veřejném i komerčním sektoru. Jde o povolání na úrovni vědeckých pracovníků a pedagogů, vládních poradců a expertů, ekonomů centrálních bank a hlavních ekonomů bankovních a jiných finančních institucí.Doporučená literatura, model. otázky:

Doporučenou základní literaturou pro přípravu na přijímací zkoušky tvoří pokročilejší učebnice ekonomie. Přijímací testy jsou univerzální, nezávislé na uvedených učebnicích. Od uchazečů se očekává, že mají dobré znalosti i z formálních i matematických nástrojů analýzy a jsou schopni tyto znalosti aplikovat v ekonomii a ekonometrii.


a) Mikroekonomie (kapitoly 1-15 a 19 Mas-Colell, Whinston, nebo odpovídající kapitoly z Gravelle-Rees či Varian)

b) Makroekonomie (např. Romer)

c) Ekonometrie (např. Kmenta)


Podmínky přijetí:

a) Podání přihlášky včetně všech součástí a příloh ve stanoveném termínu

b) Absolvování magisterského studijního programu doložené diplomem nebo osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

c) Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.

d) Zájem o ekonomický výzkum.

e) Pokročilá znalost angličtiny a matematiky.


K přihlášce je kromě výše uvedených dokumentů (životopis se seznamem případných akademických aktivit a publikací, vysokoškolský diplom a doklad o uhrazení poplatku) nutné přiložit:


a) Podrobné výpisy známek z celého vysokoškolského studia.

b) Doktorandský projekt napsaný v angličtině zahrnující téma dizertační práce.

c) Akademické doporučení posláno v zapečetěné obálce spolu s přihláškou nebo emailem na adresu Visek@fsv.cuni.cz a

d) Případné další relevantní dokumenty (jako dodatečná doporučení nebo potvrzení jazykových znalostí, jejich ohodnocení v přijímacím řízení záleží na rozhodnutí komise).


Dokumenty je nutné zaslat poštou na adresu: Marie Stanovská (marie.stanovská@fsv.cuni.cz), Studijní oddělení Fakulty sociálních věd, Univerzita Karlova, Smetanovo nabřeží 6, 110 01 Praha 1


Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízeníVíce informací najdete na webu Institutu ekonomických studií.Study field: ECONOMICS (with a tuition)

Study programme: Economic theories

Study field: Economics

Form of study: full time and combined

Deadline for submitting the applications: April 30, 2017

Entrance examination date:

Exceptional entrance examination date:

Standard study length: 4 years

Admission without entry examination: yes

Application type: online and paper

Charge for an application: CZK 540Conditions for admission:

a) Completion of a master program.

b) Interest in economic research.

c) Advanced knowledge of English and mathematics. Please, send applications with required attachments via post-mail in paper to: Marie Stanovská(marie.stanovská@fsv.cuni.cz), Studijni oddeleni Charles University, Faculty of Social Sciences, Smetanovo nabrezi 6, 110 01 Praha 1, Czech Republic.


Please, choose study language English and study program Economic Theories when filling the application form.


The required attachments are as follows: 

- Certificates of graduate education

- Transcript of undergraduate and graduate education (a list of courses taken and grades)

- Two academic letters of recommendation (signed and sealed)

- Curriculum Vitae (structured, and with a list of publications)

- Evidence of advanced knowledge of English language

- Any additional relevant documents (such as additional letters of recommendation, these might or might not be taken into account by the admission committee)

- Dissertation research project

- Documentation of an application fee payment


specification for the academic letters of recommendation:

One recommendation letter sent via email by the prospective Ph.D. supervisor to the chairman of graduate studies on the Institute of Economic Studies Faculty of Social Sciences of Charles University, Prof. Jan Ámos Víšek (visek@fsv.cuni.cz), and in a copy to the administrator of the application process, Jan Žáček ( ). The letter should also confirm the willingness of the preferably IES-associated academic economist to be the applicant’s supervisor in the case of a successful application.


The tuition fee is expected to be € 250 per semester.


There is no entrance exam as a part of the admission process. The admission committee will evaluate your research proposal and decide on the basis of obtained documents and can ask for supplying more of them if necessary.

See article IV, para 4 of the Conditions of admission proceedings 


Information on the exercise of graduates:

Graduates of our four-year doctoral program in Economic Theory, part of the field of Economics, are experts in economic theory as well as in the theory of finance and its application to economic analysis. Deeply versed in scientific methodology, economic methodology, micro- and macroeconomics, the 'new' political economics, the theory of finance and econometrics, and specialized in domestic economics, public sector economics, international economics, the economics of financial markets and institutional economics, our graduates are well able to pursue scientific research as well as analytical work in the various branches of theoretical economics.


For more information please visit webpages of Institute of Economic Studies.Studijní obor: EKONOMIE A EKONOMETRIE

Studijní program: Ekonomie a ekonometrie (realizováno na CERGE-EI)

Studijní obor: Ekonomie a ekonometrie

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín přijímací zkoušky:

Náhradní termín přijímací zkoušky:

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 KčCharakteristika oboru:

Odbornými výstupními znalostmi absolventa je znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie. Specializovanými výstupními znalostmi jsou znalost pokročilých teoretických a ekonometrických modelů v těch oblastech ekonomie, které si absolvent zvolí jako svoji specializaci a ve kterých následně provádí samostatný výzkum (např. ekonomie trhu práce, finance apod.). Další specializované výstupní znalosti představuje znalost současné vědecké literatury v oblasti absolventova výzkumu. Všeobecnými výstupními znalostmi absolventa jsou znalost pokročilých matematických metod a pasivní i aktivní ovládání anglického jazyka na úrovni umožňující vykonávat vědeckou práci na mezinárodní úrovni.Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Přijímací zkouška je dvoukolová a probíhá v anglickém jazyce.

První kolo: uchazeči jsou hodnoceni na základě předložených povinných příloh přihlášky (viz níže), kde jsou hodnoceny předchozí studijní výsledky uchazeče, jeho motivace ke studiu a ekonomickému výzkumu a jeho doporučení. Při hodnocení je zohledněno, zda jsou odborný zájem a studijní výsledky uchazeče v souladu s výzkumným zaměřením vysokoškolského ústavu. Maximální počet bodů v 1. kole je 40. Do 2. kola postupují uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro postup určí děkan. Uchazečům, kteří v 1. kole přijímací zkoušky získají plný počet bodů, je prominuto 2. kolo přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.


Povinné přílohy přihlášky:

- životopis v anglickém jazyce

- motivační dopis v anglickém jazyce

- ověřené kopie diplomů s certifikovaným překladem

- podrobný výpis zápočtů a zkoušek z předchozího studia potvrzený danou vzdělávací institucí

- dva doporučující dopisy z akademického prostředí


Druhé kolo: uchazeči, kteří postoupili do druhého kola přijímací zkoušky, jsou pozváni do nepovinného bezplatného Přípravného semestru, v jehož rámci navštěvují kurzy makroekonomie, mikroekonomie a matematiky. Po skončení Přípravného semestru se koná 2. kolo přijímací zkoušky, jež má podobu písemného testu majícího 3 části:  makroekonomickou, mikroekonomickou a matematickou. V 2. kole přijímací zkoušky lze získat v každé části maximálně 40 bodů. Výsledné hodnocení 2. kola přijímací zkoušky je průměrem bodového ohodnocení těchto 3 částí, přičemž  ohodnocení matematické části tvoří 50 % výsledného ohodnocení. Přijati budou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Více informací najdete na webu Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium. Podmínky přijetí:

- Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech povinných příloh.

- Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem nebo osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

- Přijeti jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.Přípravný kurz:

Pro uchazeče, kteří postoupili do 2. kola přijímacího řízení, je pořádán nepovinný bezplatný Přípravný semestr,  po jehož skončení se koná 2. kolo přijímacích zkoušek. V rámci Přípravného semestru uchazeči navštěvují kurzy makroekonomie, mikroekonomie a matematiky.Doporučená literatura, model. otázky:

Mikroekonomie

Mas-Collel, Andrew, Michael Whinston, and Jerry Green (MWG): Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995.

Chiang, Alpha, Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw Hill, 1988.

Dixit, Avinash, Optimization in Economic Theory, 2nd edition, Oxford University Press, 1990.

Jehle, Geoffrey and Philip Reny, Advanced Microeconomic Theory, 3rd edition, Addison-Wesley, 2011.

Kreps, David, A Course in Microeconomic Theory, Princeton University Press, 1990.

Varian, Hal, Microeconomic Analysis, W. W. Norton and Company, 3rd edition, 1992.

Varian, Hal, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 6th edition. Addison Wesley, 2003.

Makroekonomie

D. Bertsekas: Dynamic Programming and Optimal Control, Athena Scientific, 2005.           

Blanchard, O. and S. Fisher: Lectures on Macroeconomics. MIT Press, 1989.

Ljungquist, Lars, and Thomas J. Sargent: Recursive Macroeconomic Theory. Cambridge: MIT Press, 2000.

George McCandles: The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

Stokey, Nancy L., Robert E. Lucas, Jr., and Edward C. Prescott: Recursive Methods in Economic Dynamics. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

Statistika

Casella, G., and R. L.Berger (2002).  Statistical Inference, Duxbury Press, Belmont, CA, 2nd edition.

Hogg, R.V., McKean J. and A. T. Craig (2012). Introduction to Mathematical Statistics, Prentice Hall, 7th edition.

Mood, A. M., Graybill F. A. and D. C. Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics, Mcgraw Hill Higher Education, 3rd edition.Informace o uplatnění absolventů:

Absolventi nacházejí uplatnění v akademickém, veřejném i komerčním sektoru v České republice i v zahraničí. Jde o povolání na úrovni vědeckých pracovníků a pedagogů, vládních poradců a expertů, ekonomů centrálních bank a hlavních ekonomů bankovních a jiných finančních institucí.
Studijní obor: MEDIÁLNÍ STUDIA

Studijní program: Mediální a komunikační studia

Studijní obor: Mediální studia

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín odevzdání projektu: 31. 5. 2017

Termín přijímací zkoušky: 12. - 16. 6. 2017

Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. - 14. 7. 2017

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 Kč


Charakteristika oboru:


Studium v doktorském studijním oboru Mediální studia je určeno uchazečům, kteří se hlouběji odborně zajímají o


-  studium masových médií jako svébytného typu sociální, resp. veřejné a masové komunikace,

-  historický a současný vývoj médií,

-  média jako součást kultury a mediální problematiku obecně,

- metodologii studia komunikace a médií a

- základní i aplikovaný výzkum médií a mediální komunikace.


Studium je zaměřeno na přípravu k samostatné vědecké a pedagogické práci v oblasti mediálních studií a teorie masové (mediální) komunikace na vysokých školách. Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Projekty předkládané k přijímacímu řízení se vztahují k oblasti zkoumání médií, mohou tematicky souviset se zaměřením vědeckovýzkumné práce IKSŽ, popř. mohou uchazeči předkládat projekty s tématy vlastními. Vědeckovýzkumná činnost na IKSŽ se soustředí na následující oblasti:

- vývoj masových médií a jejich postavení ve společnosti v období 1918-1989 a jejich vztah k dalším sociálním institucím

- vývoj masových a síťových médií a jejich postavení ve společnosti po roce 1989 (včetně vývoje technologií, obsahů a funkcí) a jejich vztah k dalším sociálním institucím

- proměny veřejné komunikace po roce 1989 s důrazem na stav žurnalistiky, strategické komunikace, politické komunikace.


Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

1.   Zkouška z cizího jazyka (výhradně z angličtiny nebo němčiny) prověřuje uchazečovu schopnost porozumět odbornému cizojazyčnému textu. Zkoušku z cizího jazyka organizuje kabinet jazykové přípravy FSV UK. Uchazeč je povinen si tuto zkoušku zajistit před konáním vlastní oborové zkoušky a při této zkoušce předložit potvrzení o jejím úspěšném absolvování. Za zkoušku z cizího jazyka nezískává uchazeč bodové ohodnocení.

2.   Oborová zkouška se odehrává před přijímací komisí. Pohovor prověřuje uchazečovu orientaci v problematice studia dějin a současnosti masových médií a sociální teorie médií. Ústní zkouška se skládá ze tří částí:


a.   historické,

b.   teoreticko-metodologické,

c.   rozpravy o předloženém projektu dizertační práce.   


Uchazeč musí do 31. května 2017 zaslat projekt tezí dizertační práce a seznam odborné literatury, kterou k oboru prostudoval. Přijímací komise s uchazečem vede pohovor nad seznamem literatury, v němž uchazeč musí zařadit vybraný titul do kontextu dějin a současnosti masových médií a jejich studia. 


Projekt dizertační práce a seznam odborné literatury zasílají uchazeči na adresu Katedra mediálních studií IKSŽ, Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 a současně elektronicky na e-mail:cds.iksz@fsv.cuni.cz.


Kritéria pro vyhodnocení přijímacích zkoušek: kvalita a úplnost odpovědí, orientace v oboru a v odborné literatuře, kvalita projektu a jeho vztah k vypsaným zaměřením, předpoklady pro zapojení do výzkumných a pedagogických aktivit oboru. Absolventi budou bodově hodnoceni podle pravidel pro přijímací řízení a o jejich přijetí bude rozhodovat pořadí na základě získaných bodů.


Hodnocení uchazečů:

1. Otázka prokazující zevrubnou znalost dějin a současnost masových médií max. 10 bodů

2. Otázka prokazující zevrubnou znalost problematiky mediálních studií, teorie masové komunikace a metod studia masové komunikace a médií  max. 10 bodů

3. Kvalita projektu dizertační práce  max. 10 bodů

4. Rozprava o předloženém projektu   max. 10 bodů

CELKEM          max. 40 bodů


 

Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent ovládá metody analýzy mediální produkce, mediálních produktů a obsahů, publika a uživatelů. Je odborníkem na problematiku dějin a současnosti médií a jejich postavení v proměnách společenského, politického a kulturního kontextu, který je schopen provádět syntézu poznatků z oblasti sociálních a humanitních věd a vykládat současné trendy ve vývoji médií a mediální a strategické komunikace. 


Absolventi doktorského studia jsou připraveni na pedagogickou a vědeckou kariéru v rámci vysokých škol v České republice i v zahraničí a na uplatnění jako analytici médií v oblastech aplikovaného výzkumu. Jako sociální vědci mohou pracovat v ústavech Akademie věd ČR či na jiných vědeckých pracovištích. Mohou působit také jako analytici komunikačních procesů v politické sféře.


 

Doporučená literatura, model. otázky:

Orientační pomůckou pro uchazeče z hlediska požadavků na znalosti k přijímacímu řízení je přehled tematických okruhů ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia studijního oboru Mediální studia, obsahující rovněž seznam základní literatury.


 

Podmínky přijetí:

Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. 


Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízení


Další informace najdete na webu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.


Studijní obor: MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia

Studijní obor: Mezinárodní teritoriální studia

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín odevzdání projektu: nejpozději 10 dní před konáním přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky: 15. 6. 2017

Náhradní termín přijímací zkoušky: 28. 6. 2017

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 Kč


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

1. Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

2. Účelem přijímací zkoušky je ověřit odborný profil uchazeče o doktorské studium na Institutu mezinárodních studií FSV UK (IMS). Povinnou součástí žádaného odborného profilu je znalost dvou světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština, italština), a to minimálně na úrovni vysokoškolské zkoušky. Znalost jazyků dokládá uchazeč osvědčením o jazykových zkouškách, záznamem ve vysokoškolském indexu, potvrzeným výpisem ze studijního informačního systému apod. Jestliže taková potvrzení uchazeč nemá, dohodne si individuálně přezkoušení s Kabinetem jazykové přípravy FSV UK, který vystaví příslušné osvědčení.

3. Nejpozději deset dní před konáním přijímací zkoušky předloží uchazeč určenému pracovníkovi IMS (PhDr. Lucie Jůzová, lucie.juzova@fsv.cuni.cz) projekt své disertační práce. Projekt má rozsah 6-7 normovaných stran (1 800 úhozů na stránku včetně mezer) a musí obsahovat následující části: stručný úvod do zpracovávané problematiky, vymezení tématu, cíl a pracovní hypotézu, základní metodologická východiska, uvažovanou strukturu práce a stručný rozbor stavu výzkumu a případně pramenné základny. Uchazeči mohou svůj projekt konzultovat s kterýmkoliv z pracovníků IMS.

4. Přijímací zkouška je pohovorem o projektu doktorské práce. Přijímací komise hodnotí po obsahové i formální stránce kvalitu projektu, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma a zasadit jej do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma projektu buď nebylo dosud vůbec zpracováno, nebo není zpracováno dostatečně a že práce na tématu je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k celkovému odbornému profilu uchazeče a jeho případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti.

5. Maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 80 bodů. Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří dosáhnou bodové hranice stanovené děkanem FSV UK.


 

Informace o uplatnění absolventů:


Multidisciplinární charakter přípravy doktorandského studia mezinárodních teritoriálních studií, jejich jazyková vybavenost a rozhled, získaný zahraničními kontakty a pobyty, jež jsou organickou součástí výuky, kvalifikují absolventy především k uplatnění v analytických činnostech příslušných resortů státní správy a soukromého sektoru masových médií, jakož i v akademickém bádání a ve vysokoškolské pedagogické práci. Cílem studia je připravit odborníky schopné analyzovat na úrovni soudobého vědeckého poznání problematiku těch georegionů, na nichž je prioritně zainteresována Česká republika, jakož i jejich vzájemné vztahy a s nimi související mezinárodní tematiky.


 

Podmínky přijetí:

Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. 


Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízení
Studijní obor: MODERNÍ DĚJINY

Studijní program: Historické dějiny

Studijní obor: moderní dějiny

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín odevzdání projektu: nejpozději 10 dní před konáním přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky: 15. 6. 2017

Náhradní termín přijímací zkoušky: 28. 6. 2017

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 Kč


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

1. Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

2. Účelem přijímací zkoušky je ověřit odborný profil uchazeče o doktorské studium na Institutu mezinárodních studií FSV UK (IMS). Povinnou součástí žádaného odborného profilu je znalost dvou světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština, italština), a to minimálně na úrovni vysokoškolské zkoušky. Znalost jazyků dokládá uchazeč osvědčením o jazykových zkouškách, záznamem ve vysokoškolském indexu, potvrzeným výpisem ze studijního informačního systému apod. Jestliže taková potvrzení uchazeč nemá, dohodne si individuálně přezkoušení s Kabinetem jazykové přípravy FSV UK, který vystaví příslušné osvědčení.

3. Nejpozději deset dní před konáním přijímací zkoušky předloží uchazeč určenému pracovníkovi IMS (PhDr. Lucie Jůzová, lucie.juzova@fsv.cuni.cz) projekt své disertační práce. Projekt má rozsah 6-7 normovaných stran (1 800 úhozů na stránku včetně mezer) a musí obsahovat následující části: stručný úvod do zpracovávané problematiky, vymezení tématu, cíl a pracovní hypotézu, základní metodologická východiska, uvažovanou strukturu práce a stručný rozbor stavu výzkumu a případně pramenné základny. Uchazeči mohou svůj projekt konzultovat s kterýmkoliv z pracovníků IMS.

4. Přijímací zkouška je pohovorem o projektu doktorské práce. Přijímací komise hodnotí po obsahové i formální stránce kvalitu projektu, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma a zasadit jej do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma projektu buď nebylo dosud vůbec zpracováno, nebo není zpracováno dostatečně a že práce na tématu je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k celkovému odbornému profilu uchazeče a jeho případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti.

5. Maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 80 bodů. Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří dosáhnou bodové hranice stanovené děkanem FSV UK.

 


Informace o uplatnění absolventů:

Cílem studia je vychovat teoreticky, metodologicky i jazykově špičkově vybavené odborníky v oboru moderních dějin. V souladu s pregraduálními studijními programy uskutečňovanými na pracovišti se výběr témat dizertačních prací soustředí na moderní dějiny střední, východní, západní Evropy a severní Ameriky a na moderní dějiny Československa resp. českých zemí a vývoj jejich vztahů ke shora uvedeným regionům. Ve výzkumu uvedené problematiky patří Institut mezinárodních studií FSV UK ke špičkovým pracovištím v ČR. Dokladem je i partnerská spolupráce s řadou obdobně zaměřených ústavů v celé Evropě při realizaci jak badatelské činnosti, tak i pregraduálních studijních programů.Podmínky přijetí:

Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. 


Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízeníStudijní obor: POLITOLOGIE


Studijní program: Politologie

Studijní obor: Politologie

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín odevzdání projektu: 1. 6. 2017

Termín přijímací zkoušky: 12. 6. 2017 od 9 hodin

Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. 2017 od 9 hodin

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 KčCharakteristika oboru:

Studium je určeno především absolventům magisterského studia Politologie nebo jiných společenskovědních oborů, kteří se chtějí věnovat odborné specializaci v oboru Politologie se zaměřením na problematiku demokratických a nedemokratických forem vládnutí, problematiku politické geografie a geopolitiky a na analýzu různých aspektů politické teorie a politického myšlení.


 

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Adepti předloží projekt doktorské práce (první návrh) do 1. 6. 2017.

Uchazeč/ka o studium v doktorském studijním oboru Politologie má možnost zvolit téma disertační práce ze seznamu prioritních témat vypsaných katedrou pro daný akademický rok (na stránkách katedry Politologie zveřejněno nejpozději 31. března 2017), případně navrhnout téma jiné.

 

Projekt odevzdává uchazeč/ka do 1. 6. 2017 elektronicky na cds-ips@fsv.cuni.cz a současně v tištěné podobě na Centrum doktorských studií IPS FSV UK. 


Centrum doktorských studií IPS

Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd

U Kříže 8

158 00 PrahaPřijímací zkouška je ústní a skládá se:

· z návrhu projektu disertační práce,

· diskuze o zaměření uchazeče/uchazečky na základě předloženého seznamu prostudované odborné literatury.

 


Rozhodujícím kritériem pro hodnocení uchazeče je:

· Kvalita projektu disertační práce, jehož koncepci, teoretická i metodologická východiska musí být uchazeč/uchazečka schopen/schopna obhájit v přijímacím pohovoru.

· Zohledňuje se u kandidátů/kandidátek rovněž orientace v oboru na základě předloženého seznamu odborné literatury.

·  Přihlíží se také k tomu, zda uchazeč/ka získal/a ke svému projektu disertační práce písemný souhlas od jednoho z vyučujících IPS FSV UK.


V přijímací zkoušce může uchazeč získat  maximálně 100 bodů.


Maximální bodové hodnocení za 1. část přijímacího pohovoru týkající se navrženého projektu je 50 bodů, za 2. část zohledňující orientaci v oboru na základě předloženého seznamu prostudované odborné literatury 30 bodů. Kromě toho ještě komise posoudí dosavadní publikační, přednáškovou a výzkumnou činnost uchazeče/uchazečky, za což může přidělit nejvýše 20 bodů.

Poté, co se přijímacímu řízení podrobí všichni kandidáti a kandidátky, vypracuje přijímací komise zápis. Jeho součástí je bodové ohodnocení uchazečů/uchazeček a stanovení jejich pořadí podle počtu získaných bodů.


  

Informace o uplatnění absolventů:

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné podílet se na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce ve veřejném sektoru (především státní správě) v českém prostředí či reprezentovat české zájmy na mezinárodní rovině, zvláště v rámci Evropské unie. Metodologický a oborově široce koncipovaný charakter doktorského studia Politologie poskytuje absolventům obsáhlé profesní znalosti v oblasti teoretických i praktických poznatků týkajících se přednostně analýzy demokratického politického systému a dynamiky vývoje současných společností s důrazem na problematiku Evropské unie v mezinárodním kontextu.

 


Podmínky přijetí:

Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. 


Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízeníStudy field: POLITICAL SCIENCE (with a tuition)

Study programme: Political Science

Study field: Political Science

Form of study: full time and combined

Deadline for submitting the application: April 30, 2017

Deadline for submitting dissertation proposal: June 1, 2017

Entrance examination date: June 12 - 16, 2017

Exceptional entrance examination date: June 26 - July 14, 2017

Standard study length: 4 years

Admission without entry examination: no

Application type: online and paper

Charge for an application form: CZK 540The study program is primarily designated for the graduates with a Master’s degree in Political Science or any other field of Social Sciences who intend to deepen their knowledge in Political Science, focusing on the issue of democratic and nondemocratic forms of government, changes in political systems, with a special emphasis on development trends connected with modernization and democratization, other issues of comparative analysis, including national and regional identities, or the analysis of individual elements of political systems.

 


Description of the entrance examination and evaluation criteria:

Doctoral degree programme is guided by the Rules for the organization of study at the Faculty of Social Sciences at Charles University and higher legal standards of Charles University.


Entrance exam:

The entrance examination takes into account:

- dissertation proposal

- the applicant’s scope based on the submitted list of academic literature

- previous publications

 


The admission procedure is commenced on the basis of a research proposal for a PhD dissertation. Applicants are required to send the proposal by 1st June 2017 in a hard-copy to Centre for PhD Studies of the Institute of Political Studies of the Faculty of Social Sciences, Charles University, the electronical version must be sent to

cds-ips@fsv.cuni.cz


Centre for PhD Studies, Institute of Political Studies

Charles University, Faculty of Social Sciences

U Krize 8

158 00 Prague

Czech RepublicCrucial criteria in the admission of the applicant are as follows:

- Dissertation project quality: the concept, along with the theoretical and methodological outcomes, is expected to be defended by the applicant during the entrance examination.

- The applicant’s scope based on the submitted list of academic literature will be taken into consideration.

- Another valued aspect will be the fact whether the applicant has received a written approval by a member of the IPS FSS CU academic staff at for his/her project of dissertation thesis.


Each applicant can obtain up to 100 points for the entrance examination.


The maximum amount of points earned in the first part of the entrance examination for the proposed project is 50 points; the maximum amount of points in the second part evaluating the applicant’s scope based on the submitted list of academic literature is 30 points. The committee will also evaluate the applicant’s previous publishing, teaching and research activities with maximum 20 points.

 


Information on the exercise of graduates:

The aim of our program is to train highly qualified experts who are able to pursue basic and applied research in academic institutions and universities. They will likewise be ready to work in the Czech public sector (especially in government agencies) and to represent Czech interests in the international arena, particularly at the EU level. Embracing a wide array of methodologies and subjects in its sweeping compass, our doctoral program in Political Science provides our graduates with comprehensive professional skills both in theory and practice.

 


Conditions for admission:

After the exam, the entrance examination committee will submit a final report with an enlisted evaluation of individual applicants and their ranking according to the points obtained.

To be accepted, an applicant is to obtain the minimum number of point scores (declared by the dean).

To be eligible to apply for the PhD programme, an applicant must have graduated in a Master’s level form of study.

Students who have obtained their Master's degree abroad are required to submit an official document proving that their degree is recognized by the Czech Ministry of Education (before registering for a Czech university programme).


 

See also the article IV, para 4 of the Conditions of admission proceedings Studijní obor: MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Studijní program: Politologie

Studijní obor: Mezinárodní vztahy

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín odevzdání projektu: 1. 6. 2017

Termín přijímací zkoušky: 13. 6. 2017 od 8 hodin (2. kolo)

Náhradní termín přijímací zkoušky: 28. 6. 2017 (2. kolo)

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 KčPopis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Podkladem pro přijímací řízení je písemně zpracovaný projekt disertační práce. Projekt odevzdává uchazeč/ka do 1. 6. 2017 elektronicky na phd.mv@seznam.cz a cds-ips@fsv.cuni.cz a současně v tištěné podobě na Centrum doktorských studií IPS FSV UK. Projekt musí obsahovat:


- věcné vymezení tématu disertační práce

- současný stav poznání

- cíl projektu

- předpokládaný postup/metodu

- seznam literatury


Uchazeč/ka o studium v doktorském studijním oboru Mezinárodní vztahy má možnost zvolit téma disertační práce ze seznamu prioritních témat vypsaných katedrami mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií pro daný akademický rok (na stránkách katedry MV IPS nejpozději 31. března 2017). Uchazečům je doporučeno, aby výzkumný záměr před jeho odevzdáním konzultovali s vybraným školitelem. 

Přijímací zkouška je dvoukolová. V prvním kole hodnotí přijímací komise předložené projekty na základě jejich kvality a kompatibility předloženého projektu s tématy vypsanými katedrou mezinárodních vztahů a katedrou bezpečnostních studií jako prioritními pro daný akademický rok a stanoví bodovou hranici pro postoupení do druhého kola. Ve druhém kole jsou vybraní uchazeči pozváni k ústnímu pohovoru.

Ústní pohovor je rovněž bodově hodnocen. Přijat ke studiu bude uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl bodové hranice stanovené děkanem.


Obsahem pohovoru jsou otázky zjišťující:

- cíle disertačního výzkumu

- teoreticko-metodologické ukotvení navrhovaného projektu

- proveditelnost výzkumného záměru, jeho limity


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

V každém z obou kol může uchazeč/ka obdržet max. 40 bodů. Ve druhém kole je součástí tohoto bodového ohodnocení i případná bonifikace (max. 10 bodů) za publikace (články či statě) k tématu disertační práce.

Uchazeč musí být absolventem magisterského typu studia, nejlépe oborů sociálněvědního či humanitního zaměření.Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent studia doktorského studijního oboru mezinárodní vztahy má předpoklady uplatnit se v praxi jako vysoce kvalifikovaný odborník v akademické oblasti, tj. ve výzkumu, v analytických pracovištích či na vysokých školách. Jeho/její kvalifikace však umožňuje uplatnění i v řídících pozicích v institucích státní správy, v administrativním aparátu mezinárodních organizací, v nevládním sektoru s mezinárodní působností i v celém spektru institucí soukromého sektoru.

 


Podmínky přijetí:

- Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh

- Ukončení magisterského studijního programu doložené diplomem nebo osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

- Úspěšné složení přijímací zkoušky

- Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízeníStudy field: INTERNATIONAL RELATIONS (with a tuition)

Study programme: Political Science

Study field: International relations

Form of study: full time and combined

Deadline for submitting the applications: April 30, 2017

Deadline for submitting dissertation proposal: June 1, 2017

Entrance examination date: June 13th, 2017 at 8 AM (2nd round)

Exceptional entrance examination date: June 28, 2017 (2nd round)

Standard study length: 4 years

Admission without entry examination: no

Application type: online and paper

Charge for an application: CZK 540
Description of the entrance examination and evaluation criteria:

Admission procedure follows the Study and Examination Rules of the Charles University and the admission requirements published in the SIS https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=14782&fakulta=11230.


The admission procedure is commenced on the basis of a research proposal for a PhD dissertation. Applicants are required to send the proposal by 1st June 2017 in a hard-copy to Centre for PhD Studies of the Institute of Political Studies of the Faculty of Social Sciences, Charles University, as well as in electronic version to phd.mv@seznam.cz 

cds-ips@fsv.cuni.cz.


Centre for PhD Studies, Institute of Political Studies

Charles University, Faculty of Social Sciences

U Krize 8

158 00 Prague

Czech Republic


The proposal should cover

· clear definition and substantiation of the topic

· review of the literature and the current state of the art in the area of the project

· objectives of the project

· assumed methodology

· a list of references


Applicants for the doctoral program in the field of International Relations may choose a dissertation topic from the list of priority topics provided by the Department of International Relations (IR) and the Department of Security Studies for the given academic year (these topics are published on the  IR Department’s webpage by the end of March 2017 at the latest). Applicants are strongly advised to consult potential supervisor regarding the research proposal prior its submission.

The admission procedure runs in two rounds. In the first round the admission board evaluates the research proposal on the basis of its academic value and its compatibility with the priority topics offered by the Departments and sets the required threshold in points for the advance to the second round. Applicants who pass the threshold are invited for an interview.

The interview is evaluated in points as well. The Dean of the Faculty sets the required threshold needed for admission.


The interview aims to assess

- objectives of the research project

- theoretical and methodological framework of the proposed project

- feasibility of the research plan, its limits


Criteria for final assessment:

The applicant may receive up to 40 points in each round. In the second round 10 points are reserved for eventual bonus for publications (articles, essays) related to the topic of the dissertation project. The candidate must be a Master degree graduate, preferably in the fields of social science or humanities. Students who have obtained their Master's degree abroad are required to obtain an official document to say that their degree is recognised in the Czech Republic, before they can register for a degree program at a Czech university, see http://intraneteng.fsv.cuni.cz/FSVINTEN-45.html


Achieve the minimum number of entry points (will be declared by dean).Information on the exercise of graduates:

Graduates of our doctoral program in international relations are well-equipped to find work as highly qualified experts in academia (i.e. in research), analytical departments and universities. Their qualifications enable them to apply their skills in leadership positions in government agencies, the administrative apparatus of international organizations, international NGOs and a whole spectrum of private-sector institutions. The knowledge and skills our graduates acquire in the analysis of international politics, international economic relations, European integration and international law are underpinned by a conversance with relevant theoretical concepts and methodologies.


 

See also the article IV, para 4 of the Conditions of admission proceedings Studijní obor: SOCIOLOGIE

Studijní program: Sociologie

Studijní obor: Sociologie

Forma studia: prezenční a kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín odevzdání projektu: 6. 6. 2017

Termín přijímací zkoušky: 15. a 16. 6. 2017

Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. 2017

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 KčCharakteristika oboru:

Studium v doktorském studijním oboru sociologie na FSV UK připravuje studenty pro vědeckou a pedagogickou práci v základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách a vědeckých a výzkumných ústavech, jakož i v jiných institucích tohoto zaměření, jež vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie, případně v oborech příbuzných.

Studium v doktorském studijním oboru sociologie na FSV UK je otevřené: přihlásit se do něj může kdokoli, kdo absolvoval vysokoškolské studium na úrovni magisterského cyklu (nebo na úrovni ekvivalentní). 

 


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky (rozpravy). Cílem rozpravy je ověřit, zda je uchazeč schopen plnit nároky specializačního studia v doktorském studijním oboru sociologie. Řízení probíhá na základě písemně zpracovaného projektu, jehož charakteristika je podána dále. Ke studiu je přijat pouze ten uchazeč, který úspěšně projde přijímacím řízením.


Podkladem rozpravy při přijímacím pohovoru je písemně zpracovaný návrh projektu předpokládané disertační práce, který by měl obsahovat:

- věcné vymezení tématu či výzkumného záměru,

- současný stav poznání,

- cíle a předpokládaný časový rozvrh řešení projektu,

- způsob řešení projektu,

- předpokládané výsledky výzkumu,

- použitou literaturu,

- shrnutí v angličtině (v rozsahu cca 300–400 slov).


Projekt disertační práce se odevzdává na studijní odd. Fakulty sociálních věd UK, místnost 205, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, do 6. června 2017 a v elektronické formě na e-mail jana.vojanova@fsv.cuni.cz (Jana Vojanová ).


Samostatně uchazeč předloží komisi k nahlédnutí svou diplomovou práci a seznam dosud zpracovaných, případně publikovaných odborných textů, údaje o účasti na sociologickém výzkumu a další údaje, které umožní posoudit připravenost uchazeče ke studiu. Kritéria hodnocení přijímacího pohovoru

Zkouška se skládá ze dvou částí, pohovoru o projektu disertační práce a pohovoru o odborném zaměření uchazeče. Maximální bodové hodnocení zkoušky je 100 bodů. Hodnocení „prospěl/prospěla“ obdrží uchazeč, jestliže dosáhne minimálního počtu bodů potřebného pro vstup (počet stanovuje děkan).1. část: Rozprava o projektu disertační práce

Během rozhovoru musí uchazeč před přijímací komisí prokázat, že je schopen svůj výzkumný problém obhájit v kritické diskusi, tj. zejména:


- že umí přesvědčivě a přesně formulovat výzkumné otázky

- že má představu o jejich významu pro širší celky sociologického poznání

- že se v problému a v jeho kontextech dobře teoreticky i metodologicky orientuje


Soulad návrhu projektu s tématy vyhlášenými oborovou radou pro přijímací řízení je oceněn max. 25 body. Maximální bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 60 bodů.2. část: Pohovor o odborném zaměření uchazeče

Podkladem pro druhou část zkoušky je příloha projektu disertační práce a předložený seznam odborné literatury. Hodnotí se rozsah i profil odborného zájmu uchazeče a schopnost v ústním rozhovoru vyložit základní obsah a problémy prostudovaných titulů a posoudit jejich relevanci pro bádání v oboru. Maximální bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 15 bodů.

Komise dále posoudí uchazečovu dosavadní výzkumnou, publikační a přednáškovou činnost. Za tuto část zkoušky lze získat až 25 bodů.

Podmínky studia v doktorském studijním programu realizovaném ve spolupráci s akademickými ústavy (zejména se Sociologickým ústavem AV ČR) jsou upraveny samostatnými smlouvami. Pro přijímací řízení pro studium v doktorském studijním programu platí shodné požadavky. 

 


Informace o uplatnění absolventů:

Doktorské studium sociologie na FSV UK připravuje studenty pro vědeckou a pedagogickou práci v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách a v dalších oblastech činnosti, které vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie. Jako odborníci budou schopni rozpoznávat, zkoumat a analyzovat sociální problémy české společnosti, nahlížet je v jejich vývoji a porovnávat je s ostatními společnostmi. Studium je k tomu vybavuje příslušnými teoretickými a metodologickými znalostmi a dovednostmi, ale také jim vytváří kritické prostředí, které podporuje jejich odborný růst. Studium studentům poskytuje příležitosti aktivně se účastnit týmového vědeckého výzkumu a publikovat výsledky své vědecké práce.


 

Podmínky přijetí:

Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízeníStudy field: SOCIOLOGY (with a tuition)

Study programme: Sociology

Study field: Sociology

Form of study: full time and combined

Deadline for submitting applications: April 30, 2017

Deadline for submitting dissertation proposal: June 6, 2017

Entrance examination date: June 15 - 16, 2017

Exceptional entrance examination date: June 26, 2017

Standard study length: 4 years

Admission without entry examination: no

Application type: online and paper

Charge for an application: CZK 540Description of the entrance examination and evaluation criteria:

Applications for admission shall be addressed to the Mail Room, Faculty of Social Sciences, Charles University, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1.


The doctoral study programme of Sociologie at the FSV UK prepares students for basic and applied research and teaching in the academia, in scientific and research institutes and in other institutions with this orientation requiring a high level of theoretical and methodological education in sociology or related disciplines.

The doctoral study programme of Sociologie at the FSV UK is open: anybody with a Master’s (or equivalent) degree can apply.

The admission proceedings take the form of an interview (discussion). The goal of the discussion is to verify the applicant’s ability to comply with the requirements of the Sociology doctoral programme. The proceedings are based on a written Dissertation Proposal, as specified below. Only applicants who pass the admission proceedings successfully shall be admitted to study.


The written Dissertation Proposal forms the basis of the Admission Interview and shall include:

- definition of the subject matter or research goal,

- summary of existing knowledge,

- goals and preliminary time schedule,

- methods of implementation,

- expected research outcomes,

- bibliography,

- English summary (300–400 words).


The Dissertation Proposal shall be addressed to the Study Department, Faculty of Social Sciences, Charles University, Room 205, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, no later than 6 June 2017. Simultaneously, it shall be sent by e-mail to Jana Vojanová at jana.vojanova@fsv.cuni.cz.

Furthermore, applicants shall submit a copy of their Master’s Thesis (it will be returned), a list of scholarly texts written or published, information on their existing experience in sociological research, and any other relevant information for assessing their study competence.


Admission Interview Scoring Criteria

The Admission Interview consists of two parts: a discussion of the Dissertation Proposal and a discussion of the applicant’s academic orientation. Applicants may obtain up to 100 points for the Admission Interview. Achieve the minimum number of entry points (will be declared by dean).

Discussion of Doctoral Dissertation Proposal


Applicants must prove their ability to defend their research problem in critical discussion with the admission committee, and in particular, they must demonstrate:

- ability to define research questions precisely and convincingly,

- understanding of their relevance for broader areas of sociological knowledge, and

- good theoretical and methodological orientation in the research problem and its contexts.


Applicants may obtain up to 25 points for their Proposal’s consistence with the list of priority topics published by the Subject Board before the admission proceedings. Applicants may obtain up to 60 points for this part of the Admission Interview.

Discussion of Applicant’s Academic Orientation

The Dissertation Proposal’s annex and a list of literature read within the field form the basis of the second part of the Admission Interview. The Committee shall evaluate the extent and profile of the applicant’s academic orientation, and his/her ability to explain in oral discussion the fundamentals and issues of items read as well as their relevance for research in the field. Applicants may obtain up to 15 points for this part of the Admission Interview.

The Committee shall further evaluate the applicant’s research, publication and teaching record. Applicants may obtain up to 25 points for this part of the Admission Interview.

Individual inter-institutional agreements prescribe the study obligations applying to the doctoral study programme implemented in collaboration with other academic institutes (in particular, the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences). However, equal requirements apply to the doctoral programme’s admission proceedings.

Admission is contingent upon successful completion of a Master’s degree programme. Applicants shall submit the corresponding college degree (or a certificate of recognition of college education or a part thereof in the Czech Republic). 

 


Information on the exercise of graduates:

The programme supports the development of sociological thinking, especially as a scientific discipline focused on basic research in the main fields of social sciences as well as on highly qualified applications. The students must prove their knowledge of present-day theories and methodology and also their ability to contribute independently to the science with new knowledge that meets internationally recognised standards. The variants of the graduate profile lead to scientific careers or teaching at tertiary level, research in highly qualified applications, analytical or expert work (in consultancy agencies, market and media research, individual organisations or corporations). The graduate also receives training leading to employment in science and research, education, and organisation and management.

 


Conditions for admission:

Other conditions for applicants:

Achieve the minimum number of entry points (will be declared by dean).

Completion of a master program. Students who have obtained their Master's degree abroad are required to obtain an official document to say that their degree is recognised in the Czech Republic, before they can register for a degree program at a Czech university, see http://intraneteng.fsv.cuni.cz/FSVINTEN-45.htmlSee also the article IV, para 4 of the Conditions of admission proceedings Studijní obor: VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

Studijní program: Sociologie

Studijní obor: Veřejná a sociální politika

Forma studia: prezenční a kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín odevzdání projektu: 31. 5. 2017

Termín přijímací zkoušky: 13. 6. 2017

Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. - 14. 7. 2017

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická papírová

Poplatek za přihlášku: 540 KčPopis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Uchazeč musí podat přihlášku ke studiu nejpozději do konce dubna 2017 a předložit výzkumný projekt s navrženým tématem předpokládané disertační práce do konce května 2017. Dále předloží seznam prostudované literatury k oboru, seznam dosud zpracovaných, případně publikovaných odborných textů, údaje o dosavadní účasti na výzkumech a případné další informace, které umožní posoudit jeho studijní předpoklady.

Přihláška se odevzdává do podatelny Fakulty sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1. Projekty v elektronické formě na e-mail tomandlo@fsv.cuni.cz (Dr. Věra Tomandlová).


 

Výzkumný projekt musí obsahovat:

- návrh tématu disertační práce

- podrobné vymezení výzkumného problému a cílů projektu

- diskusi relevantních prací k tématu, včetně zahraničních,

- u prací vysloveně teoretických bude kladen důraz na adekvátní uplatnění teorií a na dobrou orientaci v literatuře včetně časopisecké,

- u prací empiricky orientovaných také návrh výzkumného postupu a uvažovaných metod

- výhledový postup prací (harmonogram),

- standardně zpracovaný seznam v projektu citované literatury (neztotožňovat se seznamem prostudované literatury k oboru).


 

Přijímací zkouška je ústní. Během přijímacího pohovoru musí uchazeč prokázat, že je schopen obhájit výzkumný projekt v kritické diskusi a prokázat, že:

-          umí formulovat výzkumné otázky

-          má představu o širších souvislostech tématu

-          má solidní znalosti z veřejné a sociální politiky a spolupracujících disciplín.

 


Prioritní témata výzkumných projektů pro přijímací pohovor:

(Další témata nejsou vyloučena, nicméně předpokládají předběžnou konzultaci a souhlas budoucího školitele.)


Veřejné a sociální politiky

- Politika sociálního pojištění a zabezpečení

- Vzdělávací politika 

- Zdravotní politika

- Protikorupční politika 

- Drogová politika

- Tabáková politikaVeřejný sektor

- Efektivnost veřejného sektoru

- Hodnocení efektivnosti veřejných politik 

- Hodnocení dopadů veřejných politik (kvantitativní a kvalitativní analýza)

- Veřejné zadávání a dopady na veřejnou politiku 

    


Vládnutí

- Strategické vládnutí

- Vztah trhu, státu a médií 

- Partnerství veřejného a občanského sektoru

- Systémová korupce

 


Veřejná správa

- Reformy veřejné správy a jejich dopady na veřejnou politiku

- Modernizace veřejné správy (komparace zemí EU a návrh modernizačních modelů pro Českou republiku)

- Rozhodování ve veřejné správy a jeho dopady na účinnost veřejných politik 

- Elektronizace veřejné správy jako podpora výkonu veřejných politik 

- Kontrolní systémy veřejné správy jako nástroj efektivního fungování veřejných politik

- Zaměstnanci veřejné správy - role, kompetence, očekáváníPrůřezová témata

- Policy work a analytici politiky

- Nové metody a metodologie v analýze politiky (process tracing a další)

- Policy design - teoretické a analytické přístupy

- Policy analysis - nové metody a přístupy

- Evaluace politik

 


Kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky:

- kvalita výzkumného projektu

- předpoklady uchazeče pro vědeckou práci

- předpoklady pro zapojení do výzkumných a pedagogických aktivit oboru.


 

Hodnocení:

1.    Hodnocení předloženého výzkumného projektu: max. počet bodů 30

2.    Znalosti teoretických základů a metod oboru: max. počet bodů 10

3.    Hodnocení předložených dosavadních prací a praxe (diplomová práce, odborné publikace, účast na výzkumech): max. počet bodů 10

4.    Možnosti realizace projektu: max. počet bodů 10.


Do hodnocení budou zahrnuty osobní zkušenosti uchazeče z uplatnění ve veřejném, občanském, případně komerčním sektoru. Předpokládá se dobrá znalost anglického jazyka.

Celkový počet bodů: max. 60

 


Informace o uplatnění absolventů:

Doktorské studium sleduje cíl přípravy odborníků pro oblast tvůrčí výzkumné a analytické práce, s rozšířením jejich teoretických a metodologických schopností a dovedností a s prohloubením jejich schopností kritické reflexe literatury a sociální reality, při identifikaci a analýzách významných sociálních problémů, jejich kontextů, jednání aktérů ve vztahu k jejich zájmům, hodnotám a strategiím, tvorby a realizace veřejných politik.

Při Fakultě sociálních věd UK existuje Centrum pro sociální a ekonomické strategie, které je personálně propojeno s katedrou veřejné a sociální politiky. V rámci obou těchto pracovišť získávají studenti doktorského programu zkušenosti s výzkumnou prací formou spoluúčasti na jednotlivých výzkumných projektech.Podmínky přijetí:

Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízení.
Study field: PUBLIC AND SOCIAL POLICY (with a tuition)

Study programme: Sociology

Study field: Public and social policy

Form of study: full time and combined

Deadline for submitting applications: April 30, 2017

Deadline for submitting dissertation proposal: May 31, 2017

Entrance examination date: June 13, 2017

Exceptional entrance examination date: June 26 - July 14, 2017

Standard study length: 4 years

Admission without entry examination: no

Application type: online and paper

Charge for an application: CZK 540Description of the entrance examination and evaluation criteria:

Oral entrance exam:

During the entrance examination interview, applicants must demonstrate ability to defend their research proposal in critical discussion and prove that they

- can formulate research questions,

- understand their topic’s broader context, and

- are fairly knowledgeable in public and social policy and related disciplines.

 


Priority topics of research projects for entrance examination:

(Other topics are not excluded, but they should be consulted and agreed upon by a future supervisor in advance.)


Public and social policies

- Policy of social insurance and social security

- Educational policy

- Health policy

- Anti-corruption policy

- Drug policy

- Tobacco control policy

 


Public sector

- Public sector´s efficiency 

- Public policies´ efficiency evaluation

- Impact analysis of public policies (qualitative and quantitative analysis)

- Public procurement and its impacts on public policy

 


Governance

- Strategic governance

- Relationships between market, state and media

- Partnership of public and civic sector

- Systemic corruption

 


Public Administration

- Public administration reforms and their impact on public policy

- Modernisation of public administration (comparison of the EU countries and design of modernisation models for the Czech Republic)

- Decision making in public administration and its impact on public policies´ efficiency

- Computerization of public administration as a support for public policies´ performance

- Inspection systems of public administration as an instrument of efficient functioning of public policies

- Public administration employees – their roles, competences, expectations

 


Cross-cutting issues

- Policy work and policy workers

- New methods and methodologies in policy analysis (process tracing etc.)

- Policy design – theoretical and analytical approaches

- Policy analysis – new methods and approaches

- Policy evaluation

 


Criteria for entrance exam evaluation:

- research proposal quality,

- applicant’s scholarly potential,

- qualification for participating in the programme’s research and teaching activities.

      


Evaluation of applicants in admission proceedings for the Public and Social Policy doctoral programme:

1. Research proposal quality: up to 30 points

2. Knowledge of the field’s theory foundations and methods: up to 10 points


3. Existing scholarly texts and experience (Master’s thesis, scholarly publications, research participation): up to 10 points

4. Project feasibility (grant, financing): up to 10 points


Applicant’s existing research experience or professional experience in public, civic, or commercial sector jobs is assessed as a bonus. Total: up to 60 points

 


Other entrance conditions for applicants:

Completion of a master program. Students who have obtained their Master's degree abroad are required to obtain an official document to say that their degree is recognized in the Czech Republic, before they can register for a degree program at a Czech university, see http://intraneteng.fsv.cuni.cz/FSVINTEN-45.html

Achieve the minimum number of entry points (will be declared by the Dean).

 


Information on the exercise of graduates:

Our doctoral program aims to produce experts who are able to pursue research and analytical work with creativity. It aims to expand their theoretical and methodological knowledge and skills and to deepen their ability to grasp scholarship and social reality with a critical mindset. Graduates will be able to use these skills to identify and analyze important social issues in their proper context, the links between the behavior of social actors and their interests, values and strategies, and the shaping and implementation of public policy.

The Faculty of Social Sciences of the Charles University includes the Center for Social and Economic Strategies which shares staff with the Department of Public and Social Policy.Conditions of admission:

Every applicant must submit an application by the end of April, 2017 and a research proposal outlining the topic of his/her envisaged dissertation by the end of May, 2017 at latest. Furthermore, applicants must submit a list of literature read within the field, a list of scholarly texts written or published, information on their existing research experience, and if necessary, any other relevant information for assessing their study competence. All these documents are submitted electronically to Dr. Věra Tomandlová at tomandlo@fsv.cuni.cz.


Remaining application documents are submitted to the Mail Room, Faculty of Social Sciences, Charles University, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Czech Republic.

 


A research proposal must contain:

- the dissertation topic proposed,

- detailed definition of the research problem and proposal goals,

- discussion of relevant literature,

- for purely theoretical projects, an appropriate application of theories, and good orientation in relevant literature, including journals,

- for empirically oriented projects, research design and a set of methods considered,

- project time schedule,

- bibliography of sources cited in the proposal using a standard format (do not mistake for the list of literature read).


Submitted research projects will be evaluated by the examination committee. Applicants, whose projects will pass the minimum requirements, will be invited to pass an oral examination by June 9, 2017. This examination will be organized as a face-to-face interview in the last decade of June, 2017. For serious reasons, interview via Skype will be also made possible.See article IV, para 4 of the Conditions of admission proceedings

Doktorské studium

Obsah dokumentu

  Přijímací řízení do doktorských studijních programů 2017/2018
      I. Obecné informace o studiu
      II. Obecné informace o přijímacím řízení
      III. Přihlášky ke studiu
      IV. Přijímací zkouška
      Náležitosti přihlášky
  Studijní obor: EKONOMIE
  Study field: ECONOMICS (with a tuition)
  Studijní obor: EKONOMIE A EKONOMETRIE
  Studijní obor: MEDIÁLNÍ STUDIA
  Studijní obor: MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA
  Studijní obor: MODERNÍ DĚJINY
  Studijní obor: POLITOLOGIE
  Study field: POLITICAL SCIENCE (with a tuition)
  Studijní obor: MEZINÁRODNÍ VZTAHY
  Study field: INTERNATIONAL RELATIONS (with a tuition)
  Studijní obor: SOCIOLOGIE
  Study field: SOCIOLOGY (with a tuition)
  Studijní obor: VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA
  Study field: PUBLIC AND SOCIAL POLICY (with a tuition)

Přijímací řízení do doktorských studijních programů 2017/2018

General terms and conditions of acceptance ENGI. Obecné informace o studiu

1. Na Fakultě sociálních věd UK je realizováno doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v akreditovaných studijních oborech. Probíhá podle Pravidel pro organizaci studia FSV UK, individuálního studijního plánu a v souladu s Opatřením děkana č. 6/2014. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul „Ph.D.“. Další podrobnější informace o doktorském studiu na FSV UK, studijní předpisy a studijní plány akreditovaných oborů jsou dostupné na adrese www.fsv.cuni.cz v sekci Uchazeči/Doktorské studium a na webových stránkách příslušných kateder a institutů fakulty.

II. Obecné informace o přijímacím řízení

 • 1. Přijímací řízení se řídí ust. § 48-50 zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, Přílohou č. 5 Statutu UK – Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy a těmito Podmínkami přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 (dále jen „PPŘ“).

 • 2. Výsledky přijímacího řízení jsou po zasedání hlavní přijímací komise zveřejněny na internetové adrese http://is.cuni.cz/studium (ikona Průběh přijímacího řízení) po zadání rodného čísla, obce narození, příjmení a jména uchazeče. Rozhodnutí o přijetí může být uchazeči odesláno pouze na základě předložení úředně ověřené kopie magisterského diplomu nebo potvrzení o ukončení magisterského studia viz část III, bod 2.1.1 a 2.1.2 PPŘ).

III. Přihlášky ke studiu

 • 1. Přihláška se podává elektronicky, nebo prostřednictvím papírového formuláře "Přihláška ke studiu na vysoké škole pro akademický rok…"  . Elektronická přihláška bude spolu s dalšími pokyny přístupná na webové stránce fakulty v lednu 2017. Na předepsaném papírovém formuláři  musí uchazeč vyznačit formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní obor. Formu studia může uchazeč během přijímacího řízení změnit, obor studia měnit nelze. Elektronickou přihlášku je nutné po vyplnění elektronicky odeslat, vytisknout, vlastnoručně podepsat a do 30. 4. 2017 včetně všech relevantních příloh doručit prostřednictvím pošty nebo osobně na adresu fakulty.  Následně na adrese http://is.cuni.cz/studium/ v sekci Průběh přijímacího řízení může uchazeč sledovat průběh své přihlášky, její uložení, termíny přijímací zkoušky a výsledky přijímacího řízení.

 • 2. Vyžadované přílohy, které tvoří nedílnou součást přihlášky, jsou:

  • 2.1 Doklad o dosaženém vzdělání:

   • 2.1.1 Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně dokončili magisterské studium, přiloží k přihlášce úředně ověřenou kopii magisterského diplomu. Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky magisterské studium řádně nedokončili, předloží potvrzení o ukončení studia nejpozději do 30. 9. 2017 na Studijní oddělení FSV UK. Předložením dokladu o ukončení studia nezaniká povinnost studenta dodat na Studijní oddělení úředně ověřenou kopii magisterského diplomu hned, jak to bude možné.

   • 2.1.2 Uchazeči, kteří absolvovali magisterské studium na zahraniční škole (nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak), předloží doklad o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v souladu s ustanovením § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, též v termínu nejpozději do 30. 9. 2017 na Studijní oddělení.

  • 2.2 Originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku (originál ústřižku složenky, doklad o vkladu na účet, o bankovním převodu či elektronické platbě, potvrzení z pokladny FSV UK). Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Administrativní poplatek je nutno uhradit za každou podanou přihlášku ke studiu.

  • 2.3 Další přílohy specifikované u jednotlivých oborů.

 • 3. V případě, že formulář přihlášky není řádně vyplněn nebo neobsahuje-li požadované náležitosti, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.

IV. Přijímací zkouška

 • 1. Přijímací zkouška prověřuje především odborné znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí přijímací zkoušky je odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce. Pokud není z odborných důvodů určeno jinak, skládá se přijímací zkouška v souladu s akreditací oboru v českém nebo slovenském jazyce, popřípadě v jazyce světovém v souladu s oborovými podmínkami přijímací zkoušky.

 • 2. Zkoušku v náhradním termínu může děkan povolit uchazeči, který o to písemně požádá do pěti dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů (zdravotní důvody, konání SZZK, studium na zahraniční škole atd.). Žádost o náhradní termín se nevkládá do přihlášky, ale doručí se Studijnímu oddělení až poté, co uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je obligátorním důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

 • 3. Zkoušku formou videokonference může děkan výjimečně povolit uchazeči, který o to písemně požádá a jehož žádost bude doručena na Studijní oddělení nejpozději deset dnů před konáním řádného termínu, pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímací zkoušky v řádném ani náhradním termínu ze závažných a doložených důvodů (studium na zahraniční škole či odborná stáž v zahraničí). Důvodem pro povolení vykonání přijímací zkoušky formou videokonference nejsou zdravotní důvody či účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce. Povolení děkana je podmíněno souhlasem předsedy příslušné oborové rady.

 • 4. Podmínkou přijetí je podání přihlášky se všemi uvedenými přílohami dle bodu III. odst. 2, řádně ukončené magisterské studium a úspěšné složení přijímací zkoušky. Přijat ke studiu je uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl bodové hranice stanovené děkanem. Celkový bodový zisk uchazeče sestává z dílčího bodového hodnocení v jednotlivých položkách přijímací zkoušky.


Studijní programy/studijní obory otevírané v akademickém roce 2017/2018 v prezenční i kombinované formě studia:

 • Ekonomické teorie/Ekonomie

 • Economic Theories/Economics

 • Economics and Econometrics/Economics and Econometrics

 • Mediální a komunikační studia/Mediální studia

 • Mezinárodní teritoriální studia/Mezinárodní teritoriální studia

 • Historické vědy/Moderní dějiny

 • Politologie/Politologie

 • Politologie/Mezinárodní vztahy

 • Political Science/International Relations

 • Sociologie/Sociologie

 • Sociologie/Veřejná a sociální politika

 • Sociology/Sociology

 • Sociology/Public and Social Policy

Náležitosti přihlášky

• řádně vyplněné údaje, zejména přesný název zvoleného studijního programu/studijního oboru a uvedený cizí jazyk, z kterého bude uchazeč skládat zkoušku, popř. absolvovat pohovor

• strukturovaný životopis

• úředně ověřené kopie diplomu a vysvědčení o absolvování státních závěrečných zkoušek a ukončení vysokoškolského studia požadovaného směru (netýká se absolventů FSV UK).

Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky magisterské studium řádně nedokončili, předloží potvrzení o ukončení studia nejpozději do 30. 9. 2017 na Studijní oddělení FSV UK. Předložením dokladu o ukončení studia nezaniká povinnost studenta dodat na studijní oddělení úředně ověřenou kopii magisterského diplomu hned, jak to bude možné.

• doklad o uhrazení poplatku: kontrolní ústřižek poštovní poukázky typu A (anebo doklad o bezhotovostním převodu).

Platba složenkou dokladována pouze razítkem „SBĚRNÝ BOX“, e-mailové potvrzení o zadání příkazu či e-mailové potvrzení o uhrazení z banky nejsou platným dokladem o zaplacení. Je tedy nutné toto dále doložit např. výpisem z účtu.

• případné další náležitosti požadované v rámci jednotlivých studijních programů/oborů.

• Název účtu adresáta: UK FSV, Smetanovo nábř. 6, Praha 1, banka a číslo účtu: Komerční banka, Praha 1, 85033011/0100, IBAN: CZ58 0100 0000 0000 8503 3011, BIC: KOMBCZPPXXX

variabilní symbol - Každému uchazeči, který si podá elektronickou přihlášku, bude v informačním systému vygenerován individuální variabilní symbol - číslo elektronické přihlášky

variabilní symbol:datum narození ve tvaru (DDMMYYYY), například 23121995 - při podání papírové přihlášky

specifický symbol - 2017

konstantní symbol: 0308

• Vytištěnou a podepsanou přihlášku se všemi přílohami je nutné doručit do 30. 4. 2017 do podatelny FSV UK, Smetanovo nábř. 6, Praha 1


Studijní obor: EKONOMIE

Studijní program: Ekonomické teorie

Studijní obor: Ekonomie

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín přijímací zkoušky: 12. 6. (9:00 - 10:20 - testy, učebna 109),(13:00 - 17:00 - pohovory, učebna 105)

Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. (9:00 - 10:20 - testy, učebna 109), (13:00 - 15:00 - pohovory, učebna 105)

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 KčCharakteristika oboru:

Odbornými výstupními znalostmi absolventa je znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie, a ekonometrie. Specializovanými výstupními znalostmi jsou znalost pokročilých teoretických a ekonometrických modelů v těch oblastech ekonomie, které si absolvent zvolí jako svoji specializaci a ve kterých následně provádí samostatný výzkum (např. ekonomie trhu práce, finance, apod.). Další specializované výstupní znalosti představuje znalost současné vědecké literatury v oblasti absolventova výzkumu. Všeobecnými výstupními znalostmi absolventa jsou znalost pokročilých matematických metod a pasivní i aktivní ovládání anglického jazyka na úrovni umožňující vykonávat vědeckou práci na mezinárodní úrovni.Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce a je rozdělena do dvou částí:


a) Písemné zkoušky z mikroekonomie, makroekonomie, ekonometrie nebo financí. Uchazeč si vybere dva z výše uvedených předmětů a z těch píše písemný test.


b) Pohovor před komisí zaměřený na výzkumné schopnosti včetně posouzení předloženého doktorandského projektu a ukázky z dosavadního výzkumu (odborné studie, články, diplomová práce, další aktivity). Posuzuje se rovněž motivace a celková zralost kandidáta. Pohovor je veden v angličtině, čímž je prověřena schopnost uchazeče používat odbornou ekonomickou angličtinu. Velmi dobrá znalost odborné angličtiny je nutnou podmínkou přijetí.


V průběhu ústního pohovoru bude uchazeč vyzván, aby navrhl, kdo by mohl být jeho školitelem v doktorandském studiu. Doporučuje se proto předem kontaktovat potenciálního školitele a zajistit si předběžný souhlas s vedením v průběhu doktorandského studia.Informace o uplatnění absolventů:

Absolventi nacházejí uplatnění na celém světě v akademickém, veřejném i komerčním sektoru. Jde o povolání na úrovni vědeckých pracovníků a pedagogů, vládních poradců a expertů, ekonomů centrálních bank a hlavních ekonomů bankovních a jiných finančních institucí.Doporučená literatura, model. otázky:

Doporučenou základní literaturou pro přípravu na přijímací zkoušky tvoří pokročilejší učebnice ekonomie. Přijímací testy jsou univerzální, nezávislé na uvedených učebnicích. Od uchazečů se očekává, že mají dobré znalosti i z formálních i matematických nástrojů analýzy a jsou schopni tyto znalosti aplikovat v ekonomii a ekonometrii.


a) Mikroekonomie (kapitoly 1-15 a 19 Mas-Colell, Whinston, nebo odpovídající kapitoly z Gravelle-Rees či Varian)

b) Makroekonomie (např. Romer)

c) Ekonometrie (např. Kmenta)


Podmínky přijetí:

a) Podání přihlášky včetně všech součástí a příloh ve stanoveném termínu

b) Absolvování magisterského studijního programu doložené diplomem nebo osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

c) Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan.

d) Zájem o ekonomický výzkum.

e) Pokročilá znalost angličtiny a matematiky.


K přihlášce je kromě výše uvedených dokumentů (životopis se seznamem případných akademických aktivit a publikací, vysokoškolský diplom a doklad o uhrazení poplatku) nutné přiložit:


a) Podrobné výpisy známek z celého vysokoškolského studia.

b) Doktorandský projekt napsaný v angličtině zahrnující téma dizertační práce.

c) Akademické doporučení posláno v zapečetěné obálce spolu s přihláškou nebo emailem na adresu Visek@fsv.cuni.cz a

d) Případné další relevantní dokumenty (jako dodatečná doporučení nebo potvrzení jazykových znalostí, jejich ohodnocení v přijímacím řízení záleží na rozhodnutí komise).


Dokumenty je nutné zaslat poštou na adresu: Marie Stanovská (marie.stanovská@fsv.cuni.cz), Studijní oddělení Fakulty sociálních věd, Univerzita Karlova, Smetanovo nabřeží 6, 110 01 Praha 1


Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízeníVíce informací najdete na webu Institutu ekonomických studií.Study field: ECONOMICS (with a tuition)

Study programme: Economic theories

Study field: Economics

Form of study: full time and combined

Deadline for submitting the applications: April 30, 2017

Entrance examination date:

Exceptional entrance examination date:

Standard study length: 4 years

Admission without entry examination: yes

Application type: online and paper

Charge for an application: CZK 540Conditions for admission:

a) Completion of a master program.

b) Interest in economic research.

c) Advanced knowledge of English and mathematics. Please, send applications with required attachments via post-mail in paper to: Marie Stanovská(marie.stanovská@fsv.cuni.cz), Studijni oddeleni Charles University, Faculty of Social Sciences, Smetanovo nabrezi 6, 110 01 Praha 1, Czech Republic.


Please, choose study language English and study program Economic Theories when filling the application form.


The required attachments are as follows: 

- Certificates of graduate education

- Transcript of undergraduate and graduate education (a list of courses taken and grades)

- Two academic letters of recommendation (signed and sealed)

- Curriculum Vitae (structured, and with a list of publications)

- Evidence of advanced knowledge of English language

- Any additional relevant documents (such as additional letters of recommendation, these might or might not be taken into account by the admission committee)

- Dissertation research project

- Documentation of an application fee payment


specification for the academic letters of recommendation:

One recommendation letter sent via email by the prospective Ph.D. supervisor to the chairman of graduate studies on the Institute of Economic Studies Faculty of Social Sciences of Charles University, Prof. Jan Ámos Víšek (visek@fsv.cuni.cz), and in a copy to the administrator of the application process, Jan Žáček ( ). The letter should also confirm the willingness of the preferably IES-associated academic economist to be the applicant’s supervisor in the case of a successful application.


The tuition fee is expected to be € 250 per semester.


There is no entrance exam as a part of the admission process. The admission committee will evaluate your research proposal and decide on the basis of obtained documents and can ask for supplying more of them if necessary.

See article IV, para 4 of the Conditions of admission proceedings 


Information on the exercise of graduates:

Graduates of our four-year doctoral program in Economic Theory, part of the field of Economics, are experts in economic theory as well as in the theory of finance and its application to economic analysis. Deeply versed in scientific methodology, economic methodology, micro- and macroeconomics, the 'new' political economics, the theory of finance and econometrics, and specialized in domestic economics, public sector economics, international economics, the economics of financial markets and institutional economics, our graduates are well able to pursue scientific research as well as analytical work in the various branches of theoretical economics.


For more information please visit webpages of Institute of Economic Studies.Studijní obor: EKONOMIE A EKONOMETRIE

Studijní program: Ekonomie a ekonometrie (realizováno na CERGE-EI)

Studijní obor: Ekonomie a ekonometrie

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín přijímací zkoušky:

Náhradní termín přijímací zkoušky:

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 KčCharakteristika oboru:

Odbornými výstupními znalostmi absolventa je znalost pokročilých modelů teoretické mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie. Specializovanými výstupními znalostmi jsou znalost pokročilých teoretických a ekonometrických modelů v těch oblastech ekonomie, které si absolvent zvolí jako svoji specializaci a ve kterých následně provádí samostatný výzkum (např. ekonomie trhu práce, finance apod.). Další specializované výstupní znalosti představuje znalost současné vědecké literatury v oblasti absolventova výzkumu. Všeobecnými výstupními znalostmi absolventa jsou znalost pokročilých matematických metod a pasivní i aktivní ovládání anglického jazyka na úrovni umožňující vykonávat vědeckou práci na mezinárodní úrovni.Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Přijímací zkouška je dvoukolová a probíhá v anglickém jazyce.

První kolo: uchazeči jsou hodnoceni na základě předložených povinných příloh přihlášky (viz níže), kde jsou hodnoceny předchozí studijní výsledky uchazeče, jeho motivace ke studiu a ekonomickému výzkumu a jeho doporučení. Při hodnocení je zohledněno, zda jsou odborný zájem a studijní výsledky uchazeče v souladu s výzkumným zaměřením vysokoškolského ústavu. Maximální počet bodů v 1. kole je 40. Do 2. kola postupují uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro postup určí děkan. Uchazečům, kteří v 1. kole přijímací zkoušky získají plný počet bodů, je prominuto 2. kolo přijímací zkoušky a jsou přijati ke studiu.


Povinné přílohy přihlášky:

- životopis v anglickém jazyce

- motivační dopis v anglickém jazyce

- ověřené kopie diplomů s certifikovaným překladem

- podrobný výpis zápočtů a zkoušek z předchozího studia potvrzený danou vzdělávací institucí

- dva doporučující dopisy z akademického prostředí


Druhé kolo: uchazeči, kteří postoupili do druhého kola přijímací zkoušky, jsou pozváni do nepovinného bezplatného Přípravného semestru, v jehož rámci navštěvují kurzy makroekonomie, mikroekonomie a matematiky. Po skončení Přípravného semestru se koná 2. kolo přijímací zkoušky, jež má podobu písemného testu majícího 3 části:  makroekonomickou, mikroekonomickou a matematickou. V 2. kole přijímací zkoušky lze získat v každé části maximálně 40 bodů. Výsledné hodnocení 2. kola přijímací zkoušky je průměrem bodového ohodnocení těchto 3 částí, přičemž  ohodnocení matematické části tvoří 50 % výsledného ohodnocení. Přijati budou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.

Více informací najdete na webu Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium. Podmínky přijetí:

- Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech povinných příloh.

- Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem nebo osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

- Přijeti jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkan.Přípravný kurz:

Pro uchazeče, kteří postoupili do 2. kola přijímacího řízení, je pořádán nepovinný bezplatný Přípravný semestr,  po jehož skončení se koná 2. kolo přijímacích zkoušek. V rámci Přípravného semestru uchazeči navštěvují kurzy makroekonomie, mikroekonomie a matematiky.Doporučená literatura, model. otázky:

Mikroekonomie

Mas-Collel, Andrew, Michael Whinston, and Jerry Green (MWG): Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995.

Chiang, Alpha, Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw Hill, 1988.

Dixit, Avinash, Optimization in Economic Theory, 2nd edition, Oxford University Press, 1990.

Jehle, Geoffrey and Philip Reny, Advanced Microeconomic Theory, 3rd edition, Addison-Wesley, 2011.

Kreps, David, A Course in Microeconomic Theory, Princeton University Press, 1990.

Varian, Hal, Microeconomic Analysis, W. W. Norton and Company, 3rd edition, 1992.

Varian, Hal, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 6th edition. Addison Wesley, 2003.

Makroekonomie

D. Bertsekas: Dynamic Programming and Optimal Control, Athena Scientific, 2005.           

Blanchard, O. and S. Fisher: Lectures on Macroeconomics. MIT Press, 1989.

Ljungquist, Lars, and Thomas J. Sargent: Recursive Macroeconomic Theory. Cambridge: MIT Press, 2000.

George McCandles: The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models. Cambridge: Harvard University Press, 2008.

Stokey, Nancy L., Robert E. Lucas, Jr., and Edward C. Prescott: Recursive Methods in Economic Dynamics. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

Statistika

Casella, G., and R. L.Berger (2002).  Statistical Inference, Duxbury Press, Belmont, CA, 2nd edition.

Hogg, R.V., McKean J. and A. T. Craig (2012). Introduction to Mathematical Statistics, Prentice Hall, 7th edition.

Mood, A. M., Graybill F. A. and D. C. Boes (1974) Introduction to the Theory of Statistics, Mcgraw Hill Higher Education, 3rd edition.Informace o uplatnění absolventů:

Absolventi nacházejí uplatnění v akademickém, veřejném i komerčním sektoru v České republice i v zahraničí. Jde o povolání na úrovni vědeckých pracovníků a pedagogů, vládních poradců a expertů, ekonomů centrálních bank a hlavních ekonomů bankovních a jiných finančních institucí.
Studijní obor: MEDIÁLNÍ STUDIA

Studijní program: Mediální a komunikační studia

Studijní obor: Mediální studia

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín odevzdání projektu: 31. 5. 2017

Termín přijímací zkoušky: 12. - 16. 6. 2017

Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. - 14. 7. 2017

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 Kč


Charakteristika oboru:


Studium v doktorském studijním oboru Mediální studia je určeno uchazečům, kteří se hlouběji odborně zajímají o


-  studium masových médií jako svébytného typu sociální, resp. veřejné a masové komunikace,

-  historický a současný vývoj médií,

-  média jako součást kultury a mediální problematiku obecně,

- metodologii studia komunikace a médií a

- základní i aplikovaný výzkum médií a mediální komunikace.


Studium je zaměřeno na přípravu k samostatné vědecké a pedagogické práci v oblasti mediálních studií a teorie masové (mediální) komunikace na vysokých školách. Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Projekty předkládané k přijímacímu řízení se vztahují k oblasti zkoumání médií, mohou tematicky souviset se zaměřením vědeckovýzkumné práce IKSŽ, popř. mohou uchazeči předkládat projekty s tématy vlastními. Vědeckovýzkumná činnost na IKSŽ se soustředí na následující oblasti:

- vývoj masových médií a jejich postavení ve společnosti v období 1918-1989 a jejich vztah k dalším sociálním institucím

- vývoj masových a síťových médií a jejich postavení ve společnosti po roce 1989 (včetně vývoje technologií, obsahů a funkcí) a jejich vztah k dalším sociálním institucím

- proměny veřejné komunikace po roce 1989 s důrazem na stav žurnalistiky, strategické komunikace, politické komunikace.


Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

1.   Zkouška z cizího jazyka (výhradně z angličtiny nebo němčiny) prověřuje uchazečovu schopnost porozumět odbornému cizojazyčnému textu. Zkoušku z cizího jazyka organizuje kabinet jazykové přípravy FSV UK. Uchazeč je povinen si tuto zkoušku zajistit před konáním vlastní oborové zkoušky a při této zkoušce předložit potvrzení o jejím úspěšném absolvování. Za zkoušku z cizího jazyka nezískává uchazeč bodové ohodnocení.

2.   Oborová zkouška se odehrává před přijímací komisí. Pohovor prověřuje uchazečovu orientaci v problematice studia dějin a současnosti masových médií a sociální teorie médií. Ústní zkouška se skládá ze tří částí:


a.   historické,

b.   teoreticko-metodologické,

c.   rozpravy o předloženém projektu dizertační práce.   


Uchazeč musí do 31. května 2017 zaslat projekt tezí dizertační práce a seznam odborné literatury, kterou k oboru prostudoval. Přijímací komise s uchazečem vede pohovor nad seznamem literatury, v němž uchazeč musí zařadit vybraný titul do kontextu dějin a současnosti masových médií a jejich studia. 


Projekt dizertační práce a seznam odborné literatury zasílají uchazeči na adresu Katedra mediálních studií IKSŽ, Fakulta sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 a současně elektronicky na e-mail:cds.iksz@fsv.cuni.cz.


Kritéria pro vyhodnocení přijímacích zkoušek: kvalita a úplnost odpovědí, orientace v oboru a v odborné literatuře, kvalita projektu a jeho vztah k vypsaným zaměřením, předpoklady pro zapojení do výzkumných a pedagogických aktivit oboru. Absolventi budou bodově hodnoceni podle pravidel pro přijímací řízení a o jejich přijetí bude rozhodovat pořadí na základě získaných bodů.


Hodnocení uchazečů:

1. Otázka prokazující zevrubnou znalost dějin a současnost masových médií max. 10 bodů

2. Otázka prokazující zevrubnou znalost problematiky mediálních studií, teorie masové komunikace a metod studia masové komunikace a médií  max. 10 bodů

3. Kvalita projektu dizertační práce  max. 10 bodů

4. Rozprava o předloženém projektu   max. 10 bodů

CELKEM          max. 40 bodů


 

Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent ovládá metody analýzy mediální produkce, mediálních produktů a obsahů, publika a uživatelů. Je odborníkem na problematiku dějin a současnosti médií a jejich postavení v proměnách společenského, politického a kulturního kontextu, který je schopen provádět syntézu poznatků z oblasti sociálních a humanitních věd a vykládat současné trendy ve vývoji médií a mediální a strategické komunikace. 


Absolventi doktorského studia jsou připraveni na pedagogickou a vědeckou kariéru v rámci vysokých škol v České republice i v zahraničí a na uplatnění jako analytici médií v oblastech aplikovaného výzkumu. Jako sociální vědci mohou pracovat v ústavech Akademie věd ČR či na jiných vědeckých pracovištích. Mohou působit také jako analytici komunikačních procesů v politické sféře.


 

Doporučená literatura, model. otázky:

Orientační pomůckou pro uchazeče z hlediska požadavků na znalosti k přijímacímu řízení je přehled tematických okruhů ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia studijního oboru Mediální studia, obsahující rovněž seznam základní literatury.


 

Podmínky přijetí:

Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. 


Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízení


Další informace najdete na webu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky.


Studijní obor: MEZINÁRODNÍ TERITORIÁLNÍ STUDIA

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia

Studijní obor: Mezinárodní teritoriální studia

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín odevzdání projektu: nejpozději 10 dní před konáním přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky: 15. 6. 2017

Náhradní termín přijímací zkoušky: 28. 6. 2017

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 Kč


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

1. Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

2. Účelem přijímací zkoušky je ověřit odborný profil uchazeče o doktorské studium na Institutu mezinárodních studií FSV UK (IMS). Povinnou součástí žádaného odborného profilu je znalost dvou světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština, italština), a to minimálně na úrovni vysokoškolské zkoušky. Znalost jazyků dokládá uchazeč osvědčením o jazykových zkouškách, záznamem ve vysokoškolském indexu, potvrzeným výpisem ze studijního informačního systému apod. Jestliže taková potvrzení uchazeč nemá, dohodne si individuálně přezkoušení s Kabinetem jazykové přípravy FSV UK, který vystaví příslušné osvědčení.

3. Nejpozději deset dní před konáním přijímací zkoušky předloží uchazeč určenému pracovníkovi IMS (PhDr. Lucie Jůzová, lucie.juzova@fsv.cuni.cz) projekt své disertační práce. Projekt má rozsah 6-7 normovaných stran (1 800 úhozů na stránku včetně mezer) a musí obsahovat následující části: stručný úvod do zpracovávané problematiky, vymezení tématu, cíl a pracovní hypotézu, základní metodologická východiska, uvažovanou strukturu práce a stručný rozbor stavu výzkumu a případně pramenné základny. Uchazeči mohou svůj projekt konzultovat s kterýmkoliv z pracovníků IMS.

4. Přijímací zkouška je pohovorem o projektu doktorské práce. Přijímací komise hodnotí po obsahové i formální stránce kvalitu projektu, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma a zasadit jej do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma projektu buď nebylo dosud vůbec zpracováno, nebo není zpracováno dostatečně a že práce na tématu je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k celkovému odbornému profilu uchazeče a jeho případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti.

5. Maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 80 bodů. Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří dosáhnou bodové hranice stanovené děkanem FSV UK.


 

Informace o uplatnění absolventů:


Multidisciplinární charakter přípravy doktorandského studia mezinárodních teritoriálních studií, jejich jazyková vybavenost a rozhled, získaný zahraničními kontakty a pobyty, jež jsou organickou součástí výuky, kvalifikují absolventy především k uplatnění v analytických činnostech příslušných resortů státní správy a soukromého sektoru masových médií, jakož i v akademickém bádání a ve vysokoškolské pedagogické práci. Cílem studia je připravit odborníky schopné analyzovat na úrovni soudobého vědeckého poznání problematiku těch georegionů, na nichž je prioritně zainteresována Česká republika, jakož i jejich vzájemné vztahy a s nimi související mezinárodní tematiky.


 

Podmínky přijetí:

Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. 


Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízení
Studijní obor: MODERNÍ DĚJINY

Studijní program: Historické dějiny

Studijní obor: moderní dějiny

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín odevzdání projektu: nejpozději 10 dní před konáním přijímací zkoušky

Termín přijímací zkoušky: 15. 6. 2017

Náhradní termín přijímací zkoušky: 28. 6. 2017

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 Kč


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

1. Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

2. Účelem přijímací zkoušky je ověřit odborný profil uchazeče o doktorské studium na Institutu mezinárodních studií FSV UK (IMS). Povinnou součástí žádaného odborného profilu je znalost dvou světových jazyků (angličtina, francouzština, španělština, němčina, ruština, italština), a to minimálně na úrovni vysokoškolské zkoušky. Znalost jazyků dokládá uchazeč osvědčením o jazykových zkouškách, záznamem ve vysokoškolském indexu, potvrzeným výpisem ze studijního informačního systému apod. Jestliže taková potvrzení uchazeč nemá, dohodne si individuálně přezkoušení s Kabinetem jazykové přípravy FSV UK, který vystaví příslušné osvědčení.

3. Nejpozději deset dní před konáním přijímací zkoušky předloží uchazeč určenému pracovníkovi IMS (PhDr. Lucie Jůzová, lucie.juzova@fsv.cuni.cz) projekt své disertační práce. Projekt má rozsah 6-7 normovaných stran (1 800 úhozů na stránku včetně mezer) a musí obsahovat následující části: stručný úvod do zpracovávané problematiky, vymezení tématu, cíl a pracovní hypotézu, základní metodologická východiska, uvažovanou strukturu práce a stručný rozbor stavu výzkumu a případně pramenné základny. Uchazeči mohou svůj projekt konzultovat s kterýmkoliv z pracovníků IMS.

4. Přijímací zkouška je pohovorem o projektu doktorské práce. Přijímací komise hodnotí po obsahové i formální stránce kvalitu projektu, schopnost uchazeče odůvodnit zvolené téma a zasadit jej do širšího časového, věcného a badatelského kontextu. Uchazeč musí přesvědčivě doložit, že téma projektu buď nebylo dosud vůbec zpracováno, nebo není zpracováno dostatečně a že práce na tématu je přínosem k dosavadnímu stavu bádání, tj. přináší nové empirické a teoretické poznatky nebo originální, dosud neuplatněné metodologické postupy apod. Přijímací komise při hodnocení přihlíží i k celkovému odbornému profilu uchazeče a jeho případné dosavadní přednáškové a publikační činnosti.

5. Maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 80 bodů. Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří dosáhnou bodové hranice stanovené děkanem FSV UK.

 


Informace o uplatnění absolventů:

Cílem studia je vychovat teoreticky, metodologicky i jazykově špičkově vybavené odborníky v oboru moderních dějin. V souladu s pregraduálními studijními programy uskutečňovanými na pracovišti se výběr témat dizertačních prací soustředí na moderní dějiny střední, východní, západní Evropy a severní Ameriky a na moderní dějiny Československa resp. českých zemí a vývoj jejich vztahů ke shora uvedeným regionům. Ve výzkumu uvedené problematiky patří Institut mezinárodních studií FSV UK ke špičkovým pracovištím v ČR. Dokladem je i partnerská spolupráce s řadou obdobně zaměřených ústavů v celé Evropě při realizaci jak badatelské činnosti, tak i pregraduálních studijních programů.Podmínky přijetí:

Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. 


Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízeníStudijní obor: POLITOLOGIE


Studijní program: Politologie

Studijní obor: Politologie

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín odevzdání projektu: 1. 6. 2017

Termín přijímací zkoušky: 12. 6. 2017 od 9 hodin

Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. 2017 od 9 hodin

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 KčCharakteristika oboru:

Studium je určeno především absolventům magisterského studia Politologie nebo jiných společenskovědních oborů, kteří se chtějí věnovat odborné specializaci v oboru Politologie se zaměřením na problematiku demokratických a nedemokratických forem vládnutí, problematiku politické geografie a geopolitiky a na analýzu různých aspektů politické teorie a politického myšlení.


 

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Adepti předloží projekt doktorské práce (první návrh) do 1. 6. 2017.

Uchazeč/ka o studium v doktorském studijním oboru Politologie má možnost zvolit téma disertační práce ze seznamu prioritních témat vypsaných katedrou pro daný akademický rok (na stránkách katedry Politologie zveřejněno nejpozději 31. března 2017), případně navrhnout téma jiné.

 

Projekt odevzdává uchazeč/ka do 1. 6. 2017 elektronicky na cds-ips@fsv.cuni.cz a současně v tištěné podobě na Centrum doktorských studií IPS FSV UK. 


Centrum doktorských studií IPS

Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd

U Kříže 8

158 00 PrahaPřijímací zkouška je ústní a skládá se:

· z návrhu projektu disertační práce,

· diskuze o zaměření uchazeče/uchazečky na základě předloženého seznamu prostudované odborné literatury.

 


Rozhodujícím kritériem pro hodnocení uchazeče je:

· Kvalita projektu disertační práce, jehož koncepci, teoretická i metodologická východiska musí být uchazeč/uchazečka schopen/schopna obhájit v přijímacím pohovoru.

· Zohledňuje se u kandidátů/kandidátek rovněž orientace v oboru na základě předloženého seznamu odborné literatury.

·  Přihlíží se také k tomu, zda uchazeč/ka získal/a ke svému projektu disertační práce písemný souhlas od jednoho z vyučujících IPS FSV UK.


V přijímací zkoušce může uchazeč získat  maximálně 100 bodů.


Maximální bodové hodnocení za 1. část přijímacího pohovoru týkající se navrženého projektu je 50 bodů, za 2. část zohledňující orientaci v oboru na základě předloženého seznamu prostudované odborné literatury 30 bodů. Kromě toho ještě komise posoudí dosavadní publikační, přednáškovou a výzkumnou činnost uchazeče/uchazečky, za což může přidělit nejvýše 20 bodů.

Poté, co se přijímacímu řízení podrobí všichni kandidáti a kandidátky, vypracuje přijímací komise zápis. Jeho součástí je bodové ohodnocení uchazečů/uchazeček a stanovení jejich pořadí podle počtu získaných bodů.


  

Informace o uplatnění absolventů:

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované odborníky schopné podílet se na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se zapojit do práce ve veřejném sektoru (především státní správě) v českém prostředí či reprezentovat české zájmy na mezinárodní rovině, zvláště v rámci Evropské unie. Metodologický a oborově široce koncipovaný charakter doktorského studia Politologie poskytuje absolventům obsáhlé profesní znalosti v oblasti teoretických i praktických poznatků týkajících se přednostně analýzy demokratického politického systému a dynamiky vývoje současných společností s důrazem na problematiku Evropské unie v mezinárodním kontextu.

 


Podmínky přijetí:

Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. 


Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízeníStudy field: POLITICAL SCIENCE (with a tuition)

Study programme: Political Science

Study field: Political Science

Form of study: full time and combined

Deadline for submitting the application: April 30, 2017

Deadline for submitting dissertation proposal: June 1, 2017

Entrance examination date: June 12 - 16, 2017

Exceptional entrance examination date: June 26 - July 14, 2017

Standard study length: 4 years

Admission without entry examination: no

Application type: online and paper

Charge for an application form: CZK 540The study program is primarily designated for the graduates with a Master’s degree in Political Science or any other field of Social Sciences who intend to deepen their knowledge in Political Science, focusing on the issue of democratic and nondemocratic forms of government, changes in political systems, with a special emphasis on development trends connected with modernization and democratization, other issues of comparative analysis, including national and regional identities, or the analysis of individual elements of political systems.

 


Description of the entrance examination and evaluation criteria:

Doctoral degree programme is guided by the Rules for the organization of study at the Faculty of Social Sciences at Charles University and higher legal standards of Charles University.


Entrance exam:

The entrance examination takes into account:

- dissertation proposal

- the applicant’s scope based on the submitted list of academic literature

- previous publications

 


The admission procedure is commenced on the basis of a research proposal for a PhD dissertation. Applicants are required to send the proposal by 1st June 2017 in a hard-copy to Centre for PhD Studies of the Institute of Political Studies of the Faculty of Social Sciences, Charles University, the electronical version must be sent to

cds-ips@fsv.cuni.cz


Centre for PhD Studies, Institute of Political Studies

Charles University, Faculty of Social Sciences

U Krize 8

158 00 Prague

Czech RepublicCrucial criteria in the admission of the applicant are as follows:

- Dissertation project quality: the concept, along with the theoretical and methodological outcomes, is expected to be defended by the applicant during the entrance examination.

- The applicant’s scope based on the submitted list of academic literature will be taken into consideration.

- Another valued aspect will be the fact whether the applicant has received a written approval by a member of the IPS FSS CU academic staff at for his/her project of dissertation thesis.


Each applicant can obtain up to 100 points for the entrance examination.


The maximum amount of points earned in the first part of the entrance examination for the proposed project is 50 points; the maximum amount of points in the second part evaluating the applicant’s scope based on the submitted list of academic literature is 30 points. The committee will also evaluate the applicant’s previous publishing, teaching and research activities with maximum 20 points.

 


Information on the exercise of graduates:

The aim of our program is to train highly qualified experts who are able to pursue basic and applied research in academic institutions and universities. They will likewise be ready to work in the Czech public sector (especially in government agencies) and to represent Czech interests in the international arena, particularly at the EU level. Embracing a wide array of methodologies and subjects in its sweeping compass, our doctoral program in Political Science provides our graduates with comprehensive professional skills both in theory and practice.

 


Conditions for admission:

After the exam, the entrance examination committee will submit a final report with an enlisted evaluation of individual applicants and their ranking according to the points obtained.

To be accepted, an applicant is to obtain the minimum number of point scores (declared by the dean).

To be eligible to apply for the PhD programme, an applicant must have graduated in a Master’s level form of study.

Students who have obtained their Master's degree abroad are required to submit an official document proving that their degree is recognized by the Czech Ministry of Education (before registering for a Czech university programme).


 

See also the article IV, para 4 of the Conditions of admission proceedings Studijní obor: MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Studijní program: Politologie

Studijní obor: Mezinárodní vztahy

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín odevzdání projektu: 1. 6. 2017

Termín přijímací zkoušky: 13. 6. 2017 od 8 hodin (2. kolo)

Náhradní termín přijímací zkoušky: 28. 6. 2017 (2. kolo)

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 KčPopis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Podkladem pro přijímací řízení je písemně zpracovaný projekt disertační práce. Projekt odevzdává uchazeč/ka do 1. 6. 2017 elektronicky na phd.mv@seznam.cz a cds-ips@fsv.cuni.cz a současně v tištěné podobě na Centrum doktorských studií IPS FSV UK. Projekt musí obsahovat:


- věcné vymezení tématu disertační práce

- současný stav poznání

- cíl projektu

- předpokládaný postup/metodu

- seznam literatury


Uchazeč/ka o studium v doktorském studijním oboru Mezinárodní vztahy má možnost zvolit téma disertační práce ze seznamu prioritních témat vypsaných katedrami mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií pro daný akademický rok (na stránkách katedry MV IPS nejpozději 31. března 2017). Uchazečům je doporučeno, aby výzkumný záměr před jeho odevzdáním konzultovali s vybraným školitelem. 

Přijímací zkouška je dvoukolová. V prvním kole hodnotí přijímací komise předložené projekty na základě jejich kvality a kompatibility předloženého projektu s tématy vypsanými katedrou mezinárodních vztahů a katedrou bezpečnostních studií jako prioritními pro daný akademický rok a stanoví bodovou hranici pro postoupení do druhého kola. Ve druhém kole jsou vybraní uchazeči pozváni k ústnímu pohovoru.

Ústní pohovor je rovněž bodově hodnocen. Přijat ke studiu bude uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl bodové hranice stanovené děkanem.


Obsahem pohovoru jsou otázky zjišťující:

- cíle disertačního výzkumu

- teoreticko-metodologické ukotvení navrhovaného projektu

- proveditelnost výzkumného záměru, jeho limity


Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky:

V každém z obou kol může uchazeč/ka obdržet max. 40 bodů. Ve druhém kole je součástí tohoto bodového ohodnocení i případná bonifikace (max. 10 bodů) za publikace (články či statě) k tématu disertační práce.

Uchazeč musí být absolventem magisterského typu studia, nejlépe oborů sociálněvědního či humanitního zaměření.Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent studia doktorského studijního oboru mezinárodní vztahy má předpoklady uplatnit se v praxi jako vysoce kvalifikovaný odborník v akademické oblasti, tj. ve výzkumu, v analytických pracovištích či na vysokých školách. Jeho/její kvalifikace však umožňuje uplatnění i v řídících pozicích v institucích státní správy, v administrativním aparátu mezinárodních organizací, v nevládním sektoru s mezinárodní působností i v celém spektru institucí soukromého sektoru.

 


Podmínky přijetí:

- Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh

- Ukončení magisterského studijního programu doložené diplomem nebo osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

- Úspěšné složení přijímací zkoušky

- Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízeníStudy field: INTERNATIONAL RELATIONS (with a tuition)

Study programme: Political Science

Study field: International relations

Form of study: full time and combined

Deadline for submitting the applications: April 30, 2017

Deadline for submitting dissertation proposal: June 1, 2017

Entrance examination date: June 13th, 2017 at 8 AM (2nd round)

Exceptional entrance examination date: June 28, 2017 (2nd round)

Standard study length: 4 years

Admission without entry examination: no

Application type: online and paper

Charge for an application: CZK 540
Description of the entrance examination and evaluation criteria:

Admission procedure follows the Study and Examination Rules of the Charles University and the admission requirements published in the SIS https://is.cuni.cz/studium/podprij/index.php?do=detailobor&id_obor=14782&fakulta=11230.


The admission procedure is commenced on the basis of a research proposal for a PhD dissertation. Applicants are required to send the proposal by 1st June 2017 in a hard-copy to Centre for PhD Studies of the Institute of Political Studies of the Faculty of Social Sciences, Charles University, as well as in electronic version to phd.mv@seznam.cz 

cds-ips@fsv.cuni.cz.


Centre for PhD Studies, Institute of Political Studies

Charles University, Faculty of Social Sciences

U Krize 8

158 00 Prague

Czech Republic


The proposal should cover

· clear definition and substantiation of the topic

· review of the literature and the current state of the art in the area of the project

· objectives of the project

· assumed methodology

· a list of references


Applicants for the doctoral program in the field of International Relations may choose a dissertation topic from the list of priority topics provided by the Department of International Relations (IR) and the Department of Security Studies for the given academic year (these topics are published on the  IR Department’s webpage by the end of March 2017 at the latest). Applicants are strongly advised to consult potential supervisor regarding the research proposal prior its submission.

The admission procedure runs in two rounds. In the first round the admission board evaluates the research proposal on the basis of its academic value and its compatibility with the priority topics offered by the Departments and sets the required threshold in points for the advance to the second round. Applicants who pass the threshold are invited for an interview.

The interview is evaluated in points as well. The Dean of the Faculty sets the required threshold needed for admission.


The interview aims to assess

- objectives of the research project

- theoretical and methodological framework of the proposed project

- feasibility of the research plan, its limits


Criteria for final assessment:

The applicant may receive up to 40 points in each round. In the second round 10 points are reserved for eventual bonus for publications (articles, essays) related to the topic of the dissertation project. The candidate must be a Master degree graduate, preferably in the fields of social science or humanities. Students who have obtained their Master's degree abroad are required to obtain an official document to say that their degree is recognised in the Czech Republic, before they can register for a degree program at a Czech university, see http://intraneteng.fsv.cuni.cz/FSVINTEN-45.html


Achieve the minimum number of entry points (will be declared by dean).Information on the exercise of graduates:

Graduates of our doctoral program in international relations are well-equipped to find work as highly qualified experts in academia (i.e. in research), analytical departments and universities. Their qualifications enable them to apply their skills in leadership positions in government agencies, the administrative apparatus of international organizations, international NGOs and a whole spectrum of private-sector institutions. The knowledge and skills our graduates acquire in the analysis of international politics, international economic relations, European integration and international law are underpinned by a conversance with relevant theoretical concepts and methodologies.


 

See also the article IV, para 4 of the Conditions of admission proceedings Studijní obor: SOCIOLOGIE

Studijní program: Sociologie

Studijní obor: Sociologie

Forma studia: prezenční a kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín odevzdání projektu: 6. 6. 2017

Termín přijímací zkoušky: 15. a 16. 6. 2017

Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. 2017

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická i papírová

Poplatek za přihlášku: 540 KčCharakteristika oboru:

Studium v doktorském studijním oboru sociologie na FSV UK připravuje studenty pro vědeckou a pedagogickou práci v základním i aplikovaném výzkumu na vysokých školách a vědeckých a výzkumných ústavech, jakož i v jiných institucích tohoto zaměření, jež vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie, případně v oborech příbuzných.

Studium v doktorském studijním oboru sociologie na FSV UK je otevřené: přihlásit se do něj může kdokoli, kdo absolvoval vysokoškolské studium na úrovni magisterského cyklu (nebo na úrovni ekvivalentní). 

 


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky (rozpravy). Cílem rozpravy je ověřit, zda je uchazeč schopen plnit nároky specializačního studia v doktorském studijním oboru sociologie. Řízení probíhá na základě písemně zpracovaného projektu, jehož charakteristika je podána dále. Ke studiu je přijat pouze ten uchazeč, který úspěšně projde přijímacím řízením.


Podkladem rozpravy při přijímacím pohovoru je písemně zpracovaný návrh projektu předpokládané disertační práce, který by měl obsahovat:

- věcné vymezení tématu či výzkumného záměru,

- současný stav poznání,

- cíle a předpokládaný časový rozvrh řešení projektu,

- způsob řešení projektu,

- předpokládané výsledky výzkumu,

- použitou literaturu,

- shrnutí v angličtině (v rozsahu cca 300–400 slov).


Projekt disertační práce se odevzdává na studijní odd. Fakulty sociálních věd UK, místnost 205, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, do 6. června 2017 a v elektronické formě na e-mail jana.vojanova@fsv.cuni.cz (Jana Vojanová ).


Samostatně uchazeč předloží komisi k nahlédnutí svou diplomovou práci a seznam dosud zpracovaných, případně publikovaných odborných textů, údaje o účasti na sociologickém výzkumu a další údaje, které umožní posoudit připravenost uchazeče ke studiu. Kritéria hodnocení přijímacího pohovoru

Zkouška se skládá ze dvou částí, pohovoru o projektu disertační práce a pohovoru o odborném zaměření uchazeče. Maximální bodové hodnocení zkoušky je 100 bodů. Hodnocení „prospěl/prospěla“ obdrží uchazeč, jestliže dosáhne minimálního počtu bodů potřebného pro vstup (počet stanovuje děkan).1. část: Rozprava o projektu disertační práce

Během rozhovoru musí uchazeč před přijímací komisí prokázat, že je schopen svůj výzkumný problém obhájit v kritické diskusi, tj. zejména:


- že umí přesvědčivě a přesně formulovat výzkumné otázky

- že má představu o jejich významu pro širší celky sociologického poznání

- že se v problému a v jeho kontextech dobře teoreticky i metodologicky orientuje


Soulad návrhu projektu s tématy vyhlášenými oborovou radou pro přijímací řízení je oceněn max. 25 body. Maximální bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 60 bodů.2. část: Pohovor o odborném zaměření uchazeče

Podkladem pro druhou část zkoušky je příloha projektu disertační práce a předložený seznam odborné literatury. Hodnotí se rozsah i profil odborného zájmu uchazeče a schopnost v ústním rozhovoru vyložit základní obsah a problémy prostudovaných titulů a posoudit jejich relevanci pro bádání v oboru. Maximální bodové hodnocení za tuto část zkoušky je 15 bodů.

Komise dále posoudí uchazečovu dosavadní výzkumnou, publikační a přednáškovou činnost. Za tuto část zkoušky lze získat až 25 bodů.

Podmínky studia v doktorském studijním programu realizovaném ve spolupráci s akademickými ústavy (zejména se Sociologickým ústavem AV ČR) jsou upraveny samostatnými smlouvami. Pro přijímací řízení pro studium v doktorském studijním programu platí shodné požadavky. 

 


Informace o uplatnění absolventů:

Doktorské studium sociologie na FSV UK připravuje studenty pro vědeckou a pedagogickou práci v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých školách a v dalších oblastech činnosti, které vyžadují vysoký stupeň teoretického a metodologického vzdělání v oboru sociologie. Jako odborníci budou schopni rozpoznávat, zkoumat a analyzovat sociální problémy české společnosti, nahlížet je v jejich vývoji a porovnávat je s ostatními společnostmi. Studium je k tomu vybavuje příslušnými teoretickými a metodologickými znalostmi a dovednostmi, ale také jim vytváří kritické prostředí, které podporuje jejich odborný růst. Studium studentům poskytuje příležitosti aktivně se účastnit týmového vědeckého výzkumu a publikovat výsledky své vědecké práce.


 

Podmínky přijetí:

Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízeníStudy field: SOCIOLOGY (with a tuition)

Study programme: Sociology

Study field: Sociology

Form of study: full time and combined

Deadline for submitting applications: April 30, 2017

Deadline for submitting dissertation proposal: June 6, 2017

Entrance examination date: June 15 - 16, 2017

Exceptional entrance examination date: June 26, 2017

Standard study length: 4 years

Admission without entry examination: no

Application type: online and paper

Charge for an application: CZK 540Description of the entrance examination and evaluation criteria:

Applications for admission shall be addressed to the Mail Room, Faculty of Social Sciences, Charles University, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1.


The doctoral study programme of Sociologie at the FSV UK prepares students for basic and applied research and teaching in the academia, in scientific and research institutes and in other institutions with this orientation requiring a high level of theoretical and methodological education in sociology or related disciplines.

The doctoral study programme of Sociologie at the FSV UK is open: anybody with a Master’s (or equivalent) degree can apply.

The admission proceedings take the form of an interview (discussion). The goal of the discussion is to verify the applicant’s ability to comply with the requirements of the Sociology doctoral programme. The proceedings are based on a written Dissertation Proposal, as specified below. Only applicants who pass the admission proceedings successfully shall be admitted to study.


The written Dissertation Proposal forms the basis of the Admission Interview and shall include:

- definition of the subject matter or research goal,

- summary of existing knowledge,

- goals and preliminary time schedule,

- methods of implementation,

- expected research outcomes,

- bibliography,

- English summary (300–400 words).


The Dissertation Proposal shall be addressed to the Study Department, Faculty of Social Sciences, Charles University, Room 205, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, no later than 6 June 2017. Simultaneously, it shall be sent by e-mail to Jana Vojanová at jana.vojanova@fsv.cuni.cz.

Furthermore, applicants shall submit a copy of their Master’s Thesis (it will be returned), a list of scholarly texts written or published, information on their existing experience in sociological research, and any other relevant information for assessing their study competence.


Admission Interview Scoring Criteria

The Admission Interview consists of two parts: a discussion of the Dissertation Proposal and a discussion of the applicant’s academic orientation. Applicants may obtain up to 100 points for the Admission Interview. Achieve the minimum number of entry points (will be declared by dean).

Discussion of Doctoral Dissertation Proposal


Applicants must prove their ability to defend their research problem in critical discussion with the admission committee, and in particular, they must demonstrate:

- ability to define research questions precisely and convincingly,

- understanding of their relevance for broader areas of sociological knowledge, and

- good theoretical and methodological orientation in the research problem and its contexts.


Applicants may obtain up to 25 points for their Proposal’s consistence with the list of priority topics published by the Subject Board before the admission proceedings. Applicants may obtain up to 60 points for this part of the Admission Interview.

Discussion of Applicant’s Academic Orientation

The Dissertation Proposal’s annex and a list of literature read within the field form the basis of the second part of the Admission Interview. The Committee shall evaluate the extent and profile of the applicant’s academic orientation, and his/her ability to explain in oral discussion the fundamentals and issues of items read as well as their relevance for research in the field. Applicants may obtain up to 15 points for this part of the Admission Interview.

The Committee shall further evaluate the applicant’s research, publication and teaching record. Applicants may obtain up to 25 points for this part of the Admission Interview.

Individual inter-institutional agreements prescribe the study obligations applying to the doctoral study programme implemented in collaboration with other academic institutes (in particular, the Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences). However, equal requirements apply to the doctoral programme’s admission proceedings.

Admission is contingent upon successful completion of a Master’s degree programme. Applicants shall submit the corresponding college degree (or a certificate of recognition of college education or a part thereof in the Czech Republic). 

 


Information on the exercise of graduates:

The programme supports the development of sociological thinking, especially as a scientific discipline focused on basic research in the main fields of social sciences as well as on highly qualified applications. The students must prove their knowledge of present-day theories and methodology and also their ability to contribute independently to the science with new knowledge that meets internationally recognised standards. The variants of the graduate profile lead to scientific careers or teaching at tertiary level, research in highly qualified applications, analytical or expert work (in consultancy agencies, market and media research, individual organisations or corporations). The graduate also receives training leading to employment in science and research, education, and organisation and management.

 


Conditions for admission:

Other conditions for applicants:

Achieve the minimum number of entry points (will be declared by dean).

Completion of a master program. Students who have obtained their Master's degree abroad are required to obtain an official document to say that their degree is recognised in the Czech Republic, before they can register for a degree program at a Czech university, see http://intraneteng.fsv.cuni.cz/FSVINTEN-45.htmlSee also the article IV, para 4 of the Conditions of admission proceedings Studijní obor: VEŘEJNÁ A SOCIÁLNÍ POLITIKA

Studijní program: Sociologie

Studijní obor: Veřejná a sociální politika

Forma studia: prezenční a kombinovaná

Termín odevzdání přihlášek: 30. 4. 2017

Termín odevzdání projektu: 31. 5. 2017

Termín přijímací zkoušky: 13. 6. 2017

Náhradní termín přijímací zkoušky: 26. 6. - 14. 7. 2017

Standardní doba studia: 4 roky

Přijetí bez přijímací zkoušky: ne

Forma přihlášky: elektronická papírová

Poplatek za přihlášku: 540 KčPopis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Uchazeč musí podat přihlášku ke studiu nejpozději do konce dubna 2017 a předložit výzkumný projekt s navrženým tématem předpokládané disertační práce do konce května 2017. Dále předloží seznam prostudované literatury k oboru, seznam dosud zpracovaných, případně publikovaných odborných textů, údaje o dosavadní účasti na výzkumech a případné další informace, které umožní posoudit jeho studijní předpoklady.

Přihláška se odevzdává do podatelny Fakulty sociálních věd UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1. Projekty v elektronické formě na e-mail tomandlo@fsv.cuni.cz (Dr. Věra Tomandlová).


 

Výzkumný projekt musí obsahovat:

- návrh tématu disertační práce

- podrobné vymezení výzkumného problému a cílů projektu

- diskusi relevantních prací k tématu, včetně zahraničních,

- u prací vysloveně teoretických bude kladen důraz na adekvátní uplatnění teorií a na dobrou orientaci v literatuře včetně časopisecké,

- u prací empiricky orientovaných také návrh výzkumného postupu a uvažovaných metod

- výhledový postup prací (harmonogram),

- standardně zpracovaný seznam v projektu citované literatury (neztotožňovat se seznamem prostudované literatury k oboru).


 

Přijímací zkouška je ústní. Během přijímacího pohovoru musí uchazeč prokázat, že je schopen obhájit výzkumný projekt v kritické diskusi a prokázat, že:

-          umí formulovat výzkumné otázky

-          má představu o širších souvislostech tématu

-          má solidní znalosti z veřejné a sociální politiky a spolupracujících disciplín.

 


Prioritní témata výzkumných projektů pro přijímací pohovor:

(Další témata nejsou vyloučena, nicméně předpokládají předběžnou konzultaci a souhlas budoucího školitele.)


Veřejné a sociální politiky

- Politika sociálního pojištění a zabezpečení

- Vzdělávací politika 

- Zdravotní politika

- Protikorupční politika 

- Drogová politika

- Tabáková politikaVeřejný sektor

- Efektivnost veřejného sektoru

- Hodnocení efektivnosti veřejných politik 

- Hodnocení dopadů veřejných politik (kvantitativní a kvalitativní analýza)

- Veřejné zadávání a dopady na veřejnou politiku 

    


Vládnutí

- Strategické vládnutí

- Vztah trhu, státu a médií 

- Partnerství veřejného a občanského sektoru

- Systémová korupce

 


Veřejná správa

- Reformy veřejné správy a jejich dopady na veřejnou politiku

- Modernizace veřejné správy (komparace zemí EU a návrh modernizačních modelů pro Českou republiku)

- Rozhodování ve veřejné správy a jeho dopady na účinnost veřejných politik 

- Elektronizace veřejné správy jako podpora výkonu veřejných politik 

- Kontrolní systémy veřejné správy jako nástroj efektivního fungování veřejných politik

- Zaměstnanci veřejné správy - role, kompetence, očekáváníPrůřezová témata

- Policy work a analytici politiky

- Nové metody a metodologie v analýze politiky (process tracing a další)

- Policy design - teoretické a analytické přístupy

- Policy analysis - nové metody a přístupy

- Evaluace politik

 


Kritéria pro hodnocení přijímací zkoušky:

- kvalita výzkumného projektu

- předpoklady uchazeče pro vědeckou práci

- předpoklady pro zapojení do výzkumných a pedagogických aktivit oboru.


 

Hodnocení:

1.    Hodnocení předloženého výzkumného projektu: max. počet bodů 30

2.    Znalosti teoretických základů a metod oboru: max. počet bodů 10

3.    Hodnocení předložených dosavadních prací a praxe (diplomová práce, odborné publikace, účast na výzkumech): max. počet bodů 10

4.    Možnosti realizace projektu: max. počet bodů 10.


Do hodnocení budou zahrnuty osobní zkušenosti uchazeče z uplatnění ve veřejném, občanském, případně komerčním sektoru. Předpokládá se dobrá znalost anglického jazyka.

Celkový počet bodů: max. 60

 


Informace o uplatnění absolventů:

Doktorské studium sleduje cíl přípravy odborníků pro oblast tvůrčí výzkumné a analytické práce, s rozšířením jejich teoretických a metodologických schopností a dovedností a s prohloubením jejich schopností kritické reflexe literatury a sociální reality, při identifikaci a analýzách významných sociálních problémů, jejich kontextů, jednání aktérů ve vztahu k jejich zájmům, hodnotám a strategiím, tvorby a realizace veřejných politik.

Při Fakultě sociálních věd UK existuje Centrum pro sociální a ekonomické strategie, které je personálně propojeno s katedrou veřejné a sociální politiky. V rámci obou těchto pracovišť získávají studenti doktorského programu zkušenosti s výzkumnou prací formou spoluúčasti na jednotlivých výzkumných projektech.Podmínky přijetí:

Podání přihlášky ve stanoveném termínu včetně všech součástí a příloh.

Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu doložené vysokoškolským diplomem, případně osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání v České republice.

Úspěšné složení přijímací zkoušky. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan. Dále vizte čl. IV, odst. 4 Informací o přijímacím řízení.
Study field: PUBLIC AND SOCIAL POLICY (with a tuition)

Study programme: Sociology

Study field: Public and social policy

Form of study: full time and combined

Deadline for submitting applications: April 30, 2017

Deadline for submitting dissertation proposal: May 31, 2017

Entrance examination date: June 13, 2017

Exceptional entrance examination date: June 26 - July 14, 2017

Standard study length: 4 years

Admission without entry examination: no

Application type: online and paper

Charge for an application: CZK 540Description of the entrance examination and evaluation criteria:

Oral entrance exam:

During the entrance examination interview, applicants must demonstrate ability to defend their research proposal in critical discussion and prove that they

- can formulate research questions,

- understand their topic’s broader context, and

- are fairly knowledgeable in public and social policy and related disciplines.

 


Priority topics of research projects for entrance examination:

(Other topics are not excluded, but they should be consulted and agreed upon by a future supervisor in advance.)


Public and social policies

- Policy of social insurance and social security

- Educational policy

- Health policy

- Anti-corruption policy

- Drug policy

- Tobacco control policy

 


Public sector

- Public sector´s efficiency 

- Public policies´ efficiency evaluation

- Impact analysis of public policies (qualitative and quantitative analysis)

- Public procurement and its impacts on public policy

 


Governance

- Strategic governance

- Relationships between market, state and media

- Partnership of public and civic sector

- Systemic corruption

 


Public Administration

- Public administration reforms and their impact on public policy

- Modernisation of public administration (comparison of the EU countries and design of modernisation models for the Czech Republic)

- Decision making in public administration and its impact on public policies´ efficiency

- Computerization of public administration as a support for public policies´ performance

- Inspection systems of public administration as an instrument of efficient functioning of public policies

- Public administration employees – their roles, competences, expectations

 


Cross-cutting issues

- Policy work and policy workers

- New methods and methodologies in policy analysis (process tracing etc.)

- Policy design – theoretical and analytical approaches

- Policy analysis – new methods and approaches

- Policy evaluation

 


Criteria for entrance exam evaluation:

- research proposal quality,

- applicant’s scholarly potential,

- qualification for participating in the programme’s research and teaching activities.

      


Evaluation of applicants in admission proceedings for the Public and Social Policy doctoral programme:

1. Research proposal quality: up to 30 points

2. Knowledge of the field’s theory foundations and methods: up to 10 points


3. Existing scholarly texts and experience (Master’s thesis, scholarly publications, research participation): up to 10 points

4. Project feasibility (grant, financing): up to 10 points


Applicant’s existing research experience or professional experience in public, civic, or commercial sector jobs is assessed as a bonus. Total: up to 60 points

 


Other entrance conditions for applicants:

Completion of a master program. Students who have obtained their Master's degree abroad are required to obtain an official document to say that their degree is recognized in the Czech Republic, before they can register for a degree program at a Czech university, see http://intraneteng.fsv.cuni.cz/FSVINTEN-45.html

Achieve the minimum number of entry points (will be declared by the Dean).

 


Information on the exercise of graduates:

Our doctoral program aims to produce experts who are able to pursue research and analytical work with creativity. It aims to expand their theoretical and methodological knowledge and skills and to deepen their ability to grasp scholarship and social reality with a critical mindset. Graduates will be able to use these skills to identify and analyze important social issues in their proper context, the links between the behavior of social actors and their interests, values and strategies, and the shaping and implementation of public policy.

The Faculty of Social Sciences of the Charles University includes the Center for Social and Economic Strategies which shares staff with the Department of Public and Social Policy.Conditions of admission:

Every applicant must submit an application by the end of April, 2017 and a research proposal outlining the topic of his/her envisaged dissertation by the end of May, 2017 at latest. Furthermore, applicants must submit a list of literature read within the field, a list of scholarly texts written or published, information on their existing research experience, and if necessary, any other relevant information for assessing their study competence. All these documents are submitted electronically to Dr. Věra Tomandlová at tomandlo@fsv.cuni.cz.


Remaining application documents are submitted to the Mail Room, Faculty of Social Sciences, Charles University, Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Czech Republic.

 


A research proposal must contain:

- the dissertation topic proposed,

- detailed definition of the research problem and proposal goals,

- discussion of relevant literature,

- for purely theoretical projects, an appropriate application of theories, and good orientation in relevant literature, including journals,

- for empirically oriented projects, research design and a set of methods considered,

- project time schedule,

- bibliography of sources cited in the proposal using a standard format (do not mistake for the list of literature read).


Submitted research projects will be evaluated by the examination committee. Applicants, whose projects will pass the minimum requirements, will be invited to pass an oral examination by June 9, 2017. This examination will be organized as a face-to-face interview in the last decade of June, 2017. For serious reasons, interview via Skype will be also made possible.See article IV, para 4 of the Conditions of admission proceedings