Univerzita třetího věku
Uchazeči
Podrobné informace
Univerzita třetího věku
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Obsah dokumentu

  Proč navštěvovat Univerzitu třetího věku na Fakultě sociálních věd
  Jak, kdy a kde podat přihlášku, způsob úhrady
  KURZY NA LETNÍ SEMESTR 2016/2017
     

Proč navštěvovat Univerzitu třetího věku na Fakultě sociálních věd


Vzdělávání tohoto typu jednoznačně přináší osobní uspokojení, zvyšuje sebedůvěru a množství nových kontaktů i přátelství, umožňuje porozumění na žádoucí úrovni s vrstevníky. Univerzita třetího věku (dále U3V) není v pravém slova smyslu vzděláváním, které absolventi v důsledku uplatňují ve svých profesích, nebo které pomáhá jejich kariérovému růstu,  ale umožňuje jim, aby naplnili smysl života, prožili jej aktivně a ve společnosti zajímavých lidí s podobnými zájmy. Špičkoví přednášející provázejí posluchače společenskými vědami profesionálním a zajímavým způsobem. Zájem a odvaha získávat další informace, touha poznávat nové lidi, vzdělané lektory s nimiž se v běžném životě nesetkávají, postupně navazovat kontakty se svými novými kolegy, je pro zájemce silnou motivací.  

Výuka většinou probíhá ve zmodernizovaných posluchárnách budovy Hollar nebo v moderním výukovém areálu Jinonice. Přednášky pomáhají udržovat soustředěnou pozornost, aktivují paměť a nově získané vědomosti, či prohloubené znalosti umožňují překonávat někdy zcela zbytečné obavy z problémů, které přináší  přibývající věk. Diskuze účastníků mezi sebou, v rodinách, mezi přáteli, spoluobčany, kteří výuku navštěvovat nemohou dokladuje, že věk sám o sobě není překážkou v učení a univerzita  k tomu navíc  nabízí příležitost hodnotně žít.


Zájmové kurzy U3V jsou uskutečňovány jako program Základy společenských věd (dále ZSV U3V) , trvá šest semestrů a má podobu souboru tematicky provázaných kurzů. Na účastníky programu ZSV U3V se přiměřeně vztahují studijní a zkušební předpisy UK a Fakulty sociálních věd.

Účastník, který aspiruje na absolvování celého programu ZSV U3V, musí absolvovat minimálně jeden kurz semestrálně z nabídky vypisované v rámci tohoto programu. Zájemci si mohou zapisovat i jednotlivé kurzy dle vlastního výběru, pak ovšem nemohou dosáhnout absolvování celého programu.


Jak, kdy a kde podat přihlášku, způsob úhrady


POZOR

!!!!NOVÁ BROŽURA U3V NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BUDE K DISPOZICI V BUDOVĚ HOLLAR V DRUHÉ POLOVINĚ DUBNA!!!!


Papírovou přihlášku přihláška ZDE vyplňte a zašlete poštou či prostřednictvím podatelny budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, na studijní oddělení, případně přineste osobně Bc. Martině Hykešové, DiS., telefon: 222 112 230, martina.hykesova@fsv.cuni.cz


Poplatek ve výši 300 Kč za jednosemestrální kurz je možné uhradit:

* bankovním převodem na účet Komerční banky, číslo účtu: 85033011/0100, Variabilní symbol: 700 135

do poznámky pro příjemce doplňte KÓD KURZU PŘEHLED KÓDŮ JEDNOTLIVÝCH KURZŮ event. jméno osoby za kterou platíte

Variabilní symbol: 700 135

* hotově, v pokladně budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, přízemí dveře č. 7.


PŘIHLÁŠKA také ZDE


Referentka pro U3V

Bc. Martina Hykešová, DiS.

telefon: 222 112 230

martina.hykesova@fsv.cuni.cz


Úřední hodiny studijního oddělení ZDE

Údaje k platbám ZDE do poznámky prosím uveďte kód kurzu, seznam naleznete ZDE

Otevírací hodiny podatelna ZDE

Pokladní hodiny ZDE

Rozvrh výuky na letní semestr 2016/2017 ZDE


Termíny a průběh výuky


Termíny výuky budou známy těsně před zahájením akademického roku po naplnění kurzů. Vždy je potřeba zajistit alespoň minimální počet účastníků, aby mohl být kurz otevřen.

V případě, že nebude kurz z kapacitních, technických či jiných otevřen, obdržíte o tom zprávu e-mailem.

ZA TUTO SITUACI NENESE REFERENTKA ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST!!!

V takovém případě Vám poplatek bude vrácen převodem  na uvedený bankovní účet, o vrácení poplatku požádejte.

Doklad o zaplacení kurzu si s sebou vezměte na první vyučovací hodinu.

Kurzy probíhají v zimním i letním semestru, v rozsahu minimálně 7 lekcí (1 lekce = 90 minut).


POZOR

!!!NOVÁ BROŽURA U3V NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BUDE K DISPOZICI V BUDOVĚ HOLLAR V DRUHÉ POLOVINĚ DUBNA!!!
KURZY NA LETNÍ SEMESTR 2016/2017


Balkánští monarchové 19. a 20. století. Mýty a realita.

V průběhu 19. a na počátku 20. století získaly jednotlivé balkánské země nezávislost (Řecko, Srbsko, Černá Hora, Rumunsko, Bulharsko a Albánie). Až do poloviny 20. století byly monarchiemi (s výjimkou Albánie a Řecka ve dvacátých letech). V čele jednotlivých zemí stály buď místní panovnické rody (Obrenovićové a Karadjordjevićové v Srbsku – později v Jugoslávii, Njegušové v Černé Hoře, Zogu v Albánii), nebo panovníci „dodaní“ z ostatní Evropy (Koburkové a Battenbergové v Bulharsku, Hohenzollerni v Rumunsku, Wittelsbachové a Clückburkové v Řecku).

Druhá světová válka přinesla likvidaci monarchií v Albánii, Jugoslávii, Bulharsku a Rumunsku (s výjimkou Řecka, kde vydržela až do sedmdesátých let). Exmonarchové žijí v exilu a do politiky nezasahují. Po pádu komunistických režimů se pokoušejí o „restauraci“, monarchie však již většině obyvatel nic neříká. Poslední rumunský král Michal se mohl vrátit a restituovat část majetku. Poslední bulharský car Simeon se nakrátko vrátil jako ministerský předseda a rovněž restituoval. Podobně syn exkrále Zogu Leca, či následník posledního jugoslávského krále Petra II. Alexandr.

Zvláštní pozornost bude věnována nejznámějším z monarchů jako jugoslávskému králi Alexandrovi (zavražděnému v Marseille 1934), rumunskému králi Carolovi II (již před válkou označovanému jako „král playboy“), či bulharskému carovi Borisovi II. (záhadně zesnulému 1943).

Garant programu: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.


ROZVRH VÝUKY

pátek 11:00 - 12:30 hod.

učebna číslo 014

termíny výuky: 24.2., 10.3, 24.3, 7.4, 21.4, 5.5, 19.5
Americká literatura 1950-2010

V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například významná jižanská povídkářka Flannery O’Connorová, autor proslulé Lolity Vladimir Nabokov, význační židovští spisovatelé Saul Bellow a Philip Roth, „Mozart amerického románu“ John Updike, první Afroameričanka vyznamenaná Nobelovou cenou Toni Morrisonová, skvělá prozaistka Joyce Carol Oatesová, i u nás dobře známí romanopisci John Irving a Tom Robbins. U každého autora dostanou posluchači základní přehled o životě a díle a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Garant programu: PhDr. Jiří Hanuš


ROZVRH VÝUKY

pátek 9:30 - 11:00 hod.

učebna číslo 108

termíny výuky: 3.3, 17.3, 31.3, 28.4, 12.5, 26.5, 2.6
Český hraný film v letech 2004-2011

Kurz bude věnován vývoji českého hraného filmu v letech 1997 - 2003. V rámci přednášek bude představena česká hraná produkce uvedeného období. Bude sledováno, jakým způsobem se vyvíjela česká kinematografie po složitém období transformace v 1. polovině 90. let. V přednáškách budou zachyceny žánrové, produkční a autorské proměny české hrané kinematografie. Pozornost bude věnována dobovému přijetí jednotlivých filmů ze strany diváků, odborné kritiky i porot na filmových festivalech. Přednášky budou koncipovány chronologicky a prezentována bude celá česká produkce hraných filmů ve vymezeném období.

Garant programu: PhDr. Mgr. Petr Bednařík, Ph.D.


ROZVRH VÝUKY

pátek 14:00 - 15:30 hod.

učebna číslo 112

první termín výuky: 24. 2. 2017
Diskuse o sudetoněmecké otázce v Československu/ČR po roce 1989

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Předmět se zabývá analýzou vybraných politických a publicistických debat věnovaných tzv. sudetoněmecké otázce po roce 1989. Téma bude pojednáno v kontextu vývoje česko-německých vztahů a vstupu České republiky do Evropské unie.

Garant kurzu: PhDr. Petr Šafařík
Filmový seminář

Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky

a recenze. Výuka probíhá formou filmových projekcí s úvodními přednáškami.

Garant kurzu: doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.


ROZVRH VÝUKY

informace ohledně dne, místa konání a promítaného filmu naleznete na těchto stránkách:

http://bojar.ruk.cuni.cz/fs/projekce/
Historie televizního vysílání v českých zemích

Příběh televizního vysílání se u nás netýká pouze Československé televize, začíná již ve 20. letech 20. století, kdy jsme patřili mezi rozhlasové velmoci. Jaká byla cesta našich pionýrů a propagátorů televize a jaké politické okolnosti ovlivňovaly zavádění televize? Co se vysílalo v prvních letech po roce 1953 a proč, jakou úlohu sehrála ČST v uvolněných 60. letech? Proč je třeba považovat činy televizních pracovníků během okupace 1968 za hrdinské a co následovalo během normalizace, pod vedením Jana Zelenky? V čem spočívalo mistrovství Jaroslava Dietla a proč máme tak rádi seriály? Jak se televize vyrovnala s pádem socialismu a nástupem konkurenčních soukromých televizních stanic? Co to vlastně je veřejná služba a proč jí máme? Má ještě dnes televize nějakou sílu? Jaký obraz světa přináší? Tyto a jiné otázky zodpoví kurs pod vedením televizního dramaturga, ale i historika a teoretika televize M. Štolla. Součástí kurzu bude i exkurze do České televize.

Garant kurzu: doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.


ROZVRH VÝUKY

pátek 9:30 - 11:00 hod.

učebna číslo: 014

termíny výuky: 24. 2, 3. 3, 10. 3, 24. 3, 31. 3, 7. 4, a 21. 4
Kurz práce s PC – pokročilý

KURZ NAPLNĚN


Anotace a osnova přednášek:

1. Úvod a opakování ( úvodní slovo, rozdání loginů, opakování)

2. Excel (tvorba tabulek, grafy, rovnice)

3. Excel a základy PowerPointu

4. PowerPoint

5. Internet + email + ICQ + Skype

6. Internet + email + ICQ + Skype

7. Opakování + závěrečný test

Garant kurzu: Bc. Dušan May a Ing. Pavel Kot


ROZVRH VÝUKY

čtvrtek 12:00 – 14:00 hod.

učebna číslo 108

termíny výuky: 16. 2, 23. 2., 9. 3, 23. 3, 6. 4, 27. 4, 11. 5.
Místa paměti, národní mýty a legendy

KURZ NAPLNĚN

Kurz se zaměřuje na problematiku konstruování národní minulosti s důrazem na problematiku tzv. pamětihodných míst ve vybraných západoevropských zemích, především Francii a Spojeném království. Součástí přednášek a diskusí je problematika utváření národních identit zahrnující rovněž představení významných osobností kulturního a politického života, v jejichž životním díle a osudech se odrazila potřeba tuto národní identitu konstruovat. Cílem kurzu je seznámit zájemce s politickou kulturou, symboly národní identity a významnými osobnostmi politického a kulturního života Francie a Spojeného království v 19. a 20. století včetně odkazů na kulturní (především umělecké a literární) dějiny vybraných zemí.

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.


ROZVRH VÝUKY:

9.30 – 11.00 hod.

učebna číslo 108

Termíny výuky: 24. 2, 10. 3, 24. 3, 7. 4, 21. 4, 5. 5, a 19. 5
Mobilní technologie II.

Předmět přináší prohloubení znalostí mobilních technologií. Detailněji se věnuje práci s operačními systémy Android a Windows (8.1, 10). Cílem předmětu je rozšířit studentům praktické znalosti mobilních zařízení.

Osnova přednášek:

1. Úvod – zopakování základních znalostí o mobilních zařízeních - hardware(včetně příslušenství) a software

2. Komunikace - Postupy pro propojení mobilního zařízení s PC, TV, quadroptérou, kamerou, meteostanicí a připojení k internetu

3. Aplikace I. - výběr nejlepších aplikací a možnosti zakoupení hudby, filmů, e-knih

4. Aplikace II. - výběr nejlepších aplikací a možnosti zakoupení hudby, filmů, e-knih

5. Sociální sítě - používáme denně Facebook, Google+, Twitter, Skype a další

6. Zálohování a bezpečnost - doporučení pro správné zálohování aneb fotografie z dovolené znovu nepořídíme

7. Závěr


Zvláštní podmínky a podrobnosti:

• Student by měl vlastnit chytré mobilní zařízení.

Garant kurzu: Patrik Gottfied a David Mareš


ROZVRH VÝUKY

čtvrtek 14:00 – 16:00 hod.

učebna číslo 108

termíny výuky: 16. 2, 23. 2., 9. 3, 23. 3, 6. 4, 27. 4, 11. 5.
Politické strany a stranické systémy

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Kurz si klade za úkol posluchačům podat ucelený náhled na problematiku politických stran a stranických systémů. Primárně budou uchopeny základní pojmy jako politická strana, zájmová skupina a stranický systém. Cílem bude zaměřit se na různé typologie stranických systémů, tradiční i nové trendy v dané oblasti, pozornosti ale neunikne ani fenomén nových politických stran. Obsahově se kurz bude orientovat také na vývoj českých politických stran, a to zejména v období od 90. let do současnosti. Jednou z klíčových rovin kurzu je důraz na propojení s praktickou stránkou a na potenciální využitelnost nabytých znalostí v praktickém životě. Nemalý časový prostor bude věnován i diskusi nad aktuálními tématy.

Garant kurzu: doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D.
Politika a média

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Jaký je vztah mezi médii a politikou? Jak se vzájemně ovlivňují? Potřebují politici média? Nebo je potřeba vzájemná? Podívejme se na média politicky.

Cílem kurzu je představit studentům vztah mezi médii a politikou. Mediální a politická sféra jsou velmi úzce propojeny a vzájemně se ovlivňují. V dnešní době je velmi těžké oddělit politiky od médií. Média zprostředkovávají politické projevy, politická rozhodnutí a z nich plynoucí dopady. Politici jsou ale také ovlivňováni médii, reagují na mediální kauzy či prohlášení, která zaznívají v médiích. Jedná se tedy o vzájemně potřebný a nutný vztah. Kurz se chce zabývat právě tímto propojením a na základě teoretických modelů rozvíjet znalost, současně chce poukazovat na praktické zkušenosti, důsledky a neformální vlivy, které vztah politiků a médií ovlivňují.

Garant kurzu: PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Proměny žurnalistiky od dob vzniku internetu do současnosti

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Na počátku stály pokusy se vzájemným propojováním počítačů do sítě a v současné době internet představuje nástroj, který lidstvo dennodenně využívá. I vývoj komunikace úzce souvisí s vývinem technologií, které umožňují, nebo přinejmenším usnadňují přenos sdělení. Komunikace se v současné době opírá o využívání jak technologických novinek, tak již zaběhlých prostředků, díky čemuž vedle sebe koexistují média tištěná a elektronická. Vývoj médií v posledním desetiletí 20. století, ale především v prvním desetiletí 21. století výrazně ovlivnilo právě zprovoznění a následné rozšíření sítě internet. Cílem kurzu bude posluchačům přiblížit, jaké proměny se odehrály a stále odehrávají v oblasti žurnalistiky a jaké důsledky lze pozorovat v mediálních organizacích z hlediska ekonomické a profesní roviny jejich fungování.

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Jan Jirků
Přistěhovalci v Evropě. Představují hrozbu?

Kurz se zabývá současným fenoménem migrace na evropský kontinent. Rozebrána bude situace v zemích, odkud do Evropy proudí nejvíce uprchlíků, jejich hlavní migrační trasy a způsoby jakými se dostávají na náš kontinent. Důraz bude kladen na jejich následnou asimilaci v cílových zemích, a jaké tento proces přináší výzvy a problémy. Zmíněna bude také situace v České republice a využívání pracovní migrace z východních zemí. Cílem kurzu je seznámit účastníky s hlavními problémy, které migrace v současnosti představuje pro evropské země a jejich hodnoty a jaké naopak vytváří pozitivní efekty

Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík


ROZVRH VÝUKY:

11 - 12:20 hod.

učebna číslo 11

termíny výuky: 23.2, 9.3, 16.3, 23.3, 30.3, 20.4, 27.4
Seminář výtvarného umění II.

KURZ NAPLNĚN

Náplní kurzu jsou návštěvy výstav (výběr dle aktuální nabídky a zájmu studentů) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí, které budou k těmto výstavám publikovány. Cílem kurzu je představit výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií a periodik zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů.

Garant kurzu: PhDr. Hana Sládková, Ph.D.
Sociologický pohled na současnou nejen českou společnost

Cílem přednášky je seznámit studenty s problematikou současného vývoje společnosti obecně a české společnost zvlášť s důrazem na proměny sociálních nerovností, jak je odražena v relevantních monografiích a výzkumech z posledních let.

Jednotlivá témata budou prezentována též na aktuálních datech zahrnujících údaje o demografickém složení, vzdělanostní a socioprofesní struktuře, příjmech jednotlivců a domácností, životní úrovni a životním stylu, hodnotových orientacích a postojích ke společnosti s využitím diskursu probíhajícího v odborné veřejnost či v mediích.


1. Obecné trendy vývoje soudobých společností

-proměny výrobní a nevýrobní sféry

-změny v organizačních strukturách, společnost sítí

-individualizace

-multikulturalismu

-globalizace

2. Sociální nerovnosti: stav, vývojové trendy

-pojmy, kategorie, koncepty

-stratifikace x třídní uspořádání

-elita, střední třída, vyloučené skupiny

-životní úroveň, příjmové a majetkové nerovnosti, chudoba a bohatství

-otevřenost, uzavřenost, sociální mobilita

-askriptivní nerovnosti: gender, věk, etnicita, region

3. Fungování společnosti

-soudržnost, důvěra, sociální kapitál společnosti

-sociální spravedlnost a legitimita společenského řádu

-hodnotové orientace, životní cíle a strategie

Garant kurzu: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.


ROZVRH VÝUKY

Pondělí 9:30 - 11:00 hod.

učebna číslo 11

termíny výuky: 20.2, 6.3, 20.3, 3.4, 10.4, 24.4, 15.5
Současná čeština v praxi a médiích II.

Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti.

Garant kurzu: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.


ROZVRH VÝUKY

pátek 9:30 - 11:00 hod.

učebna číslo 112

termíny výuky: 24.2, 10.3, 24.3, 7.4, 28.4, 12.5, 26.5
Tiskové agentury včera a dnes

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Pro tiskové agentury se historicky vžilo označení „noviny novin“. Jaké služby a produkty nabízely a nabízejí novinářům? Proč je redakce abonují? Jaká je role agentur dnes? Kurz bude zaměřen na postavení a zpravodajský servis Československé/České tiskové kanceláře (ČTK) v komparaci s vybranými zahraničními agenturami. V případě zájmu účastníků je v rámci výuky možná i návštěva agenturního pracoviště.

Garant kurzu: PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
Tvůrčí dílny digitální fotografie II

Předmět navazuje na kurz Tvůrčí dílny digitální fotografie I a soustředí se především na fotožurnalistické žánry. Předpokládá vyhraněný zájem studentů o fotografii a schopnost samostatné tvůrčí práce. Předmět je realizován formou dílčích zadání a zpracování různých fotožurnalistických témat, např. fotoreportáž, aktualita, portrét atd. Důraz je kladen na rychlost, jednoznačnost, obrazovou kultivovanost, práci s popisky. Součástí kurzu je pravidelné publikování výstupů studentských prací na webových stránkách předmětu.


Cíl předmětu

Absolventi předmětu by měli mít širší znalosti praktické digitální fotografie. Očekává se originální přístup. Po absolvování předmětu by si studenti měli být jisti se zacházením s fotografickým zařízení. Zároveň by měli být schopni zpracovat různá fotožurnalistická témata, včetně editace a doprovodných textů.

Garant kurzu: Mgr. Sandra Štefaniková


ROZVRH VÝUKY

středa 11 - 12:30 hod.

učebna číslo 11

studenti jsou rozděleni do dvou skupin

I. 22.2, 8.3, 22.3, 5.4, 19.4, 3.5, 24.5

II. 1.3, 15.3., 29.3, 12.4, 26.4, 10.5, 31.5„Uplatňovat zdrženlivost“? Západ a Pražské jaro 1968

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Přednáška se zabývá československými událostmi roku 1968 a jejich vnímáním Západem v čele se Spojenými státy. Diskutován je vývoj vztahů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem v období uvolňování napětí mezi oběma supervelmocemi v 60. a 70. letech 20. století s jeho (v určitých ohledech) negativním dopadem pro tehdejší Východní Evropu. Jak byla Východní Evropa v tomto období vnímána Západem? Co formovalo postoje vedoucích západních politiků k Východní Evropě a Sovětskému svazu? Jaké byly skutečné cíle SSSR v tomto teritoriu? Jaká byla reflexe sovětské invaze do Československa na Západě a jak na ní reagovali čelní političtí představitelé? Historický kontext těchto události je diskutován na základě studia nejnovějších relevantních západních archivních materiálů.

Garant kurzu: PhDr. Vít Fojtek, Ph.D.
Úvod do francouzského politického systému

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Cílem kurzu je seznámit studenty s francouzským politickým systémem V. republiky, zjm. logika a fungování tzv. poloprezidentského režimu, zaměřením jak na dlouhodobější politický a institucionální vývoj (od poloviny 19. století do r. 1958), tak i na současnou formu francouzských politických institucí a politickou kulturu.

Garant kurzu: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Vybrané problémy zemí balkánského poloostrova po roce 1989

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Kurz sleduje vývoj zemí balkánského poloostrova po roce 1989 do současnosti, přičemž vybranou tematiku nahlíží z různých perspektiv.

První blok přednášek se zabývá politickým a ekonomickým vývojem balkánského areálu s důrazem na problémy spjaté s kolapsem komunistických režimů, s pokusy o přechod k demokracii a tržnímu hospodářství a v neposlední řadě i s procesem zapojování do evropských integračních struktur. Osvětlena budou také specifika jednotlivých balkánských zemí, ať už se jedná o státy bývalé Jugoslávie, které se vyrovnávají s dědictvím jejího krvavého rozpadu, nebo o země jihovýchodního Balkánu, které se potýkají s problémy spojenými s procesem modernizace a provádění politických a ekonomických reforem.

Druhý blok přednášek se orientuje na významné společenské a kulturní aspekty balkánského vývoje. Jedním z nich je pestrý náboženský profil oblasti. Balkán je místem, kde se střetávají tři dominantní náboženství: pravoslaví, katolicismus a islám. Vzájemná interakce církví, jež je reprezentují, a vliv, jaký mají na tamní společnosti, včetně formování národních identit, z nich činí důležité politické aktéry postkomunistického období. Dalším tématem, na které bude upřena pozornost, je otázka kolektivní paměti a jejího odrazu v každodenní společensko-politické realitě. Následovat bude přednáška o mýtech a stereotypech, které hrály podstatnou úlohu jak v rámci balkánského prostoru, tak výrazně ovlivňovaly přístup světových mocností k němu. Na závěr bude předmětem našeho zkoumání balkánská kulturní scéna. Prostřednictvím audiovizuálních ukázek vybraných uměleckých děl bychom rády poukázaly na fakt, že Balkán není pouze bývalou válečnou zónou a místem, na něž soustřeďují zájem světová média téměř výhradně v souvislosti s krizemi, ať už politickými či ekonomickými. Jedná se totiž o nesmírně rozmanitý region také v tom pozitivním smyslu slova.

Garant kurzu: PhDr. Karin Hofmeisterová

Univerzita třetího věku

Obsah dokumentu

  Proč navštěvovat Univerzitu třetího věku na Fakultě sociálních věd
  Jak, kdy a kde podat přihlášku, způsob úhrady
  KURZY NA LETNÍ SEMESTR 2016/2017
     

Proč navštěvovat Univerzitu třetího věku na Fakultě sociálních věd


Vzdělávání tohoto typu jednoznačně přináší osobní uspokojení, zvyšuje sebedůvěru a množství nových kontaktů i přátelství, umožňuje porozumění na žádoucí úrovni s vrstevníky. Univerzita třetího věku (dále U3V) není v pravém slova smyslu vzděláváním, které absolventi v důsledku uplatňují ve svých profesích, nebo které pomáhá jejich kariérovému růstu,  ale umožňuje jim, aby naplnili smysl života, prožili jej aktivně a ve společnosti zajímavých lidí s podobnými zájmy. Špičkoví přednášející provázejí posluchače společenskými vědami profesionálním a zajímavým způsobem. Zájem a odvaha získávat další informace, touha poznávat nové lidi, vzdělané lektory s nimiž se v běžném životě nesetkávají, postupně navazovat kontakty se svými novými kolegy, je pro zájemce silnou motivací.  

Výuka většinou probíhá ve zmodernizovaných posluchárnách budovy Hollar nebo v moderním výukovém areálu Jinonice. Přednášky pomáhají udržovat soustředěnou pozornost, aktivují paměť a nově získané vědomosti, či prohloubené znalosti umožňují překonávat někdy zcela zbytečné obavy z problémů, které přináší  přibývající věk. Diskuze účastníků mezi sebou, v rodinách, mezi přáteli, spoluobčany, kteří výuku navštěvovat nemohou dokladuje, že věk sám o sobě není překážkou v učení a univerzita  k tomu navíc  nabízí příležitost hodnotně žít.


Zájmové kurzy U3V jsou uskutečňovány jako program Základy společenských věd (dále ZSV U3V) , trvá šest semestrů a má podobu souboru tematicky provázaných kurzů. Na účastníky programu ZSV U3V se přiměřeně vztahují studijní a zkušební předpisy UK a Fakulty sociálních věd.

Účastník, který aspiruje na absolvování celého programu ZSV U3V, musí absolvovat minimálně jeden kurz semestrálně z nabídky vypisované v rámci tohoto programu. Zájemci si mohou zapisovat i jednotlivé kurzy dle vlastního výběru, pak ovšem nemohou dosáhnout absolvování celého programu.


Jak, kdy a kde podat přihlášku, způsob úhrady


POZOR

!!!!NOVÁ BROŽURA U3V NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BUDE K DISPOZICI V BUDOVĚ HOLLAR V DRUHÉ POLOVINĚ DUBNA!!!!


Papírovou přihlášku přihláška ZDE vyplňte a zašlete poštou či prostřednictvím podatelny budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, na studijní oddělení, případně přineste osobně Bc. Martině Hykešové, DiS., telefon: 222 112 230, martina.hykesova@fsv.cuni.cz


Poplatek ve výši 300 Kč za jednosemestrální kurz je možné uhradit:

* bankovním převodem na účet Komerční banky, číslo účtu: 85033011/0100, Variabilní symbol: 700 135

do poznámky pro příjemce doplňte KÓD KURZU PŘEHLED KÓDŮ JEDNOTLIVÝCH KURZŮ event. jméno osoby za kterou platíte

Variabilní symbol: 700 135

* hotově, v pokladně budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1, přízemí dveře č. 7.


PŘIHLÁŠKA také ZDE


Referentka pro U3V

Bc. Martina Hykešová, DiS.

telefon: 222 112 230

martina.hykesova@fsv.cuni.cz


Úřední hodiny studijního oddělení ZDE

Údaje k platbám ZDE do poznámky prosím uveďte kód kurzu, seznam naleznete ZDE

Otevírací hodiny podatelna ZDE

Pokladní hodiny ZDE

Rozvrh výuky na letní semestr 2016/2017 ZDE


Termíny a průběh výuky


Termíny výuky budou známy těsně před zahájením akademického roku po naplnění kurzů. Vždy je potřeba zajistit alespoň minimální počet účastníků, aby mohl být kurz otevřen.

V případě, že nebude kurz z kapacitních, technických či jiných otevřen, obdržíte o tom zprávu e-mailem.

ZA TUTO SITUACI NENESE REFERENTKA ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST!!!

V takovém případě Vám poplatek bude vrácen převodem  na uvedený bankovní účet, o vrácení poplatku požádejte.

Doklad o zaplacení kurzu si s sebou vezměte na první vyučovací hodinu.

Kurzy probíhají v zimním i letním semestru, v rozsahu minimálně 7 lekcí (1 lekce = 90 minut).


POZOR

!!!NOVÁ BROŽURA U3V NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BUDE K DISPOZICI V BUDOVĚ HOLLAR V DRUHÉ POLOVINĚ DUBNA!!!
KURZY NA LETNÍ SEMESTR 2016/2017


Balkánští monarchové 19. a 20. století. Mýty a realita.

V průběhu 19. a na počátku 20. století získaly jednotlivé balkánské země nezávislost (Řecko, Srbsko, Černá Hora, Rumunsko, Bulharsko a Albánie). Až do poloviny 20. století byly monarchiemi (s výjimkou Albánie a Řecka ve dvacátých letech). V čele jednotlivých zemí stály buď místní panovnické rody (Obrenovićové a Karadjordjevićové v Srbsku – později v Jugoslávii, Njegušové v Černé Hoře, Zogu v Albánii), nebo panovníci „dodaní“ z ostatní Evropy (Koburkové a Battenbergové v Bulharsku, Hohenzollerni v Rumunsku, Wittelsbachové a Clückburkové v Řecku).

Druhá světová válka přinesla likvidaci monarchií v Albánii, Jugoslávii, Bulharsku a Rumunsku (s výjimkou Řecka, kde vydržela až do sedmdesátých let). Exmonarchové žijí v exilu a do politiky nezasahují. Po pádu komunistických režimů se pokoušejí o „restauraci“, monarchie však již většině obyvatel nic neříká. Poslední rumunský král Michal se mohl vrátit a restituovat část majetku. Poslední bulharský car Simeon se nakrátko vrátil jako ministerský předseda a rovněž restituoval. Podobně syn exkrále Zogu Leca, či následník posledního jugoslávského krále Petra II. Alexandr.

Zvláštní pozornost bude věnována nejznámějším z monarchů jako jugoslávskému králi Alexandrovi (zavražděnému v Marseille 1934), rumunskému králi Carolovi II (již před válkou označovanému jako „král playboy“), či bulharskému carovi Borisovi II. (záhadně zesnulému 1943).

Garant programu: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.


ROZVRH VÝUKY

pátek 11:00 - 12:30 hod.

učebna číslo 014

termíny výuky: 24.2., 10.3, 24.3, 7.4, 21.4, 5.5, 19.5
Americká literatura 1950-2010

V kurzu se posluchačům představí nejvýznamnější postavy americké prózy druhé poloviny 20. století. Například významná jižanská povídkářka Flannery O’Connorová, autor proslulé Lolity Vladimir Nabokov, význační židovští spisovatelé Saul Bellow a Philip Roth, „Mozart amerického románu“ John Updike, první Afroameričanka vyznamenaná Nobelovou cenou Toni Morrisonová, skvělá prozaistka Joyce Carol Oatesová, i u nás dobře známí romanopisci John Irving a Tom Robbins. U každého autora dostanou posluchači základní přehled o životě a díle a pak se podrobněji seznámí s jeho stěžejním dílem v českém překladu.

Garant programu: PhDr. Jiří Hanuš


ROZVRH VÝUKY

pátek 9:30 - 11:00 hod.

učebna číslo 108

termíny výuky: 3.3, 17.3, 31.3, 28.4, 12.5, 26.5, 2.6
Český hraný film v letech 2004-2011

Kurz bude věnován vývoji českého hraného filmu v letech 1997 - 2003. V rámci přednášek bude představena česká hraná produkce uvedeného období. Bude sledováno, jakým způsobem se vyvíjela česká kinematografie po složitém období transformace v 1. polovině 90. let. V přednáškách budou zachyceny žánrové, produkční a autorské proměny české hrané kinematografie. Pozornost bude věnována dobovému přijetí jednotlivých filmů ze strany diváků, odborné kritiky i porot na filmových festivalech. Přednášky budou koncipovány chronologicky a prezentována bude celá česká produkce hraných filmů ve vymezeném období.

Garant programu: PhDr. Mgr. Petr Bednařík, Ph.D.


ROZVRH VÝUKY

pátek 14:00 - 15:30 hod.

učebna číslo 112

první termín výuky: 24. 2. 2017
Diskuse o sudetoněmecké otázce v Československu/ČR po roce 1989

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Předmět se zabývá analýzou vybraných politických a publicistických debat věnovaných tzv. sudetoněmecké otázce po roce 1989. Téma bude pojednáno v kontextu vývoje česko-německých vztahů a vstupu České republiky do Evropské unie.

Garant kurzu: PhDr. Petr Šafařík
Filmový seminář

Seminář je určen účastníkům s hlubším zájmem o oblast kinematografie, filmové kritiky

a recenze. Výuka probíhá formou filmových projekcí s úvodními přednáškami.

Garant kurzu: doc. PhDr. Michal Šobr, CSc.


ROZVRH VÝUKY

informace ohledně dne, místa konání a promítaného filmu naleznete na těchto stránkách:

http://bojar.ruk.cuni.cz/fs/projekce/
Historie televizního vysílání v českých zemích

Příběh televizního vysílání se u nás netýká pouze Československé televize, začíná již ve 20. letech 20. století, kdy jsme patřili mezi rozhlasové velmoci. Jaká byla cesta našich pionýrů a propagátorů televize a jaké politické okolnosti ovlivňovaly zavádění televize? Co se vysílalo v prvních letech po roce 1953 a proč, jakou úlohu sehrála ČST v uvolněných 60. letech? Proč je třeba považovat činy televizních pracovníků během okupace 1968 za hrdinské a co následovalo během normalizace, pod vedením Jana Zelenky? V čem spočívalo mistrovství Jaroslava Dietla a proč máme tak rádi seriály? Jak se televize vyrovnala s pádem socialismu a nástupem konkurenčních soukromých televizních stanic? Co to vlastně je veřejná služba a proč jí máme? Má ještě dnes televize nějakou sílu? Jaký obraz světa přináší? Tyto a jiné otázky zodpoví kurs pod vedením televizního dramaturga, ale i historika a teoretika televize M. Štolla. Součástí kurzu bude i exkurze do České televize.

Garant kurzu: doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.


ROZVRH VÝUKY

pátek 9:30 - 11:00 hod.

učebna číslo: 014

termíny výuky: 24. 2, 3. 3, 10. 3, 24. 3, 31. 3, 7. 4, a 21. 4
Kurz práce s PC – pokročilý

KURZ NAPLNĚN


Anotace a osnova přednášek:

1. Úvod a opakování ( úvodní slovo, rozdání loginů, opakování)

2. Excel (tvorba tabulek, grafy, rovnice)

3. Excel a základy PowerPointu

4. PowerPoint

5. Internet + email + ICQ + Skype

6. Internet + email + ICQ + Skype

7. Opakování + závěrečný test

Garant kurzu: Bc. Dušan May a Ing. Pavel Kot


ROZVRH VÝUKY

čtvrtek 12:00 – 14:00 hod.

učebna číslo 108

termíny výuky: 16. 2, 23. 2., 9. 3, 23. 3, 6. 4, 27. 4, 11. 5.
Místa paměti, národní mýty a legendy

KURZ NAPLNĚN

Kurz se zaměřuje na problematiku konstruování národní minulosti s důrazem na problematiku tzv. pamětihodných míst ve vybraných západoevropských zemích, především Francii a Spojeném království. Součástí přednášek a diskusí je problematika utváření národních identit zahrnující rovněž představení významných osobností kulturního a politického života, v jejichž životním díle a osudech se odrazila potřeba tuto národní identitu konstruovat. Cílem kurzu je seznámit zájemce s politickou kulturou, symboly národní identity a významnými osobnostmi politického a kulturního života Francie a Spojeného království v 19. a 20. století včetně odkazů na kulturní (především umělecké a literární) dějiny vybraných zemí.

Garant kurzu: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.


ROZVRH VÝUKY:

9.30 – 11.00 hod.

učebna číslo 108

Termíny výuky: 24. 2, 10. 3, 24. 3, 7. 4, 21. 4, 5. 5, a 19. 5
Mobilní technologie II.

Předmět přináší prohloubení znalostí mobilních technologií. Detailněji se věnuje práci s operačními systémy Android a Windows (8.1, 10). Cílem předmětu je rozšířit studentům praktické znalosti mobilních zařízení.

Osnova přednášek:

1. Úvod – zopakování základních znalostí o mobilních zařízeních - hardware(včetně příslušenství) a software

2. Komunikace - Postupy pro propojení mobilního zařízení s PC, TV, quadroptérou, kamerou, meteostanicí a připojení k internetu

3. Aplikace I. - výběr nejlepších aplikací a možnosti zakoupení hudby, filmů, e-knih

4. Aplikace II. - výběr nejlepších aplikací a možnosti zakoupení hudby, filmů, e-knih

5. Sociální sítě - používáme denně Facebook, Google+, Twitter, Skype a další

6. Zálohování a bezpečnost - doporučení pro správné zálohování aneb fotografie z dovolené znovu nepořídíme

7. Závěr


Zvláštní podmínky a podrobnosti:

• Student by měl vlastnit chytré mobilní zařízení.

Garant kurzu: Patrik Gottfied a David Mareš


ROZVRH VÝUKY

čtvrtek 14:00 – 16:00 hod.

učebna číslo 108

termíny výuky: 16. 2, 23. 2., 9. 3, 23. 3, 6. 4, 27. 4, 11. 5.
Politické strany a stranické systémy

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Kurz si klade za úkol posluchačům podat ucelený náhled na problematiku politických stran a stranických systémů. Primárně budou uchopeny základní pojmy jako politická strana, zájmová skupina a stranický systém. Cílem bude zaměřit se na různé typologie stranických systémů, tradiční i nové trendy v dané oblasti, pozornosti ale neunikne ani fenomén nových politických stran. Obsahově se kurz bude orientovat také na vývoj českých politických stran, a to zejména v období od 90. let do současnosti. Jednou z klíčových rovin kurzu je důraz na propojení s praktickou stránkou a na potenciální využitelnost nabytých znalostí v praktickém životě. Nemalý časový prostor bude věnován i diskusi nad aktuálními tématy.

Garant kurzu: doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D.
Politika a média

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Jaký je vztah mezi médii a politikou? Jak se vzájemně ovlivňují? Potřebují politici média? Nebo je potřeba vzájemná? Podívejme se na média politicky.

Cílem kurzu je představit studentům vztah mezi médii a politikou. Mediální a politická sféra jsou velmi úzce propojeny a vzájemně se ovlivňují. V dnešní době je velmi těžké oddělit politiky od médií. Média zprostředkovávají politické projevy, politická rozhodnutí a z nich plynoucí dopady. Politici jsou ale také ovlivňováni médii, reagují na mediální kauzy či prohlášení, která zaznívají v médiích. Jedná se tedy o vzájemně potřebný a nutný vztah. Kurz se chce zabývat právě tímto propojením a na základě teoretických modelů rozvíjet znalost, současně chce poukazovat na praktické zkušenosti, důsledky a neformální vlivy, které vztah politiků a médií ovlivňují.

Garant kurzu: PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Proměny žurnalistiky od dob vzniku internetu do současnosti

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Na počátku stály pokusy se vzájemným propojováním počítačů do sítě a v současné době internet představuje nástroj, který lidstvo dennodenně využívá. I vývoj komunikace úzce souvisí s vývinem technologií, které umožňují, nebo přinejmenším usnadňují přenos sdělení. Komunikace se v současné době opírá o využívání jak technologických novinek, tak již zaběhlých prostředků, díky čemuž vedle sebe koexistují média tištěná a elektronická. Vývoj médií v posledním desetiletí 20. století, ale především v prvním desetiletí 21. století výrazně ovlivnilo právě zprovoznění a následné rozšíření sítě internet. Cílem kurzu bude posluchačům přiblížit, jaké proměny se odehrály a stále odehrávají v oblasti žurnalistiky a jaké důsledky lze pozorovat v mediálních organizacích z hlediska ekonomické a profesní roviny jejich fungování.

Garant kurzu: PhDr. Mgr. Jan Jirků
Přistěhovalci v Evropě. Představují hrozbu?

Kurz se zabývá současným fenoménem migrace na evropský kontinent. Rozebrána bude situace v zemích, odkud do Evropy proudí nejvíce uprchlíků, jejich hlavní migrační trasy a způsoby jakými se dostávají na náš kontinent. Důraz bude kladen na jejich následnou asimilaci v cílových zemích, a jaké tento proces přináší výzvy a problémy. Zmíněna bude také situace v České republice a využívání pracovní migrace z východních zemí. Cílem kurzu je seznámit účastníky s hlavními problémy, které migrace v současnosti představuje pro evropské země a jejich hodnoty a jaké naopak vytváří pozitivní efekty

Garant kurzu: PhDr. Martin Mejstřík


ROZVRH VÝUKY:

11 - 12:20 hod.

učebna číslo 11

termíny výuky: 23.2, 9.3, 16.3, 23.3, 30.3, 20.4, 27.4
Seminář výtvarného umění II.

KURZ NAPLNĚN

Náplní kurzu jsou návštěvy výstav (výběr dle aktuální nabídky a zájmu studentů) a srovnání vlastního dojmu s hodnocením recenzí, které budou k těmto výstavám publikovány. Cílem kurzu je představit výtvarné umění prostřednictvím výstav a seznámit posluchače s nabídkou galerií a periodik zaměřených na výtvarné umění, s prostředím klasických výstavních prostor i ateliérů.

Garant kurzu: PhDr. Hana Sládková, Ph.D.
Sociologický pohled na současnou nejen českou společnost

Cílem přednášky je seznámit studenty s problematikou současného vývoje společnosti obecně a české společnost zvlášť s důrazem na proměny sociálních nerovností, jak je odražena v relevantních monografiích a výzkumech z posledních let.

Jednotlivá témata budou prezentována též na aktuálních datech zahrnujících údaje o demografickém složení, vzdělanostní a socioprofesní struktuře, příjmech jednotlivců a domácností, životní úrovni a životním stylu, hodnotových orientacích a postojích ke společnosti s využitím diskursu probíhajícího v odborné veřejnost či v mediích.


1. Obecné trendy vývoje soudobých společností

-proměny výrobní a nevýrobní sféry

-změny v organizačních strukturách, společnost sítí

-individualizace

-multikulturalismu

-globalizace

2. Sociální nerovnosti: stav, vývojové trendy

-pojmy, kategorie, koncepty

-stratifikace x třídní uspořádání

-elita, střední třída, vyloučené skupiny

-životní úroveň, příjmové a majetkové nerovnosti, chudoba a bohatství

-otevřenost, uzavřenost, sociální mobilita

-askriptivní nerovnosti: gender, věk, etnicita, region

3. Fungování společnosti

-soudržnost, důvěra, sociální kapitál společnosti

-sociální spravedlnost a legitimita společenského řádu

-hodnotové orientace, životní cíle a strategie

Garant kurzu: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.


ROZVRH VÝUKY

Pondělí 9:30 - 11:00 hod.

učebna číslo 11

termíny výuky: 20.2, 6.3, 20.3, 3.4, 10.4, 24.4, 15.5
Současná čeština v praxi a médiích II.

Kurz je věnován vybraným jevům současné češtiny. Stručný výklad teoretických poznatků bude bohatě ilustrován konkrétními příklady a kritickými analýzami mediálních textů psaných i mluvených. Důraz bude kladen na problematické pravopisné a mluvnické jevy, nové vazby či výrazy a vhodnost jejich užití v daných situacích. Součástí kurzu bude vybraná četba odborné i populárně-naučné jazykovědné literatury a také praktický nácvik některých dovedností (mluvený projev, psaní e-mailu atd). V neposlední řadě bude v kurzu prostor pro jazykové hry, výklad etymologie slov a další jazykové zajímavosti.

Garant kurzu: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.


ROZVRH VÝUKY

pátek 9:30 - 11:00 hod.

učebna číslo 112

termíny výuky: 24.2, 10.3, 24.3, 7.4, 28.4, 12.5, 26.5
Tiskové agentury včera a dnes

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Pro tiskové agentury se historicky vžilo označení „noviny novin“. Jaké služby a produkty nabízely a nabízejí novinářům? Proč je redakce abonují? Jaká je role agentur dnes? Kurz bude zaměřen na postavení a zpravodajský servis Československé/České tiskové kanceláře (ČTK) v komparaci s vybranými zahraničními agenturami. V případě zájmu účastníků je v rámci výuky možná i návštěva agenturního pracoviště.

Garant kurzu: PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
Tvůrčí dílny digitální fotografie II

Předmět navazuje na kurz Tvůrčí dílny digitální fotografie I a soustředí se především na fotožurnalistické žánry. Předpokládá vyhraněný zájem studentů o fotografii a schopnost samostatné tvůrčí práce. Předmět je realizován formou dílčích zadání a zpracování různých fotožurnalistických témat, např. fotoreportáž, aktualita, portrét atd. Důraz je kladen na rychlost, jednoznačnost, obrazovou kultivovanost, práci s popisky. Součástí kurzu je pravidelné publikování výstupů studentských prací na webových stránkách předmětu.


Cíl předmětu

Absolventi předmětu by měli mít širší znalosti praktické digitální fotografie. Očekává se originální přístup. Po absolvování předmětu by si studenti měli být jisti se zacházením s fotografickým zařízení. Zároveň by měli být schopni zpracovat různá fotožurnalistická témata, včetně editace a doprovodných textů.

Garant kurzu: Mgr. Sandra Štefaniková


ROZVRH VÝUKY

středa 11 - 12:30 hod.

učebna číslo 11

studenti jsou rozděleni do dvou skupin

I. 22.2, 8.3, 22.3, 5.4, 19.4, 3.5, 24.5

II. 1.3, 15.3., 29.3, 12.4, 26.4, 10.5, 31.5„Uplatňovat zdrženlivost“? Západ a Pražské jaro 1968

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Přednáška se zabývá československými událostmi roku 1968 a jejich vnímáním Západem v čele se Spojenými státy. Diskutován je vývoj vztahů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem v období uvolňování napětí mezi oběma supervelmocemi v 60. a 70. letech 20. století s jeho (v určitých ohledech) negativním dopadem pro tehdejší Východní Evropu. Jak byla Východní Evropa v tomto období vnímána Západem? Co formovalo postoje vedoucích západních politiků k Východní Evropě a Sovětskému svazu? Jaké byly skutečné cíle SSSR v tomto teritoriu? Jaká byla reflexe sovětské invaze do Československa na Západě a jak na ní reagovali čelní političtí představitelé? Historický kontext těchto události je diskutován na základě studia nejnovějších relevantních západních archivních materiálů.

Garant kurzu: PhDr. Vít Fojtek, Ph.D.
Úvod do francouzského politického systému

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Cílem kurzu je seznámit studenty s francouzským politickým systémem V. republiky, zjm. logika a fungování tzv. poloprezidentského režimu, zaměřením jak na dlouhodobější politický a institucionální vývoj (od poloviny 19. století do r. 1958), tak i na současnou formu francouzských politických institucí a politickou kulturu.

Garant kurzu: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Vybrané problémy zemí balkánského poloostrova po roce 1989

KURZ NEBUDE VYUČOVÁN

Kurz sleduje vývoj zemí balkánského poloostrova po roce 1989 do současnosti, přičemž vybranou tematiku nahlíží z různých perspektiv.

První blok přednášek se zabývá politickým a ekonomickým vývojem balkánského areálu s důrazem na problémy spjaté s kolapsem komunistických režimů, s pokusy o přechod k demokracii a tržnímu hospodářství a v neposlední řadě i s procesem zapojování do evropských integračních struktur. Osvětlena budou také specifika jednotlivých balkánských zemí, ať už se jedná o státy bývalé Jugoslávie, které se vyrovnávají s dědictvím jejího krvavého rozpadu, nebo o země jihovýchodního Balkánu, které se potýkají s problémy spojenými s procesem modernizace a provádění politických a ekonomických reforem.

Druhý blok přednášek se orientuje na významné společenské a kulturní aspekty balkánského vývoje. Jedním z nich je pestrý náboženský profil oblasti. Balkán je místem, kde se střetávají tři dominantní náboženství: pravoslaví, katolicismus a islám. Vzájemná interakce církví, jež je reprezentují, a vliv, jaký mají na tamní společnosti, včetně formování národních identit, z nich činí důležité politické aktéry postkomunistického období. Dalším tématem, na které bude upřena pozornost, je otázka kolektivní paměti a jejího odrazu v každodenní společensko-politické realitě. Následovat bude přednáška o mýtech a stereotypech, které hrály podstatnou úlohu jak v rámci balkánského prostoru, tak výrazně ovlivňovaly přístup světových mocností k němu. Na závěr bude předmětem našeho zkoumání balkánská kulturní scéna. Prostřednictvím audiovizuálních ukázek vybraných uměleckých děl bychom rády poukázaly na fakt, že Balkán není pouze bývalou válečnou zónou a místem, na něž soustřeďují zájem světová média téměř výhradně v souvislosti s krizemi, ať už politickými či ekonomickými. Jedná se totiž o nesmírně rozmanitý region také v tom pozitivním smyslu slova.

Garant kurzu: PhDr. Karin Hofmeisterová