Podmínky přijímacího řízení
Uchazeči
Přijímací řízení
Podmínky přijímacího řízení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Na FSV jsou studenti dle čl. 3 odst. 2 Řádu přijímacího řízení vybíráni


buď (a) na základě (jednokolové nebo dvoukolové) přijímací zkoušky organizované fakultou,

nebo (b) na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách,

nebo (c) kombinací postupů (a) a (b).


Ukázky vybraných přijímacích testů


Každý uchazeč musí nejpozději do 28. února 2013 podat na UK FSV kompletně vyplněnou a vytištěnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na Internetu a přihlášku není třeba tisknout.(a) Výběr uchazečů na základě výsledku přijímacích zkoušek organizovaných fakultou


Přijímací zkoušky jsou jednokolové nebo dvoukolové, první kolo je zpravidla písemné, druhé je zpravidla ústní. Obsah a struktura přijímacích zkoušek jsou popsány u jednotlivých oborů. Písemnou zkouškou (testem) se rozumí jakákoliv forma písemného přezkoušení od volby správných odpovědí z nabídky přes samostatné formulování odpovědi po vypracování delšího souvislého výkladu.


U písemné části zkoušky nejsou na žádném studijním oboru přípustné pomůcky (slovníky a encyklopedie, mobilní telefony, kalkulačky, matematické tabulky, elektrické diáře, tisk, přenosné počítače, odborná literatura atd.).


Do druhého kola přijímací zkoušky postupují uchazeči na základě bodového pořadí z prvního kola.


Do všech oborů jsou vždy přijati uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů.


Zařazení do náhradního termínu přijímacích zkoušek je možné pouze z důvodů:


a) Konání maturitní zkoušky či státní závěrečné zkoušky předchozího studia, studia v zahraničí, které je v řádném termínu přijímací zkoušky.


b) Odstoupení od zkoušky před jejím zahájením ze zdravotních důvodů a následné předložení potvrzení lékaře.


Studentům se zvláštními potřebami se podmínky přijímací zkoušky upravují na základě žádosti, která musí být zaslána spolu s přihláškou. O oprávněnosti žádosti rozhoduje děkan.


Termín přijímacích zkoušek:  

3.  6.  -   8. 6.   2013        navazující magisterské obory písemná  část

10.  6.  - 15. 6.  2013            navazující magisterské obory ústní část (kde je požadována)

3.  6.  -   8. 6.  2013             bakalářské obory písemná část

10.  6.  - 15. 6.  2013            bakalářské obory ústní část (pouze tam, kde je požadována)

27.  6. -  28. 6.  2013            náhradní termín pro všechny obory                    

(b) Výběr na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách (NSZ)


U oborů, do kterých jsou uchazeči vybíráni na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách (NSZ) společnosti www.scio.cz, s. r. o. (dále jen Scio), musí každý uchazeč v rámci Národních srovnávacích zkoušek alespoň jedenkrát absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) v některém z těchto termínů: 


6. prosince 2012, 9. února 2013, 9. března 2013, 6. dubna 2013, 8. května 2013.


Pro přijímací řízení na FSV  stačí  základní verze testu  OSP.


Jako plnohodnotnou náhradu za test OSP NSZ je možné účastnit se SAT Reasoning Test. Hranice výsledků v tomto testu nutná pro přijetí bude zveřejněna zároveň se zveřejněním percentilové hranice testu OSP SCIO a vychází z přepočítací tabulky. Výsledek SAT Reasoning Test musí uchazeč doložit fakultě certifikátem, který doručí nejpozději 15. 5. 2013.


Uchazeči o bakalářské studium oboru Ekonomie musí vedle Obecných studijních předpokladů alespoň jedenkrát absolvovat v rámci NSZ ještě test z Matematiky, a to v některém z těchto termínů: 9. února 2013, 9. března, 2013, 6. dubna 2013.


Kromě podání přihlášky na FSV se uchazeč individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz, příp. telefonicky na čís. +420 234 705 555. Od společnosti Scio obdrží každý uchazeč po svém přihlášení pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ neposílá. Účast na NSZ si uchazeč rovněž hradí individuálně, fakulta náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách, průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu harmonizovaného percentilu i další podrobnosti najdete na stránkách www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá Scio.


Pokud se uchazeč nezúčastní ani jednoho z uvedených termínů, není možné se odvolávat na překážky na straně fakulty ani uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.


Nejlepší výsledky uchazečů jsou automaticky předávány fakultě společností Scio, na fakultě jsou vkopírovány do databáze uchazečů. Svůj výsledek tedy uchazeč fakultě nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující harmonizovaný percentil (maximální dosažitelná hranice v každém testu je 100), jak jej stanoví společnost Scio. Váha jednotlivých předmětů, pokud je jich více, je stanovena u informací o jednotlivých oborech studia níže.(c) Výběr na základě kombinace výsledku OSP testu Národních srovnávacích zkoušek a přijímacích zkoušek organizovaných fakultou


U oboru denního bakalářského studia Mezinárodní teritoriální studia, Česko-německá studia, Politologie a mezinárodní vztahy, Sociologie a sociální politika  probíhá výběr uchazečů na základě kombinace výsledku OSP testu NSZ a písemné přijímací zkoušky organizované fakultou. V takovém případě se na základě výsledků OSP NSZ stanoví pořadí uchazečů hlásících se na příslušný obor a z nich jsou nejlépe umístění uchazeči pozváni na přijímací zkoušku organizovanou fakultou. Přihlášení k OSP NSZ je stejné jako ve variantě (b). Konkrétní podmínky na fakultě jsou stanoveny u informací o příslušných oborech níže.


Jako plnohodnotnou náhradu za test OSP NSZ je možné účastnit se SAT Reasoning Test. Hranice výsledků v tomto testu nutná pro postup do druhého kola bude zveřejněna zároveň se zveřejněním percentilové hranice testu OSP SCIO nutné pro postup do druhého kola a vychází z přepočítací tabulky. Výsledek SAT Reasoning Test musí uchazeč doložit fakultě certifikátem, který doručí nejpozději 15. 5. 2013.


podmínky 2012/2013

podmínky 2013/2014


Podmínky přijímacího řízeníNa FSV jsou studenti dle čl. 3 odst. 2 Řádu přijímacího řízení vybíráni


buď (a) na základě (jednokolové nebo dvoukolové) přijímací zkoušky organizované fakultou,

nebo (b) na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách,

nebo (c) kombinací postupů (a) a (b).


Ukázky vybraných přijímacích testů


Každý uchazeč musí nejpozději do 28. února 2013 podat na UK FSV kompletně vyplněnou a vytištěnou přihlášku a zaplatit administrativní poplatek. V případě elektronické přihlášky stačí její vyplnění na Internetu a přihlášku není třeba tisknout.(a) Výběr uchazečů na základě výsledku přijímacích zkoušek organizovaných fakultou


Přijímací zkoušky jsou jednokolové nebo dvoukolové, první kolo je zpravidla písemné, druhé je zpravidla ústní. Obsah a struktura přijímacích zkoušek jsou popsány u jednotlivých oborů. Písemnou zkouškou (testem) se rozumí jakákoliv forma písemného přezkoušení od volby správných odpovědí z nabídky přes samostatné formulování odpovědi po vypracování delšího souvislého výkladu.


U písemné části zkoušky nejsou na žádném studijním oboru přípustné pomůcky (slovníky a encyklopedie, mobilní telefony, kalkulačky, matematické tabulky, elektrické diáře, tisk, přenosné počítače, odborná literatura atd.).


Do druhého kola přijímací zkoušky postupují uchazeči na základě bodového pořadí z prvního kola.


Do všech oborů jsou vždy přijati uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů.


Zařazení do náhradního termínu přijímacích zkoušek je možné pouze z důvodů:


a) Konání maturitní zkoušky či státní závěrečné zkoušky předchozího studia, studia v zahraničí, které je v řádném termínu přijímací zkoušky.


b) Odstoupení od zkoušky před jejím zahájením ze zdravotních důvodů a následné předložení potvrzení lékaře.


Studentům se zvláštními potřebami se podmínky přijímací zkoušky upravují na základě žádosti, která musí být zaslána spolu s přihláškou. O oprávněnosti žádosti rozhoduje děkan.


Termín přijímacích zkoušek:  

3.  6.  -   8. 6.   2013        navazující magisterské obory písemná  část

10.  6.  - 15. 6.  2013            navazující magisterské obory ústní část (kde je požadována)

3.  6.  -   8. 6.  2013             bakalářské obory písemná část

10.  6.  - 15. 6.  2013            bakalářské obory ústní část (pouze tam, kde je požadována)

27.  6. -  28. 6.  2013            náhradní termín pro všechny obory                    

(b) Výběr na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách (NSZ)


U oborů, do kterých jsou uchazeči vybíráni na základě výsledků dosažených v Národních srovnávacích zkouškách (NSZ) společnosti www.scio.cz, s. r. o. (dále jen Scio), musí každý uchazeč v rámci Národních srovnávacích zkoušek alespoň jedenkrát absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) v některém z těchto termínů: 


6. prosince 2012, 9. února 2013, 9. března 2013, 6. dubna 2013, 8. května 2013.


Pro přijímací řízení na FSV  stačí  základní verze testu  OSP.


Jako plnohodnotnou náhradu za test OSP NSZ je možné účastnit se SAT Reasoning Test. Hranice výsledků v tomto testu nutná pro přijetí bude zveřejněna zároveň se zveřejněním percentilové hranice testu OSP SCIO a vychází z přepočítací tabulky. Výsledek SAT Reasoning Test musí uchazeč doložit fakultě certifikátem, který doručí nejpozději 15. 5. 2013.


Uchazeči o bakalářské studium oboru Ekonomie musí vedle Obecných studijních předpokladů alespoň jedenkrát absolvovat v rámci NSZ ještě test z Matematiky, a to v některém z těchto termínů: 9. února 2013, 9. března, 2013, 6. dubna 2013.


Kromě podání přihlášky na FSV se uchazeč individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio na adrese www.scio.cz/nsz, příp. telefonicky na čís. +420 234 705 555. Od společnosti Scio obdrží každý uchazeč po svém přihlášení pozvánku k NSZ, fakulta uchazečům pozvánku k NSZ neposílá. Účast na NSZ si uchazeč rovněž hradí individuálně, fakulta náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí. Podrobné informace o termínech, místech konání, kapacitách, podmínkách, průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu harmonizovaného percentilu i další podrobnosti najdete na stránkách www.scio.cz/nsz. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá Scio.


Pokud se uchazeč nezúčastní ani jednoho z uvedených termínů, není možné se odvolávat na překážky na straně fakulty ani uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou.


Nejlepší výsledky uchazečů jsou automaticky předávány fakultě společností Scio, na fakultě jsou vkopírovány do databáze uchazečů. Svůj výsledek tedy uchazeč fakultě nepředává, výsledky předává fakultě výhradně společnost Scio. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující harmonizovaný percentil (maximální dosažitelná hranice v každém testu je 100), jak jej stanoví společnost Scio. Váha jednotlivých předmětů, pokud je jich více, je stanovena u informací o jednotlivých oborech studia níže.(c) Výběr na základě kombinace výsledku OSP testu Národních srovnávacích zkoušek a přijímacích zkoušek organizovaných fakultou


U oboru denního bakalářského studia Mezinárodní teritoriální studia, Česko-německá studia, Politologie a mezinárodní vztahy, Sociologie a sociální politika  probíhá výběr uchazečů na základě kombinace výsledku OSP testu NSZ a písemné přijímací zkoušky organizované fakultou. V takovém případě se na základě výsledků OSP NSZ stanoví pořadí uchazečů hlásících se na příslušný obor a z nich jsou nejlépe umístění uchazeči pozváni na přijímací zkoušku organizovanou fakultou. Přihlášení k OSP NSZ je stejné jako ve variantě (b). Konkrétní podmínky na fakultě jsou stanoveny u informací o příslušných oborech níže.


Jako plnohodnotnou náhradu za test OSP NSZ je možné účastnit se SAT Reasoning Test. Hranice výsledků v tomto testu nutná pro postup do druhého kola bude zveřejněna zároveň se zveřejněním percentilové hranice testu OSP SCIO nutné pro postup do druhého kola a vychází z přepočítací tabulky. Výsledek SAT Reasoning Test musí uchazeč doložit fakultě certifikátem, který doručí nejpozději 15. 5. 2013.


podmínky 2012/2013

podmínky 2013/2014