Grantové projekty
Výzkumné a vědecké projekty
Grantové projekty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Obsah dokumentu

  Grantová agentura ČR
  Technologická agentura ČR
  Grantová agentura UK
  Horizon2020
  7. rámcový program EU
  International Visegrad Fund
  Operační programy EU
  MŠMT - Aktion Ősterreich
  Nadace CERGE-EI, CERGE-EI GDN
  Ministerstvo vnitra ČR
  Ministerstvo kultury ČR
  Ministerstvo zahraničních věcí ČR
  EACEA
  Vzdělávací nadace Jana Husa
  Evropská komise - Generální ředitelství Justice and Home Affairs
  ESRC Economic & Social Research Council London
  European University Institute, Fiesole
  Ministerstvo financí ČR
  Magistrát hlavního města Prahy
  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
  Česko-německý fond budoucnosti
  Malé granty americké ambasády

Grantová agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

P402/12/G097 spoluřešitelský projekt - hlavní spolupříjemce na UK - CERGE; hlavní příjemce projektu VŠE

DYME - Dynamické modely v ekonomii

Roman Horváth, M.A., Ph.D.

2012-2018

13-01930S

Robustní procedury pro nestandardní situace, jejich diagnostika a implementace

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

2013-2016

13-28103P

Vliv volebních a příjmových šoku na lokální veřejné výdaje

PhDr. Lenka Štastná, Ph.D.

2013-2016

13-20217S

Porozumění diskriminaci a spolupráci mezi skupinami pomocí ekonomických experimentů

PhDr. Michal Bauer, Ph.D.

2013-2016

14-16260S

Československo, střední Evropa a mírové uspořádání s Německem po druhé světové válce

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

2014-2016

14-19324S

Zdroje a podoby politizace subkultur v postsocialismu

Mgr. Jan Charvát, Ph.D.

2014-2016

14-21581S

Role kolektivní paměti v transatlantických vztazích po skončení studené války

PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.

2014-2016

14-05575S

Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice

PhDr. Václav Štětka, Ph.D.

2014-2016

14-24977P

Spor o česká města: Občanská participace v restrukturalizaci post-socialistického města

RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.

2014-2017

14-26574P

Postavení žen na trhu práce - analýza na úrovni zaměstnání

Barbara Pertold Gebická, Ph.D.

2014-2016

14-02108S

Vzájemná interakce krizí státu a bank

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

2014-2016

14-24129S

Dynamické korelace a riziko na finančních trzích

prof. Ingr. Evžen Kočenda, Ph.D.

2014-2016

14-14612S spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce projektu MÚ AV ČR, v.v.i.

Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí

PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2014-2016

15-02411S

Vývoj a aplikace meta-regresivních metod v ekonomii

PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.

2015-2017

15-01907S

Hraje přímá volba roli? Analýza účinků přímé volby prezindenta na fungování politického režimu České republiky

PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

2015-2017

15-04863S

Šetrnost a hospodárnost v časech krize: ekonomické chování v rodinném a veřejném diskurzu v dnešní české společnosti

Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

2015-2017

15-13040S

Kvalita účetních údajů, ziskovost obchodování manažerů a informační obsah ceny akcií

Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.

2015-2017

15-12533S

Členské státy ve WTO: preference, dodržování závazků a monitorování

doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

2015-2017

15-16107S

Totalitárství a nebanálnost zla

prof. Dr. Steven Saxonberg, Ph.D.

2015-2017

15-09249S

De facto státy v severní Eurasii v kontextu ruské zahraniční politiky

PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

2015-2017

15-09404S

spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce - ESF MU

Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

2015-2017

15-15927S

spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce - CERGE-EI

Chování podniků, jejich efektivita a finance z mezinárodní perspektivy

prof. Ingr. Evžen Kočenda, Ph.D.

2015-2017

16-00027S

Zkoumání zelených paradoxů: Mikroekonomický, ekonometrický a meta-analytický rámec výzkumu efektů klimatických a energetických politik

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D

2016-2018

16-17670S

Identity a praktiky rozštěpeného aktéra: Interpretace současné německé zahraniční politiky

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

2016-2018

16-14151S

Měření faktorů finančního rizika ve frekvenční doméně

Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.

2016-2018

16-10625S

Role Československých drah v československé dopravní politice, 1970-1989

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

2016-2018

16-14292S

Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik?

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

2016-2018

16-20553S

Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (public policy)

Simon Smith, Ph.D.

2016-2018

16-09212S

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republice

Mgr. Karel Čada, Ph.D.

2016-2018

16-16009S

"Museli jsme žít, nějak jsme museli přežít..." Židé v Řecku 1944-2012

Mgr. Kateřina Králová, Ph.D.

2016-2018

16-02392S

Konkurenceschopnost a měnové kurzy: instituce a inovace

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

2016-2018

16-10163S

Aktivismus v těžkých časech a obraz "druhého"

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

2016-2018

16-02288S

spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce - MUP, o.p.s.

Anatomie revizionismu a jeho vliv na (sub-)regionální institucionalizace a aliance

Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.

2016-2018Technologická agentura ČR


Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

TD03000018


Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti vstupující do rozhodování a strategického řízení veřejné správy

doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

2016-2017

TD03000209

Diabetes mellitus 2. typu v České republice - analýza nákladů spojených s onemocněním a modelace jejich budoucího vývoje

PhDr. Jana Votápková

2016-2017

TD03000290

Prosazování českého zájmu v evropských politikách

Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D.

2016-2017

TD0300061 spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce - ESF MU

Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů a teritoriální soudržnost.

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

2016-2017Grantová agentura UK

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

354214 A-FGM

Kulturní publikcistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové války

Anna Batistová

2014-2016

1620514 A-SP

Zámořská území evropských států: politologická specifika vztahu k metropoli a ústavněprávní charakteristika

Vlastimil Bernas

2014-2016

1198214 A-EK

Viacrozmerné modelovanie volatility stredne veľkých a veľkých portfólií

František Čech

2014-2016

1004214 A-FGM

Medializace československé alternativní kultury v období normalizace na příkladu rockové hudby

Martin Husák

2014-2016

368214 A-SP

Finanční aspekty autonomie municipalit v politickém systému České republiky

Ilona Kruntorádová

2014-2016

588314 A-EK

Rozlišování permanentních a tranzitorních spilloverů

Tomáš Křehlík

2014-2016

1578214 A-EK

Patenty: prostředky inovace, nebo strategické cíle?

Jiří Schwarz

2014-2016

734214 A-SP

Nepřímé nátlakové strategie: jaderné zbraně a tiché hrozby v mezinárodních krizích

Michal Smetana

2014-2016

1638314 A-FGM

Mediální zobrazování životního stylu na příkladu gastronomie v tištěných médiích v období první republiky

Kristina Šemberová

2014-2016

306414 A-FGM

Paratexty k nelineárním mediálním textům

Jan Švelch

2014-2016

904414 A-SP

Kvantová teorie mezinárodních vztahů: Aplikace poznatků kvantové teorie v systémové teorii mezinárodních vztahů

Jakub Tesař

2014-2016

406214 A-FGM

Řízení a kontrola regionálních médií v Československu v 70. a 80. letech 20. století na příkladu informování o kulturních událostech pardubického okresu

Veronika Trestrová

2014-2016

544214 A-SP

Sionistická governmentalita a formování subjektu: Případ izraelských vojáků

Jakub Záhora

2014-2016

2115 A-SP

Astropolitika a Evropa

Bohumil Doboš

2015-2017

1115 A-EK

Testování mechanismů asociálního chování mezi dětmi a dospělými s problémovým chováním

Václav Korbel

2015-2017

12415 A-HN

Pravoslavné církve na prahu 21. století. Případ Ruska, Srbska a Řecka.

Karin Hofmeisterová

2015-2017

72315 A-FGM

Rituální aspekty kominukaci politických aktérů v novým médiích a jejich vliv na adopci nových médií

Jan Zápotocký

2015-2017

105815 A-EK

Příjmy z bankovních poplatků a provizí - jejich determinanty a vliv na ziskovost a rizikovost bank

Karolína Růžičková

2015-2017

122215 A-SP

Pozice v Arktickém geopolitickém systému: síťová analýza výměn v ekonomickém, vojenském a sociálně-demografickém prostoru

Irina Valko

2015-2016

126915 A-SP

Zhroucené obce v České republice

Jakub Hornek

2015-2017

165215 A-EK

Řízení rizik vkladů na vyžádání

Hana Džmuráňová

2015-2017

191715 A-SP

Rozpad politických systémů jako následek komunikačních selhání

Tomáš Váňa

2015-2017

191915 A-HN

Jihoslované islámské víry v poválečném Kosovu: Konstrukce muslimské, bosňácké a goranské identity v prostředí zjitřených interetnických vztahů

Daniel Heler

2015-2017

203215 A-SP

Hybridní bezpečnostní systém a mezinárodní intervence: Případ jižního Libanonu

Jan Daniel

2015-2016

234815 A-SP

Odhalení, protiopatření a obranná strategie proti hybridní válce s důrazem na informační a psychologické operace

Nikola Schmidt

2015-2016

238515 A-EK

Měnové nerovnováhy v Evropské unii: Efekty vyšší inflace v Eurozóně

Jan Hájek

2015-2016

239615 A-SP

Rozhodování v Evropském parlamentu a Radě v postlisabonské EU

Jakub Černoch

2015-2017

254515 A-HN

Konstituování moderní litevské historiografie v 19. století

Jindřich Čeladín

2015-2017

254715 A-SP

Lidská bezpečnost a města: Urbánní zranitelnost, resilience a politika

Katarína Svitková

2015-2017

274415 A-SP

Program, ideologie a činnost etnoregionálních stran na komunální úrovni

Martin Kryšpín Vimmr

2015-2017

280515 A-EK

Meta-analýza a elasticita obchodu s ohledem na obchodní náklady

Petr Polák

2015-2017

334315 A-EK

Extrémy ve finanční stabilitě

Tomáš Fiala

2015-2016

340315 A-SP

Skupina Bilderberg jako příklad klubu globálních elit

Lukáš Kantor

2015-2016

344215 A-SP

Nezápadní konstrukce státu: modality státní suverenity v případech Číny a Indie

Aleš Karmazin

2015-2017

359815 A-SP

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republice (2006-2014)

Daniel Prokop

2015-2017

366015 A-EK

Vlnková analýza časově proměnlivých autoregresivních modelů v ekonomii

Luboš Hanus

2015-2017

368415 A-FGM

Komparativní analýza národních debat o Evropské unii - vztah mezi kvalitou veřejné sféry a postojem země k evropské integraci

Jana Rosenfeldová

2015-2016

368615 A-SP

Zájem versus idea. Ústava ČR a volební zákon 1990.

Klára Marková

2015-2016

368815 A-SP

Bezhotovostní společnost a její vliv na rozvoj lidského potenciálu

Petra Chalupová

2015-2016

369715 A-EK

Strategie Evropy 2020: Příčiny a důsledky nepřiměřených národních cílů

Pavla Břízová

2015-2017

393515 A-SP

Autopoietický systém a aktér-síť jako metody analýzy a vizualizace citačních vztahů

Jiří Bureš

2015-2017


896516 A-EKOvlivňují moderní přístupy ve výuce motivaci a vzdělávací výsledky studentů v matematice a vědeckých předmětech?


Michal Paulus2016-2017

540216  A-EK

Vztahy mezi úhradovým systémem a výkonností českého zdravotnictví

Tomáš Troch

2016-2018

813216 A-EK

Společné dlouhodobé a krátkodobé rizikové faktory: Přístup s pomocí panelové kvantilové regrese

Lucie Kraicová

2016-2017

435116 A-EK

Současné makroekonomické otázky skrze optiku DSGE modelů

David Svačina

2016-2018

816316 A-EK

Vplyv prostredia nízkych úrokových sadzieb na európsky sektor poisťovní

Diana Žigraiová

2016-2017

412216 A-EK

Endogenní model růstu, vzdálenost k technologické hranici a instituce na trhu práce

Michal Šoltés

2016-2017

728016 A-EK

Analýza dopadů vládních výdajů na časovou strukturu úrokových měr: Makro-finanční přístup

Adam Kučera

2016-2017

729316 A-EK

Odhad dlouhodobého trendu rovnovážných cen bydlení

Hana Hejlová

2016-2017

796216 A-EK

Najít hodnotu zemědělské biodiverzity v České republice

Nicholas Tyack

2016-2018

4216 A-SP

Každodennost v životních příbězích matek tří generací


Romana Volejníčková

2016-2017

374216 A-SP

Odcizení od politiky na úřadech práce jako důsledek reformy politiky zaměstnanosti

Michaela Hiekischová

2016-2017

376216 A-SP

Role sociální ochrany v kontextu rostoucí prekarizace na trhu práce

Lucie Trlifajová

2016-2018

405716 A-SP

Vliv socio-ekonomického kontextu na individuální podporu přerozdělování příjmů v Evropě

Ivan Petrúšek

2016-2018

726616 A-SP

Dynamika politického vlivu v procesu zadávání veřejných zakázek v České republice

Steven Gawthorpe

2016


732216 A-SP
Paměť v pohraničí. Srovnávací studie kolektivní paměti na území bývalého Východního Pruska v Polsku a v Sudetech v České republice

Ludmila Wladyniak
2016-20172016-2017

874216 A-SP

Na pomezí aktivního občanství a politiky: fenomén politického aktivismu

Petra A. Beránková

2016-2017

897716 A-SP

Diskurzivní konstrukce dluhu a závazku v kontextu bydlení v České republice

Tomáš Samec

2016-2017

180516 A-SP

Vzorce institucionalizace politických stran v České republice

Jakub Stauber

2016-2018

256216 A-SP

Postmateriální štěpení v systému víceúrovňového vládnutí České republiky

Karolína Musilová

2016-2018

854216 A-SP

Retribučné procesy na Slovensku v rokoch 1945 – 1947

Dorota Tabitha Moravská

2016-2017

504816 A-SP

Americký a čínský sen: člověk, stát a mezinárodní společnost

Aleš Karmazin

2016-2018

578916 A-SP

"Cesta tam a zase zpátky": Zahraniční bojovníci ze západní Evropy a Střední Asie v Sýrii

Sabina Nováková

2016

640216 A-SP

Odminování po Ottawské úmluvě – humanitarianismus nebo diskurzivní nástroj pro naplňování ekonomických cílů?

Politicko-ekonomická analýza normativně vnímaného fenoménu

Tomáš Konečný

2016-2018

728816 A-SP


Volební strategie a komunikace protestních populistických stran v České republice

Martin Kubánek

2016-2017

160716 A-FGM

Genderové aspekty hraní počítačových a analogových her

Tereza Krobová


2016-2017

505616 A-FGM

Premeny médií a mediálnej politiky v rokoch na území SR a ČR 1989 - 1994

Lucia Osvaldová


2016-2017

815716 A-FGM

Porovnanie prístupu štátov EÚ k regulácii médií

Peter Hanák

2016-2017

234216 A-SP

Přístupy EU a USA k podpoře demokracie: normativní východiska a jejich vliv na formulaci politik

Jan Hornát

2016-2017

730316 A-HN

"MATFYZ" od kořenů do sametu: sonda do vnitřního fungování vědecké a vzdělávací instituce v letech 1952-1989 na základě svědectví pamětníků a archivních dokumentů

Kateřina Volná

2016-2017

180716 A-SP

Energetická strategie Ruska a plynovod Střední Asie - Čína

Václav Lídl

2016-2017Horizon2020

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

681228


Global Excellence in Modelling of Climate and Energy (GEMCLIME)

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. - koordinátor

2016-2020

727145

(koordinátorské pracoviště -

Universiteit Utrecht)

Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators (COFFERS)

Mgr. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.

2016-20197. rámcový program EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel za FSV

Doba trvání

317767

Liberalism in Between Europe and China (LIBEAC)

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

2013-2016

609642

ECOCEP (Economic Modelling for Climate-Energy Policy)

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.

2014-2016International Visegrad Fund

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

31510026Transport Integration for Prosperity.The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


2015-2017

21510812

V4 and Turkey: Foreign Policy and Development Assistance in EU Neighborhoods

Lucia Najšlová, Ph.D.

2015-2016

Changing Patterns in Journalistic Roles and Performance in V4 Countries

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.

Hlavní řešitel: Maďarská akademie věd, Budapešť

2015-2016

31550040

I-Net

PhDr. Jan Šír, Ph.D.

Hlavní řešitel:

Երևանի Պետական Համալսարան

(Jerevan State University)

2015-2016

21610075

The V4 towards migration challenges in Europe

Mgr. Martin Riegl, Ph.D.

Univerzita Łodz (hlavní řešitel)

2016-2017

21510054

Media Investments and their Impact on the Media Market and the General Public in Central Europe

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Mertek Mediaelemzo Muhely Nonprofit Ltd., Budapešť (hlavní řešitel)

2015-2016
Operační programy EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

CZ.1.07/2.3.00/45.0028


Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje

Přírodovědecká fakulta UK Praha

2014-2015
MŠMT - Aktion Ősterreich

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

76p9


Morální ekonomie klášterů v České republice a v Rakousku

Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.

2016-2017

77p8

6. česko-rakouské dny historiků

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

2017
Nadace CERGE-EI, CERGE-EI GDN

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

RRC15+55

Structural Effects of Corruption and Anticorruption: Trade Channel

Mgr. Michal Paulus


2015-2016
Ministerstvo vnitra ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

VI20152019011


Indikátory včasného varování eskalace zamrzlých konfliktů

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2019


VI20152020009Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR – CAVHZS

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2020

VI20172019074

Metodika ochrany výzkumných organizací s ohledem na ekonomickou bezpečnost státu

Mgr. et Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.

2017-2019
Ministerstvo kultury ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

19681

Pokračování ochranného reformátování vybraných ročníků periodika Práce

Mgr. Michala Sošková

2015-2016

17207

Ochranné reformátování vybraných ročníků periodika Právo lidu

Mgr. Tomáš Gec

2016

2887/2016

Evropská observatoř žurnalistiky

doc. MgA. et Mgr. Filip Láb, Ph.D.

2016

2528/2016

Mediální studia. Odborný časopis pro kritickou reflexi médií

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

2016

18315/2017

Ochranné reformátování vybraných ročníků periodik Lidové noviny a Rudé právo

Mgr. Tomáš Gec

2017Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

96070/2016-OVD

Česko a Polsko v proměnách moderní doby a v současnosti: politické, hospodářské a kulturní výzvy dvou středoevropských zemí

Ing. Pavla Kačmárová

2016

95528_2016_OVD

Bezpečnostní konference v roce 2016

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2016
EACEA

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

542836-LLP-1-2013-1-CZ-AJM-PO

Researching and Teaching European Studies in Central and Eastern Europe

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

2013-2016

2016-2256

European Political Sociology

Paulus Blokker, Ph.D.

2016-2019

574420

Security, Intelligence and Strategic Studies (Erasmus Mundus International Master)

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D.

2017-2021

2015-0860

Jean Monnet Transnational Networking

Mgr. Martin Riegl, Ph.D.


2016-2018
Vzdělávací nadace Jana Husa

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání
Mapování kulturních válek v postkomunistickém regionu: kulturní analýza hodnotových střetů v občanské sféře

Mgr. Karel Čada


2015-2016
Evropská komise - Generální ředitelství Justice and Home Affairs

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

4000008910

(koordinátorské pracoviště - University of Leeds)

Countering Islamophobia Through the Development of Best Practice in the use of Counter-Narratives in EU Member states

Mgr. Karel Čada, Ph.D.

2016-2018

4000005264

(koordinátorské pracoviště - Center for the Study of Democracy (Sofie)

Countering Radicalisation in Southeast and Central Europe Through Development of

(Counter-) Radicalisation Monitoring Tool (MONITOR)

Libor Stejskal, Ph.D. (FSV UK)

2014-2016


ESRC Economic & Social Research Council London

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

ES/L002884/1Extending Working Lives - health and well being implications and facilitators

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.2013-2016
European University Institute, Fiesole

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání
Political Conflict in Europe in the Shadow of the Great Recession (POLCON)

doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D
2016

Assessing the Risk for Media Pluralism in EU and Beyond: application of the Media Pluralism Monitor Tool in 30 European Countries

PhDr. Václav Štětka, PhD.


2016
Ministerstvo financí ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

PF191Transfer nových poznatků a metodologií v oblasti výzkumu evropských soudobých dějin v transnacionální perspektivě

PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.

(FSV UK)

doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD.

(FF UK)

2015-2016Magistrát hlavního města Prahy

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

DOT/62/04/004124/2016

Realizace kongresu General Conference of the European Consortium for Political Research

Hana Kubátová, Ph.D.

2016
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání


Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

RRTV-5083540

Analýza vysílání České televize a Českého rozhlasu před krajskými volbami a volbami do Senátu 2016

PhDr. Jan Křeček, Ph.D.

2016
Česko-německý fond budoucnosti


Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

4-16-6573

Demokratická transformace v postkonfliktních společnostech: cesta k jistému úspěchu?

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

2016Malé granty americké ambasády


Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání
Commemorating the 70th Anniversary of the Marshall Plan

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
2017

Tvořme, neválčeme

PhDr. Kryšof Kozák, Ph.D.


2017


Grantové projekty

Obsah dokumentu

  Grantová agentura ČR
  Technologická agentura ČR
  Grantová agentura UK
  Horizon2020
  7. rámcový program EU
  International Visegrad Fund
  Operační programy EU
  MŠMT - Aktion Ősterreich
  Nadace CERGE-EI, CERGE-EI GDN
  Ministerstvo vnitra ČR
  Ministerstvo kultury ČR
  Ministerstvo zahraničních věcí ČR
  EACEA
  Vzdělávací nadace Jana Husa
  Evropská komise - Generální ředitelství Justice and Home Affairs
  ESRC Economic & Social Research Council London
  European University Institute, Fiesole
  Ministerstvo financí ČR
  Magistrát hlavního města Prahy
  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
  Česko-německý fond budoucnosti
  Malé granty americké ambasády

Grantová agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

P402/12/G097 spoluřešitelský projekt - hlavní spolupříjemce na UK - CERGE; hlavní příjemce projektu VŠE

DYME - Dynamické modely v ekonomii

Roman Horváth, M.A., Ph.D.

2012-2018

13-01930S

Robustní procedury pro nestandardní situace, jejich diagnostika a implementace

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

2013-2016

13-28103P

Vliv volebních a příjmových šoku na lokální veřejné výdaje

PhDr. Lenka Štastná, Ph.D.

2013-2016

13-20217S

Porozumění diskriminaci a spolupráci mezi skupinami pomocí ekonomických experimentů

PhDr. Michal Bauer, Ph.D.

2013-2016

14-16260S

Československo, střední Evropa a mírové uspořádání s Německem po druhé světové válce

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

2014-2016

14-19324S

Zdroje a podoby politizace subkultur v postsocialismu

Mgr. Jan Charvát, Ph.D.

2014-2016

14-21581S

Role kolektivní paměti v transatlantických vztazích po skončení studené války

PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.

2014-2016

14-05575S

Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice

PhDr. Václav Štětka, Ph.D.

2014-2016

14-24977P

Spor o česká města: Občanská participace v restrukturalizaci post-socialistického města

RNDr. Michaela Pixová, Ph.D.

2014-2017

14-26574P

Postavení žen na trhu práce - analýza na úrovni zaměstnání

Barbara Pertold Gebická, Ph.D.

2014-2016

14-02108S

Vzájemná interakce krizí státu a bank

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

2014-2016

14-24129S

Dynamické korelace a riziko na finančních trzích

prof. Ingr. Evžen Kočenda, Ph.D.

2014-2016

14-14612S spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce projektu MÚ AV ČR, v.v.i.

Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí

PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2014-2016

15-02411S

Vývoj a aplikace meta-regresivních metod v ekonomii

PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.

2015-2017

15-01907S

Hraje přímá volba roli? Analýza účinků přímé volby prezindenta na fungování politického režimu České republiky

PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.

2015-2017

15-04863S

Šetrnost a hospodárnost v časech krize: ekonomické chování v rodinném a veřejném diskurzu v dnešní české společnosti

Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

2015-2017

15-13040S

Kvalita účetních údajů, ziskovost obchodování manažerů a informační obsah ceny akcií

Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.

2015-2017

15-12533S

Členské státy ve WTO: preference, dodržování závazků a monitorování

doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

2015-2017

15-16107S

Totalitárství a nebanálnost zla

prof. Dr. Steven Saxonberg, Ph.D.

2015-2017

15-09249S

De facto státy v severní Eurasii v kontextu ruské zahraniční politiky

PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

2015-2017

15-09404S

spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce - ESF MU

Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

2015-2017

15-15927S

spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce - CERGE-EI

Chování podniků, jejich efektivita a finance z mezinárodní perspektivy

prof. Ingr. Evžen Kočenda, Ph.D.

2015-2017

16-00027S

Zkoumání zelených paradoxů: Mikroekonomický, ekonometrický a meta-analytický rámec výzkumu efektů klimatických a energetických politik

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D

2016-2018

16-17670S

Identity a praktiky rozštěpeného aktéra: Interpretace současné německé zahraniční politiky

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

2016-2018

16-14151S

Měření faktorů finančního rizika ve frekvenční doméně

Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.

2016-2018

16-10625S

Role Československých drah v československé dopravní politice, 1970-1989

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

2016-2018

16-14292S

Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik?

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

2016-2018

16-20553S

Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (public policy)

Simon Smith, Ph.D.

2016-2018

16-09212S

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republice

Mgr. Karel Čada, Ph.D.

2016-2018

16-16009S

"Museli jsme žít, nějak jsme museli přežít..." Židé v Řecku 1944-2012

Mgr. Kateřina Králová, Ph.D.

2016-2018

16-02392S

Konkurenceschopnost a měnové kurzy: instituce a inovace

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

2016-2018

16-10163S

Aktivismus v těžkých časech a obraz "druhého"

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

2016-2018

16-02288S

spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce - MUP, o.p.s.

Anatomie revizionismu a jeho vliv na (sub-)regionální institucionalizace a aliance

Mgr. et Mgr. Tomáš Kučera, Ph.D.

2016-2018Technologická agentura ČR


Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

TD03000018


Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti vstupující do rozhodování a strategického řízení veřejné správy

doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

2016-2017

TD03000209

Diabetes mellitus 2. typu v České republice - analýza nákladů spojených s onemocněním a modelace jejich budoucího vývoje

PhDr. Jana Votápková

2016-2017

TD03000290

Prosazování českého zájmu v evropských politikách

Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D.

2016-2017

TD0300061 spoluřešitelský projekt, hlavní příjemce - ESF MU

Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů a teritoriální soudržnost.

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

2016-2017Grantová agentura UK

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

354214 A-FGM

Kulturní publikcistika v londýnských exilových periodikách za druhé světové války

Anna Batistová

2014-2016

1620514 A-SP

Zámořská území evropských států: politologická specifika vztahu k metropoli a ústavněprávní charakteristika

Vlastimil Bernas

2014-2016

1198214 A-EK

Viacrozmerné modelovanie volatility stredne veľkých a veľkých portfólií

František Čech

2014-2016

1004214 A-FGM

Medializace československé alternativní kultury v období normalizace na příkladu rockové hudby

Martin Husák

2014-2016

368214 A-SP

Finanční aspekty autonomie municipalit v politickém systému České republiky

Ilona Kruntorádová

2014-2016

588314 A-EK

Rozlišování permanentních a tranzitorních spilloverů

Tomáš Křehlík

2014-2016

1578214 A-EK

Patenty: prostředky inovace, nebo strategické cíle?

Jiří Schwarz

2014-2016

734214 A-SP

Nepřímé nátlakové strategie: jaderné zbraně a tiché hrozby v mezinárodních krizích

Michal Smetana

2014-2016

1638314 A-FGM

Mediální zobrazování životního stylu na příkladu gastronomie v tištěných médiích v období první republiky

Kristina Šemberová

2014-2016

306414 A-FGM

Paratexty k nelineárním mediálním textům

Jan Švelch

2014-2016

904414 A-SP

Kvantová teorie mezinárodních vztahů: Aplikace poznatků kvantové teorie v systémové teorii mezinárodních vztahů

Jakub Tesař

2014-2016

406214 A-FGM

Řízení a kontrola regionálních médií v Československu v 70. a 80. letech 20. století na příkladu informování o kulturních událostech pardubického okresu

Veronika Trestrová

2014-2016

544214 A-SP

Sionistická governmentalita a formování subjektu: Případ izraelských vojáků

Jakub Záhora

2014-2016

2115 A-SP

Astropolitika a Evropa

Bohumil Doboš

2015-2017

1115 A-EK

Testování mechanismů asociálního chování mezi dětmi a dospělými s problémovým chováním

Václav Korbel

2015-2017

12415 A-HN

Pravoslavné církve na prahu 21. století. Případ Ruska, Srbska a Řecka.

Karin Hofmeisterová

2015-2017

72315 A-FGM

Rituální aspekty kominukaci politických aktérů v novým médiích a jejich vliv na adopci nových médií

Jan Zápotocký

2015-2017

105815 A-EK

Příjmy z bankovních poplatků a provizí - jejich determinanty a vliv na ziskovost a rizikovost bank

Karolína Růžičková

2015-2017

122215 A-SP

Pozice v Arktickém geopolitickém systému: síťová analýza výměn v ekonomickém, vojenském a sociálně-demografickém prostoru

Irina Valko

2015-2016

126915 A-SP

Zhroucené obce v České republice

Jakub Hornek

2015-2017

165215 A-EK

Řízení rizik vkladů na vyžádání

Hana Džmuráňová

2015-2017

191715 A-SP

Rozpad politických systémů jako následek komunikačních selhání

Tomáš Váňa

2015-2017

191915 A-HN

Jihoslované islámské víry v poválečném Kosovu: Konstrukce muslimské, bosňácké a goranské identity v prostředí zjitřených interetnických vztahů

Daniel Heler

2015-2017

203215 A-SP

Hybridní bezpečnostní systém a mezinárodní intervence: Případ jižního Libanonu

Jan Daniel

2015-2016

234815 A-SP

Odhalení, protiopatření a obranná strategie proti hybridní válce s důrazem na informační a psychologické operace

Nikola Schmidt

2015-2016

238515 A-EK

Měnové nerovnováhy v Evropské unii: Efekty vyšší inflace v Eurozóně

Jan Hájek

2015-2016

239615 A-SP

Rozhodování v Evropském parlamentu a Radě v postlisabonské EU

Jakub Černoch

2015-2017

254515 A-HN

Konstituování moderní litevské historiografie v 19. století

Jindřich Čeladín

2015-2017

254715 A-SP

Lidská bezpečnost a města: Urbánní zranitelnost, resilience a politika

Katarína Svitková

2015-2017

274415 A-SP

Program, ideologie a činnost etnoregionálních stran na komunální úrovni

Martin Kryšpín Vimmr

2015-2017

280515 A-EK

Meta-analýza a elasticita obchodu s ohledem na obchodní náklady

Petr Polák

2015-2017

334315 A-EK

Extrémy ve finanční stabilitě

Tomáš Fiala

2015-2016

340315 A-SP

Skupina Bilderberg jako příklad klubu globálních elit

Lukáš Kantor

2015-2016

344215 A-SP

Nezápadní konstrukce státu: modality státní suverenity v případech Číny a Indie

Aleš Karmazin

2015-2017

359815 A-SP

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republice (2006-2014)

Daniel Prokop

2015-2017

366015 A-EK

Vlnková analýza časově proměnlivých autoregresivních modelů v ekonomii

Luboš Hanus

2015-2017

368415 A-FGM

Komparativní analýza národních debat o Evropské unii - vztah mezi kvalitou veřejné sféry a postojem země k evropské integraci

Jana Rosenfeldová

2015-2016

368615 A-SP

Zájem versus idea. Ústava ČR a volební zákon 1990.

Klára Marková

2015-2016

368815 A-SP

Bezhotovostní společnost a její vliv na rozvoj lidského potenciálu

Petra Chalupová

2015-2016

369715 A-EK

Strategie Evropy 2020: Příčiny a důsledky nepřiměřených národních cílů

Pavla Břízová

2015-2017

393515 A-SP

Autopoietický systém a aktér-síť jako metody analýzy a vizualizace citačních vztahů

Jiří Bureš

2015-2017


896516 A-EKOvlivňují moderní přístupy ve výuce motivaci a vzdělávací výsledky studentů v matematice a vědeckých předmětech?


Michal Paulus2016-2017

540216  A-EK

Vztahy mezi úhradovým systémem a výkonností českého zdravotnictví

Tomáš Troch

2016-2018

813216 A-EK

Společné dlouhodobé a krátkodobé rizikové faktory: Přístup s pomocí panelové kvantilové regrese

Lucie Kraicová

2016-2017

435116 A-EK

Současné makroekonomické otázky skrze optiku DSGE modelů

David Svačina

2016-2018

816316 A-EK

Vplyv prostredia nízkych úrokových sadzieb na európsky sektor poisťovní

Diana Žigraiová

2016-2017

412216 A-EK

Endogenní model růstu, vzdálenost k technologické hranici a instituce na trhu práce

Michal Šoltés

2016-2017

728016 A-EK

Analýza dopadů vládních výdajů na časovou strukturu úrokových měr: Makro-finanční přístup

Adam Kučera

2016-2017

729316 A-EK

Odhad dlouhodobého trendu rovnovážných cen bydlení

Hana Hejlová

2016-2017

796216 A-EK

Najít hodnotu zemědělské biodiverzity v České republice

Nicholas Tyack

2016-2018

4216 A-SP

Každodennost v životních příbězích matek tří generací


Romana Volejníčková

2016-2017

374216 A-SP

Odcizení od politiky na úřadech práce jako důsledek reformy politiky zaměstnanosti

Michaela Hiekischová

2016-2017

376216 A-SP

Role sociální ochrany v kontextu rostoucí prekarizace na trhu práce

Lucie Trlifajová

2016-2018

405716 A-SP

Vliv socio-ekonomického kontextu na individuální podporu přerozdělování příjmů v Evropě

Ivan Petrúšek

2016-2018

726616 A-SP

Dynamika politického vlivu v procesu zadávání veřejných zakázek v České republice

Steven Gawthorpe

2016


732216 A-SP
Paměť v pohraničí. Srovnávací studie kolektivní paměti na území bývalého Východního Pruska v Polsku a v Sudetech v České republice

Ludmila Wladyniak
2016-20172016-2017

874216 A-SP

Na pomezí aktivního občanství a politiky: fenomén politického aktivismu

Petra A. Beránková

2016-2017

897716 A-SP

Diskurzivní konstrukce dluhu a závazku v kontextu bydlení v České republice

Tomáš Samec

2016-2017

180516 A-SP

Vzorce institucionalizace politických stran v České republice

Jakub Stauber

2016-2018

256216 A-SP

Postmateriální štěpení v systému víceúrovňového vládnutí České republiky

Karolína Musilová

2016-2018

854216 A-SP

Retribučné procesy na Slovensku v rokoch 1945 – 1947

Dorota Tabitha Moravská

2016-2017

504816 A-SP

Americký a čínský sen: člověk, stát a mezinárodní společnost

Aleš Karmazin

2016-2018

578916 A-SP

"Cesta tam a zase zpátky": Zahraniční bojovníci ze západní Evropy a Střední Asie v Sýrii

Sabina Nováková

2016

640216 A-SP

Odminování po Ottawské úmluvě – humanitarianismus nebo diskurzivní nástroj pro naplňování ekonomických cílů?

Politicko-ekonomická analýza normativně vnímaného fenoménu

Tomáš Konečný

2016-2018

728816 A-SP


Volební strategie a komunikace protestních populistických stran v České republice

Martin Kubánek

2016-2017

160716 A-FGM

Genderové aspekty hraní počítačových a analogových her

Tereza Krobová


2016-2017

505616 A-FGM

Premeny médií a mediálnej politiky v rokoch na území SR a ČR 1989 - 1994

Lucia Osvaldová


2016-2017

815716 A-FGM

Porovnanie prístupu štátov EÚ k regulácii médií

Peter Hanák

2016-2017

234216 A-SP

Přístupy EU a USA k podpoře demokracie: normativní východiska a jejich vliv na formulaci politik

Jan Hornát

2016-2017

730316 A-HN

"MATFYZ" od kořenů do sametu: sonda do vnitřního fungování vědecké a vzdělávací instituce v letech 1952-1989 na základě svědectví pamětníků a archivních dokumentů

Kateřina Volná

2016-2017

180716 A-SP

Energetická strategie Ruska a plynovod Střední Asie - Čína

Václav Lídl

2016-2017Horizon2020

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

681228


Global Excellence in Modelling of Climate and Energy (GEMCLIME)

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. - koordinátor

2016-2020

727145

(koordinátorské pracoviště -

Universiteit Utrecht)

Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators (COFFERS)

Mgr. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.

2016-20197. rámcový program EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel za FSV

Doba trvání

317767

Liberalism in Between Europe and China (LIBEAC)

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

2013-2016

609642

ECOCEP (Economic Modelling for Climate-Energy Policy)

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.

2014-2016International Visegrad Fund

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

31510026Transport Integration for Prosperity.The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


2015-2017

21510812

V4 and Turkey: Foreign Policy and Development Assistance in EU Neighborhoods

Lucia Najšlová, Ph.D.

2015-2016

Changing Patterns in Journalistic Roles and Performance in V4 Countries

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.

Hlavní řešitel: Maďarská akademie věd, Budapešť

2015-2016

31550040

I-Net

PhDr. Jan Šír, Ph.D.

Hlavní řešitel:

Երևանի Պետական Համալսարան

(Jerevan State University)

2015-2016

21610075

The V4 towards migration challenges in Europe

Mgr. Martin Riegl, Ph.D.

Univerzita Łodz (hlavní řešitel)

2016-2017

21510054

Media Investments and their Impact on the Media Market and the General Public in Central Europe

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Mertek Mediaelemzo Muhely Nonprofit Ltd., Budapešť (hlavní řešitel)

2015-2016
Operační programy EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

CZ.1.07/2.3.00/45.0028


Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje

Přírodovědecká fakulta UK Praha

2014-2015
MŠMT - Aktion Ősterreich

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

76p9


Morální ekonomie klášterů v České republice a v Rakousku

Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.

2016-2017

77p8

6. česko-rakouské dny historiků

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

2017
Nadace CERGE-EI, CERGE-EI GDN

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

RRC15+55

Structural Effects of Corruption and Anticorruption: Trade Channel

Mgr. Michal Paulus


2015-2016
Ministerstvo vnitra ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

VI20152019011


Indikátory včasného varování eskalace zamrzlých konfliktů

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2019


VI20152020009Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR – CAVHZS

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2020

VI20172019074

Metodika ochrany výzkumných organizací s ohledem na ekonomickou bezpečnost státu

Mgr. et Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.

2017-2019
Ministerstvo kultury ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

19681

Pokračování ochranného reformátování vybraných ročníků periodika Práce

Mgr. Michala Sošková

2015-2016

17207

Ochranné reformátování vybraných ročníků periodika Právo lidu

Mgr. Tomáš Gec

2016

2887/2016

Evropská observatoř žurnalistiky

doc. MgA. et Mgr. Filip Láb, Ph.D.

2016

2528/2016

Mediální studia. Odborný časopis pro kritickou reflexi médií

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

2016

18315/2017

Ochranné reformátování vybraných ročníků periodik Lidové noviny a Rudé právo

Mgr. Tomáš Gec

2017Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

96070/2016-OVD

Česko a Polsko v proměnách moderní doby a v současnosti: politické, hospodářské a kulturní výzvy dvou středoevropských zemí

Ing. Pavla Kačmárová

2016

95528_2016_OVD

Bezpečnostní konference v roce 2016

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2016
EACEA

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

542836-LLP-1-2013-1-CZ-AJM-PO

Researching and Teaching European Studies in Central and Eastern Europe

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

2013-2016

2016-2256

European Political Sociology

Paulus Blokker, Ph.D.

2016-2019

574420

Security, Intelligence and Strategic Studies (Erasmus Mundus International Master)

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D.

2017-2021

2015-0860

Jean Monnet Transnational Networking

Mgr. Martin Riegl, Ph.D.


2016-2018
Vzdělávací nadace Jana Husa

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání
Mapování kulturních válek v postkomunistickém regionu: kulturní analýza hodnotových střetů v občanské sféře

Mgr. Karel Čada


2015-2016
Evropská komise - Generální ředitelství Justice and Home Affairs

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

4000008910

(koordinátorské pracoviště - University of Leeds)

Countering Islamophobia Through the Development of Best Practice in the use of Counter-Narratives in EU Member states

Mgr. Karel Čada, Ph.D.

2016-2018

4000005264

(koordinátorské pracoviště - Center for the Study of Democracy (Sofie)

Countering Radicalisation in Southeast and Central Europe Through Development of

(Counter-) Radicalisation Monitoring Tool (MONITOR)

Libor Stejskal, Ph.D. (FSV UK)

2014-2016


ESRC Economic & Social Research Council London

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

ES/L002884/1Extending Working Lives - health and well being implications and facilitators

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.2013-2016
European University Institute, Fiesole

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání
Political Conflict in Europe in the Shadow of the Great Recession (POLCON)

doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D
2016

Assessing the Risk for Media Pluralism in EU and Beyond: application of the Media Pluralism Monitor Tool in 30 European Countries

PhDr. Václav Štětka, PhD.


2016
Ministerstvo financí ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

PF191Transfer nových poznatků a metodologií v oblasti výzkumu evropských soudobých dějin v transnacionální perspektivě

PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.

(FSV UK)

doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD.

(FF UK)

2015-2016Magistrát hlavního města Prahy

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

DOT/62/04/004124/2016

Realizace kongresu General Conference of the European Consortium for Political Research

Hana Kubátová, Ph.D.

2016
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání


Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

RRTV-5083540

Analýza vysílání České televize a Českého rozhlasu před krajskými volbami a volbami do Senátu 2016

PhDr. Jan Křeček, Ph.D.

2016
Česko-německý fond budoucnosti


Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

4-16-6573

Demokratická transformace v postkonfliktních společnostech: cesta k jistému úspěchu?

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

2016Malé granty americké ambasády


Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání
Commemorating the 70th Anniversary of the Marshall Plan

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
2017

Tvořme, neválčeme

PhDr. Kryšof Kozák, Ph.D.


2017