Studijní pobyty
Uchazeči
Podrobné informace
Studijní pobyty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze poskytuje za úplatu vzdělávání v bakalářských a magisterských studijních programech, které rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci a slouží jako příprava pro eventuální řádné studium jeho absolventů.


Studijní pobyt (tzv. "nultý ročník") mohou zájemci absolvovat v jakémkoliv bakalářském nebo magisterském oboru vyučovaném v českém jazyce, který FSV v daném akademickém roce otevírá.


V rámci studijního pobytu může účastník navštěvovat nejen předměty, které jsou pro daný obor povinné, ale i kterýkoli jiný předmět vyučovaný na FSV (s přihlédnutím k prostorovým kapacitám).


Účastník studijního pobytu skládá zápočty a zkoušky stejně jako řádně zapsaný student. V případě přijetí na fakultu v dalším akademickém roce mu mohou být takto splněné studijní povinnosti uznány.


O absolvování předmětů v rámci studijního pobytu dostane na jeho konci účastník osvědčení.


Výši úplaty za semestrální studijní pobyt stanoví na základě kalkulace děkan fakulty. V současné době je částka stanovena na 18 000 Kč za jeden semestr. Cena za studijní pobyt se hradí před zahájením studia na základě zálohové faktury.


Podmínky účasti ve studijních pobytech upravuje Opatření děkana č. 10/2017.


Pro další informace kontaktujte Mgr. Denisu Šmejkalovou, tel. 222 112 237, e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz.

Navštívit nás můžete i osobně v úředních hodinách, v kanceláři 205, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.

ČASTÉ OTÁZKY

Kdy a jak mám podat přihlášku?

Přijímání přihlášek do studijních pobytů na zimní semestr 2017/2018 bude probíhat od 1. 6. do 8. 9. 2017.

Preferujeme elektronické přihlašování (ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA), využít však můžete i papírovou přihlášku (ke stažení zde: PAPÍROVÁ PŘIHLÁŠKA), kterou je třeba doručit na studijní oddělení FSV UK, a to buď poštou, nebo osobně přes podatelnu fakulty. K elektronické i papírové přihlášce je nutné přiložit kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, životopis, případně další relevantní přílohy.


Jaké jsou podmínky přijetí do studijního pobytu v rámci celoživotního vzdělávání?

Do studijního pobytu se může přihlásit každý uchazeč s ukončeným středoškolským vzděláním. Jednotlivé obory však mohou stanovit ještě další kritéria pro přijetí.


Pro akademický rok 2017/2018 požadavky upřesnily následující obory:

Marketingová komunikace a public relations (Bc.)

Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je počet bodů získaných v přijímacím řízení.  


Žurnalistika (Bc.)  

Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je počet bodů získaných v přijímacím řízení.  


Politologie a veřejná politika (Bc.)

Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském oboru Politologie a veřejná politika pro akademický rok 2017/2018, ale nebyli přijati.


Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.)

Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia v bakalářském oboru Politologie a mezinárodní vztahy pro akademický rok 2017/2018, ale nebyli přijati.


Politologie (NMgr.)

Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v magisterském oboru Politologie pro akademický rok 2017/2018, ale nebyli přijati.


Mezinárodní teritoriální studia (NMgr.)

Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v magisterském oboru Mezinárodní teritoriální studia pro akademický rok 2017/2018, ale nebyli přijati.


Německá a středoevropská studia (NMgr.)

Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v magisterském oboru Německá a středoevropská studia pro akademický rok 2017/2018, ale nebyli přijati.


Středoevropská komparativní studia (NMgr.)

Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v magisterském oboru Středoevropská komparativní studia pro akademický rok 2017/2018, ale nebyli přijati.


Ekonomie a finance (Bc., NMgr.)

V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme doklad o složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2. Tento doklad je povinnou součástí přihlášky do studijního pobytu.
Kdo o mé přihlášce bude rozhodovat?

O přijetí do studijního pobytu CŽV rozhoduje děkan fakulty. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.


Jaký je rozdíl mezi řádným bakalářským (magisterským) studiem a studijním pobytem?

Smlouva o studijním pobytu se uzavírá vždy na jeden semestr. Účastník studijního pobytu CŽV není studentem podle Zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), přiměřeně se na něj však vztahují studijní a zkušební předpisy Univerzity Karlovy a FSV UK.

Účastníci studijních pobytů ukončují jednotlivé předměty zkouškou, klasifikovaným zápočtem nebo zápočtem podle stejných pravidel jako studenti řádného studia.


Můžu studovat v kombinované formě?

Ano, někeré obory se otevírají i v kombinované formě.


Co získám po absolvování studijního pobytu?

Absolvent studijního pobytu CŽV obdrží od fakulty osvědčení o absolvování programu a doklad o absolvovaných kursech a vykonaných zkouškách, klasifikovaných zápočtech a zápočtech včetně klasifikace.


Můžu - po absolvování studijního pobytu - přejít do řádného studia?

Absolvování studijního pobytu CŽV nezakládá nárok na přijetí do řádného studia na FSV UK.

Účastníci a absolventi studijních pobytů CŽV mohou být přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia s prominutím přijímací zkoušky. Podmínkou je:

  • absolvování minimálně dvou navazujících semestrálních studijních pobytů bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

  • získání minimálně 60 kreditů obdržených ve dvou navazujících semestrálních studijních pobytech bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK,

  • studijní průměr do 1,5 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být výborně nebo velmi dobře. Do průměru se počítají jen zkoušky a klasifikované zápočty absolvované ve dvou navazujících semestrálních studijních pobytech bezprostředně předcházejících akademickému roku, od kterého uchazeč hodlá započít řádné studium na FSV UK.

Po přijetí do řádného bakalářského a magisterského studia FSV UK jsou uznány předměty absolvované v rámci studijního pobytu CŽV, ale pouze do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty, které mají být uznány, musí být splněny během posledních tří let bezprostředně před podáním žádosti o uznání.

Studijní pobyty
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze poskytuje za úplatu vzdělávání v bakalářských a magisterských studijních programech, které rozšiřují vědomosti, dovednosti a kvalifikaci a slouží jako příprava pro eventuální řádné studium jeho absolventů.


Studijní pobyt (tzv. "nultý ročník") mohou zájemci absolvovat v jakémkoliv bakalářském nebo magisterském oboru vyučovaném v českém jazyce, který FSV v daném akademickém roce otevírá.


V rámci studijního pobytu může účastník navštěvovat nejen předměty, které jsou pro daný obor povinné, ale i kterýkoli jiný předmět vyučovaný na FSV (s přihlédnutím k prostorovým kapacitám).


Účastník studijního pobytu skládá zápočty a zkoušky stejně jako řádně zapsaný student. V případě přijetí na fakultu v dalším akademickém roce mu mohou být takto splněné studijní povinnosti uznány.


O absolvování předmětů v rámci studijního pobytu dostane na jeho konci účastník osvědčení.


Výši úplaty za semestrální studijní pobyt stanoví na základě kalkulace děkan fakulty. V současné době je částka stanovena na 18 000 Kč za jeden semestr. Cena za studijní pobyt se hradí před zahájením studia na základě zálohové faktury.


Podmínky účasti ve studijních pobytech upravuje Opatření děkana č. 10/2017.


Pro další informace kontaktujte Mgr. Denisu Šmejkalovou, tel. 222 112 237, e-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz.

Navštívit nás můžete i osobně v úředních hodinách, v kanceláři 205, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.

ČASTÉ OTÁZKY

Kdy a jak mám podat přihlášku?

Přijímání přihlášek do studijních pobytů na zimní semestr 2017/2018 bude probíhat od 1. 6. do 8. 9. 2017.

Preferujeme elektronické přihlašování (ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA), využít však můžete i papírovou přihlášku (ke stažení zde: PAPÍROVÁ PŘIHLÁŠKA), kterou je třeba doručit na studijní oddělení FSV UK, a to buď poštou, nebo osobně přes podatelnu fakulty. K elektronické i papírové přihlášce je nutné přiložit kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, životopis, případně další relevantní přílohy.


Jaké jsou podmínky přijetí do studijního pobytu v rámci celoživotního vzdělávání?

Do studijního pobytu se může přihlásit každý uchazeč s ukončeným středoškolským vzděláním. Jednotlivé obory však mohou stanovit ještě další kritéria pro přijetí.


Pro akademický rok 2017/2018 požadavky upřesnily následující obory:

Marketingová komunikace a public relations (Bc.)

Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je počet bodů získaných v přijímacím řízení.  


Žurnalistika (Bc.)  

Přijati mohou být pouze ti, kteří prošli kompletním přijímacím řízením, a to jak písemným, tak ústním kolem, ale nebyli přijati ke studiu. Dalším kritériem je počet bodů získaných v přijímacím řízení.  


Politologie a veřejná politika (Bc.)

Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v bakalářském oboru Politologie a veřejná politika pro akademický rok 2017/2018, ale nebyli přijati.


Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.)

Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali obě kola přijímacího řízení do řádného studia v bakalářském oboru Politologie a mezinárodní vztahy pro akademický rok 2017/2018, ale nebyli přijati.


Politologie (NMgr.)

Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v magisterském oboru Politologie pro akademický rok 2017/2018, ale nebyli přijati.


Mezinárodní teritoriální studia (NMgr.)

Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v magisterském oboru Mezinárodní teritoriální studia pro akademický rok 2017/2018, ale nebyli přijati.


Německá a středoevropská studia (NMgr.)

Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v magisterském oboru Německá a středoevropská studia pro akademický rok 2017/2018, ale nebyli přijati.


Středoevropská komparativní studia (NMgr.)

Kurz je určen pouze pro uchazeče, kteří absolvovali přijímací řízení do řádného studia v magisterském oboru Středoevropská komparativní studia pro akademický rok 2017/2018, ale nebyli přijati.


Ekonomie a finance (Bc., NMgr.)

V případě, že rodným jazykem uchazeče o studium v českém jazyce není čeština nebo slovenština, vyžadujeme doklad o složení certifikované zkoušky z češtiny pro cizince na úrovni B2. Tento doklad je povinnou součástí přihlášky do studijního pobytu.
Kdo o mé přihlášce bude rozhodovat?

O přijetí do studijního pobytu CŽV rozhoduje děkan fakulty. Uchazeči jsou přijímáni podle kapacitních možností fakulty.


Jaký je rozdíl mezi řádným bakalářským (magisterským) studiem a studijním pobytem?

Smlouva o studijním pobytu se uzavírá vždy na jeden semestr. Účastník studijního pobytu CŽV není studentem podle Zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů), přiměřeně se na něj však vztahují studijní a zkušební předpisy Univerzity Karlovy a FSV UK.

Účastníci studijních pobytů ukončují jednotlivé předměty zkouškou, klasifikovaným zápočtem nebo zápočtem podle stejných pravidel jako studenti řádného studia.


Můžu studovat v kombinované formě?

Ano, někeré obory se otevírají i v kombinované formě.


Co získám po absolvování studijního pobytu?

Absolvent studijního pobytu CŽV obdrží od fakulty osvědčení o absolvování programu a doklad o absolvovaných kursech a vykonaných zkouškách, klasifikovaných zápočtech a zápočtech včetně klasifikace.


Můžu - po absolvování studijního pobytu - přejít do řádného studia?

Absolvování studijního pobytu CŽV nezakládá nárok na přijetí do řádného studia na FSV UK.

Účastníci a absolventi studijních pobytů CŽV mohou být přijati do řádného bakalářského nebo magisterského studia s prominutím přijímací zkoušky. Podmínkou je:

Po přijetí do řádného bakalářského a magisterského studia FSV UK jsou uznány předměty absolvované v rámci studijního pobytu CŽV, ale pouze do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia. Zkoušky, klasifikované zápočty a zápočty, které mají být uznány, musí být splněny během posledních tří let bezprostředně před podáním žádosti o uznání.