Informace pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami
Uchazeči
Podrobné informace
Informace pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Kontakt

Kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami na FSV UK je Mgr. Ivana Kabátková.

E-mail:

Telefon: 222 112 234

Místnost: č. 220, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

Uchazeči o studium se speciálními potřebami

Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo žádat o modifikaci přijímacího řízení kteréhokoliv studia. Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č.9/2013) o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána jako součást přihlášky ke studiu.


Uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtne kolonku "Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu" a zároveň musí k přihlášce nahrát Žádost modifikaci přijímací zkoušky o spolu s potřebnými dokumenty (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko psychologické poradny apod.). Žádost spolu s potřebnými dokumenty (originály) uchazeč dokládá i v papírové podobě na studijní oddělení FSV do konce období pro podávání přihlášek ke studiu.


Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště, studijního oddělení, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v daném oboru, do kterého se uchazeč hlásí.

Obecně přitom platí, že modifikovaná přijímací zkouška by se měla od běžného postupu odlišovat jen v nejmenší nutné míře a celý postup musí být v souladu s Řádem přijímacího řízení UK a navazujícími předpisy. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána a doložena příslušným potvrzením nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti.


Formulář žádosti o modifikaci přijímacího řízení najdete na této webové stránce pod č. 14.

Žádost je možné podat nejdéle do konce období pro podávání přihlášek ke studiu - čili do 31.3.2017.


Studenti se speciálními potřebami

Studenti, kteří jako uchazeči žádali o modifikaci přijímacího řízení, se přijetím ke studiu na FSV UK stali potencionálními studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. V souladu s pravidly MŠMT jsou pro ně určeny potřebné speciální pomůcky a současně modifikace forem a v indikovaných případech i obsahu studia (např. individuální vzdělávací plán). Jednotlivé kategorie studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se týkají poruch zraku, sluchu, řeči, postižení tělesného, poruch autistického spektra, psychických poruch, specifických poruch učení.

Úkolem kontaktní osoby pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami je kontaktovat tyto studenty po jejich přijetí a zapsání na FSV UK a zjistit, zda mají zájem být evidováni jako studenti se speciálními potřebami. Pokud s tím budou souhlasit (a splní formální podmínky – viz níže), kontaktní osoba pomůže studentovi zajistit funkční diagnostiku a dále pak mu bude k dispozici pro zprostředkování komunikace či jednání s vyučujícími o případné modifikaci studijních podmínek.


Právo být evidován

Student se speciálními potřebami se však registrovat nemusí, je to jeho svobodné rozhodnutí. Pokud se rozhodne absolvovat studium bez jakýchkoli modifikací, má na to právo. Nicméně je třeba si uvědomit, že student nemusí dopředu znát všechny požadavky studia, takže nemusí správně odhadnout, co může být v budoucnu překážkou pro jeho úspěšné studium. Proto je doporučováno, aby se nechal zaregistrovat a v případě potřeby uplatnil své požadavky. Pokud student v průběhu studia nenarazí na žádné překážky, nemusí služeb kontaktní osoby vůbec využít.


Změny v průběhu studia

Péče kontaktní osoby o studenty se speciálními potřebami trvá po celou dobu jeho studia. Pokud se zdravotní podmínky na straně studenta během studia změní, je třeba o tom kontaktní osobu informovat. Je žádoucí učinit tak co nejrychleji, aby bylo možné předejít nově vznikajícím problémům nebo na ně zareagovat rychleji, než zkomplikují průběh studia.


Péče o osobní údaje

Studenti nemusí mít obavy ze zneužití soukromých údajů (zejména o zdravotních potížích), které fakultě poskytnou. Okruh osob, které mají k těmto informacím přístup, je velmi omezený (zpravidla pouze kontaktní osoba, případně odborník, který bude vytvářet funkční diagnostiku). Další osoby – především vyučující – mají přístup pouze k těm výstupům diagnostiky, u nichž si to student vyžádá na základě jednání o případných modifikacích. Student rozhoduje o tom, zda a kdo k nim bude mít dále přístup.


Podmínky pro využívání služeb kontaktní osoby

K využívání služeb musí být student evidován jako student se speciálními potřebami. To je možné v případě, že splní následující tři podmínky:

 1. Informovaný souhlas – student potvrdí svůj souhlas s tím, že bude na Univerzitě Karlově v Praze evidován jako student se speciálními potřebami. Kontaktní osobě dodá vyplněný a podepsaný formulář (ke stažení zde).

 2. Potvrzení o zdravotním znevýhodnění studenta – student doloží své znevýhodnění oficiálním dokladem. Může se jednat o tyto typy dokumentů:

  - doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

  - doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

  - průkaz mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb.,

  - doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech,

  - lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat výše uvedenými doklady.

 3. Funkční diagnostika studenta – jedná se o odborný posudek, který je vyhotoven na předepsaném formuláři jako výsledek osobní konzultace studenta s odborným pracovníkem. Cílem je identifikovat potřeby a případná omezení studenta v průběhu studia konkrétního studijního oboru a následně navrhnout vhodné mechanismy či opatření vedoucí k jejich uspokojování či kompenzaci. Více o dokumentu najdete zde.


Důležité informace a odkazy

Novinky: V budově Hollar byly v prosinci 2015 nainstalovány nové bezbariérové dveře do knihovny FSV UK (při vchodu z nádvoří) a přístup na bezbariérové WC je možný pouze s euroklíči (v případě nutnosti jsou na vyžádání u Petra Balíka, správce majetku budovy).


Pomůcky v knihovně: V knihovně FSV UK v budově Hollar je umístěn počítač, který obsahuje kamerovou lupu a software pro usnadnění čtení.


Kopírování zdarma: Studenti-držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou zdarma využívat kopírovacích služeb v Informačním, poradenském a sociálním centru UK (IPSC). Jedná se o kopírování (a tisk z PC) výhradně pro vlastní potřebu. Pracovníkům u infopultu předložte studentský průkaz UK a průkazku ZTP (ZTP/P) a dbejte jejich pokynů.


K prostudování doporučujeme:

Opatření rektora č. 9/2013 - Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze

Webové stránky UK určené pro studenty se speciálními potřebamiNabídka - Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017

Nadačního fond Emil přichází se zajímavou nabídkou pro studenty, kteří mají jakýkoliv druh zdravotního postižení. Přijměte pozvání v termínu od 7. – 11. června do Brna na 6. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017.


Tyto hry na evropské úrovni jsou určeny mládeži s různými druhy zdravotního postižení ve věku 10 až 23 let. Mohou to být jedinci bez předchozích sportovních zkušeností, ale i sportovci trénující nebo registrovaní. Pro všechny účastníky bude zdarma zajištěno ubytování, stravu i veškerý sportovní a doprovodný program. Věříme, že jsou tyto evropské hry jedinečnou příležitostí nejen k získání nezapomenutelných sportovních zážitků a zkušeností.


Budeme potěšeni, když přijmete naše pozvání na tuto tradiční rozvojovou a ozvete se nám. Rádi zodpovíme každý Váš dotaz. Předběžné přihlášky můžete vyplnit na www.emiolopen.cz/prihlaska.


Pozvánka CZ verze | ANG verze

Detailní Popis projektu


Další informace:

Nadační fond Emil www.emilnadace.cz


Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017 www.emilopen.cz


Světové hry handicapované mládeže/IWAS U23 World Games Prague 2016 www.prague2016.com


Aktualizace IK 1/2017Informace pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami

Kontakt

Kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami na FSV UK je Mgr. Ivana Kabátková.

E-mail:

Telefon: 222 112 234

Místnost: č. 220, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

Uchazeči o studium se speciálními potřebami

Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo žádat o modifikaci přijímacího řízení kteréhokoliv studia. Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č.9/2013) o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána jako součást přihlášky ke studiu.


Uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtne kolonku "Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu" a zároveň musí k přihlášce nahrát Žádost modifikaci přijímací zkoušky o spolu s potřebnými dokumenty (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko psychologické poradny apod.). Žádost spolu s potřebnými dokumenty (originály) uchazeč dokládá i v papírové podobě na studijní oddělení FSV do konce období pro podávání přihlášek ke studiu.


Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště, studijního oddělení, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v daném oboru, do kterého se uchazeč hlásí.

Obecně přitom platí, že modifikovaná přijímací zkouška by se měla od běžného postupu odlišovat jen v nejmenší nutné míře a celý postup musí být v souladu s Řádem přijímacího řízení UK a navazujícími předpisy. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána a doložena příslušným potvrzením nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti.


Formulář žádosti o modifikaci přijímacího řízení najdete na této webové stránce pod č. 14.

Žádost je možné podat nejdéle do konce období pro podávání přihlášek ke studiu - čili do 31.3.2017.


Studenti se speciálními potřebami

Studenti, kteří jako uchazeči žádali o modifikaci přijímacího řízení, se přijetím ke studiu na FSV UK stali potencionálními studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. V souladu s pravidly MŠMT jsou pro ně určeny potřebné speciální pomůcky a současně modifikace forem a v indikovaných případech i obsahu studia (např. individuální vzdělávací plán). Jednotlivé kategorie studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se týkají poruch zraku, sluchu, řeči, postižení tělesného, poruch autistického spektra, psychických poruch, specifických poruch učení.

Úkolem kontaktní osoby pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami je kontaktovat tyto studenty po jejich přijetí a zapsání na FSV UK a zjistit, zda mají zájem být evidováni jako studenti se speciálními potřebami. Pokud s tím budou souhlasit (a splní formální podmínky – viz níže), kontaktní osoba pomůže studentovi zajistit funkční diagnostiku a dále pak mu bude k dispozici pro zprostředkování komunikace či jednání s vyučujícími o případné modifikaci studijních podmínek.


Právo být evidován

Student se speciálními potřebami se však registrovat nemusí, je to jeho svobodné rozhodnutí. Pokud se rozhodne absolvovat studium bez jakýchkoli modifikací, má na to právo. Nicméně je třeba si uvědomit, že student nemusí dopředu znát všechny požadavky studia, takže nemusí správně odhadnout, co může být v budoucnu překážkou pro jeho úspěšné studium. Proto je doporučováno, aby se nechal zaregistrovat a v případě potřeby uplatnil své požadavky. Pokud student v průběhu studia nenarazí na žádné překážky, nemusí služeb kontaktní osoby vůbec využít.


Změny v průběhu studia

Péče kontaktní osoby o studenty se speciálními potřebami trvá po celou dobu jeho studia. Pokud se zdravotní podmínky na straně studenta během studia změní, je třeba o tom kontaktní osobu informovat. Je žádoucí učinit tak co nejrychleji, aby bylo možné předejít nově vznikajícím problémům nebo na ně zareagovat rychleji, než zkomplikují průběh studia.


Péče o osobní údaje

Studenti nemusí mít obavy ze zneužití soukromých údajů (zejména o zdravotních potížích), které fakultě poskytnou. Okruh osob, které mají k těmto informacím přístup, je velmi omezený (zpravidla pouze kontaktní osoba, případně odborník, který bude vytvářet funkční diagnostiku). Další osoby – především vyučující – mají přístup pouze k těm výstupům diagnostiky, u nichž si to student vyžádá na základě jednání o případných modifikacích. Student rozhoduje o tom, zda a kdo k nim bude mít dále přístup.


Podmínky pro využívání služeb kontaktní osoby

K využívání služeb musí být student evidován jako student se speciálními potřebami. To je možné v případě, že splní následující tři podmínky:

 1. Informovaný souhlas – student potvrdí svůj souhlas s tím, že bude na Univerzitě Karlově v Praze evidován jako student se speciálními potřebami. Kontaktní osobě dodá vyplněný a podepsaný formulář (ke stažení zde).

 2. Potvrzení o zdravotním znevýhodnění studenta – student doloží své znevýhodnění oficiálním dokladem. Může se jednat o tyto typy dokumentů:

  - doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

  - doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

  - průkaz mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb.,

  - doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech,

  - lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat výše uvedenými doklady.

 3. Funkční diagnostika studenta – jedná se o odborný posudek, který je vyhotoven na předepsaném formuláři jako výsledek osobní konzultace studenta s odborným pracovníkem. Cílem je identifikovat potřeby a případná omezení studenta v průběhu studia konkrétního studijního oboru a následně navrhnout vhodné mechanismy či opatření vedoucí k jejich uspokojování či kompenzaci. Více o dokumentu najdete zde.


Důležité informace a odkazy

Novinky: V budově Hollar byly v prosinci 2015 nainstalovány nové bezbariérové dveře do knihovny FSV UK (při vchodu z nádvoří) a přístup na bezbariérové WC je možný pouze s euroklíči (v případě nutnosti jsou na vyžádání u Petra Balíka, správce majetku budovy).


Pomůcky v knihovně: V knihovně FSV UK v budově Hollar je umístěn počítač, který obsahuje kamerovou lupu a software pro usnadnění čtení.


Kopírování zdarma: Studenti-držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou zdarma využívat kopírovacích služeb v Informačním, poradenském a sociálním centru UK (IPSC). Jedná se o kopírování (a tisk z PC) výhradně pro vlastní potřebu. Pracovníkům u infopultu předložte studentský průkaz UK a průkazku ZTP (ZTP/P) a dbejte jejich pokynů.


K prostudování doporučujeme:

Opatření rektora č. 9/2013 - Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze

Webové stránky UK určené pro studenty se speciálními potřebamiNabídka - Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017

Nadačního fond Emil přichází se zajímavou nabídkou pro studenty, kteří mají jakýkoliv druh zdravotního postižení. Přijměte pozvání v termínu od 7. – 11. června do Brna na 6. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017.


Tyto hry na evropské úrovni jsou určeny mládeži s různými druhy zdravotního postižení ve věku 10 až 23 let. Mohou to být jedinci bez předchozích sportovních zkušeností, ale i sportovci trénující nebo registrovaní. Pro všechny účastníky bude zdarma zajištěno ubytování, stravu i veškerý sportovní a doprovodný program. Věříme, že jsou tyto evropské hry jedinečnou příležitostí nejen k získání nezapomenutelných sportovních zážitků a zkušeností.


Budeme potěšeni, když přijmete naše pozvání na tuto tradiční rozvojovou a ozvete se nám. Rádi zodpovíme každý Váš dotaz. Předběžné přihlášky můžete vyplnit na www.emiolopen.cz/prihlaska.


Pozvánka CZ verze | ANG verze

Detailní Popis projektu


Další informace:

Nadační fond Emil www.emilnadace.cz


Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017 www.emilopen.cz


Světové hry handicapované mládeže/IWAS U23 World Games Prague 2016 www.prague2016.com


Aktualizace IK 1/2017