Informace pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami
Uchazeči
Podrobné informace
Informace pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Kontakt

Kontaktní osobou a studijním poradcem pro studium pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami na FSV UK v českých studijních programech je Mgr. Ivana Kabátková.

E-mail:

Telefon: 222 112 234

Místnost: č. 220, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.


Kontaktní osobou a studijním poradcem pro studium pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami na FSV UK v anglických studijních programech je Mgr. Denisa Šmejkalová.

Email:

Telefon: 222 112 237

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

Uchazeči o studium se speciálními potřebami

Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo žádat o modifikaci přijímacího řízení kteréhokoliv studia. Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č. 23/2017) o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána jako součást přihlášky ke studiu.


Uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtne kolonku "Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu" a zároveň musí k přihlášce nahrát Žádost modifikaci přijímací zkoušky o spolu s potřebnými dokumenty (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko psychologické poradny apod.). Žádost spolu s potřebnými dokumenty (originály) uchazeč dokládá i v papírové podobě na studijní oddělení FSV do konce období pro podávání přihlášek ke studiu.


Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště, studijního oddělení, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v daném oboru, do kterého se uchazeč hlásí.

Obecně přitom platí, že modifikovaná přijímací zkouška by se měla od běžného postupu odlišovat jen v nejmenší nutné míře a celý postup musí být v souladu s Řádem přijímacího řízení UK a navazujícími předpisy. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána a doložena příslušným potvrzením nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti.


Formulář žádosti o modifikaci přijímacího řízení najdete na této webové stránce pod č. 14.

Žádost je možné podat nejdéle do konce období pro podávání přihlášek ke studiu - čili do 31.3.2017.


Studenti se speciálními potřebami
PODPORA STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK


Univerzita Karlova se snaží podporovat osoby, které mají v důsledku svého zdravotního stavu ztížené podmínky pro studium. Ať už se jedná o dlouhodobé zdravotní znevýhodnění či náhle vzniklé komplikace, je možné obrátit se na pověřené pracovníky univerzity, kteří Vám ochotně pomohou zajistit příslušnou podporu či nezbytnou úpravu studijních podmínek (za předpokladu, že posouzením Vašeho zdravotního stavu dojde ke zjištění objektivních příčin, které to vyžadují). Se základními informacemi o podpoře studentů se speciálními potřebami na UK se můžete seznámit zde.KDO JE STUDENT SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI?

Student se speciálními potřebami je student, jehož zdravotní stav vyžaduje úpravu studijních podmínek, které mu umožní plnohodnotné studium na univerzitě. Dle charakteru postižení lze rozlišit následující kategorie:


 • Student se zrakovým postižením

 • Student se sluchovým postižením

 • Student s tělesným a pohybovým postižením

 • Student se specifickou poruchou učení

 • Student s poruchou autistického spektra

 • Student s jinými obtížemi (psychické onemocnění, chronické somatické onemocnění)


JAKÉ JSOU HLAVNÍ FORMY PODPORY?

 • asistence při studiu

 • zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury (elektronické dokumenty, audiodokumenty…)

 • tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby

 • časová kompenzace při plnění studijních povinností a kontrol studia

 • individuální výuka (příležitostná /přechodná /soustavná)

 • speciální informační a poradenské služby

Nárok na jednotlivá opatření se u každého jedince liší s ohledem na charakter jeho zdravotního postižení.NA CO SI DÁT POZOR

 • Student je ten, kdo musí být aktivní – v případě potřeby je to on, kdo si vyjednává s vybranými vyučujícími modifikace na základě výsledků funkční diagnostiky, úpravy se neuplatňují automaticky.

 • Modifikaci studia je třeba řešit s předstihem, úpravy není možné vyžadovat zpětně.

 • Zaevidování je třeba splnit do 31. října daného roku. Výjimečně je možné se zaevidovat, popřípadě opakovat funkční diagnostiku, i v průběhu roku, a to zejména z důvodů změny zdravotního stavu studenta.

 • Student se speciálními vzdělávacími potřebami aktivně spolupracuje s kontaktní osobou dané fakulty, se kterou může řešit případné studijní problémy.

Studenti, kteří jako uchazeči žádali o modifikaci přijímacího řízení, se přijetím ke studiu na FSV UK stali potencionálními studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. V souladu s pravidly MŠMT jsou pro ně určeny potřebné speciální pomůcky a současně modifikace forem a v indikovaných případech i obsahu studia (např. individuální vzdělávací plán). Jednotlivé kategorie studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se týkají poruch zraku, sluchu, řeči, postižení tělesného, poruch autistického spektra, psychických poruch, specifických poruch učení.

Úkolem kontaktní osoby pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami je kontaktovat tyto studenty po jejich přijetí a zapsání na FSV UK a zjistit, zda mají zájem být evidováni jako studenti se speciálními potřebami. Pokud s tím budou souhlasit (a splní formální podmínky – viz níže), kontaktní osoba pomůže studentovi zajistit funkční diagnostiku a dále pak mu bude k dispozici pro zprostředkování komunikace či jednání s vyučujícími o případné modifikaci studijních podmínek.


Právo být evidován

Student se speciálními potřebami se však registrovat nemusí, je to jeho svobodné rozhodnutí. Pokud se rozhodne absolvovat studium bez jakýchkoli modifikací, má na to právo. Nicméně je třeba si uvědomit, že student nemusí dopředu znát všechny požadavky studia, takže nemusí správně odhadnout, co může být v budoucnu překážkou pro jeho úspěšné studium. Proto je doporučováno, aby se nechal zaregistrovat a v případě potřeby uplatnil své požadavky. Pokud student v průběhu studia nenarazí na žádné překážky, nemusí služeb kontaktní osoby vůbec využít.


Změny v průběhu studia

Péče kontaktní osoby o studenty se speciálními potřebami trvá po celou dobu jeho studia. Pokud se zdravotní podmínky na straně studenta během studia změní, je třeba o tom kontaktní osobu informovat. Je žádoucí učinit tak co nejrychleji, aby bylo možné předejít nově vznikajícím problémům nebo na ně zareagovat rychleji, než zkomplikují průběh studia.


Péče o osobní údaje

Studenti nemusí mít obavy ze zneužití soukromých údajů (zejména o zdravotních potížích), které fakultě poskytnou. Okruh osob, které mají k těmto informacím přístup, je velmi omezený (zpravidla pouze kontaktní osoba, případně odborník, který bude vytvářet funkční diagnostiku). Další osoby – především vyučující – mají přístup pouze k těm výstupům diagnostiky, u nichž si to student vyžádá na základě jednání o případných modifikacích. Student rozhoduje o tom, zda a kdo k nim bude mít dále přístup.


Podmínky pro využívání služeb

K využívání služeb musí být student evidován jako student se speciálními potřebami. To je možné v případě, že splní následující tři podmínky:

 1. Informovaný souhlas – student potvrdí svůj souhlas s tím, že bude na Univerzitě Karlově v Praze evidován jako student se speciálními potřebami. Kontaktní osobě dodá vyplněný a podepsaný formulář (ke stažení zde).

 2. Potvrzení o zdravotním znevýhodnění studenta – student doloží své znevýhodnění oficiálním dokladem. Může se jednat o tyto typy dokumentů:

  - doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

  - doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

  - průkaz mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb.,

  - doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech,

  - lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat výše uvedenými doklady.

 3. Funkční diagnostika studenta – jedná se o odborný posudek, který je vyhotoven na předepsaném formuláři jako výsledek osobní konzultace studenta s odborným pracovníkem. Cílem je identifikovat potřeby a případná omezení studenta v průběhu studia konkrétního studijního oboru a následně navrhnout vhodné mechanismy či opatření vedoucí k jejich uspokojování či kompenzaci. Více o dokumentu najdete zde.


Důležité informace a odkazy

Novinky: V budově Hollar byly v prosinci 2015 nainstalovány nové bezbariérové dveře do knihovny FSV UK (při vchodu z nádvoří) a přístup na bezbariérové WC je možný pouze s euroklíči (v případě nutnosti jsou na vyžádání u Petra Balíka, správce majetku budovy).


Pomůcky v knihovně: V knihovně FSV UK v budově Hollar je umístěn počítač, který obsahuje kamerovou lupu a software pro usnadnění čtení.


Kopírování zdarma: Studenti-držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou zdarma využívat kopírovacích služeb v Informačním, poradenském a sociálním centru UK (IPSC). Jedná se o kopírování (a tisk z PC) výhradně pro vlastní potřebu. Pracovníkům u infopultu předložte studentský průkaz UK a průkazku ZTP (ZTP/P) a dbejte jejich pokynů.


K prostudování doporučujeme:

Opatření rektora č. 23/2017 - Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

Opatření rektora č. 9/2013 - Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze - toto Opatření bylo zrušeno a nahrazeno výše uvedeným Opatřením č. 23/2017

Webové stránky UK určené pro studenty se speciálními potřebamiKDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE?

Bližší informace o dané oblasti naleznete na stránkách www.cuni.cz v sekci „Studenti se speciálními potřebami“. Obrátit se můžete rovněž na kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách, nebo pracovníky Kanceláře pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami http://ipsc.cuni.cz/IPSC-138.html.
Stipendium pro studenty s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačních příspěvků v rámci Stipendijního programu pro školní rok 2017/2018


Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška za účelem financování studia ve školním/akademickém roce 2017/2018.


Stipendium je určeno pro studenty středních a vysokých škol s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, kteří mají trvalý pobyt na území ČR. Stipendia budou přidělena podle individuálních potřeb vybraných žadatelů, v maximální výši 40 000 Kč na školní/akademický rok.  


Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium je 7. září 2017

Do výběrového řízení budou zařazeny žádosti splňující podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro přidělení nadačního příspěvku. 


Formulář pro podání žádosti s potřebnými informacemi najdete na www.svetluska.net v sekci „potřebuji pomoc“ – jak požádat o nadační příspěvek. 


Žádost, tzn. formulář, motivační dopis a povinné přílohy, zašlete na adresu Nadačního fondu Českého rozhlasu Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo e-mailem na granty@rozhlas.cz


V případě dotazů prosím kontaktujte: 

Lucie Lešuková

koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce

mobil: 734 151 309, tel: 221 551 229 | lucie.lesukova@rozhlas.cz 

Stipendium Konto Bariéry

Studenti s postižením mohou žádat o Stipendium Bariéry.Rada Konta Bariéry vyhlásila výběrové řízení Stipendia Bariéry pro akademický rok 2017/2018. Stipendium je určené pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Přihlášku se všemi náležitostmi je možné zasílat do 31. 8. 2017. Projekt je financován z výnosů aukčních salonů Konta Bariéry.


Termín pro zaslání přihlášek: 31. 8. 2017 (datum doručení přihlášky do Konta Bariéry)

Adresa: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Gabriela Švagrová, gabriela.svagrova@bariery.cz  

Formulář přihlášky a podrobné informace o podmínky pro účast ve výběrovém řízení jsou k dispozici na internetových stránkách Konta Bariéry.

 

Handicapovaní studenti středních a vysokých škol se o stipendium ucházejí v otevřeném výběrovém řízení. Úspěšným žadatelům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1000 až 4000 Kč. Příspěvek není podmíněn studijními výsledky. Je chápán především jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem.


Rozhodnutí o tom, zda se Stipendium Bariéry žadateli v nadcházejícím školním roce přizná a v jaké výši, přijímá každoročně na základě individuálního posouzení všech došlých žádostí dvanáctičlenná Rada Konta Bariéry. Rada zasedá v ustálených termínech a je složená z řad předních odborníků i známých osobností.


V předchozím akademickém roce 2016/2017, jsme podpořili šest desítek studentů z 61 vysokých a středních škol, např. z Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Metropolitní univerzity, Vysokého učení technického v Brně či VIA University College v Dánsku. Celková částka vyplacená Kontem Bariéry na stipendiích v roce 2016 činila 1 436 000 korun.


Dlouhodobý unikátní vzdělávací projekt Fond Stipendium Bariéry byl zřízen v roce 2000 Kontem Bariéry a je financován z výnosů aukčních salonů Konta Bariéry.Nabídka - Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017

Nadačního fond Emil přichází se zajímavou nabídkou pro studenty, kteří mají jakýkoliv druh zdravotního postižení. Přijměte pozvání v termínu od 7. – 11. června do Brna na 6. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017.


Tyto hry na evropské úrovni jsou určeny mládeži s různými druhy zdravotního postižení ve věku 10 až 23 let. Mohou to být jedinci bez předchozích sportovních zkušeností, ale i sportovci trénující nebo registrovaní. Pro všechny účastníky bude zdarma zajištěno ubytování, stravu i veškerý sportovní a doprovodný program. Věříme, že jsou tyto evropské hry jedinečnou příležitostí nejen k získání nezapomenutelných sportovních zážitků a zkušeností.


Budeme potěšeni, když přijmete naše pozvání na tuto tradiční rozvojovou a ozvete se nám. Rádi zodpovíme každý Váš dotaz. Předběžné přihlášky můžete vyplnit na www.emiolopen.cz/prihlaska.


Pozvánka CZ verze | ANG verze

Detailní Popis projektu


Další informace:

Nadační fond Emil www.emilnadace.cz


Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017 www.emilopen.cz


Světové hry handicapované mládeže/IWAS U23 World Games Prague 2016 www.prague2016.com


Aktualizace IK 7/2017Informace pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami

Kontakt

Kontaktní osobou a studijním poradcem pro studium pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami na FSV UK v českých studijních programech je Mgr. Ivana Kabátková.

E-mail:

Telefon: 222 112 234

Místnost: č. 220, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.


Kontaktní osobou a studijním poradcem pro studium pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami na FSV UK v anglických studijních programech je Mgr. Denisa Šmejkalová.

Email:

Telefon: 222 112 237

Místnost: č. 205, budova Hollar

Úřední hodiny

Schůzku doporučujeme domluvit e-mailem.

Uchazeči o studium se speciálními potřebami

Uchazeči o studium se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo žádat o modifikaci přijímacího řízení kteréhokoliv studia. Žádá-li uchazeč z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb (držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a uchazeči podle čl. 3 odst. 1 a 2 Opatření rektora č. 23/2017) o modifikaci přijímací zkoušky, musí být tato žádost podána jako součást přihlášky ke studiu.


Uchazeč v elektronické přihlášce zaškrtne kolonku "Požadavky na zvláštní zacházení z důvodu zdravotního handicapu" a zároveň musí k přihlášce nahrát Žádost modifikaci přijímací zkoušky o spolu s potřebnými dokumenty (lékařské potvrzení, doporučení pedagogicko psychologické poradny apod.). Žádost spolu s potřebnými dokumenty (originály) uchazeč dokládá i v papírové podobě na studijní oddělení FSV do konce období pro podávání přihlášek ke studiu.


Žádost posuzuje děkan na základě doporučení oborového pracoviště, studijního oddělení, případně garantů jednotlivých studijních programů/oborů, kteří mohou posoudit speciální požadavky na zdravotní či jiné předpoklady uchazeče o studium nutné pro řádné plnění studijních povinností a kontrol studia v daném oboru, do kterého se uchazeč hlásí.

Obecně přitom platí, že modifikovaná přijímací zkouška by se měla od běžného postupu odlišovat jen v nejmenší nutné míře a celý postup musí být v souladu s Řádem přijímacího řízení UK a navazujícími předpisy. Žádost o modifikaci přijímací zkoušky musí být podána a doložena příslušným potvrzením nejpozději do konce období pro podávání přihlášek ke studiu. Modifikovat přijímací zkoušku lze jen na základě včas podané žádosti.


Formulář žádosti o modifikaci přijímacího řízení najdete na této webové stránce pod č. 14.

Žádost je možné podat nejdéle do konce období pro podávání přihlášek ke studiu - čili do 31.3.2017.


Studenti se speciálními potřebami
PODPORA STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI NA UK


Univerzita Karlova se snaží podporovat osoby, které mají v důsledku svého zdravotního stavu ztížené podmínky pro studium. Ať už se jedná o dlouhodobé zdravotní znevýhodnění či náhle vzniklé komplikace, je možné obrátit se na pověřené pracovníky univerzity, kteří Vám ochotně pomohou zajistit příslušnou podporu či nezbytnou úpravu studijních podmínek (za předpokladu, že posouzením Vašeho zdravotního stavu dojde ke zjištění objektivních příčin, které to vyžadují). Se základními informacemi o podpoře studentů se speciálními potřebami na UK se můžete seznámit zde.KDO JE STUDENT SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI?

Student se speciálními potřebami je student, jehož zdravotní stav vyžaduje úpravu studijních podmínek, které mu umožní plnohodnotné studium na univerzitě. Dle charakteru postižení lze rozlišit následující kategorie:JAKÉ JSOU HLAVNÍ FORMY PODPORY?

Nárok na jednotlivá opatření se u každého jedince liší s ohledem na charakter jeho zdravotního postižení.NA CO SI DÁT POZOR

Studenti, kteří jako uchazeči žádali o modifikaci přijímacího řízení, se přijetím ke studiu na FSV UK stali potencionálními studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. V souladu s pravidly MŠMT jsou pro ně určeny potřebné speciální pomůcky a současně modifikace forem a v indikovaných případech i obsahu studia (např. individuální vzdělávací plán). Jednotlivé kategorie studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se týkají poruch zraku, sluchu, řeči, postižení tělesného, poruch autistického spektra, psychických poruch, specifických poruch učení.

Úkolem kontaktní osoby pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami je kontaktovat tyto studenty po jejich přijetí a zapsání na FSV UK a zjistit, zda mají zájem být evidováni jako studenti se speciálními potřebami. Pokud s tím budou souhlasit (a splní formální podmínky – viz níže), kontaktní osoba pomůže studentovi zajistit funkční diagnostiku a dále pak mu bude k dispozici pro zprostředkování komunikace či jednání s vyučujícími o případné modifikaci studijních podmínek.


Právo být evidován

Student se speciálními potřebami se však registrovat nemusí, je to jeho svobodné rozhodnutí. Pokud se rozhodne absolvovat studium bez jakýchkoli modifikací, má na to právo. Nicméně je třeba si uvědomit, že student nemusí dopředu znát všechny požadavky studia, takže nemusí správně odhadnout, co může být v budoucnu překážkou pro jeho úspěšné studium. Proto je doporučováno, aby se nechal zaregistrovat a v případě potřeby uplatnil své požadavky. Pokud student v průběhu studia nenarazí na žádné překážky, nemusí služeb kontaktní osoby vůbec využít.


Změny v průběhu studia

Péče kontaktní osoby o studenty se speciálními potřebami trvá po celou dobu jeho studia. Pokud se zdravotní podmínky na straně studenta během studia změní, je třeba o tom kontaktní osobu informovat. Je žádoucí učinit tak co nejrychleji, aby bylo možné předejít nově vznikajícím problémům nebo na ně zareagovat rychleji, než zkomplikují průběh studia.


Péče o osobní údaje

Studenti nemusí mít obavy ze zneužití soukromých údajů (zejména o zdravotních potížích), které fakultě poskytnou. Okruh osob, které mají k těmto informacím přístup, je velmi omezený (zpravidla pouze kontaktní osoba, případně odborník, který bude vytvářet funkční diagnostiku). Další osoby – především vyučující – mají přístup pouze k těm výstupům diagnostiky, u nichž si to student vyžádá na základě jednání o případných modifikacích. Student rozhoduje o tom, zda a kdo k nim bude mít dále přístup.


Podmínky pro využívání služeb

K využívání služeb musí být student evidován jako student se speciálními potřebami. To je možné v případě, že splní následující tři podmínky:

 1. Informovaný souhlas – student potvrdí svůj souhlas s tím, že bude na Univerzitě Karlově v Praze evidován jako student se speciálními potřebami. Kontaktní osobě dodá vyplněný a podepsaný formulář (ke stažení zde).

 2. Potvrzení o zdravotním znevýhodnění studenta – student doloží své znevýhodnění oficiálním dokladem. Může se jednat o tyto typy dokumentů:

  - doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

  - doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

  - průkaz mimořádných výhod libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb.,

  - doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech,

  - lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s psychickou poruchou nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat výše uvedenými doklady.

 3. Funkční diagnostika studenta – jedná se o odborný posudek, který je vyhotoven na předepsaném formuláři jako výsledek osobní konzultace studenta s odborným pracovníkem. Cílem je identifikovat potřeby a případná omezení studenta v průběhu studia konkrétního studijního oboru a následně navrhnout vhodné mechanismy či opatření vedoucí k jejich uspokojování či kompenzaci. Více o dokumentu najdete zde.


Důležité informace a odkazy

Novinky: V budově Hollar byly v prosinci 2015 nainstalovány nové bezbariérové dveře do knihovny FSV UK (při vchodu z nádvoří) a přístup na bezbariérové WC je možný pouze s euroklíči (v případě nutnosti jsou na vyžádání u Petra Balíka, správce majetku budovy).


Pomůcky v knihovně: V knihovně FSV UK v budově Hollar je umístěn počítač, který obsahuje kamerovou lupu a software pro usnadnění čtení.


Kopírování zdarma: Studenti-držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou zdarma využívat kopírovacích služeb v Informačním, poradenském a sociálním centru UK (IPSC). Jedná se o kopírování (a tisk z PC) výhradně pro vlastní potřebu. Pracovníkům u infopultu předložte studentský průkaz UK a průkazku ZTP (ZTP/P) a dbejte jejich pokynů.


K prostudování doporučujeme:

Opatření rektora č. 23/2017 - Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově

Opatření rektora č. 9/2013 - Standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově v Praze - toto Opatření bylo zrušeno a nahrazeno výše uvedeným Opatřením č. 23/2017

Webové stránky UK určené pro studenty se speciálními potřebamiKDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE?

Bližší informace o dané oblasti naleznete na stránkách www.cuni.cz v sekci „Studenti se speciálními potřebami“. Obrátit se můžete rovněž na kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami na jednotlivých fakultách, nebo pracovníky Kanceláře pro studenty a zaměstnance se speciálními potřebami http://ipsc.cuni.cz/IPSC-138.html.
Stipendium pro studenty s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením

Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí nadačních příspěvků v rámci Stipendijního programu pro školní rok 2017/2018


Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška za účelem financování studia ve školním/akademickém roce 2017/2018.


Stipendium je určeno pro studenty středních a vysokých škol s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením, kteří mají trvalý pobyt na území ČR. Stipendia budou přidělena podle individuálních potřeb vybraných žadatelů, v maximální výši 40 000 Kč na školní/akademický rok.  


Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium je 7. září 2017

Do výběrového řízení budou zařazeny žádosti splňující podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro přidělení nadačního příspěvku. 


Formulář pro podání žádosti s potřebnými informacemi najdete na www.svetluska.net v sekci „potřebuji pomoc“ – jak požádat o nadační příspěvek. 


Žádost, tzn. formulář, motivační dopis a povinné přílohy, zašlete na adresu Nadačního fondu Českého rozhlasu Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo e-mailem na granty@rozhlas.cz


V případě dotazů prosím kontaktujte: 

Lucie Lešuková

koordinátorka nadačních příspěvků pro jednotlivce

mobil: 734 151 309, tel: 221 551 229 | lucie.lesukova@rozhlas.cz 

Stipendium Konto Bariéry

Studenti s postižením mohou žádat o Stipendium Bariéry.Rada Konta Bariéry vyhlásila výběrové řízení Stipendia Bariéry pro akademický rok 2017/2018. Stipendium je určené pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů. Přihlášku se všemi náležitostmi je možné zasílat do 31. 8. 2017. Projekt je financován z výnosů aukčních salonů Konta Bariéry.


Termín pro zaslání přihlášek: 31. 8. 2017 (datum doručení přihlášky do Konta Bariéry)

Adresa: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Gabriela Švagrová, gabriela.svagrova@bariery.cz  

Formulář přihlášky a podrobné informace o podmínky pro účast ve výběrovém řízení jsou k dispozici na internetových stránkách Konta Bariéry.

 

Handicapovaní studenti středních a vysokých škol se o stipendium ucházejí v otevřeném výběrovém řízení. Úspěšným žadatelům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1000 až 4000 Kč. Příspěvek není podmíněn studijními výsledky. Je chápán především jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem.


Rozhodnutí o tom, zda se Stipendium Bariéry žadateli v nadcházejícím školním roce přizná a v jaké výši, přijímá každoročně na základě individuálního posouzení všech došlých žádostí dvanáctičlenná Rada Konta Bariéry. Rada zasedá v ustálených termínech a je složená z řad předních odborníků i známých osobností.


V předchozím akademickém roce 2016/2017, jsme podpořili šest desítek studentů z 61 vysokých a středních škol, např. z Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Metropolitní univerzity, Vysokého učení technického v Brně či VIA University College v Dánsku. Celková částka vyplacená Kontem Bariéry na stipendiích v roce 2016 činila 1 436 000 korun.


Dlouhodobý unikátní vzdělávací projekt Fond Stipendium Bariéry byl zřízen v roce 2000 Kontem Bariéry a je financován z výnosů aukčních salonů Konta Bariéry.Nabídka - Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017

Nadačního fond Emil přichází se zajímavou nabídkou pro studenty, kteří mají jakýkoliv druh zdravotního postižení. Přijměte pozvání v termínu od 7. – 11. června do Brna na 6. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017.


Tyto hry na evropské úrovni jsou určeny mládeži s různými druhy zdravotního postižení ve věku 10 až 23 let. Mohou to být jedinci bez předchozích sportovních zkušeností, ale i sportovci trénující nebo registrovaní. Pro všechny účastníky bude zdarma zajištěno ubytování, stravu i veškerý sportovní a doprovodný program. Věříme, že jsou tyto evropské hry jedinečnou příležitostí nejen k získání nezapomenutelných sportovních zážitků a zkušeností.


Budeme potěšeni, když přijmete naše pozvání na tuto tradiční rozvojovou a ozvete se nám. Rádi zodpovíme každý Váš dotaz. Předběžné přihlášky můžete vyplnit na www.emiolopen.cz/prihlaska.


Pozvánka CZ verze | ANG verze

Detailní Popis projektu


Další informace:

Nadační fond Emil www.emilnadace.cz


Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017 www.emilopen.cz


Světové hry handicapované mládeže/IWAS U23 World Games Prague 2016 www.prague2016.com


Aktualizace IK 7/2017